Тема

Националната програма за саниране – механизъм за обновяване на жилищния фонд

Разходите за допустимите сгради ще се покриват 100%

Миглена Иванова Докато в Европа набират скорост темите, свързани със зданията с нулево потребление, страната ни продължава да стои в дъното на различни международни класации по енергийна ефективност на сградния фонд, а и на икономиката като цяло. Сградите в България ще трябва рязко да намалят потреблението на енергия в следващите години, за да отговорим на изискванията на европейското законодателство. Като стъпка към решаване на проблема правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На постройките се падат 40% от общото енергийно потребление на Европейския съюз (ЕС). Намаляването на процентите е приоритет в рамките на целите „20 – 20 - 20“ по отношение на енергийната ефективност – една от най-горещите теми и в България през последните години не само заради европейските изисквания, а и заради лошото състояние на голяма част от сградния фонд. Освен на европейските пари за саниране по линия на Оперативната програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ – около 180 млн. евро, от тази година домакинствата ще могат да разчитат и на още един инструмент – Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Механизмът е публикуван на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Програмата поне засега е подготвена за период от две години – тази и следващата, като ще покрива на 100% разходите по обновяване на допустимите жилищни здания. След 2016 г. Националната програма се предвижда да продължи да действа и ще покрива разноските за реновиране на тухлени сгради. За тях обаче ще се изисква съфинансиране от собствениците. В края на миналата година правителството отпусна на Българската банка за развитие (ББР) държавна гаранция в размер на 1 млрд. лв. С това кабинетът даде зелена светлина за набирането на заемен ресурс за финансирането на строителните дейности по програмата. Работата по санирането по този механизъм обаче е поверена на общините. Те ще представляват сдруженията на собствениците пред ББР и държавата във връзка с отпускането на субсидиите. Състоянието на жилищния фонд Според данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2013 г. жилищният фонд общо за страната наброява близо 4 млн. единици. От тях почти 2,6 млн. домове са разположени в градовете, а над 1,1 млн. – в селата. Над 710 хил. са панелните жилища в България, които се помещават в над 21 хил. сгради, показват данни, обобщени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това означава, че около 40 на сто от населението на страната живеят в панелни домове. По-голямата част - 98%, се намират в градовете. Почти една трета от тях е концентрирана в София-град – над 205 хил. жилища, сочи статистиката. Десет на сто от панелните жилища се намират в Пловдив (над 66 хил.), 9% са във Варна (над 60 хил.), 6% от тях са в Бургас (почти 43 хил.) и 4% - в Русе (близо 30 хил.). Обхват на Националната програма От безвъзмездна финансова помощ на 100% могат да се възползват сдруженията на собствениците във всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. В механизма могат да участват всички общини в страната. Ако в зданията, попадащи в обхвата на програмата, има самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, собствениците им ще получават безвъзмездно финансиране за реновиране на общите им части. Те обаче ще трябва да заплатят разходите за строителните дейности в техните обекти, ако възникне нужда от такива. От 2016 г. се предвижда за финансиране по програмата да могат да кандидатстват и сградите, които през 2015 г. не са попаднали в обхвата й – такива с до 36 апартамента в тях, намиращи се в общини, които не са бенефициенти по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“. Допустими дейности За финансиране със средства от програмата ще се допускат дейности по конструктивното укрепване на блоковете, ако такива са необходими. По проекта за енергийно обновяване на домовете, който се изпълнява по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013“, това не се покриваше. Механизмът ще осигурява пари и за ремонт на общите части на многофамилните жилищни сгради – покриви, фасади, стълбищни клетки и т.н., както и разнообразни мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, локални инсталации за отопление и/или връзки към системите за топло- и газоснабдяване и други. Как се кандидатства Живущите задължително трябва да проведат общо събрание по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и да регистрират сдружение на собствениците в съответната община. Членовете му трябва да вземат решение за обновяването на сградата с мнозинство от поне 67% и да дадат съгласие на местната администрация за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в зданието. За целта се подава заявление пред общината. След това местните власти трябва да проверят документите и да одобрят или отхвърлят сградата за финансиране. При положителна оценка общината и сдружението сключват споразумение. Администрацията стартира дейности по сградата, след като е провела съответните обществени поръчки за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване, проектиране и строително-монтажни работи. Местните власти ще отговарят и за мониторинга на изпълнението на мерките за енергийна ефективност. На тях ще им се предоставят типови проекти за саниране, които бяха разработени от Столичната община. С тях местната власт в София искаше да улесни собствениците на жилища в блокове, които кандидатстваха по проекта за обновление на жилищни сгради, финансиран със средства от ОП „Регионално развитие 2007 - 2013“. МРРБ, съвместно с Камарата на строителите в България, подготвя типизирана тръжна документация. Идеята е да се даде шанс на средните и малките фирми да работят по тези обекти. МРРБ ще отговаря за координацията на целия процес и ще издаде методически указания. По тях се работи в момента и се предвижда да бъдат готови до края на януари. Санирането с европейски пари през новия програмен период Със средствата за саниране на жилищни сгради от ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, която се очак­ва в следващите месеци да бъде одобрена от Европейската комисия (ЕК), ще се обновяват всички многофамилни жилищни блокове, проектирани преди април 1999 г. и строени по индустриален способ, които не попадат в обхвата на новия национален механизъм - с до 36 самостоятелни апартамента, намиращи се в общини - бенефициенти по „ОПРР 2014 – 2020“. Безвъзмездната помощ за сдруженията на собствениците за строително-ремонтни дейности също ще е 100% - 75% европейско финансиране и 25% национално съфинансиране от бюджета. Очаква се процесът да започне през 2016 г. Същевременно до 15 януари т.г. МРРБ ще приема заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по сега действащия проект „Енергийно обновяване на българските домове“, който се финансира по програмата „Регионално развитие“ за програмен период 2007 - 2013 г. Строителните дейности по блоковете трябва да приключат през тази година. В момента се обмисля и механизъм за подкрепа на подобряването на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради.   МРРБ изготви информационна брошура за Програмата Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите здания. В нея потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата. Брошурата ще се разпространява сред гражданите безплатно от МРРБ, както и от общините. Тя може да бъде изтеглена и от сайта на МРРБ - www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6067 До края на януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: основни моменти 100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? l Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); l Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; l Обхват— всички 264 общини. КАК СЕ КАНДИДАТСТВА? Стъпка 1. Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ. ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата. Стъпка 2. Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по образец). ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея. Стъпка 3. Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение на сградата. Стъпка 4. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне. Стъпка 5. При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител). ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия: l Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт; l Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата; l Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи; l Строителен и авторски надзор. КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ? l Дейности по конструктивно укрепване на сградата; l Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.); l Мерки за енергийна ефективност: – топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), – ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата, – изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели, – ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, – енергоефективни мерки в асансьорите. КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА? l Закупуване на нови радиатори; l Закупуване на нови асансьори; l Вътрешно обзавеждане и оборудване. КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА? До края на януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината. За контакти: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Секция „Обновяване на жилища“ ул. ,,Св. св. Кирил и Методий“ 17-19, гр. София www.mrrb.government.bg