Специален гост

Инж. Илиан Милев, управител на „ВиК“ ООД – Русе: Изпълняваме проект по ОПОС, с който проблемът с остарелите ВиК мрежи в Русе ще се реши частично

Единственият работещ вариант за индексиране на строителните договори е допълнителна помощ от държавния бюджет

Инж. Милев, управител сте отскоро на „ВиК“ ООД – Русе. Приемете поздравления за поетия пост от екипа на в. „Строител“. Кое е голямото предизвикателство както за управлението на „ВиК” – Русе, така и за целия сектор?

Мисля, че сред основните проблеми не само за мен като управител на „ВиК“ ООД – Русе, а и за целия ВиК отрасъл са привличането и задържането на квалифицирани кадри. Заплатите в сектора не са много високи и е трудно да убедим младите специалисти да изберат ВиК дружеството за своето професионално развитие. Повечето се насочват към частните фирми и това е разбираемо.

Като друго предизвикателство бих могъл да посоча тежката експлоатация на остарелите ВиК мрежи и съоръжения. С проекта, който изпълняваме по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), този проблем ще се реши частично в Русе, но територията, която обслужва дружеството ни, е много голяма и няма възможност мрежите и съоръженията навсякъде да се обновяват с темповете, с които се амортизират.

Не на последно място бих посочил управлението на утайките от пречиствателните станции – процедурата е бавна и утежнена, няма изградени инсталации за третирането им и вместо да носят приходи (от продажба след обеззаразяване или пък от производство и продажба на енергия при изгарянето им), в повечето случаи се явяват значителен допълнителен разход за оператора.

Завършени са два от големите обекти по водния цикъл на Русе, какво е тяхното значение, с какво това ще подобри качеството на ВиК услугите в града?

Единият обект включваше цялостно изграждане на канализационна мрежа, както и частична реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. Изграждането на канализация е събитие, което жителите на двата квартала чакат от десетилетия. Целта на инвестицията е преустановяване на използването на септични ями или заустване на отпадните води без предварително пречистване в р. Русенски Лом. Включени са всички канализационни колектори и отпадните води вече ще се отвеждат за пречистване до Градската пречиствателна станция, която е изградена по такъв начин, че да може да се обхване целият град. Смятам, че за всички е ясно каква е основната полза от изпълнението на строителните дейности на този обект – намаляване на риска от замърсяване на околната среда. Разбира се, има и други позитиви. Двата квартала със сигурност ще се превърнат в далеч по-привлекателно място за всеки, който желае да закупи или наеме жилище.

Завършването на втория обект, който включваше реконструкция на довеждащи водопроводи от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“, също е значимо събитие за русенци. Довеждащите водопроводи са изключително важно звено във водоснабдителната ни система – по тях се доставят основните за града водни количества. Доставяната в Русе вода се препомпва в помпена станция „II подем“, откъдето се транспортира по тези водопроводи до помпена станция „III подем“ и напорните резервоари в Русе, за да се захрани разпределителната мрежа и да бъде водоснабден имотът на крайния потребител. Старите водопроводи са били силно амортизирани, което е водело до многобройни аварии, затова подмяната им е била наложителна.

Кои бяха предизвикателствата по време на изграждането на толкова мащабни обекти и как се отрази значителното повишение на цените на строителните материали и инфлацията през последната година върху изпълнението им?

 Сред най-големите предизвикателства могат да бъдат посочени кратките срокове за изпълнение, произтичащи от административния ни договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерството на околната среда и водите, както и фактът, че строителните дейности се реализират в градски условия. Знаете, последното неизбежно води до затруднения и неудобства, свързани с придвижването на гражданите. Освен това при толкова мащабно строителство са по-чести плановите прекъсвания на водоподаването поради необходимостта от подвързване на новоизградените водопроводи.

Повишението на цените и инфлацията доведоха до проблеми с доставките на строителни материали. Когато не са налични необходимите материали, е трудно строителят да планира и организира работния процес, а в някои случаи и дори да изпълни самия проект поради рязкото и непредвидимо значително оскъпяване на основни материали.

Какви са възможностите на ВиК оператора за дофинансиране съгласно Методиката за индексация и какви според Вас други възможности има?

Операторът може да съфинансира подобни проекти само с повишаване на цените на предоставяните услуги. Според мен единственият работещ вариант за индексиране на цените по договорите за строителство в съответствие с реалното изменение на разходите за извършването му е да се осигури допълнителна безвъзмездна помощ от държавния бюджет. В Методиката, приета от Министерския съвет, не се посочва откъде и по какъв механизъм ще се осигурят необходимите допълнителни средства, което е и основна спънка в прилагането й.

Реално в Русе се реализират пет строителни обекта с различни изпълнители. До какви предизвикателства доведе това и има ли позитиви?

Трудностите бяха свързани преди всичко с координацията на процесите – кой строител по кое време да започне да работи по дадена улица, за да не се блокира напълно движението във възлови точки в града. Считам обаче, че този проблем вече е до голяма степен преодолян, като за това спомогна провеждането на координационни срещи с представители на община Русе, изпълнителите и представители на строителния надзор.

Разбира се, има и позитиви. Един изпълнител няма капацитета да се справи с толкова мащабен проект. Ако работим само с един и поради някакво обстоятелство той изпадне в неплатежоспособност или се появи друг проблем, е възможно да се провали реализирането на целия проект.

Всички изпълнявани обекти са на база инженеринг (договорите включват проектиране и строителство). До какви позитиви и негативи считате, че доведе този метод на изпълнение в конкретния случай?

Този тип договори бяха наложени от Управляващия орган на ОПОС, тъй като ВиК операторите използваха разработените Регионални прединвестиционни проучвания и идейни проекти за предвидените инвестиции като основа за провеждане на търговете. Улеснението за нас е, че не се налага ВиК операторът да прави предварително големи разходи за проучване и проектиране. Негативите са свързани в известна степен със сроковете в администрирането на процеса. Съгласуването на проектите отнема много време, често минават месеци, преди да стартира реалното строителство на терен. От друга страна, понякога възникват и непредвидени обстоятелства, които отлагат физическото изпълнение.