Тема

Ударно строителство на ВиК в Котел до 2020 г.

Проекти за 140 млн. лв. са заложени в плана на 19-хилядната община с бюджет 11,4 млн. лв. за 2015 г.

Малкият град, който мери ръст с най-големите – така е представен Котел от кмета Христо Киров. Видно от планираните за изпълнение в общинския план до 2020 г. проекти това е точно така. Те са за над 140 млн. лв. при местен бюджет 11,4 млн. лв. за 2015 г. В дните около 3 март се насочваме към Котел, защото е известен с възрожденската си история и с това, че е дал на България много от героите, които изнасят на своите плещи борбата за освобождението – Георги Раковски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, капитан Георги Мамарчев, Стефан Богориди. Но това е било някога. Днес от плановете за развитие на общината с население 19 400 души, които освен в града са пръснати и в 21 села, е видно, че инфраструктурата изостава, а както е известно, без нея за социално-икономически подем не може и да се говори. Местната власт обаче е осъзнала истината, че ускореният растеж не може да се случи единствено след подобряване на инфраструктурата. Ето какво е състоянието сега според анализа в документа: От IV-класната пътна мрежа в страната, която е собственост на общините, Котел разполага със 143,1 км, което го поставя на второ място след Сливен. По-голямата част е с трайна настилка, която е силно износена, а наличните габарити, укрепителни и защитни съоръжения в повечето случаи не отговарят на съвременните изисквания. На територията на Котел няма качествени водоизточници, а канализационната мрежа не е изцяло изградена. В малките населени места се използват септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подпочвените води. Липсват пречиствателни съоръжения и отпадъчните течности се заустват направо в околните реки. През годините са извършвани дейности по постепенно доизграждане на ВиК мрежата в рамките на възможностите на общинския бюджет и със скромно европейско финансиране, като целта е да се достигне пълна изграденост на проектираната система за населените места в общината. Районът на Котел е един от най-чистите в екологично отношение, основно поради липсата на големи промишлени замърсители. За подземните води проблемите основно се дължат на точкови източници – населени места без канализация, индустриални площадки, депа за отпадъци, както и на земеделието като дифузен източник на замърсяване. Към момента общината не е газифицирана. Домашното отопление е на твърдо гориво, най-вече дърва. В района са архитектурните резервати с национално значение – селата Жеравна и Катунище. Част от града също е обявена за архитектурен резерват с национално значение. В нея са запазени над 110 къщи от Възраждането и много други исторически паметници. Градът предоставя уникалната възможност да бъде усетен будният дух на българските възрожденци. Затова местната власт е категорична, че един от основните приоритети е изграждането на инфраструктурата за еко-, природен и ловен туризъм. „Политиката за регионално развитие трябва основно да подкрепи реконструкцията и модернизацията на общинските пътища с цел подобряване достъпа до атрактивните зони за туристи наравно с тези за икономическа активност“, се казва в документа. Пътят напред обаче е труден за малката община. За три от последните години – 2011, 2012 и 2013 г., в Котел са реализирани проекти на обща стойност 9 136 633 лв., а заложените в общинския план до 2020-а са за доста внушителната сума от 140 млн. лв. Цифрата е условна, защото голямата част е представена със закръглени стойности и не е фиксиран с точност срокът на реализация в оставащите 6 години от плановия период. Прави впечатление и друго, което се определя от спецификата на общината с 21 села – панацеята тук е Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Разчита се Европейският земеделски фонд да бъде източник за почти всички значителни инвестиции. Националният и общинският бюджет, както и частни средства са посочени само като допълващи за финансиране на различните проекти. Като недостатък, който трябва да бъде коригиран при управлението на общината, е изложен фактът, че до момента Котел няма реализирани публично-частни партньорства. 2 млн. лв. за зелени площи През програмния период 2014 – 2020 г. се предвижда финансиране на доста проекти за градска среда. Тук са включени редица обекти за изграждане на нови или реконструкция и рехабилитация на съществуващи паркове, градини, площади, детски площадки, улично и парково осветление. 2 млн. лв. е индикативната стойност на проекта за благоустрояване на площади, паркове и детски площадки и ремонт на улично осветление в малките населени места, като не са фиксирани конкретните проекти и срокове за реализация. За разработване на интегриран план за зелено обновяване на града и рехабилитация на обществени площи в Котел и селата Малко село, Тича, Филаретово и Ябланово са фиксирани 1,2 млн. лв. Средствата са по одобрен проект по ПРСР в предишния програмен период, а за изпълнението има сключен договор от 2012 г. За изграждане на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура са предвидени инвестиции от близо 2,5 млн. лв. По-мащабните проекти са „Изграждане на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура“ за 800 хил. лв., „Разширение на Етнографския музей“ – 200 хил. лв., „Възстановяване на крепостта Вида – Диавена” – 450 хил. лв., „Изграждане на екопътеки“ – 180 хил. лв. За изграждане на подходящата транспортна инфраструктура до туристическите обекти са заложени 750 хил. лв. За всички проекти се разчита на финансиране от ПРСР. Общинският план за развитие на община Котел за периода 2014 – 2020 г. предвижда и строителството и рехабилитацията на редица спортни обекти. Планира се и те да бъдат финансирани по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Конкретните проекти са „Изграждане на спортна площадка в село Ябланово” – 650 хил. лв., „Изграждане на спортна площадка в село Филаретово“ – 250 хил. лв., „Изграждане на спортна площадка в село Градец“ – 250 хил. лв., „Ремонт на стадион и спортна зала в град Котел“ – 750 хил. лв. За последния проект ще се разчита и на държавно финансиране. По малко за всички обществени сгради T 02   Очаквано се планира и реализация на проекти за подобряване на сградния фонд и повишаване на енергийната ефективност на училищата и на детските градини в общинския център. Наред с това се обръща голямо внимание на подобряването вертикалната планировка и спортните съоръжения на територията на общинските и държавните училища. През 2014 г. е приключен проект за енергийна ефективност в 3 основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец. Също така по силата на договор за обследване на енергийната ефективност на сгради са извършени обследване и одити на 3 постройки - общинска собственост, като са изготвени доклади и сертификати за енергийните характеристики на сградите на общообразователното училище в с. Филаретово, на зданието на Народно читалище „Просвета 1870” в с. Тича и на едно общежитие в общинския център. По сметките на общинските специалисти, които не са детайлизирани, за обновяване на общинските училища са нужни още 2 млн. лв., а за реконструкция и подобряване енергийната ефективност на детски градини – 750 хил. лв. 1,5 млн. лв. може да бъдат инвестирани само във вертикалната планировка и спортните площадки в школските дворове. Специално внимание е заделено на едно от емблематичните за града учебни заведения – НУФИ „Филип Кутев“. За реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност е разработен проект за 1,2 млн. лв., като финансирането се очаква да бъде по новата ОПРР чрез Министерството на културата. В предходните 2 години общежитието там бе обновено със средства от дарение на австрийски пенсионери, които посетили училището по време на почивката си в Слънчев бряг. По пътя към постигане на една от основните цели на местната власт – подобряване качеството на живот и привлекателността на региона чрез предоставяне на висококачествени здравни услуги, общинските специалисти са стигнали до идеята за изграждане на нов медицински център. Интересно е, че това е единственият по-значим обект, който ще се финансира по ОПРР. В относително малката като население община обаче прави впечатление сериозният брой на планираните за изграждане социални заведения. Конкретните проекти са за строителство на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и подобряване на дворното му пространство – 950 хил. лв., реконструкция на център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и подобряване на дворното му пространство – 400 хил. лв., изграждане на социален комплекс – дом за стари хора и защитено жилище, за 6 млн. лв., реконструкция на Дома за социални услуги в с. Филаретово – 200 хил. лв., реконструкция на Дневния център за възрастни в с. Медвен – 350 хил. лв. За последните три проекта общината в Котел ще разчита и на държавно финансиране от социалното ведомство. Скромни средства са предвидени за сградния фонд на културните институции – 950 хил. лв. за читалищата във всички села, без да са конкретизирани обекти, които ще се реновират. Кметствата в общината по анализ в плана също се нуждаят от ремонти, за които са предвидени 300 хил. лв., което означава средно по 15 хил. лв. на сграда. Според анализа в стратегическия документ от сградите с културно предназначение най-зле са читалищата, които „в голямата си част са с лоша материално-техническа база, за която е необходимо периодично обновление и поддържане“, както е записано в плана. „Функциониращите на територията на общината сгради на вероизповеданията имат необходимост от ремонти и реконструкция, тъй като в голямата си част не са обновявани от тяхното изграждане до сега“, се казва още в документа, с който се предвиждат инвестиции от 750 хил. лв. за църквите и отделно още четвърт милион само за реконструкцията на храм „Света Троица“. Най-много средства за ВиК За проектите, свързани с ефективното управление на отпадъците, са предвидени повече източници на финансиране, но и тук навсякъде присъства  ПРСР наред с ОПОС, ПУДООС и общинския бюджет. Големият обект, който е задължителен за изпълнение в настоящия програмен период, е претоварна станция за твърди битови отпадъци. Нужните средства, които ще бъдат осигурени от ОПОС със съфинансиране от общинския бюджет, са 850 хил. лв. Основен проблем на цялата община е водоснабдяването. Това е главният приоритет, по който ще се работи през настоящия програмен период. И безспорно най-голямото перо планирани средства за инвестиции е за проектите за изграждане на нова и реконструкция на съществуващата водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Градът няма изградена пречиствателна станция, а с канализация разполага само общинският център. В Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на ВиК – Сливен, по проект на МРРБ, финансиран от Световната банка, са предвидени инвестиции в размер на 88 072 490 лв. за краткосрочна инвестиционна програма, съответно 39 136 688 лв. за водоснабдяване и 48 935 802 лв. за канализация. Планираните вложения на общината са 10 684 379 лв. за водоснабдяване и 22 604 163 лв. за канализация. Общо размерът на общинските средства е 33 288 542 лв. Обектите в общинския план обаче са 26, а индикативната им стойност поглъща почти целия финансов ресурс, заложен в общинския план, и е 120 млн. лв. Най-големият е за изграждане на ПСОВ и външен канализационен колектор в с. Ябланово и доизграждане на канализацията. Той е за 24 млн. лв. За проект със същите елементи в Котел са нужни 15 млн. лв., а за водопровода на с. Ябланово - още 13 млн. лв. В града за вътрешна и външна водопроводна мрежа са необходими инвестиции от 9,5 млн. лв., като е интересно, че тук има разработен идеен проект и за озонаторна пречиствателна станция за питейни води – 2,5 млн. лв. Пречиствателни станции трябва да се изграждат и в селата Медвен – 3 млн. лв., и Пъдарево – 5,5 млн. лв. В двете села, както и в Кипилово, трябва да се реконструират и водопроводните мрежи, като стойностите на проектите са от по няколкостотин хиляди. В селищата над 2000 жители за реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар в с. Тича са нужни 3,9, млн. лв., а за вътрешна мрежа има проект за 1,4 млн. лв. За довеждащ водопровод за с. Седларево само за прединвестиционно проучване са предвидени 910 хил. лв., за 80 хил. лв. е проектът за водопровод в Топузово, 1 млн. лв. са нужни за водопровод в с. Соколарци, 550 хил. лв. в с. Нейково. За Малко село вече има готов работен проект за водопровод, който е за 2,2 млн. лв. Уникалното село Жеравна също се нуждае от средства за ВиК, но тук те са за реконструкция и са 500 хил. лв. Предвижда се и строителството на ПСОВ за 4 млн. лв. В населените места с под 2000 жители най-големи са проектите за с. Градец – 7,4 млн. лв. за водопроводна мрежа и 10 млн. лв. за изграждане на ПСОВ, външен канализационен колектор и доизграждане на канализационната мрежа. 12 са пътните проекти Не на последно място като обем и стойност са пътните проекти в плана на Котел – те са 12 на брой до 2020 г. Предвид географското положение на общината в Източен Балкан има сериозни нужди от укрепване на свлачища край пътните трасета. Ето и обектите, предвидени за ремонт: „Корекция на път Тича – Братан“ – 900 хил. лв., „Реконструкция и рехабилитация на общински път Филаретово – Тича – Орлово и Филаретово – Топузево – Соколарци“ – 2 млн. лв., „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на общинска четвъртокласна мрежа” – 2 млн. лв., „Благоустрояване на улици в ромската махала на с. Тича” – 600 хил. лв., „Благоустрояване на улици в населените места на община Котел” – 3 млн. лв. Готови работни проекти има за следните обекти: „Укрепване на свлачище на път Котел – местност Чукарите”, „Корекция на река Камчия в урбанизирана територия на село Тича“, „Укрепване на ерозирал скат вследствие отводняване с. Малко село“, „Свлачище на път – с. Нейково“. Общата им стойност е малко над 1 млн. лв.