Вестник Строител » Публикации по ключова дума » обществена поръчка (Страница 4)

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 61

Наименование:РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ – С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 99 960 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 50

Наименование:Строително монтажни работи по преустройство Възложител: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 15:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 58

Наименование:Основен ремонт ул. „Ал.Стамболийски“ – ОК 346,344, 338, 337 -/пътна част и водопровод/ – гр. Велики Преслав Възложител: Община Велики Преслав Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на улици Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 71

Наименование:Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли Възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 9 204 […]

Прочети още…           Прочетена: 179

Наименование:Изпълнение на частичен ремонт в санитарните помещения на физкултурния салон на ДИКПО-Варна, структурно звено на Университета с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ №1. Обект на поръчката е изпълнение на облицовъчни работи с теракотни и фаянсови плочки, съгласно предварителна количествена сметка. Възложителят осигурява възможност за започване на работа веднага, след сключване на договор […]

Прочети още…           Прочетена: 63

Наименование:Ремонт път ІV-12122 Кула – Големаново (от км.0+000 до км.1+270) – предвижда се извършване на земни, пътни и асфалтови работи. Възложител: Община Кула Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища Прогнозна стойност: 100 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за […]

Прочети още…           Прочетена: 53

Наименование:Дейностите, които са предвидени за изпълнение са във връзка с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 05/313/00084 по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. сключен между Община Белоградчик и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и включват : 1. Рехабилитация на съществуваща пешеходна алея […]

Прочети още…           Прочетена: 51

Наименование:Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина Възложител: Община Горна Малина Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 76 006 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 16:30 […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование:Извършване на Строително – ремонтни работи по подмяна на водопроводни щрангове на блок № 58 „Б“ на „Студентски столове и общежития“ЕАД – в град София, Студентски град,бл.58 Възложител: „Студентски столове и общежития“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 16 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 16:00 […]

Прочети още…           Прочетена: 66

Наименование:Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично””, реф. № PPС 12-062 Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2012 г., 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 244

Наименование:Строително – монтажни работи по одобрени инвестиционни проекти по всички части за следните обособени позиции: 1. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 180 град Казанлък. 2. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 750 град Карлово. 3.Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 340 Горна Баня Възложител: Министерство на отбраната Oсн. […]

Прочети още…           Прочетена: 211