Строителни и монтажни работи – възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Наименование:Изграждане на водомерна шахта на тераса на кота + 0,00 и ресторант на кота – 3,90 в района на резиденция “Лозенец Възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Драгоман

Наименование:Основен ремонт на административна сграда с покрив и стълбище – Кметство на с. Габер, община Драгоман Възложител: Община Драгоман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 33 333 лева…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Трън

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Трън

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнителят ще извърши независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,…

Улесняват свободното движение на консултантски услуги в строителството

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. С тях се дава възможност на лицата, които упражняват тези дейности по законодателството…

Обществените поръчки през юли 2012 г. в цифри

√ Обща прогнозна стойност*: 224,4 млн. лв. √ Общ брой на обявленията за обществените поръчки: 188 √ Броят на обявленията за обществени поръчки през последните 3 месеца на 2012 г. остава почти непроменен – около 188. * 1. Прогнозната стойност не е обявена…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения – възложител: Община Петрич

Наименование:Основен ремонт на четири броя спортни площадки Възложител: Община Петрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения Прогнозна стойност: 76 913 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.  …

Други довършителни строителни работи – възложител: Община Самуил

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Шумен

Наименование:Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен Възложител: Община Шумен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 180 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2012, 17:00 ч.…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Самуил

Наименование:РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ – С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 99 960 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 16:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Наименование:Строително монтажни работи по преустройство Възложител: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2012, 15:00 ч.  …