Специален гост

Инж. Венцислав Зарев, управител на „Пътпроект“ ЕООД: „Пътпроект“ ЕООД отбелязва 75-годишен юбилей

Най-голямото богатство и основен приоритет на компанията са хората

Инж. Зарев, „Пътпроект” ЕООД отбелязва своя 75-годишен юбилей. Приемете поздравления от екипа на в. „Строител” и пожелания за още много години успешна дейност и реализирани обекти. Разкажете ни малко повече за историята на компанията.

Преди 75 години през февруари е поставено началото на първата организация за проектиране на пътища и мостове от екип от 43-ма инженери и техници. През първите няколко години се проектират много нови пътища – предимно в Родопите и Добруджа, реконструират се участъци от главните пътища: вариант „Витиня - Търново – Хаинбоаз“, вариант „Вакарел“ и др., както и големи мостове над Тунджа в Ямбол и Гурково, над Янтра при Бяла и Велико Търново и много други. По-късно, през 1963 г., проектирането преминава в две фази, както и към асфалтово покритие на пътищата. В проектирането на съоръжения започва да се прилага предварително напрегнат стоманобетон, а по пътя Пирдоп – Родино за пръв път е приложен пълзящ кофраж при изпълнение на високи колони и монтаж на тежки греди с помощта на монтажна ферма. През 1972 г. започва по-мащабното и масово използване на електронноизчислителна техника в пътното проектиране и „Пътпроект“ може да се гордее, че е една от първите проектантски организации в тази дейност.

1970 г. голямото увеличение на трафика поражда необходимостта от проектиране и строителство на автомагистрали - едно от най-значителните постижения и отговорности на „Пътпроект”. В този период са проектирани участъци от АМ „Хемус“ – Яна – Правец – Боаза; АМ „Тракия“ – Пазарджик – Пловдив – Чирпан; АМ „Марица“ – Харманли – Любимец – Свиленград.

През последните 10 г. част от по-значимите проектирани от нас обекти са: АМ „Европа“; участък от скоростния път Мездра – Ботевград; отсечка от Околовръстния път на гр. Пловдив; идейни и технически проекти за различни участъци на АМ „Хемус“, и др.

Може би тук е мястото да спомена с благодарност проектантите Георги Миков, Кирил Матов, Петър Тодоранчев и Атанас Кацарски, Светослав Ранков, Славейко Димитров, Марин Маринов, Иванка Димитрова, Илия Гаврилов, Соня Шуркова, Кольо Радев, Пенчо Шишков, Панайот Джелебов, Станчо Брадински, Рачо Димов, Рашко Рашков, Мартинов и Нина Танева, Гаврил Гаврилов, Дена Паланкова, Румил Гърнев, Борис Вълков, Петър Минчев, Драгомир Драгоев, Румен Митов, Иван Коларов, Георги Тодоров, чиито всеотдайност, талант и усилия изграждат „Пътпроект”. Върху основата, поставена от тях, и с усилията на инженерите Ванчо Тошев, Венета Христова, Кремена Захариева, Нели Вукова, Иван Златков, Румяна Дойнова, Любомир Пенчев, Найден Венев, Венцислав Руменов, Мая Ризакова, Димитър Димитров, Иван Ангелов, Ангел Божков, Камен Дойчев, Йончо Влахов, Тодор Тодоров, Николай Величков, Кубер Найденов, Михаил Михайлов, Екатерина Пенчева, Митко Цанев се доизгради новият „Пътпроект“ ЕООД.

Най-голямото богатство и основен приоритет на „Пътпроект” са хората – за съжаление в момента служителите ни са само 40, от които 30 са инженери  проектанти, докато само преди 5 г. техният брой беше 70. Това е резултат от много фактори, основният от които е продължаването на порочната практика обществените поръчки с предмет проектиране да се възлагат при силно занижени критерии – без никакви изисквания за професионален опит и квалифициран персонал, на нереално ниски цени. За мое голямо огорчение днес не се държи на качеството на проекта, който е първо и задължително условие за изграждането на всеки обект. Обществени поръчки се печелят от проектантски фирми без опит на нереално ниски цени – 50-60% от прогнозната стойност, независимо от инфлацията.

Друг съществен проблем е възлагането на обществени поръчки за проектиране с нереалистично кратки  срокове за изпълнение, несъобразени със спецификата на обектите. В предмета на тръжните процедури вече се включват и дейности по набавяне на изходни данни – носимоспособност и равност на пътната настилка, които досега се предоставяха на проектанта от възложителя. Всичко това води до изработването на проекти, които няма как да са добри, и впоследствие се появяват множество проблеми с инфраструктурата, отчуждителните процедури и т.н. От своя страна това довежда до удължаване на срокове и неоправдано влагане на повече средства, което е икономически неизгодно.

Отново искам да подчертая, че проектната документация е основата за строителството на един обект, гаранция за качествено строителство. Липсата на изисквания относно професионалния опит и техническата обезпеченост на проектантите в комбинация с критерия „най-ниска цена“ без съмнение води до некачествени проектни разработки. Проблемът се задълбочава и от ниското заплащане на проектантския труд, несъответстващо на сложността и отговорността на тази дейност. Голяма грешка е да се пести от проектиране, особено като се имат предвид мащабните инвестиции, които се правят за изграждането на автомагистрали, пътища и мостове. Вложените в проектирането средства многократно ще се изплатят с по-качествени, по-технологични и криещи по-малко изненади проекти.

Въпреки всички трудности се стремим да назначаваме млади хора с добро образование, които се обучават в процеса на работа, и по този начин да осигурим непрекъсната приемственост между тях и по-възрастните и с богат професионален опит проектанти. Политиката ни е насочена към запазване и надграждане на състава, стремим се да осигурим на хората адекватно заплащане и оценяване на труда им, а насреща виждаме мотивираност, желание за работа и усъвършенстване.

Кои са проектите, с които най-много се гордеете?

Особено предизвикателство и възможност за проявяване на проектантско творчество през годините представлява пресичането на Стара планина от АМ „Хемус“ и АМ „Тракия” и конструирането на виадуктите, сред които „Бебреш” е безспорно най-голямото съоръжение у нас.

Върху какво работите сега? Може ли да изброите новите проекти, като споменете някои особености на всеки от тях, предизвикателствата, с които се сблъсквате?

Част от обектите, които проектираме в момента, са участък от скоростния път Мездра – Ботевград с дължина 14 км и отсечка от Околовръстния път на Пловдив, също с дължина 14 км. За трасето в Пловдив се предвижда привеждане на съществуващия път към габарит Г23,5 и проектирането на нови локални платна. Съобразяването със съществуващото застрояване, палитрата от комуникации, Марковският колектор в непосредствена близост до трасето, решаване вида и мястото на пресичанията с републикански, общински и частни пътища - това бяха част от предизвикателствата пред екипа на „Пътпроект“. Проектът беше приет, като в момента се чака решение по ОВОС, след което ще финализираме техническия проект.

Участъкът от Мездра – Ботевград следваше да се разработи на базата на изготвен в миналото проект, който предвиждаше главните пресичания с републикански пътища да станат на ниво с кръгови кръстовища. Впоследствие ни беше възложено да разработим безконфликтни пресичания да две нива в рамките на одобрения ПУП. Част от проекта е и обходът на с. Люти дол, трасето напуска следата на съществуващия път и се качва в планината, където сме проектирали два тунела.

Какво според Вас следва да се промени в законовите регулации, особено за големите линейни обекти?

Основен проблем, на който искам да обърна внимание за пореден път, е, че не бива да се възлага строителство на линейни обекти въз основа на идеен проект, тъй като за тях е характерно, че парцеларният план е последният елемент на проекта, т.е. всичко останало вече трябва да е готово, включително инфраструктурата, за да може да бъде изработен ПУП. При тези обекти възникват множество проблеми както с отчужденията, така и с допълнителната изработка на парцеларни планове и проекти, което пък от своя страна води до удължаване на срока на изпълнение на въпросните проекти, а и на договорената цена. Трябва да се работи само по технически проекти със съответните заложени в тях количества и по цените, предложени от строителя при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, с което ще се гарантират както срокът на изпълнение, така и оферираната стойност.

Друг проблем, чието разрешаване зависи от промяна в законовата регулация (Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане), е липсата на диференциация на проектантските фирми в зависимост от вида и категорията на строежите, които ще бъдат проектирани и при строителството на които ще бъде осъществяван авторски надзор. Необходима е нова регламентация на дейността на проектантите, която да осигури реалното и качествено упражняване на авторски надзор по време на строителството. Считам за удачно и наложително извършването на диференциация на проектантите в зависимост от вида и категорията на строежите, като бъдат въведени специфични изисквания за оборот, брой на проектантите с пълна проектантска правоспособност, техническо оборудване и др., по аналогия с категоризацията на строителните фирми по Закона за Камарата на строителите.

Крайно време е възложителите при наличие на некачествени проекти да въведат т.нар. черен списък – проектантските фирми, изработили проекти със съмнително качество, да не бъдат допускани до участие в обществени поръчки за определен период от време.

Проектирате ли в чужди страни? Дали това е една от бъдещите Ви цели?

През годините фирмата е проектирала в Мароко, Алжир, Либия, но в последните 30-40 г. за съжаление нямаме такива обекти. Това обаче наистина е една от бъдещите ни цели.

Как ще отбележите юбилея на компанията?

Поради силно намаления обем работа, свързан с изброените по-горе причини, няма да правим сериозно честване, както е било винаги досега на годишнини на фирмата. Сегашния юбилей ще отбележим само с хората, работещи в „Пътпроект“ ЕООД, на скромно тържество в офиса ни.

Като имате впечатления от хората, с които работите, кое е най-характерното за пътните проектанти? Каква „порода“ са те? Какво ще им пожелаете по повод 75-годишнината на компанията?

Хората, с които работя, ежедневно ме вдъхновяват с професионализма, мотивираността си и желанието си за усъвършенстване, но най-вече с любовта си към това, което правят. Те са едновременно мечтатели с богато въображение и хора, стъпили здраво на земята. Пожелавам на всички тях здраве, благоденствие и просперитет.