Националната програма за саниране – механизъм за обновяване на жилищния фонд

Разходите за допустимите сгради ще се покриват 100%

Прочетена: 15538

Миглена Иванова

Докато в Европа набират скорост темите, свързани със зданията с нулево потребление, страната ни продължава да стои в дъното на различни международни класации по енергийна ефективност на сградния фонд, а и на икономиката като цяло. Сградите в България ще трябва рязко да намалят потреблението на енергия в следващите години, за да отговорим на изискванията на европейското законодателство. Като стъпка към решаване на проблема правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

На постройките се падат 40% от общото енергийно потребление на Европейския съюз (ЕС). Намаляването на процентите е приоритет в рамките на целите „20 – 20 – 20“ по отношение на енергийната ефективност – една от най-горещите теми и в България през последните години не само заради европейските изисквания, а и заради лошото състояние на голяма част от сградния фонд.
Освен на европейските пари за саниране по линия на Оперативната програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – около 180 млн. евро, от тази година домакинствата ще могат да разчитат и на още един инструмент – Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Механизмът е публикуван на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Програмата поне засега е подготвена за период от две години – тази и следващата, като ще покрива на 100% разходите по обновяване на допустимите жилищни здания. След 2016 г. Националната програма се предвижда да продължи да действа и ще покрива разноските за реновиране на тухлени сгради. За тях обаче ще се изисква съфинансиране от собствениците.
В края на миналата година правителството отпусна на Българската банка за развитие (ББР) държавна гаранция в размер на 1 млрд. лв. С това кабинетът даде зелена светлина за набирането на заемен ресурс за финансирането на строителните дейности по програмата. Работата по санирането по този механизъм обаче е поверена на общините. Те ще представляват сдруженията на собствениците пред ББР и държавата във връзка с отпускането на субсидиите.
Състоянието на жилищния фонд
Според данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2013 г. жилищният фонд общо за страната наброява близо 4 млн. единици. От тях почти 2,6 млн. домове са разположени в градовете, а над 1,1 млн. – в селата.
Над 710 хил. са панелните жилища в България, които се помещават в над 21 хил. сгради, показват данни, обобщени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това означава, че около 40 на сто от населението на страната живеят в панелни домове. По-голямата част – 98%, се намират в градовете. Почти една трета от тях е концентрирана в София-град – над 205 хил. жилища, сочи статистиката.
Десет на сто от панелните жилища се намират в Пловдив (над 66 хил.), 9% са във Варна (над 60 хил.), 6% от тях са в Бургас (почти 43 хил.) и 4% – в Русе (близо 30 хил.).
Обхват на Националната програма
От безвъзмездна финансова помощ на 100% могат да се възползват сдруженията на собствениците във всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. В механизма могат да участват всички общини в страната.
Ако в зданията, попадащи в обхвата на програмата, има самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, собствениците им ще получават безвъзмездно финансиране за реновиране на общите им части. Те обаче ще трябва да заплатят разходите за строителните дейности в техните обекти, ако възникне нужда от такива.
От 2016 г. се предвижда за финансиране по програмата да могат да кандидатстват и сградите, които през 2015 г. не са попаднали в обхвата й – такива с до 36 апартамента в тях, намиращи се в общини, които не са бенефициенти по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“.
Допустими дейности
За финансиране със средства от програмата ще се допускат дейности по конструктивното укрепване на блоковете, ако такива са необходими. По проекта за енергийно обновяване на домовете, който се изпълнява по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“, това не се покриваше.
Механизмът ще осигурява пари и за ремонт на общите части на многофамилните жилищни сгради – покриви, фасади, стълбищни клетки и т.н., както и разнообразни мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, локални инсталации за отопление и/или връзки към системите за топло- и газоснабдяване и други.
Как се кандидатства
Живущите задължително трябва да проведат общо събрание по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и да регистрират сдружение на собствениците в съответната община. Членовете му трябва да вземат решение за обновяването на сградата с мнозинство от поне 67% и да дадат съгласие на местната администрация за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в зданието. За целта се подава заявление пред общината.
След това местните власти трябва да проверят документите и да одобрят или отхвърлят сградата за финансиране. При положителна оценка общината и сдружението сключват споразумение. Администрацията стартира дейности по сградата, след като е провела съответните обществени поръчки за избор на изпълнители за техническо и енергийно обследване, проектиране и строително-монтажни работи. Местните власти ще отговарят и за мониторинга на изпълнението на мерките за енергийна ефективност.
На тях ще им се предоставят типови проекти за саниране, които бяха разработени от Столичната община. С тях местната власт в София искаше да улесни собствениците на жилища в блокове, които кандидатстваха по проекта за обновление на жилищни сгради, финансиран със средства от ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“. МРРБ, съвместно с Камарата на строителите в България, подготвя типизирана тръжна документация. Идеята е да се даде шанс на средните и малките фирми да работят по тези обекти. МРРБ ще отговаря за координацията на целия процес и ще издаде методически указания. По тях се работи в момента и се предвижда да бъдат готови до края на януари.
Санирането с европейски пари през новия програмен период
Със средствата за саниране на жилищни сгради от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, която се очак­ва в следващите месеци да бъде одобрена от Европейската комисия (ЕК), ще се обновяват всички многофамилни жилищни блокове, проектирани преди април 1999 г. и строени по индустриален способ, които не попадат в обхвата на новия национален механизъм – с до 36 самостоятелни апартамента, намиращи се в общини – бенефициенти по „ОПРР 2014 – 2020“.
Безвъзмездната помощ за сдруженията на собствениците за строително-ремонтни дейности също ще е 100% – 75% европейско финансиране и 25% национално съфинансиране от бюджета. Очаква се процесът да започне през 2016 г.
Същевременно до 15 януари т.г. МРРБ ще приема заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по сега действащия проект „Енергийно обновяване на българските домове“, който се финансира по програмата „Регионално развитие“ за програмен период 2007 – 2013 г. Строителните дейности по блоковете трябва да приключат през тази година.
В момента се обмисля и механизъм за подкрепа на подобряването на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

 

МРРБ изготви информационна брошура за Програмата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите здания.
В нея потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата. Брошурата ще се разпространява сред гражданите безплатно от МРРБ, както и от общините. Тя може да бъде изтеглена и от сайта на МРРБ – www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6067
До края на януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:
основни моменти
100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

l Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
l Минимален брой на апартаментите в сградата – 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
l Обхват— всички 264 общини.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1. Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.
ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Стъпка 2. Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по образец).
ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3. Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5. При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:
l Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
l Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
l Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
l Строителен и авторски надзор.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

l Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
l Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
l Мерки за енергийна ефективност:
– топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
– ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
– изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели,
– ремонт на електроинсталация в общите части на сградата,
– енергоефективни мерки в асансьорите.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

l Закупуване на нови радиатори;
l Закупуване на нови асансьори;
l Вътрешно обзавеждане и оборудване.

КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА?

До края на януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

За контакти: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Секция „Обновяване на жилища“
ул. ,,Св. св. Кирил и Методий“ 17-19, гр. София
www.mrrb.government.bg

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.01.2015. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

11
Leave a Reply

avatar
7 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Калина Петкова Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Dimitar
Guest
Dimitar

Az imam kashta okolo 110 kvadrata moga li da kandidatstvam

zainteresovan
Guest
zainteresovan

Какви са изискванията за външната изолация и за дограмата?
Какво става, когато има външна изолация 7см., но е правена от частни изпълнители, за което няма документи и може ли да се откаже да й се правят строителни работи/“подобрения“ по нея, и какви са последствията за този апартамент и за сдружението?
Какво се случва, ако 33% от собствениците не са съгласни да им се прави саниране?
Собствениците и членовете на сдружението каква финансова отговорност и задължения имат?
Ако може за по-конкретни отговори и къде може да се види нормативната база за това? Благодаря

mira-ata@hotmail.com
Guest
mira-ata@hotmail.com

Къде в документите е отразено 100% съгласие чрез декларации. Голям пробмел е задължителността на лични данни в тази декларация. Никъде не е отразено къде ще се съхраняват и кой. Хората се притесняват да предоставят лични данни при увеличаване на случаите с жилищни измами. Друг притеснителен факт е различното тълкуване на едно и също нещо от различни служители в общината. Ако действително някой иска да се реализира тази програма, то не би трябвало процедурата да е толкова тромава. Най-притеснителна е декларацията. Кой ще отговаря ако се установят злоуботреби с лични данни – министъра, сдружението или някой друг? За голямо съжаление точно… Read more »

Петър Петров
Guest
Петър Петров

Изникват и други въпроси: 1. Какво става ако блока има магазини или други търговски обекти. 2. Трябва ли живущите да декларират липса на задължения – какво става с длъжниците, към ЧЕЗ, ВиК, община, блок и други. 3. Това сдружение може ли да изпълнява други дейности. 4. Какво става ако ремонта започнал достигнал е до половината и някой откаже достъп. 5. Може ли обноваяването на сградата да поеме и ВиК инсталацията на блока. 6. Колко е гаранцията на извършените ремонти, какво става ако почне да се отлепя или руши. 7. Ако има не съгласни хора но съгласните са над 67%, какво… Read more »

Вестник Строител
Admin

Здравейте. Радваме се за проявения от Вас интерес. Предлгаме Ви да се регистрирате в нашия форум – https://vestnikstroitel.bg/phpbb/, в който има специално създаден раздел по темата – Саниране. Там Вие можете да изложите своите въпроси и с радост ще се опитаме да отговорим на част от тях или при необходимост ще Ви предоставим контакти за повече информация.

stanimir
Guest
stanimir

какво ще стане с малките фирми ще имали работа за тях. Пак кметовете ще пълнят чантите с кинти от големите фирми

navari123@abv.bg
Guest
navari123@abv.bg

zdraveite,az otnovo imam vapros,blokat registrira sdrujenie i jivushtite v nego stavat uridichesko lice,tova oznachava li che ako skoperatori mi ako imat nqkakvi finansovi zadaljeniq kam banki i dr.institucii nosq nqkakva otgovornost na ravno sas tqh

Вестник Строител
Admin

Единствената отговорност, която можете да носите ако вашето юридическо лице,след като вече е регистрирано, има финансови задължения, които не са изпълнени. Става въпрос ако вашият блок наеме примерно строителна фирма и не заплати нужните пари. Тогава носите отговорност като част от юридическото лице. Вие не носите отговорност за отделни случаи, които нямат общо с новото сдружение.

navari123@abv.bg
Guest
navari123@abv.bg

kakvo stava kogato apartamenta e saniran-vanshna izolaciq,podmqna na dograma,podmqna na horizontalni i vertikalni shtrangove,klimatizaciq na apartamenta,otkazvane ot toplofikaciq,no ima mnogo ne sanirani apartamenti,predvaritelno blagodarq za otgovora

Вестник Строител
Admin

Отново може определения блок да кандидатства, тогава експерти минават на оглед през всеки един апартамент. Прави се оценка и ако има по-добър вариант се подменя, ако не в този апартамент не се подменя нищо. Санират се другите апартаменти, стига те да не са по-малко от 60%. Тоест в блока, в който живеете трябва да има достатъчно на брой апартаменти, които все пак още не са санирани.

Л.Йорданова
Guest
Л.Йорданова

Имам нужда само от външна изолация. Дограма и нови тръби си имам. Дори и да има по-добър вариант за тях, мога ли да откажа, без това да има последствия за сдружението?


%d блогъра харесват това: