Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Ковачевци

Наименование:В предмета на поръчката са включени ремонтни дейности, които обхващат местните пътища по населени места както следва : с.Калище – МП за „Гробищен парк” с.Ковачевци – МП за махала „Водениците”, МП за махала „Стаменкова” и МП за махала „Мицова” с.Сирищник…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения – възложител: Община Сапарева баня

Наименование:ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. САПАРЕВА БАНЯ – ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ Възложител: Община Сапарева баня Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Симеоновград

Наименование:Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул.“Роза“,гр.Симеоновград Възложител: Община Симеоновград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 180 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Елин Пелин

Наименование:Изпълнение на СРР за „Ремонт на общински пътища в община Елин Пелин“ Възложител: Община Елин Пелин Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 142 917 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Созопол

Наименование:Аварийно укрепване на мостово съоръжение, ул.”Васил Левски” Възложител: Община Созопол Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове Прогнозна стойност: 263 800 лева…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради – възложител: Министерски съвет

Наименование:Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и сградата на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Агенция за социално подпомагане

Наименование:Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР“ по 13 Договора за безвъзмездна финансова помощ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Вършец

Наименование:Ремонт на общински пътища и улици Възложител: Община Вършец Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици Прогнозна стойност: 130 800 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012,…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Бяла Слатина

Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища – възложител: Община Ветрино

Наименование:Основен ремонт на общински път Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища Прогнозна стойност: 85 417 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2012, 16:30 ч.   Виж цялата…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води – възложител: Община Трявна

Наименование:Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пус кане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Омуртаг

Наименование:Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността “Парка”, гр. Омуртаг Възложител: Община Омуртаг Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 928 102 лева Срок за получаване на…