Свят и иновации

ЕК поставя шест основни приоритета в работната си програма

Институцията цели изграждането на по-здрава, по-справедлива и по-просперираща Европа

Европейската комисия (EK) прие работната си програма за 2021 г., която цели изграждането на по-здрава, по-справедлива и по-просперираща Европа и същевременно ускорява дългосрочния преход към по-екологична икономика, съобразена с потребностите на цифровата ера. Документът включва нови законодателни инициативи, които обхващат шест основни амбициозни цели – Европейски Зелен пакт; Европа, подготвена за цифровата ера; Икономика в интерес на хората; По-силна Европа на световната сцена; Утвърждаване на европейския ни начин на живот; Нов тласък за европейската демокрация, изложени в политическите насоки на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Програмата е съобразена и с първата й реч за състоянието на Съюза. „Докато изпълнява приоритетите, определени в настоящата работна програма, Комисията ще продължи да полага всички възможни усилия за справяне с кризата и за повишаване на издръжливостта на европейските икономики и общества“, съобщават от институцията.

По време на представянето на документа Урсула фон дер Лайен е заявила, че основен приоритет на ЕК ще продължи да бъде защитата на човешкия живот и препитанието на хората, застрашени от пандемията от коронавирус. „Вече постигнахме много. Европа обаче все още не е излязла от трудното положение и втората вълна на пандемията се усеща тежко навсякъде. Всички ние трябва да останем бдителни и да увеличим усилията си. ЕК ще продължи да работи за осигуряване на бъдеща ваксина за европейците и за подпомагане на възстановяването на нашите икономики чрез екологичния и цифровия преход“, е посочила тя.

Марош Шефчович, зам.-председател на ЕК, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, е уточнил, че докато ЕС работи, за да гарантира, че Европа ще може да се справи с пандемията и с нейните опустошителни последици, продължава да извлича поуки от кризата. Според него поради това приоритетите, определени в работната програма, ще спомогнат не само за възстановяването на Европа, но и за дългосрочна издръжливост — чрез ориентирани към бъдещето решения във всички области на политиката. „За тази цел ще използваме по най-добрия начин стратегическите прогнози, както и нашите принципи за по-добро законотворчество чрез подход, който се основава на доказателства и е прозрачен, ефикасен и съобразен с бъдещето“, е добавил Шефчович.

Европейски Зелен пакт

За да се постигне неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г., Комисията представи пакет „Адаптиране към цел 55“ с основна задача намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. Той ще обхване широки области – от възобновяемите енергийни източници до принципа за поставяне на ЕЕ на първо място, енергийните характеристики на сградите, както и земеползването, енергийното данъчно облагане, разпределянето на усилията и търговията с емисии. Освен това Комисията ще предложи мерки за изпълнение на европейския план за действие за кръговата икономика, стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“. А бъдещият Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите ще спомогне за намаляване на риска от изместване на въглеродни емисии и ще осигури еднакви условия на конкуренция, като насърчи партньорите от ЕС да повишат своите амбиции в областта на климата.

Европа, подготвена за цифровата ера.

Комисията ще представи пътна карта с ясно определени цели в област­та на цифровите технологии до 2030 г., отнасящи се до свързаността, уменията и дигиталните обществени услуги. Акцентът ще бъде поставен върху правото на неприкосновеност на личния живот и на свързаност, свободата на словото, свободното движение на данните и киберсигурността.

ЕК ще изготви и законодателни актове в области, свързани с безопасността, отговорността, основните права, с изкуствения интелект. Ще предложи и европейска електронна идентификация. Другите инициативи включват актуализиране на новата промишлена стратегия за Европа, като се отчита въздействието на коронавируса, както и законодателно предложение за подобряване на условията на труд на работещите през платформи.

Икономика в интерес на хората

За да не се допусне здравната и икономическата криза да доведат до социална криза, Комисията ще представи амбициозен план за действие за цялостно прилагане на Европейския стълб на социалните права, така че да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен в процеса на възстановяване. Също така ЕК ще предложи нова Европейска гаранция за децата, която да обезпечи достъпа до основни услуги като здравеопазване и образование за всички подрастващи. И още институцията ще преразгледа уредбата за банковите фалити в ЕС, ще предприеме мерки за стимулиране на трансграничните инвестиции в ЕС и ще засили борбата срещу изпирането на пари, за да подкрепи икономиките и да укрепи икономическия и паричен съюз.

По-силна Европа на световната сцена

ЕК ще гарантира, че Европа изпълнява жизненоважната си роля в този нестабилен свят, включително като играе водеща роля в глобалните действия за осигуряване на безопасна и достъпна ваксина за всички. Ще бъде представен и нов стратегически подход в подкрепа на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията на бивши бойци.

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

В контекста на COVID-19 Комисията ще предложи да се изгради по-силен Европейски здравен съюз по-специално чрез засилване на ролята на съществуващите агенции и чрез създаване на нова агенция за авангардна научноизследователска и развойна дейност в областта на биомедицината. Ще бъде разработена нова стратегия за бъдещето на Шенгенското пространство, за да се запази и подобри неговото функциониране.

Други елементи включват план за действие срещу контрабандата на мигранти, както и устойчива стратегия за доброволно връщане и реинтеграция. Комисията ще продължи да укрепва Съюза на сигурност, като се бори с тероризма, организираната престъпност и хибридните заплахи. Тя ще представи и всеобхватна стратегия за борба с антисемитизма.

Нов тласък за европейската демокрация

За да изгради съюз на равенство, ЕК ще изготви нови стратегии за правата на детето и на хората с увреждания, както и предложение за борба с насилието, основано на пола. Тя също така ще предложи списъкът на „европрестъпленията“ да бъде разширен, така че да включва всички форми на престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Комисията ще разработи и по-ясни правила относно финансирането на европейските политически партии и ще предприеме действия за защита на журналистите и гражданското общество от злоупотреби с предявяването на съдебни искове.

Тук е включена и дългосрочна визия за селските райони, която ще предложи действия за оползотворяване на пълния им потенциал.

Работната програма на Комисията за 2021 г. е резултат от тясното сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и консултативните органи на ЕС. Следващите стъпки, които ЕК ще предприеме, ще са обсъждания с Парламента и Съвета за съставяне на списък с общи приоритети, по които съзаконодателите да се споразумеят да предприемат бързи действия.

Програмата на ЕК за следващата година е тясно свързана с плана за възстановяването на Европа, с инструмента NextGenerationEU и с подсилен бюджет на ЕС за 2021 - 2027 г. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури безвъзмездни средства и заеми на безпрецедентна стойност от 672,5 млрд. евро през ключовата първа година на възстановяването. Междувременно държавите членки изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят реформи и инвестиции, съобразени с целите на политиката на ЕС в областта на екологията и цифровите технологии: с минимум 37% от разходите за екологичен преход и минимум 20%, свързани с цифровите технологии. За изплащане на финансирането, осигурено в рамките на NextGenerationEU, Комисията ще представи предложения за нови собствени ресурси, като започне с преразгледана схема за търговия с емисии, механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и данък върху цифровите технологии.

Реклама