Тема

Регионалното депо в Габрово ще обслужва 77 хил. души

Планираният период на експлоатация на съоръжението е 30 години

Свилена Гражданска Регионалната система за управление на отпадъците за регион Габрово беше официално открита точно три години и десет дни след подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“. На церемонията присъстваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Габрово Таня Христова и на Трявна - инж. Драгомир Николов, инж. Владимир Вутов, изпълнителен директор на „Геострой”, член на Изпълнителното бюро и на УС на Камарата на строителите в България и представляващ Обединение „Еко Гео Димас“, Богомил Петков, председател на ОП на КСБ - Габрово, народни представители и други. Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Общата стойност на инвестицията е 26,2 млн. лв., от тях 22,2 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ по програмата. Предвидено е съоръжението да обслужва 77 хил. граждани на общините Габрово и Трявна. Историята на проекта започва през 2002 г. Тогава със заповед на областния управител се сформира работна група по реализацията на проект „Изграждане на регионално депо и предприятие за третиране на ТБО“. Две години по-късно е изготвена Оценката за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините – Габрово и Трявна“. Следва периодът 2005 – 2011 г., през които са събирани различни становища и разрешения от всички необходими институции. На 19 октомври 2010 г. е учредено „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците” в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. През 2009 – 2011 г. е реализиран проект за „Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”. Направен е анализ на ползите и разходите на предложението. Подготвени са тръжната документация и апликационният формуляр за кандидатстване. Изготвен е доклад за оценка на съответствието на работния проект. Получена е и покана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „ОПОС 2007 – 2013“. Утвърдена е „Актуална програма за управление на дейностите по отпадъците на регионалното сдружение на общините Габрово и Трявна“. През август 2011 г. е подаден първият вариант на предложението, а през март 2012 г. е входиран и коригиран отново с отразени препоръки и забележки на МОСВ. През май с.г. е предаден и окончателният проект. На 13 юли 2012 г. е подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ. За изпълнител е избрано Обединение „Еко Гео Димас“, сдружение, събиращо опита на „Геострой“ АД, „Димас“ АД и „Екокем-Палвелу“ ООД, Финландия. Стойността на договора е близо 16 млн. лв. Дейностите стартират през януари 2013 г., като са разделени на следните етапи:  Първи етап, включващ изграждане на новата регионална система за депониране на неопасни битови отпадъци;  Втори етап - запечатване и рекултивация на съществуващото сметище;  Трети етап - обслужваща техническа инфраструктура, спомагателни сгради и съоръжения. Работите, изпълнявани от „Геострой“ АД, включват изграждане на нова клетка за депониране, закриване и рекултивация на съществуващото сметище, строителство на сгради и съоръжения в стопанския двор – административно-битово здание - РЗП 253,4 м2 , гараж с работилница - РЗП 450 м2, склад за резервни части и консумативи – РЗП 39,38 м2 и височина до 5,43 м, паркинг за 8 - 10 места. Изпълнени са и двукамерен напорен резервоар с обем 174 м3, ретензионен басейн, площадка за обезвреждане на депониен газ, система за мониторинг. Изградени са площадкова и външна ВиК мрежа и електрозахранване, както и експлоатационни пътища. Направени са везна, дезинфекционен трап, вертикална планировка и настилки, ограда, външни довеждащи връзки. Обособена е площадка за измиване на автомобилни гуми, на контейнери и сметоизвозни коли. Изкопните работи надхвърлят 150 хил. куб. м, а насипните, включително дренажния слой – 29 хил. куб. м. Бетоновите работи са над – 4,4 хил. куб. м, а кофражните – 124 хил. кв. м. Използвана е 130 тона армировъчна стомана, а изолационният екран е 48 хил. кв. м. „При реализирането на този проект „Геострой“ АД и партньорите му в обединение „Еко Гео Димас” изпълниха част от строителните и монтажните дейности в границите на съществуващото действащо сметище в пълна координация с обслужващите депото и без да нарушат нормалния ритъм на работа на съоръжението. С успешното изпълнение на обекти от екологичната инфраструктура „Геострой“ АД се нарежда сред строителните компании, дали своя принос за постигане на по-високо ниво на опазване на околната среда и спазване на директивите на ЕС и националното законодателство в сектора“, заявяват от дружеството. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на отпадъците в страната в съответствие с Директива 1999/31/ЕО. Част от задачите са намаляване на количеството отпадъци, предназначени за депониране, предотвратяване на нови чрез мерки, насочени към подобряване на организацията по разделяне, събиране и транспортиране, прилагане на принципа „замърсителят плаща” и др. Насърчава се и домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци. Ще протича процес и на окончателно обезвреждане на отпадъците, съответстващо на нормативите. Избраното технологично решение отчита особеностите на целевия регион и социалната поносимост на инвестицията. Изградена е система за централизирано компостиране с площадка за производство на компост по открит способ. Построена е сепариращата инсталация за оползотворяване на рециклируемата фракция и намаляване на отпадъците, предвидени за депониране. Въвежда се двукомпонентна система за разделно събиране на суха и мокра фракция. Планираният годишен обем отпадъци, който ще се преработва, е 50 хил. тона и е сбор от максималните производствени капацитети на сепариращата и компостиращата инсталация. Клетката за депониране е с площ от 42 дка. Предвижданият период на експлоатация е 30 години, което е изключение по „ОПОС 2007 – 2013“. Съоръжението е изградено със специален изолационен слой, така че да не пропуска опасния инфилтрат, а да го насочва към канализация, отвеждаща го към високотехнологична пречиствателна станция. В крайна сметка след упорита и постоянна работа двете общини Габрово и Трявна разполагат с модерна система за управление на отпадъците, отговаряща на всички европейски екологични изисквания. Освен че тук ще се извършват сепариране, компостиране и депониране на отпадъците, депото се превръща и в място за изкуство - по стените на оградата му ще бъдат изрисувани графити. Инж. Драгомир Николов, кмет на Трявна: Думата партньорство е ключова за проекта Думата партньорство е ключова за проекта. Двете общини заедно показахме истинското й значение. Разбира се, не трябва да се забравя, че жителите на Габрово и Трявна отдавна работят по екологичния начин за управление на отпадъците. Ще дам и един пример. Когато бях заместник-кмет в периода 1995 – 1999 г., на сметището ни в Трявна се депонираха около 27 хил. тона отпадъци, сега сме ги намалили на 3500 т. Ще се борим да понижим още цифрата. Това говори много за отношението на тревненци и габровци към околната среда. Наш дълг е да опазим природата и да я предадем на наследниците ни в добър вид. Няма как да не благодаря за прекрасното партньорство, което имах с колегите от община Габрово. Ако липсваше диалогът между централната и местната власт, проектът нямаше да се случи. Най-сърдечно благодаря за съдействието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, с която на 10 юни т.г. открихме пречиствателната станция за отпадъчни води в Трявна, и на вицепремиера Томислав Дончев. Те не са забравили, че са тръгнали от общините, и помагат. Видно е, че когато има диалог между институциите, могат да се реализират подобни големи обекти. Таня Христова, кмет на Габрово: Благодаря на изпълнителите за тяхната работа След повече от едно десетилетие можем да кажем, че Габрово се присъединява към онези общини, даващи своя принос за здравето на хората. Успяваме да влагаме средства в екологични съоръжения. Това не е просто инфраструктурен обект със сепарираща и компостираща инсталация, а инвестиция, която носи нова философия и промяна на нагласите на всеки един от нас, без значение дали е на 2 или на 92 години. Вече няма да говорим за смет, а ще трябва да се ангажираме с това, че всичко около нас благодарение на действията ни може да се превърне в ресурс. Промяната на нагласата на хората е най-тежката фаза, която ни предстои извън отчитането на проекта и възстановяването на средствата. Това е процес, който ще изисква много усилия и отговорности, но със сигурност ще се отблагодари не само на нас, но и на следващите поколения. Проектът има и нелеката задача да покаже истинския смисъл на думата партньорство, защото това съоръжение и бъдещата му експлоатация зависят от ангажираността и отговорността на общините Габрово и Трявна. Искам да благодаря и на всички изпълнители, които също бяха наши партньори. Отговорността на екипа, който оттук-нататък ще следи за разделното събиране и оползотворяването на отпадъците, е голяма, защото преди да бъдат депонирани, те следва да са сепарирани и да няма възможност да бъдат използвани за други цели. Животът на клетката е 30 години, което е изключение по програмата. За да разберете, че имаше доста предизвикателства, ще спомена, че отново сме единственото депо, което се създаваше в синхрон при експлоатация на старото сметище. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Това е инвестиция, вложена разумно, ефективно и навременно Екипите на община Габрово, на изпълнителите, на надзорниците, на Управляващия орган на ОПОС положиха максимални усилия, за да се случи обектът. Проектът в същинската си част се реализира в един от най-трудните периоди за ОП „Околна среда 2007 - 2013“ и въпреки това те успяха да докажат, че с усилия и с последователна работа добрите резултати са налице. Това е една мащабна инвестиция за близо 80 хил. граждани на двете местни администрации. 26-те млн. лв. са вложения в здравето на децата ни и в по-чистата околната среда. Проектът доказва последователната политика на общините, за да подсигурят базисната екологична инфраструктура. На територията на областта се полагат сериозни усилия, за да се изпълнят обекти за близо 170 млн. лв., които са в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. Те не са толкова видими за гражданите, но са значими и носят своята полза за години напред. Подпомагат и държавата за изпълнение на нейните ангажименти. Страната ни е изправена пред голямото предизвикателство да закрие старите сметища и да изгради регионалните системи за отпадъците. Преди няколко дни европейските институции за пореден път ни напомниха за това и изискаха от България да мобилизира всички сили за постигането на целите. Затова искам да изтъкна пионерската роля на двете общини, които в партньорство реализираха един от първите проекти за изграждането на изцяло съответстваща на екологичните критерии система. Беше рекултивирано старото сметище на Габрово и закрито това в Трявна. Ето ви една инвестиция по габровски, вложена разумно, ефективно и навременно. Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика: Необходимо е първо да изградим базисната инфраструктура Тези, които не са идвали на сметището преди няколко години, трудно биха могли да разберат усмивките на екипа, осъществил проекта, защото разликата е голяма. Ще се опитам да направя кратко описание. Тук преди няколко години имаше в буквалния смисъл на израза гниещи „планини от боклуци“. Нямаше ограда. Достъпът беше свободен за всякакви хора и за животни от гората. Като допълнение през летните месеци вследствие на самозапалване или умишлено запалване целият отпадък гореше. Жителите на селата наоколо трябваше да дишат тежък черен дим. Сега може би ви е по-лесно да разберете защо хората, които са участвали в изграждането на съоръжението, имат повод за усмивка. Подготовката на този обект започна преди едно десетилетие. Самото проектиране отне близо 5 години, а строителството – три. Познавайки повече от проектите у нас, това е единственият случай за изграждането на регионална система за управление на отпадъците, където не е имало скандал. Често, ако трябва, две-три или повече общини се налага да работят заедно и обезателно има спорове заради, които зацикля процесът на реализация на предложението с месеци. В случая има партньорство, както и екологична култура. Знам, че хората повече се радват на градинките, на парковите съоръжения и асфалта. Това е разбираемо, но няма как да мислим за тези обекти, без да сме осъществили основите. Когато човек иска да си построи къща, в един момент ще има лукса да избере какви керемиди да й сложи, врата или как да я боядиса. Само че няма как да стигне до там, ако преди това не е изградил основите. Гордея се, че в моя роден град се започна от тежката базисна инфраструктура. Докато не бъде реализирана тя, няма полза от други инвестиции. Екологичните обекти са базисните. Това не е просто депо, а сложно технологично съоръжение, в което има пречиствателна станция с обратна осмоза, има компостираща и сепарираща инсталация. Тук не са инвестирани милиони в отпадъци, средствата са вложени за здравето и живота на хората. Депото позволява да имаме по-чист въздух и вода. Управлението на подобен голям проект не е чиновническа работа, за него трябват лидерство и мъжество, за да се справиш с всички предизвикателства, а такива не липсваха. Не говоря само за тези при изграждането на обекта, метеорологичните условия и т.н., но и за всички болки по ОП „Околна среда 2007 – 2013“ през 2014 г. Голяма част от общините бяха на ръба да замразят проектите, защото парите от Брюксел секнаха. Искам да ги поздравя, че останаха лидери, не се уплашиха от нито едно предизвикателство и не дадоха назад.