Тема

Лот 2 на АМ „Марица” – поредният успешен проект по ОПТ

Най-големият пътен възел в Южна България е част от новата отсечка Димитровград - Харманли

Десислава Бакърджиева Завърши строителството на поредния голям инфраструктурен обект – лот 2 на автомагистрала „Марица”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013” (ОПТ). Новият магистрален участък от Димитровград до Харманли е реализиран по проект „Изграждане на АМ „Марица“, лот 1 и лот 2”. Общата му стойност е 390 млн. лв., от които 80% са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а останалите 20% – от националния бюджет. Тези средства са за двата лота на аутобана, които са с обща дължина 65,62 км. Приключването на лот 2 на АМ „Марица” е не само още една стъпка към успешното завършване на Оперативна програма „Транспорт”. Обектът ще донесе много ползи на България. Аутобанът има основно транзитен характер и се определя като един от най-важните пътни участъци за страната. Трасето преминава през район, характерен с интензивно земеделие и развита преработвателна промишленост. Автомагистрала „Марица” е част и от Трансевропейския транспортен коридор №4 Дрезден – Будапеща – София – Истанбул, и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг”, осигуряваща достъп на страните от Централна и Източна Европа до Близкия изток и Азия. АМ „Марица” свързва АМ „Тракия” при п.в. Оризово с ГКПП Капитан Андреево на българо-турската граница. Тя е основен маршрут на движение и в посока Пловдив – ГКПП Капитан Андреево. През нея преминава и автомобилният трафик за Гърция при п.в. Ново село. АМ „Марица” улеснява придвижването и по посока Хасково – Русе – Букурещ – Киев – Москва по направлението на Общоевропейския коридор №9. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”. Изпълнител на лот 2 е Сдружение „Марица Хайуей”, в което влизат „ПСТ Груп” ЕАД и австрийската „Порр Бау” ГмбХ. Стойността на договора за строително-монтажните работи е 146 564 400 лв. Надзорът е осъществен от ДЗЗД „Рутекс – ЕТЕ”. Техният контракт е за 799 200 лв. Авторският надзор е на „Пътпроект” ЕООД за 112 800 лв. Новата отсечка е с дължина 34,22 км и габарит Г28. Пътното платно за движение е с обща ширина 28 м. Разчертани са по две активни ленти във всяка посока – по 3,75 м. Средната разделителна ивица е 3 м. Банкетите от двете страни на настилката са по 1,5 м, а асфалтобетоновите водещи ивици – 2x2x0,5 м. Обособени са и задължителните ленти за аварийно спиране, които са с широчина по 2,5 м. Аутобанът преминава през общините Димитровград, Хасково, Симеоновград и Харманли. Лот 2 от АМ „Марица” започва от км. 36+400 преди пресичането на автомагистралата от път III-505 Димитровград – Добрич – Горски извор като продължение на лот 1 Оризово – Димитровград. Преминава южно от с. Воден, северно от Харманли и завършва преди река Марица при км. 70+62. Теренът е равнинен до нискохълмист. В рамките на проекта са изградени директно автомагистрално трасе, пътни възли, отводнителни системи, паркинги, площадки за отдих, съоръжения за пресичане както на пътища от републиканската мрежа, така и на селскостопански. На лот 2 има общо 27 големи съоръжения. Шест от тях са с по-сложно конструктивно и технологично изпълнение. Най-интересната част от лот 2 е п.в. Димитровград. Към момента обектът е най-големият пътен възел в Южна България. Той представлява четириотворно съоръжение, тип „пълна детелина”. Общата му дължина е 90,74 м, а площта на връхната конструкция – 209 408,50 кв. м. Чрез него се осигурява безконфликтното пресичане на автомагистрала „Марица” с международен път Е85 (I-5) Димитровград – Хасково. Движението се осъществява на две нива. Чрез други два пътни възела е обезпечена безопасната връзка с основните инфраструктурни артерии в района. Чрез п.в. Симеоновград, който е тип „полудетелина”, е гарантирана комуникацията с път III-503 Симеоновград – Харманли. Връзката с път II-76 Тополовград – Харманли е решена с п.в. Тополовград, който също е тип „полудетелина”. Друг сложен обект е съоръжението за пресичането с жп линията Русе – Подкова при км. 41+597,50. То е четириотворно с пълна дължина 72,1 м. Размерите на отворите са 13,25+2x17,50+13,25 м. Единственият мост по трасето на участъка е над река Харманлийска. Той представлява петотворно съоръжение с обща дължина 130,4 м. Отделните отвори са с еднаква дължина – 26 м. Връхната конструкция е плочогредова сглобяемо-монолитна. Във всеки отвор тя е съставена от монтажни, предварително напрегнати стендови греди ГТ 115 с дължина 26 м и монолитна пътна плоча с дебелина 16 см, която преминава без прекъсване. Шестото голямо съоръжение, което се отличава, е жп подлезът София – Бургас при км. 68+197 на жп линия Пловдив – Свиленград. За пресичането на автомагистралата от селскостопанските пътища са изградени още 10 надлеза и 13 подлеза. Изпълнени са 177 малки съоръжения – водостоци и проходи. Реконструирани са инженерните мрежи, водоснабдителните и хидромелиоративните съоръжения, попадащи в обхвата на аутобана. Изградени са и засягащите се от строителството на автомагистралата въздушни линии 20 kV, ТТ кабели, оптични кабели, напоителни и отводнителни полета. При изграждането на трасето в зона А, която е с дебелина 50 см, е поставен трошен камък с материал група А-1. Над земната основа също са положени 20 см трошен камък с непрекъсната зърнометрия до 60 мм. Върху това ниво са вложени 20 см с подобрена зърнометрия 0-40. След това следва асфалтова смес за основен пласт, тип А0 – 18 см. За долен пласт на покритието и най-отгоре е използван асфалтобетон, тип „сплитмастик” с дебелина 4 см. Отводняването на трасето е осигурено посредством изграждането на пътни водостоци, изпълнени с тръби, тип HelCor с диаметър ф1000 мм, ф 2300 мм и ф 3100 мм – 116 бр. Монтирани са и две тръби, тип MultiPlate. Вложени са и 48 напречни отводнителни тръби, тип HelCor с диаметър ф 500 мм. Обсадните тръби за водопроводи са 4 бр. с ф 800 мм и ф 1000 мм. В отделни участъци на магистралата са изградени облицовъчни окопи, дренажни и колекторни системи. Изградени са ревизионни шахти. В рамките на реализацията на проекта са изпълнени значителни по обем строителни работи: изкопи – 5,540 млн. куб. м; насипи – 3,763 млн. куб. м; пътни работи – 860 хил. куб. м; пилотни работи – 1,2 хил. м; асфалтови работи – 623 хил. т (асфалтови смеси); оградна мрежа за автомагистрали – 80 250 м; облицовани окопи – 94 200 м; дренажи – 48 800 м; бетонни улеи – 10 400 м; бордюри – 36 300 м; ландшафтно оформяне – 382 хил. кв. м. По време на изпълнението на лот 2 заетите работници на трасето в определени моменти са били повече от 600, като най-много те са били на финалния етап. Когато лот 2 на АМ „Марица” достига физическо изпълнение от 89%, по отсечката Димитровград – Харманли на обекта са работели общо 672 души. Тогава в действие са били и 243 самосвала, 65 багера, 4 асфалтополагача, 1 бетонопомпа, 3 бетоновоза, 19 булдозера, 54 валяка, 1 виброплоча, 7 влекача, 23 водоноски, 15 грейдера, 3 гудронатора, 1 дизелов и 1 заваръчен агрегат, 10 крана, 2 компресора, 5 механични чука, 6 сита, 4 челюстни трошачки, 2 фрези, 6 цистерни и нафтовози, 13 челни товарача. Обслужващият транспорт е включвал 149 превозни средства, от които 71 буса, 46 леки автомобила, 32 джипа. В процеса на строителството на аутобана са използвани разнообразни проектни решения и иновативни технологии. Част от предвидените в първоначалния проект материали и технологии са заменени с най-новите постижения в пътното и магистралното строителство. Вместо стоманобетонни елементи на малките съоръжения (тръбни, правоъгълни и сводови водостоци) са монтирани стоманени спирално нагънати тръби с кръгло или елипсовидно сечение. Бетонните колекторни тръби са подменени с полиетиленови тръби, отговарящи на европейските стандарти за качество. По-добро решение е намерено и за дренажните тръби. Бетонните перфорирани тръби ф 200 са заместени от гофрирани полиетиленови от същия диаметър. Част от ревизорните стоманобетонни шахти са разменени с полиетиленови с висока плътност. За напречните отводнители от стоманобетонни тръби също е направено подобрение – използвани са спиралонагънати тръби. При изграждането на пресичанията на автомагистралата с водопроводи и напоителни тръбопроводи вместо стоманени тръби са внедрени такива от полиетилен или полипропилен с висока плътност в съответствие със съвременните европейски стандарти. Те са по-сигурни и по-устойчиви на външни влияния, тъй като не корозират. В рамките на реализацията на магистралната отсечка е обърнато сериозно внимание на безопасността на движението. За осигуряване на сигурност и комфорт на пътуващите са поставени 95 800 м предпазни огради, 323 пътни знака и 44,310 хил. кв. м маркировка. Положената хоризонтална маркировка е шприцпластик със светлоотразителни перли, които светят в тъмното. Вертикалната сигнализация също е с високо качество, отговарящо на съвременните европейски стандарти. Новопостроеният участък от автомагистралата е уникален и с изграденото осветление на трите пътни възела – за Димитровград, Симеоновград и Тополовград. При строителството са използвани 417 електрически стълба с монтирано LED осветление, консумиращо 3 пъти по-малко електроенергия. По този начин шофьорите ще имат по-добра видимост при пътуване през нощта. В проекта са заложени и сериозни мерки за опазване на околната среда. С цел съхраняване на био- и екоравновесието в региона са изградени 87 сухи прохода за преминаване на животни и насочващи биокоридори с обща дължина 3118,61 м. Поставена е предпазна мрежа при водосъбирателните канавки, разположени успоредно на пътното платно, за защита на земноводните обитатели. Между магистралата и населените места са издигнати шумозащитни прегради с височина 1 м, 1,5 м и 2 м. По този начин се изолира шумът на преминаващите превозни средства и се осигурява спокойствието на живущите в района. Такива огради има в близост до Харманли и селата Поляново и Александрово. За ландшафтното оформление са засадени почти 3000 широколистни дървета и 249 149 храста. С пускането на лот 2 Димитровград – Харманли се очаква средноденонощният трафик по участъка да се увеличи от около 7207 МПС през 2015 г. на 8134 МПС през 2020 г., което е ръст с около 13%. До края на октомври АМ „Марица” трябва да е напълно завършена. Тогава се очаква да приключат строително-монтажните работи на лот 1 Оризово – Димитровград от км. 5+000 до км. 36+400. Общата дължина на тази отсечка е 31,4 км. Аутобанът трябва да е напълно готов през есента Автомагистрала „Марица” е с обща дължина 117 км. Тя започва от връзката с АМ „Тракия” при п.в. Оризово, преминава покрай Димитровград, Хасково, Харманли, Любимец, Свиленград и достига до ГКПП Капитан Андреево. Аутобанът носи името на р. Марица, тъй като се изгражда по нейното протежение. Строежът на АМ „Марица” започва през далечната 1979 г. За 12 г., до края на 1991 г., обаче в експлоатация са пуснати едва 19,14 км пътни участъци. От средата на 1992 г. до 2010 г. изграждането на магистралата продължава, но по многократно коригирани и променяни графици. На 16 май 2007 г. е открито готово трасе от 16,66 км (от км. 71+011 до км. 89+100) между Харманли и Любимец, което впоследствие е затворено за ремонт. Инвестицията е за 65 млн. лв. На 2 октомври 2010 г. е завършен участък с обща дължина 30,28 км, включително рехабилитираната част между Харманли и Любимец и отсечка от Любимец до Свиленград (от км. 89+100 до км. 108+260). Вложени са 36 млн. лв., с които са изградени и мост над р. Марица с дължина 392 м, 4 малки виадукта, 17 селскостопански подлеза и 5 пътни надлеза. На 14 август 2014 г. е пусната в експлоатация отсечката до границата с Турция при ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле (от км. 112 до км. 117). Тази част представлява специална зона за митницата, за чиито параметри има определени европейски изисквания. Строителството е обезпечено със заемни средства в размер на 10 млн. евро от Световната банка. Работата по останалите 65 км от аутобана, в участъка Оризово – Харманли, датира от 2011 г. Трасето е разделено на два лота: Оризово – Димитровград и Димитровград – Харманли. През август 2011 г. е даден стартът на изграждането на лот 1 Оризово – Димитровград от км. 5+000 до км. 36+400. Общата дължина на отсечката е 31,4 км, а прогнозната стойност – около 150 млн. лв. Проектът включва и издигането на 22 големи съоръжения по трасето на магистралата – 8 селскостопански подлеза, 10 надлеза и 4 моста, както и реконструиране на напоителни системи, водопроводи и електрически далекопроводи. Заложено е проектът да приключи в рамките на 25 месеца, но и при този участък не липсват проблеми. Завършването е отложено за март 2015 г., а впоследствие – за септември 2015 г. Изграждането се забавя заради проблеми с отчужденията и консервация на археологически обекти по трасето. Заради обилните валежи в района строителството през февруари 2015 г. Агенция „Пътна инфраструктура” обявява обществена поръчка за допълнителни строителни работи на стойност 42,9 млн. лв., включващи стабилизиране на почви, укрепване на откоси и изграждане на отводнителен канал. Окончателно лот 1 трябва да бъде въведен в експлоатация до октомври т.г., с което ще бъде напълно завършена цялата магистрала. Строителството на лот 2 започва на 26 юли 2011 г., като по договор изпълнителят „Марица Хайуей” трябва да завърши обекта в срок от 25 месеца – до август 2013 г. Впоследствие срокът е удължен за началото на юни 2015 г. Въведоха в експлоатация дясното платно от 99-и до 108-и км Шофьорите вече могат да преминават по новото дясно платно на АМ „Марица” между Свиленград и Капитан Андреево от км. 99+820 до км. 108+510. Трасето беше въведено в експлоатация само седмица след като отвориха за движение лот 2 на АМ „Марица”. Обектът бе открит от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателя на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров. Официалната церемония се проведе на пътен възел Свиленград. Лявото платно на АМ „Марица” от 99-и до 108-и км е изградено през 80-те години. Реализацията на дясното започва през 2013 г., след като правителството осигури средства за стартиране на строително-монтажните работи. Проектът е изпълнен със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Инвестицията в обекта е около 28 млн. лв. Общата дължина на новоизградената отсечка е 8,6 км. Изпълнител е „ПСТ Груп” ЕАД. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг” ЕООД, а авторският - от „Пътпроект” ЕООД. В новия участък има 6 селскостопански подлеза, 2 надлеза и мост над р. Канаклийска. Надлезът при км. 102+550 осигурява безконфликтното пресичане на АМ „Марица” с пътя Свиленград – Пъстрогор, а съоръжението при км. 103+832 - с пътя Свиленград – Левка. С тези почти 9 км общата дължина на готовата магистрала достигна 80 км и е осигурено преминаването от Димитровград до ГКПП Капитан Андреево.