Строителни работи по изпълнение на основа на улици – възложител: Община Велики Преслав

Наименование:Основен ремонт ул. „Ал.Стамболийски“ – ОК 346,344, 338, 337 -/пътна част и водопровод/ – гр. Велики Преслав Възложител: Община Велики Преслав Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на улици Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Услуги по ремонт и поддръжка – възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“

Наименование:Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли Възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП…

Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки – възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Наименование:Изпълнение на частичен ремонт в санитарните помещения на физкултурния салон на ДИКПО-Варна, структурно звено на Университета с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ №1. Обект на поръчката е изпълнение на облицовъчни работи с теракотни и фаянсови плочки, съгласно…

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Кула

Наименование:Ремонт път ІV-12122 Кула – Големаново (от км.0+000 до км.1+270) – предвижда се извършване на земни, пътни и асфалтови работи. Възложител: Община Кула Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Белоградчик

Наименование:Дейностите, които са предвидени за изпълнение са във връзка с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 05/313/00084 по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. сключен между Община Белоградчик…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Горна Малина

Наименование:Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина Възложител: Община Горна Малина Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Студентски столове и общежития“ ЕАД

Наименование:Извършване на Строително – ремонтни работи по подмяна на водопроводни щрангове на блок № 58 „Б“ на „Студентски столове и общежития“ЕАД – в град София, Студентски град,бл.58 Възложител: „Студентски столове и общежития“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна…

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации – възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Наименование:Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично””, реф. № PPС 12-062 Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Срок за получаване на…

Преустройство на кухни или ресторанти – възложител: Министерство на отбраната

Наименование:Строително – монтажни работи по одобрени инвестиционни проекти по всички части за следните обособени позиции: 1. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 180 град Казанлък. 2. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 750 град Карлово. 3.Ремонт…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ловеч

Наименование:Основен ремонт на общинска пътна мрежа: Път LOV 1050 от км15+700 до км.+17+200 до табела с. Владиня-1,5 км. Възложител: Община Ловеч Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици Прогнозна стойност: 128 210,24…

Работи по ремонт на пътища – възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Наименование:Различните типове ремонт се разделят в шест категории: • Ръчни кърпежи • Машинни кърпежи • Изравняване • Локални ремонти • Конструкция • Периметров път – 3 метра широчина Възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Oсн. предмет: Работи по ремонт…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради – възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Наименование:Целта и обхвата на настоящото задание е да се разработи документация във фаза – работен проект, която да се използва при реконструкцията на съоръженията и преоборудването на съществуващите инсталации, намиращи се в ГСМ – Летище Варна, така че да се…