През второто тримесечие на 2015 г. са издадени 1,7% повече разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в сравнение с 2014 г.

В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 1.7%, но жилищата в тях са по-малко с 0.2%, а разгънатата им застроена площ нараства с 11.2%, съобщиха от пресцентъра на…

МП започва спешни ремонти в десет съдебни сгради в страната

През 2015 г. Министерството на правосъдието да извърши спешни ремонти в 10 съдебни сгради и да предприеме проектиране на основни ремонти и преустройство в други 6 съдебни сгради чрез компенсирана промяна на разчета на бюджета за капиталови разходи по програма…

Възможности за интелигентно управление на инженерни инсталации в сгради

Д-р инж. Стефка Кантурска, ВСУ „Черноризец Храбър” Изменението на климата и изчерпването на природните ресурси означават, че икономичното използване на енергията е един от основните проблеми на съвременното общество. Непрекъснато нарастващата консумация на енергия и покачващата се нейна цена в…

Две сгради за софийския съд и прокуратура

Около 10 млн. лв. са отделени за преустройство на военното НДК, вече вървят ремонти в бившата сграда на ГУСВ   С приети три решения и едно постановление правителството реши дългогодишния проблем със сградния фонд на Софийския районен съд и Софийската…

Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради – възложител: Община Варна

Наименование:Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление и техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на община Варна по обособени позиции Възложител: Община Варна Oсн. предмет: Инженерни услуги, свързани…

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи – възложител: Община Плевен

Наименование:Премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради или части от тях на територията на община Плевен Възложител: Община Плевен Oсн. предмет: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи Прогнозна стойност: 100 000  лева…

Започва разрушаването на опасните сгради в наводненото село Бисер

На 29.02.2012г. (сряда) ще започне разрушаването на определените за опасни 46 къщи в село Бисер, съобщават от КРОСС. За да инспектира началото на работите в 11.00 часа в селото ще пристигне директорът на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на…

Нормативната уредба на енергийната ефективност по отношение на сградите – II част

Автор Камен Горанов  експерт в КСБ Както е отбелязано в Енергийната стратегия от 2002 г., през периода 1990-2000 г. в България, за разлика от другите страни в преход, енергийната интензивност не намалява, а в някои години дори расте. След 2000 г.…