Тема

Казанлък вече има модернизирана ГПСОВ

Стойността й е близо 23 милиона лева

Мартин Славчев Казанлък вече има модернизирана градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Съоръжението официално бе въведено в експлоатация от премиера Бойко Борисов и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. На церемонията присъстваха и областният управител инж. Георги Ранов, кметът на община Казанлък Галина Стоянова, народният представител Нено Влайков и Красимир Караиванов – управител на „Каро Трейдинг” ООД. Обектът е реализиран по „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Казанлък”. Това е най-мащабният инфраструктурен проект на община Казанлък, който е на обща стойност 22 695 646,07 лв. От тях 14 128 146,86 лв. са осигурени от Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2007 – 2013” („ОПОС 2007 – 2013”)чрез Кохезионния фонд, 3 532 036,71 лв. са национално съфинансиране, 1 135 181,30 лв. – собствен принос на община Казанлък, 187 600 лв. по проект за техническа помощ, финансиран от ОПОС, и 3 712 681,20 лв., възстановими от НАП като ДДС. Строител е консорциум „Интерпром Каро Витковице Аква Инженеринг” ДЗЗД с водещ партньор „Каро Трейдинг” ООД. ГПСОВ – Казанлък, е съществуваща пречиствателна станция, изградена в землището на с. Овощник. Към 30.12.1998 г. са построени всички основни технологични и помощни съоръжения по пътя на водата и утайките. Станцията е въведена в експлоатация през 2000 г. Тя е проектирана през 80-те години на миналия век и преди реконструкцията не е отговаряла на съвременните екологични норми за качеството на пречистените води и по-точно не е разполагала със съоръжения за отстраняване на биогенните елементи – азот и фосфор. Също така основното електро-механично оборудване е било амортизирано и много енергоемко в сравнение със съвременните образци. На фаза идеен проект е направен задълбочен технически анализ на съоръженията на съществуващата станция. Установено е, че ГПСОВ – Казанлък, се нуждае от реконструкция и модернизация при всички етапи на пречистване, което е свързано и с подмяна на основното електро-механично оборудване, монтиране на инсталации за отстраняване на азот и фосфор, електрообзавеждане, система SCADA, подобряване на експлоатационните съоръжения. Въз основа на предложените за реконструкция и модернизация съоръжения и сгради в идейния проект е одобрена технологична схема, по която е извършено работното проектиране и цялостната реконструкция и модернизация на пречиствателната станция. Строително-монтажните дейности по изпълнението на обекта са извършени при непрекъсната работа на ГПСОВ, като не е било допуснато спиране на станцията и изливане в р. Тунджа на непречистени води. За да постигнат това, строителите са спазили стриктно технологичната последователност на изграждане на подобектите, както и последователно въвеждане в работен режим на отделните съоръжения. Това изискване при изпълнението на обекта е обусловено от екологичния и здравния риск за населението в региона и най-вече за Стара Загора и селищата по поречието на р. Тунджа след ГПСОВ. Строителите са се изправили пред трудна и сложна инженерна задача почти без аналог в страната, а и сред всички проекти по ОП „Околна среда“. Пречиствателната станция е проектирана с капацитет 80 000 еквивалент жители е.ж., т.е. 100% от населението на агломерацията. Реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ – Казанлък, обхваща цялата станция – предварително механично пречистване, биологично пречистване и утайково стопанство. Реконструирани и комплектовани с ново технологично оборудване са съществуващите съоръжения, а именно сграда, решетки, разпределително устройство към първичните радиални утаители, първични радиални утаители – 3 бр., биобасейни, въздуходувна сграда, разпределително устройство към вторични радиални утаители, вторични радиални утаители – 4 бр., помпена станция за рециркулираща активна утайка (РАУ) и излишна активна утайка (ИАУ), помпена станция за първични утайки, разпределително устройство към утайкоуплътнителите, утайкоуплътнители – 2 бр., помпена станция при метан танкове и черпателен резервоар, метан танк – I степен и II степен, помпена станция между метан танковете и сграда за управление и контрол. Изградени са и са снабдени с ново технологично оборудване следните сгради и съоръжения: камера за задържане на тежки нефтопродукти, преливник на входа, камера за приемане на септични води, аериран пясъко-масло задържател, дебитомер на входа, шахта за плаващи утайки към първичните радиални утаители – 2 бр., реагентно стопанство за дефосфатизация, дебитомер на изхода, помпена станция към утайкоуплътнителите, гахолдер, факел за излишен газ, цех за утилизация на биогаз с когенератори, камера за реакция, сграда за обезводняване на утайките с камерни филтър преси. За осъществяване на технологичните връзки са изградени технологични тръбопроводи. Изпълнено е осветление на площадката. Построени са и вътрешни пътища в зоната на новото строителство. Ремонтирани и възстановени са пътищата и площадките в района на входната алея. Обновени са прилежащите зелени площи около новите сгради и съоръжения. Доставен е инвентар за контролната зала и лабораторно оборудване. Монтирано е обзавеждане в сградата за управление и контрол, както и охранителна система за видео наблюдение. Внедрена е компютризирана система за управление, мониторинг, събиране и архивиране на данни SCADA. Тя е йерархична, състояща се от 3 нива. Най-ниското е апаратура за мониторинг във всички точки на пречиствателната станция, където е необходимо да се контролират параметрите на процесите съгласно технологичната схема. На следващото ниво са местните центрове за управление на съответните възли в пречиствателната станция. В командната зала на ГПСОВ е разположен централният компютър на SCADA системата, която представлява третото ниво. Системата SCADA изпълнява следните основни функции: ✓събиране на информация за състоянието на съоръженията в ПСОВ; ✓общо управление на съоръженията, включително контрол на протичане на технологичните процеси; ✓подбор и обработка на данни за стойностите на определените технологични величини, положението на основните съоръжения (включване – изключване, работи – не работи), на превишени стойности на технологичните величини, на алармените сигнали и др.; ✓визуализиране чрез online картини на технологичните системи на отделните технологични подобекти, както и състоянието на електрическите схеми; ✓извършване на запис на основните технологични величини, данни за извършваните действия при осъществяване на технологичните процеси, аварийни събития и др.; ✓супервизия на дневната работа на станцията, изготвяне на доклад и финансово планиране въз основа на действителната консумация на енергия и др. Подмяната на електро-механичното оборудване на пречиствателната станция е довела до: ✓подобряване на експлоатационните условия на съоръженията с оглед реалните параметри на замърсеност и количеството на отпадъчни води на входа на пречиствателната станция; ✓намаление с 35% на потреблението на електрическа енергия; ✓пуснати са в експлоатация съоръжения за отстраняване на биогенните елементи – азот и фосфор; ✓постигната е и пълна автоматизация на технологичния процес чрез въвеждането на интегрирана софтуерна система за управление и контрол на всички машини и съоръжения; ✓намаляване с 15% нивото на шума в района на ГПСОВ; ✓пълно преоборудване на лабораторията на ГПСОВ – Казанлък, със съвременна апаратура за анализ на отпадъчните и пречистените води; ✓основните машини и съоръжения са с експлоатационен хоризонт 2040 г., което е гаранция за ефективността на инвестицията. С въвеждането в експлоатация на линия за управление на утайките са постигнати следните резултати: ✓Чрез третиране на утайките, получени в процеса на пречистване на отпадъчните води, е започнало производството на биогаз. ✓Изграден е нов цех за утилизация на биогаза, в който чрез когенератори се произвежда електрическа и топлинна енергия. По този начин се задоволяват на 75% нуждите от ел. енергия на ГПСОВ – Казанлък. Топлинната енергия се използва за поддържане на процеса на производство на биогаз. ✓Изграден е нов цех за уплътняване на утайките с цел съществено намаляване обема на утайките, които се депонират на изсушителните полета. ✓Кардинално е решен проблемът с неприятните миризми в землището на с. Овощник чрез премахване на минералните компоненти и излишната вода от утайките. Намаляването на енергоемкостта на ГПСОВ – Казанлък, е важно както за жителите на община Казанлък, така и на околните населени места. Очаква се въвеждането на пълно биологично пречистване и обработка на утайките като допълнение към съществуващата схема на градската пречиствателна станция за отпадъчни води да рефлектира в положителен аспект върху качеството на живот на хората, биологичното разнообразие и подобряване състоянието на природните екосистеми. Ефектът за населението е свързан и с подобряване на водния ресурс, който то ползва, както и намаляване крайната цена на водата. Бойко Борисов, министър-председател: Ще продължим да работим и да откриваме нови обекти Пожелавам на хората от Казанлък и Овощник да се радват на чистата природа. Какво ли не направихме за този регион? В момента строим Музей на розата. Освен това инвестираме във водоснабдяване, канализация, училища, спортни игрища, паркове. Общо 2 млн. лв. бяха отпуснати и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Винаги съм казвал, че екологията е изключително важно нещо както за здравето на хората, така и за туристическия потенциал на региона. Видно е, че в тази сфера за различни проекти по села и градове се инвестират десетки милиони. Не трябва да забравяме, че имаше и един период от година и половина, който беше нулев за държавата. Става въпрос за спрените еврофондове. Ако това не се беше случило, редица проекти, като тази пречиствателна станция, спортната зала в Пловдив и други, щяха да бъдат открити още през 2014 г. Ще продължим да работим и да откриваме нови обекти. Тъй като старият програмен период вече изтича, до края на годината трябва да минем 94 – 95% усвояване на европейските средства. Извършени дейности 1. Изготвяне на работен проект (РП) за реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък, и авторски надзор по време на строителството. 2. Изпълнение на СМР, съгласно работния проект, предписанията и заповедите в заповедната книга, в т.ч. предвидените в количествено-стойностната сметка СМР, доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на работния проект продукти, съоръжения, технологично оборудване и т.н. 3. Производство и доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа. 4. Производство и/или доставка на необходимите машини и съоръжения, съгласно заложеното в работния проект. 5. Инсталиране на електрообзавеждане – система SCADA. 6. Обучение на персонала на ГПСОВ – Казанлък. 7. Отстраняване на недостатъци и дефекти, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация. 8. Обучение, ръководство и контрол на работата на ПСОВ през първите три месеца на въвеждане в експлоатация. Какво предстои 1. Дванадесетмесечен контрол и подпомагане на персонала и разрешаване на възникнали проблеми или дефекти. 2. Отстраняване на недостатъци и дефекти, установени по време на дванадесетмесечния период на контрол и подпомагане на персонала. 3. Гаранционно поддържане на обекта.