Тема

ИСУН 2020 улеснява работата на бенефициентите

Формулярите са стандартизирани, а кандидатстването – опростено

Десислава Бакърджиева В настоящия програмен период 2014 – 2020 г. България има възможност да използва над 32 млрд. лв., отпуснати по различни оперативни програми от ЕС. За по-ефективното изпълнение на проектите ЕК се опитва да наложи унифициран подход при управлението и изразходването на тези средства. Едно от новите условия е, че всяка държава – членка на ЕС, има задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените оперативни програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. В тази връзка в момента се разработва и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Подобни информационни системи в България и другите държави членки имаше и през предишния програмен период 2007 – 2013 г., но те бяха по-скоро регистрови – с тяхна помощ само се събираше информация за изпълнението на различните програми, докато сега, през новия програмен период, ЕК постанови от 1 януари 2016 г. да се предостави възможност на бенефициентите да комуникират по електронен път с управляващите, сертифициращите и одитните органи. Изискването е ново за целия ЕС и означава не само събиране на информация, а и управление на процеси. По този начин се улеснява работата на бенефициентите, опростяват се правилата и се опазва околната среда, намаляват се не само времето за кандидатстване, но и разходите за хартия. Анализите показват, че с въвеждането на системата България ще спестят близо 20 млн. лв. само от спирането на хартиения документооборот, безспорни са и всички други преимущества при използването на подобен подход. Най-важното обаче през новия програмен период е унифицирането и стандартизирането на процесите по различните програми – формулярите и начините за кандидатстване и отчитане вече са еднакви. Всъщност това е и една от основните разлики между старата и новата система – наличието на стандартизирани формуляри за кандидатстване и отчитане. Много по-опростеният начин на електронното кандидатстване, оценката, отчитането и по-лесната комуникация между всички участници са другите важни особености в системата, която ще се използва в периода 2014 – 2020 г. Сред новостите са и интерфейсите с други информационни системи, като например Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, Централния регистър на нестопанските организации, счетоводни софтуери на Министерството на финансите и др. Това означава, че за някои данни управляващите органи вече няма да изискват по няколко пъти информация от бенефициентите, а ще могат директно да я получават по служебен път. Идеята е да се намали времето, през което кандидатите и бенефициентите подготвят своите проектни предложения, както и периодът, необходим за отчитане, а съответно и този за усвояване на средствата. В ИСУН 2020 е създаден и въведен унифициран формуляр за кандидатстване, който задължително се използва от всички управляващи органи. Разлика има само в едно поле от формуляра, което съответният Управляващ орган (УО) може да ви­до­из­ме­ня спрямо спецификата на програмата. Другото улеснение е, че когато се подава проектно предложение, не е необходимо кандидатите да чакат на опашки при Управляващия орган – нещо, което често се е случвало в предишния програмен период, особено при настъпването на крайния срок. Сега проектното предложение може да се подаде с по­мощ­та на електронен подпис чрез системата по всяко време. В момента, в който то бъде валидирано и подадено електронно, системата издава регистрационен номер. А тези, които не разполагат с електронен подпис, имат възможност да създадат своето проектно предложение в системата и да го подадат отново електронно, като удостоверяват това с декларация на хартия и специален код, без да изпращат както по-рано цялото предложение и всички приложения към него на хартия. Електронната оценка се извършва в реално време. При преглеждането на всеки един проект оценителната комисия ще използва единствено и само новата информационна система. По този начин се създава прозрачност и публичност: веднъж въведена, информацията не може да се заличава, тя бива лесно проследима, достъпна за проверка от всички заинтересовани страни, включително и от ЕК. Липсата на такава възможност създаде проблеми през предходния програмен период, които доведоха до финансови корекции. Изпращането на коментари и запитвания от оценителните комисии към кандидатите, както и връщането на отговори, отново е изцяло електронно и се осъществява през системата и модула за кандидатстване. За да може да отговори на зададен въпрос, кандидатът единствено трябва да има достъп до интернет. Третият етап, след кандидатстването и оценката, е договарянето – той също е електронен. В момента, в който класирането е готово и бъдат одобрени избраните проекти, договорът се сключва електронно. Цялата информация, касаеща отчитането и изплащането на средства, е налична в системата. Няма да е необходимо Управляващият орган и бенефициентите да подават повторно информацията, вече веднъж въведена в проектното предложения. Това е друг проблем от предходния програмен период, който ще остане в миналото. През 2014 – 2020 г. ще е достатъчно еднократното въвеждане на информация, след това тя автоматично се зарежда и използва във всички следващи етапи и модули. Отчитането също е автоматизирано и улеснено. Унифицирани са формулярите за отчитане по различните оперативни програми, сведени са до един, като той не само е опростен, но е и улеснено неговото подаване – то става вече само по електронен път. Всяка информация, свързана с отчитането, се въвежда единствено и само в ИСУН 2020. След като бенефициентите сключат своя договор, получават достъп чрез парола до системата и до модула за отчитане. Така те имат възможност да следят във всеки един момент на какъв етап е отчетът им – дали е одобрен, или е върнат. Всички корекции при върнат отчет отново минават през системата, а не чрез тривиалната кореспонденция на хартия, отнемаща време и ресурси. Новост е и наличието на мобилна версия на публичния модул, който ще е достъпен без права и пароли и където всеки може да види от смратфона си какви проекти се реализират с евросредства в различните региони, градове, оперативни програми, отрасли и т.н. Логически ИСУН 2020 е разделена на три основни модула. Те са разработени и като три визуално различни портала така, че потребителите във всеки момент да са наясно в кой точно модул се намират. Първият модул е този за кандидатстване, който е предназначен за всички кандидат-бенефициенти и консултанти, подготвящи предложения за потенциални бенефициенти – фирми или администрации. В него процесът е завършен – влизаш, съставяш си проектното предложение, окомплектоваш го с всички необходими приложения към него, подписваш го с електронен подпис или с декларация (чрез механизъм за подаване с код) и го подаваш. Този модул се използва и за въпроси и отговори по време на етапа по оценка, т.е. процеса до момента, в който се сключи договор или пък проектно предложение не бъде отхвърлено. Всеки, желаещ да кандидатства, може да влезе и да си създаде профил, през който да кандидатства през целия програмен период 2014 – 2020 г. Модулът е достъпен на адрес eumis2020@government.bg. Когато предложението премине във фаза оценка и от комисията имат въпроси, кандидатът ги вижда в профила си, като бива известяван за това и с имейл на посочения от него електронен адрес. Вторият основен модул е този за отчитане, който е ориентиран към бенефициентите и управляващите органи. В момента, в който някой кандидат стане бенефициент и сключи договор, получава парола за достъп. Чрез нея той може да влезе в профила си, както и да даде достъп на нови потребители, които по същество представляват експерти от неговия екип, работещи по проекта. Това е предвидено от разработчиците на ИСУН 2020, защото, когато един проект премине във фаза на изпълнение и отчитане, броят от експерти, занимаващи се с различните дейности и задачи по проекта – докладване, отчитане, наблюдение и др., се увеличава значително. Ръководителят съответно координира всички експерти по проекта и осъществява цялата електронна комуникацията с Управляващия, сертифициращия и одитиращия орган. Това е и лицето, което изпраща всеки един отчетен пакет. И третият основен модул в системата е публичният модул на ИСУН 2020, който е в процес на разработка и ще е отворен към всички. Той няма да е с права за достъп, а информацията в него ще е публична и ще се поддържа на български и английски език. Това ще е портал с информация за всички оперативни програми, сключени договори, фазите на тяхното изпълнение с графично представяне, справки по различни критерии и др. Мобилната версия на модула го прави напълно достъпен, тъй като може да се отваря през всякакви устройства. Системата е разработена по проект „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014 – 2020 г. – ИСУН 2020”. Той е финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Възложител е администрацията на Министерския съвет. Изпълнител е консорциум ИСУН 2020, в който влизат „Абати“ АД и „Ню Ай” АД.