Специален гост

Инж. Людмил Лазаров, търговски директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД: В проекта за Водния цикъл на Кърджали използвахме безизкопна технология

Всички строителни дейности по обекта са успешно завършени

Строителните дейности по втория етап на Водния цикъл в Кърджали са приключили. Проектът „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиK“ ООД, гр. Кърджали, България“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност на проекта е 67 762 390 лв., като безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 49 750 793 лв. Бенефициент по проекта е „ВиК“ ООД – Кърджали. Изпълнител е Обединение „Перперек 2020“ ДЗЗД, в което „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е водещ партньор. Потърсихме инж. Людмил Лазаров, търговски директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, за да ни разкаже повече за предизвикателствата, с които са се сблъскали строителите по време на реализацията, и приложените технологии.


Георги Кулов,

Кърджали

Инж. Лазаров, какви са ангажиментите на „Райкомерс Конструкшън“ към проекта за Водния цикъл на Кърджали?

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е участник и водещ партньор в Обединение „Перперек 2020“ ДЗЗД. За обекта „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Кърджали“ проектантските фирми в обединението имаха ангажимент да проектират и упражняват авторски надзор, а строителните – да изградим водопроводната инфраструктура. Дължината на новоизградената мрежа е близо 12 км, като това включва и четири преминавания през градската река и две преминавания под река Арда.

На какъв етап са СМР?

Всички строителни дейности по обекта са успешно завършени в края на февруари т.г. В момента тече едногодишен срок за отстраняване на евентуални скрити дефекти или възникнали аварии, както и функционален мониторинг на обекта.

Колко километра водопроводи подменихте?

Точната дължина на положените водопроводни тръби е 11 515,82 м.

Коя бе най-трудната операция по време на дейностите в Кърджали?

Предизвикателствата бяха свързани преди всичко с координацията на процесите. Извърши се подмяна на вътрешноградски довеждащи водопроводи с голям диаметър, като най-малкият бе ф 250 мм, а най-големият - ф 500 мм. При всеки един от тях трябваше много внимателно да се обмисли и изготви детайлен план при спиране на водата за направата на връзките със съществуващите водопроводи, за да не останат големи зони без водоснабдяване. Самата направа на водопроводните възли и връзките със съществуващите водопроводи изискваше стегната организация, добро планиране и концентрация на екипите, за да се възстановява водоснабдяването в рамките на работния ден и да се намали неудобството за жителите.

Проучването и локализирането на съществуващата водопроводна мрежа и реконструкцията на водопроводите в най-старата част на Кърджали – централна градска част (около покрития пазар, където последната реконструкция е извършена преди повече от 50 г.), беше едно от големите предизвикателства. Отделно осигуряването на ежедневен достъп (сутрин и вечер) на търговците и собственици на магазини до обектите им, за да имат възможност да работят, също бе сериозно затруднение за ефективната работа на екипите ни.

Не можем да не отбележим съдействието и подкрепата на „ВиК“ ООД – Кърджали, в проучванията на вече съществуващата ВиК мрежа – успяхме в рамките на 40 дни да подменим близо 1 км водопровод с диаметър ф 315 мм, както и два пъти да преминем въздушно над дерето на реката. Изградихме и 25 м водопровод по безизкопна технология под покрития пазар, като успяхме да го завършим в рамките на 5 дни, без да нарушим ежедневието на гражданите и достъпа им до търговските площи.

Затруднения срещнахме и при улиците и булевардите с интензивен трафик, попадащи в обхвата на строително-монтажните дейности. С добро планиране, подготовка и стриктно придържане към определения график изпълнихме строителните дейности бързо, в срок и с минимално отражение върху динамиката и ежедневието на гражданите на Кърджали.

Какво е предимството на безизкопната технология?

За „Райкомерс Конструкшън“ това е инвестиция в бъдещето, защото безизкопните технологии са, от една страна, възможност за възложителя за ефективно изразходване на финансовия ресурс, а от друга – са инструмент, с който ние като строители бихме могли да допринесем за намаляването на негативното отражение, което строителният процес има върху околната среда. По-малко е количеството на строителните отпадъци, както и отработените газове, които строителните машини изхвърлят, дори и затрудненията за гражданите, които всяко строителство неизбежно носи.

Технологията на Хоризонтално насоченото сондиране (HDD) позволява полагането на нефто- и газопроводи, водопроводи, канализации и телекомуникационни системи през естествени и изкуствени препятствия, като реки, езера, магистрали, жп линии и язовири – минавайки под тях и без нарушаване на тяхната цялост.

Има ли друг град в България с толкова мащабен проект и с такива ангажименти на Вашата фирма?

С гордост можем да заявим, че само през последната година завършихме успешно мащабни ВиК инфраструктурни проекти на територията на градовете Русе, Ямбол и Враца, а към момента работим усилено в Смолян и Банкя. Денонощно поддържаме и отстраняваме аварии по водопроводната мрежа на повече от 1/3 от територията на София. В 32-годишната ни история можем да се похвалим с успешното изграждане и реконструкцията на ВиК инфраструктура в почти всички области на страната, както дори и извън нея.

Какви са неудобствата, създавани от безизкопната технология?

Неудобствата са минимални, но като всяка технология, така и безизкопната има своите ограничения, в случая предимно при тежки почвени условия. Всеки от нас знае, че едно затваряне на улица или булевард е неприятно, но когато това се случи за два или три дни, при това частично вместо с месеци, трябва да го приемем по-скоро за положително, а не за неудобство. За обекта ни в Кърджали имахме затруднения във връзка с естествените геоложки условия в този регион (скалисти почви), които преодоляхме благодарение на добрата екипна работа, висок професионализъм и натрупания многогодишен опит и практика в безизкопното полагане, както и, разбира се, на най-модерното оборудване.