Тема

Водният цикъл на Кърджали – пореден успешен проект по ОПОС

Един от най-значимите елементи е новоизградената пречиствателна станция

Мартин Славчев Проектът за водния цикъл на Кърджали приключи успешно. Той е изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013” („ОПОС 2007 – 2013”), Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация над 10 000 е.ж.”. Един от най-значимите елементи на проекта е новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на града. Успешно приключилият проект бе открит от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, кмета инж. Хасан Азис, областния управител Илия Илиев, кметовете на общините от региона, както и представители на строителните консорциуми ДЗЗД „Обединение ПСОВ Арда – 2013“ (с участници „Кристална вода” АД, „Интегрирани пътни системи” АД, „Калистратов груп” ООД, „Вайтех” ООД, „Биогест Интернационал” – Германия, „Саварона” ЕООД и „Ардастрой” ООД) и ДЗЗД „Обединение Архидос – 2013“, включващо „Кристална вода” АД, „Инфраструктурна компания” АД, „Калистратов груп” ООД, „Лювик” ООД, „Саварона” ЕООД, „Ардастрой” ООД. Общата стойност на „Интегриран воден проект на Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа“ е 69 590 828,94 лв. От тях 45 051 693,90 лв. са осигурени от Кохезионния фонд, 11 262 923,47 лв. са от национално финансиране, 1 741 689,20 лв. са местно финансиране от община Кърджали, а 11 543 522,37 лв. са от други източници. Основните специфични цели на този проект са свързани с прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Арда, както и подобряване качеството на повърхностните и подземните такива, а и на околната среда като цяло. Всичко това е постигнато чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води. С неговата реализация се отвеждат на 100% отпадъчните битови и промишлени водни количества, събрани от съществуващата канализация до ПСОВ Кърджали, като по този начин ще се предотврати замърсяването на повърхностните води и почвата. Събирането на дъждовните води се осъществява през система от дъждопреливници и отводнителни канали. С реконструкцията и разширението на водопроводните клонове се подобряват качеството и надеждността на подаваната питейна вода до всички потребители и се спестяват разходи за поддържане и ремонт на мрежите. С реализирането на проекта се осигурява адекватна водоснабдителна и канализационна сигурност на територията на Кърджали и предпоставки за устойчиво развитие. Построената ПСОВ Кърджали е завършващият момент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на града. Обектът е проектиран и изграден в съответствие с Директива 91/271/EC за пречистване на отпадъчни води от населени места и осигуряване на максимално най-голям възможен процент покриване на канализационни услуги за населението. Изпълнението на обекта включва проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, последван от 12 месеца тестови период за съобщаване и отстраняване на евентуалните дефекти. ПСОВ Общата стойност на извършените видове строително-монтажни работи възлиза на 28,760 млн. лв., в това число:  Проектиране;  Пречиствателна станция за отпадъчни води;  Довеждащ електропровод 20 kV до ПСОВ;  Довеждащ водопровод до ПСОВ;  Довеждащ колектор до ПСОВ;  Изместване на ВЛ 20 кV. ПСОВ Кърджали е проектирана и изпълнена като комплекс от съоръжения и системи за пълно биологично пречистване на градските отпадъчни води. Станцията е оразмерена за натоварване 58 525 е.ж. Технологичната й схема е съобразена с всички действащи български и европейски стандарти, норми и правила. Към строежа се причисляват и изградените връзки на ПСОВ Кърджали с инфраструктурата на населеното място: довеждащ електропровод, довеждащ канализационен колектор и довеждащ водопровод. Технологично и техническо описание на строежа в рамките на основната строителна площадка Съгласно изготвения работен проект, в съответствие с който е изпълнена станцията, схемата за пречистване на отпадъчните води от Кърджали включва следните последователно подредени процеси, протичащи в специфични съоръжения по пътя на нейното движение:  механично отделяне на едрите примеси;  механично отделяне на по-фини примеси, пясък и мазнини;  първично утаяване;  аноксична (протичаща в анаеробна среда) Вio-Р обработка на първично утаената отпадъчна вода, смесена с рециклираща утайка, с цел снижаване концентрацията на фосфора в нея;  пълно биологично пречистване с вторично утаяване – корекция на азота при последователно преминаване на отпадъчната вода през зони на нитрификация и денитрификация;  UV – дезинфекция на пречистената отпадъчна вода преди нейното заустване във водоприемника Също така се извършва третиране на утайките, генерирани в процеса на пречистване на отпадъчните води чрез:  уплътняване на излишна активна утайка;  смесване (на първични с уплътнени излишни активни утайки);  анаеробна стабилизация на смесените утайки;  обезводняване на стабилизирани утайки;  временно съхранение на обезводнени утайки преди извозването им по предназначение към крайния рецепиент;  получаване, събиране, съхранение и оползотворяване на генерирания в процеса на анаеробната стабилизация на утайките биогаз (с възможност за изгаряне на неоползотворения газ);  преобразуване на енергийния източник (био­газ) в електроенергия за нуждите на ПСОВ Кърджали. За осигуряване на правилната работа на ПСОВ Кърджали са изградени всички необходими площадкови проводи, предназначени за свързване на технологичните звена в отделните сгради и съоръжения и включеното в тях оборудване. По-голямата част са положени в изкоп. Изключение правят въздухопроводите от въздуходувната до биобасейните, които са положени естакадно. Изградени са следните площадкови комуникации:  Площадкови комуникации (напорни и безнапорни тръбни участъци между технологичните възли и съоръжения) – 900 м.л.  Система за захранване на ПСОВ с техническа вода и тръбна мрежа за техническа вода – 470 м.л.  Площадков водопровод за питейна вода – 510 м.л.  Площадкова канализация – 530 м.л.  Байпас за изключване на ПСОВ – 100 м.л.  Заустващ колектор – 110 м.л. Обучен е експлоатационен персонал в съответствие с одобрена от възложителя програма. След което са издадени сертификатите, удостоверяващи придобитите знания и умения от всеки курсист по теория и практика, свързани с процесите за третиране на градските отпадъчни води, утайки и генериран газ в хода на пречиствателния процес на ПСОВ Кърджали. Деветдесетдневният период при завършване за наблюдение на проби след натоварване на ПСОВ Кърджали с отпадъчни води се документира ежедневно от експлоатационния персонал, като се следят дебитът на постъпващата вода и качествата на водата на „вход“ и „изход“ на станцията. Изпълнителят е представил към строителното досие протокол от независима лаборатория, който удостоверява, че качествата на водата отговарят на емисионните норми, определени с разрешителното за ползване на воден обект за заустване на пречистени и условно чисти води във водоприемник яз. „Студен кладенец“. ВиК мрежа Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи възлиза на 36,760 млн. лв. Строежът обхваща реконструкция и доизграждане на 57 бр. водопроводни клонове и 102 бр. канализационни, в това число и отливни канали на дъждопреливници, разваляне и възстановяване на пътни конструкции и улични настилки, както и разваляне и възстановяване на тротоарни повърхности. Строителните и монтажните работи за реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа и разширението и ремонта на канализационната мрежа на Кърджали са изпълнени успоредно. Водопроводна мрежа Извършени са реконструкция и разширение на водопроводни клонове с обща дължина 14 226 м.л. Изпълнено е изместване на магистрален водопровод ф530 с дължина 1254 м.л. Изградени са 358 бр. сградни водопроводни отклонения, както и 91 бр. надземни пожарни хидранти. Канализационна мрежа Реконструкцията и разширението на канализационната мрежа на Кърджали са изпълнени от полиетиленови и полипропиленови тръби с коравина на пръстена SN8 и стъклопластови тръби с коравина на пръстена SN10 с обща дължина 22 162 м.л. и диаметри от ф200 до ф1400. Съоръжения За експлоатацията на канализационната мрежа са изградени следните съоръжения към нея:  Ревизионни шахти – 550 бр., окомплектовани с чугунени капаци на „плаваща” конструкция, позволяваща регулирането на височината на монтажа спрямо нивелетата на пътя в зони с натоварване от трафик;  Дъждопреливници и отливни канали – 12 бр., дъждопреливници и отливни канали към главните канализационни колектори;  Зауствания на отливните канали – изградени са зауствания на отливни канали на дъждопреливници. За всяко едно е построена подпорна бетонна стена с направляващи крила. Заустването на отливните канали в река „Арда” е направено под котата на „водното огледало”, като в местата на заустване е извършено разваляне и възстановяване на съществуващата корекция;  Дъждоприемни шахти и оттоци – за приемането на дъждовни води от пътното платно са изградени дъждоприемни шахти и големи дъждоприемни оттоци. Те представляват стоманобетонни канали, покрити с чугунени дъждоприемни решетки, разположени напречно на уличното платно. Дъждоприемните шахти са изградени в зоната на уличните кръстовища, както и на междинни разстояния между тях;  Дюкер през река Сарълъдере – в зоната на преминаване на главен колектор XI през Сарълъдере е изграден дюкер от полиетиленови канализационни тръби, положени под дъното на реката в бетонов кожух. За предпазване на преминаването от изравяне е изграден защитен праг;  Сградни канализационни отклонения – 606 бр., изпълнени са по индивидуални проекти за включването към съответните сгради и канализационни клонове. Преминаване под ЖП линии Изпълнени са четири броя преминавания под жп линии. Те са направени по безизкопна технология с хоризонтално сондиране в обсадна тръба. Пътни и възстановителни работи Възстановени са пътните конструкции на улиците, по които са изпълнявани строително-монтажни работи. Асфалтобетонното покритие е извършено съгласно проекта с асфалтобетонни смеси, отговарящи на стандартните изисквания. Възстановени са бордюри и тротоарни настилки. Тротоарните плочи са наредени върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор. Всички видове строително-монтажни работи са изпълнени прецизно и качествено в изключително кратки срокове при безусловно спазване на действащата в страната нормативна техническа уредба. Интегрираният воден проект на Кърджали има издадено разрешение за ползване и е въведен в експлоатация. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Инвестирахме 70 млн. лв. в опазване на околната среда Радостна съм, че заедно можем да споделим момента, в който приключва най-мащабната инвестиция, реализирана на територията на община Кърджали. Близо 70 млн. лв. са инвестирани в опазването на околната среда, подобряването на стандарта на живот и здравословното състояние на жителите. Всички знаем, че чистата вода и природа означават здраве. Бих искала да изкажа благодарности към екипа на общината и към строителите, които участваха в реализацията на това сложно инженерно съоръжение. В крайна сметка проектът бе приключен в рамките на регламентираните срокове. Всичко това ще доведе до редица нови възможности както за привличането на нови инвестиции, така и за развитието на туризма в региона. Инж. Хасан Азис, кмет на общината: Проектът е най-значимият за Кърджали през последните 100 годин Това е най-значимият проект на територията на община Кърджали за последните 100 години. С реализирането му правим още една голяма крачка за развитието на общината, а и на целия регион. Пречист­вателната станция беше тема, за която се говореше в продължение на много години. И не без основание. Десетилетия наред всички отпадъчни води на Кърджали и на околните села се вливаха в коритото на р. Арда и яз. „Студен кладенец”. Затова въпреки голямото ни желание през този период нямаше как да твърдим, че изпълняваме всички европейски изисквания за опазване на околната среда. Но вече с гордост можем да заявим, че Кърджали отговаря на всички установени норми. Илия Илиев, областен управител: Ползите са безспорни Честито на жителите на Кърджали за новата придобивка. Безспорни са ползите от един такъв проект. С реализацията му показваме нашето отношение към най-голямото богатство, което има региона – водата. Немислимо беше в XXI век да нямаме пречиствателна станция. Нека си пожелаем и в бъдеще да реализираме още такива проекти. Инж. Нина Стоянова, управител на „Калистратов груп” ООД: Обектът е изпълнен в срок и с необходимото качество Като представител на изпълнителя съм изключително щастлива да присъствам на това събитие. Интегрираният воден проект на Кърджали започна точно преди две години за нас, строителите, и съм горда, че както обещахме на откриването на площадката, обектът е реализиран в срок и с необходимото качество. Благодаря на всички колеги, с които работихме заедно по този сложен проект. Изпълнението му щеше да се случи много по-трудно без техните специалисти, инженери и работници. Искам да се извиня на гражданите на Кърджали за причиненото неудобство от авариите на магистралния водопровод. Предприети са мерки за подмяната на тръбите в този участък в гаранционния срок за сметка на строителя. Вложените материали – за съжаление на наш, български производител, независимо от предоставените сертификати и декларации показаха редица дефекти. След като дадем на поне две независими лаборатории материали за тестове от извадените тръби, ще информираме строителната гилдия и компетентните органи за резултатите, за да бъде предотвратена подобна грешка на всички нива в сектора. Сигурна съм, че всеки един участник, допринесъл за реализацията на този проект, в днешния ден може да се чувства удовлетворен от извършената работа. Както съм убедена и в това, че най-важното за един човек е да не забравя, че делата са неговото лице пред хората.