Тема

Публикуваха за обсъждане индикативните програми на ОПОС и ОПРР за 2016 г.

Становища по проектодокументите се подават до първите дни на октомври

Свилена Гражданска Публикувани за обществено обсъждане са индикативните работни програми на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) и ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Крайният срок за получаване на становища по документа, касаещ околната среда, е 5 октомври на programming@moew.government.bg. Коментари по проекта за дейностите по регионалната програма се подават на oprd@mrrb.government до 15 октомври. От документа става ясно, че над 284 млн. лв. са предвидените средства по ОП „Околна среда 2014 – 2020” за следващата година. За целия програмен период ОПОС разполага с 3,5 млрд. лв. Основните приоритетни направления, по които са насочени средствата, касаят пет области. Отново в сектор „Води“ се финансира модернизация и рехабилитация на ВиК съоръжения. За целта се влагат 70% от ресурса на програмата, т.е. над 2,3 млрд. лв. Освен това по Приоритетна ос „Отпадъци“ се подпомагат общините за надграждане на системите за управление на отпадъците. Местните власти могат да получат пари за строителство на компостиращи и за сепариращи съоръжения, реализация на площадки за събиране на различни видове отпадъци, въвеждане на модерни инсталации, с които се цели постигане на намаляването на обема за депониране. Финансиране ще получат и информационни кампании за въвеждане на съвременни практики за оползотворяване на отпадъците като ресурс. „ОПОС 2014 – 2020“ има две нови приоритетни оси. По едната ще се осигуряват средства за превенцията на риска от наводнения и свлачища. За целта е отделен ресурс от близо 160 млн. лв. Част от тях са предвидени за изграждането на национална система за управление на водите, реализирането на проекти за строителството на различни съоръжения, базирани основно на екосистемни решения. За пореден път програмата ще подпомогне Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в осъществяването на шест регионални центъра за реакции при кризи и бедствия с 39 млн. лв. Очаква се да се построят полигони за обучения, да се достави техника и да се проведат обучения на общински и доброволчески формирования. За справяне със свлачищата са отделени близо 40 млн. лв. Те ще са за общини и за Агенция „Пътна инфраструктура“. С парите ще се укрепят критични места, където има възникнали негативни процеси. Заделен е ресурс от 120 млн. лв. за опазване на чистотата на атмосферния въздух. Той ще бъде на разположение за актуализиране на общинските програми за управление на качеството на въздуха, разработване на анализи и идентифициране на източниците на замърсяване. Могат да се реализират проекти, които примерно са свързани с промяната на горивната база в някои зони на населените места. Заложено е поставяне на филтри на комините на къщите. Във фокуса на ОПОС отново е и изграждането и управлението на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, за което е заделен ресурс от 200 млн. лв. През следващата година по Приоритетна ос „Води” са планирани 40 млн. лв. Със средствата ще се достроят системите за мониторинг на количеството на водите е записано в проектодокумента. За целта са отпуснати 15 млн. лв. Допустим бенефициент е Дирекция „Управление на водите” към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предвижда се доизграждане или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството подземни води, съгласно вторите планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Ще се построят пунктове и станции, включително край трансграничните водни тела. Също така ще се оборудват съществуващите обекти с измервателни устройства и с такива за автоматично съхранение и предаване на данните. В проектоплана е заложен анализ на простраственото положение на повърхностните водни тела, както и обосновка на необходимите измервания на водното количество във връзка с оценка на състоянието на обектите. Трябва да се определят и местата, където ще бъдат направени изследванията, предвид планираните и изградените станции към Националната система за управление на водите в реално време. Предвидено е закупуване на хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уреди, нивомери и други. 15 млн. лв. ще получи и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Те ще са насочени към строителство на пунктове в райони, повлияни или в риск да бъдат засегнати от човешка дейност, както и в трансгранични водни тела. В документа е определено финансиране и за новоизградените обекти с устройства за измерване, за автоматично съхранение и предаване на данните и т.н. Министерсвото ще получи като директен бенефициент и 10 млн. лв. за подобряване мониторинга на качеството на питейните води. Със средствата ще се обновят и модернизират лаборатории на отдел „Държавен здравен контрол“ с нови уреди за измерване и доставка на спомагателно оборудване, като камини, термостати, термореактори и други. През следващата година ще продължи работата по изпълняването на заложените цели в Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020. В индикативната програма на „ОПОС 2014 – 2020” е предвидено проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Все още не е уточнена сумата, която ще се насочи за това. Задачата е да се намали количеството депонирани отпадъци. Процедурата е за директно предоставяне на финансирането. Бенефициентите общини ще бъдат определени въз основа на предварително проучване. Със средствата ще се проектира и построи и съпътстваща инфраструктура, като например електроснабдяване, път, водоснабдяване. Но тя трябва да обслужва само изградените инсталации. Ще се осигури необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на био­разградими отпадъци. За 2016 г. е заложено започване на дейностите по проектиране и изграждане на инсталация за комбирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община. В проектодокумента е отделено финансиране и за изпълнение на демонстрационни пилотни проекти в областта. Бенефициенти ще са юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Ще се изпълняват дейности като събиране, синтеризиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционнни успешни мерки в сектора, добри практики и управленски подходи в отрасъла. Заложено е въвеждане на иновативни технологии и организиране на информационни кампании. Една от целите е формиране на общество с нулеви отпадъци. Сумата за дейностите не е определена в плана на индикативната програма. Над 44,568 млн. лв. са отделени за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба. Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране. Тук процедурата ще е за подбор на проектите. В нея ще могат да кандидатстват общини, но и юридически лица със стопанска цел. Освен строителството на инсталациите и доставката на оборудването ще се финансира и проектиране и строителство на съпътстващата инфраструктура, като електро- и водоснабдяване, пътища, но отново е подчертано, че те трябва да обслужват само центровете. По Приоритетна ос „Натура 2000“ и биоразнообразие” са планирани 61,832 млн. лв. За организация на различни събития с цел повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата са отпуснати 4,3 млн. лв. Директен бефенициент по мярката е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ. Ще се проведат три национални кампании по темата. Ще се организират и различни форуми. Ще се актуализира и Националната приоритетна рамка за действие на „Натура 2000”. Малко над 38 млн. лв. ще се използват за подобряване на природозащитното състояние на мрежата. Според текстовете в документа те ще се разпределят по процедура „Подбор на проектите“. Бенефициенти могат да са юридически лица с нестопанска цел и общини. Със средствата ще се финансират и организация и провеждане на иновативни екологични събития. По друга мярка на приоритетната ос структури на МОСВ, Министерството на земеделието и храните, юридически лица с нестопанска цел, научни институти ще могат да кандидатстват за 19 474 178 лв. Субсиидиите отново са за подобряване състоянието на „Натура 2000”. Ще се финансира и изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове. 27 млн. лв. са средствата, които са отделени по новата Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” за 2016 г. За мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от водната стихия са определени 20 млн. лв. Целта е изграждане на зелена инфраструктура, на защитни и хидротехнически съоръжения. Бенефициенти ще са общини, а процедурата ще е за подбор на проекти. Средствата ще са за дейности по възстановяване на заливни зони, за подобряване на задържането на водите, биологично укрепване на бреговете. С цел превенция на риска за населените места ще се финансират различни защитни съоръжения. Със 7 млн. лв. ще се разработят планове за управление на риска от наводнения в съответствие с Директивата за наводненията и стратегията за защита от бедствията. Парите ще се предоставят директно на Дирекция „Управление на водите” към МОСВ. Предвидено е изготвяне на анализи и провеждане на проучвания в сектора. Допустими са разходи за консултански и външни услуги, експертни анализи и изследвания, геоложки и други проучвания, за информация и комуникация и други. По Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух” за следващата година са заложени 111 млн. лв. За тях могат да кандидатстват общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Ще се финансират мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства за твърдо гориво и поставяне на филтри за прахови частици. Ще се отпускат средства и за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от къщи. По оста ще има пари и за мерки, адресирани към намаляването на замърсяването от градския транспорт. До края на 2015 г. обаче има още няколко месеца Още в началото на август бе обявена първата схема по „ОПОС 2014 – 2020”. Тя е за компостиращи инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци. Стойността й е 97 791 500 лв. Бенефициенти са общините и те могат да кандидатстват за средства до август 2016 г. След това в 3-месечен срок Управляващият орган на ОПОС трябва да обяви печелившите проекти. Произведеният от инсталациите продукт пък ще се използва за торене в селското стопанство, рекултивация на нарушени терени и мини, поддържане на зелените системи. Целта е България да намали депонираните биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г. За 2013 г. страната ни е генерирала 3,135 млн. тона, от които около 1 млн. тона са биоразградими. Очаква се през четвъртото тримесечие на 2015 г. Управляващият орган на „ОПОС 2014 – 2020” да обяви покана за още 131 млн. лв. за компостиращи инсталации за зелени и биоразградими отпадъци. По Приоритетна ос „Води” са отделени малко над 5 млн. лв. за разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС. С 61,5 млн. лв. се подпомагат регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК. Средствата са директно предоставени на Дирекция „Водоснабдяване и канализация” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). С парите ще се изготвят планове за водоснабдяване и канализация съгласно подготвено задание от JASPERS. Финансиране ще получат мерки за постигане на съответствие с европейските и националните изисквания в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните на агломерациите на обособената територия на ВиК ЕООД, Смолян. Ще се направи и актуализация на публичните активи за обособените територии на 28 ВиК оператори с държавно участие. УО на ОПОС е отделил 15,84 млн. лв. и за подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформа във ВиК отрасъла. Те са за Дирекция „Водоснабдяване и канализация” към МРРБ. 4,5 млн. лв. са планирани за подготовка на регионален прединвестиционен план за водоснабдяване и канализация за територията на Столичната община. За изпълнението на ранните ВиК проекти са предвидени 519,6 млн. лв. Те ще са за реализация на обекти в агломерациите Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен - Долна Митрополия, за 5 агломерации с над 10 хил. е.ж., които ще бъдат одобрени от JASPERS. Предвид тяхната готовност да стартират през 2016 г., те възлизат на общо 5% от ресурса на приоритетната ос. Ще се субсидира и строителството на довеждащата инфраструктура. За изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на плановете за управление на речните басейни за периода 2016 – 2021 г., Морската стратегия и програмата от мерки са отпуснати 680 хил. лв. Средствата се предоставят на Дирекция „Управление на водите” към МОСВ. По Приоритетна ос „Натура 2000“ и биоразнообразие” в плана за 2015 г. са заделени 70 710 762 лв. За развитие на управленския подход за „Натура 2000” са предвидени 980 хил. лв. С цел определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони са планирани 35 204 940 лв. Процедурата е за директно предоставяне на средства на Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ и ИАОС. За дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания са отпуснати 34 525 822 лв. В тях се включва и изграждане и поддържане на необходимата инфраструктура. За финансиране кандидатстват структури на МОСВ и Министерството на земеделието и храните, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти, органи за управление на защитени зони. Проекти се подават до края на второто тримесечие на 2016 г. По Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” ще се стартира пилотен проект по създаване на национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) за р. Искър. Директен бенефициент е Дирекция „Управление на водите” в МОСВ. Тя ще получи 7 млн. лв. за разработване на обща концепция в сектора, проектиране и изграждане на пилотния модул и други. За Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи са отделени малко над 39 млн. лв. за обновяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи. Ще се финансират проектно-проучвателни работи, инвестиционно проектиране, надзор. Целта е шестте съществуващи полигона да се приведат в съответствие със специфичните нужди по отношение на реакцията при наводнения. За превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях са отпуснати 56,345 лв. Бенефициенти са структури към МРРБ и общини. Средствата ще се използват за проектно-проучвателни работи, оценка на съответствието на проектите, изпълнение на инфраструктурни геозащитни мерки и дейности за ограничаване на ерозионните и абразионните процеси и предотвратяване на авариите и щетите. Ще се финансира изграждането или възстановяването на контролно-измервателни системи в свлачищата. С цел преглед и анализ на общинските програми за качеството на атмосферния въздух са отделени 3 млн. лв. по Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух”. Те се предоставят на Дирекция „Опазване чистотата на въздуха” към МОСВ. Над 361,5 млн. лв. са заложени в проекта на индикативната годишна работна програма за 2016 г. на „ОПРР 2014 – 2020“, чийто бюджет е 1,3 млрд. евро и е разделена на 8 оси. Първата е „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Почти 55% от финансирането по „ОПРР 2014 – 2020” са в тази приоритетна ос. Фокусът е върху 39 общини и мерки, свързани предимно с инфраструктура и строителство. Бюджетът е близо 1,3 млрд. лв. Това са инвестиции в градска среда, улици, подлези, надлези, паркове, детски и спортни площадки. Другата категория са проекти, касаещи градския транспорт и подобряването му. Ще могат да се финансират системи за управление на трафика, електронни табла, електронни спирки и нови превозни средства за обществения транспорт. Втората приоритетна ос е „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони”. Средствата по нея са насочени към 28 малки общини. С парите по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” ще се обновяват учебните сгради. Една от целите е да се намали броят на отпадащите ученици и да се увеличи този на завършващите висше образование. Предвидените дейности по оста са строителство, реконструкция и ремонт на държавни и общински училища от национално и регионално значение, както и на университети, включително прилежащото дворно пространство, както и общежития. По Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” се цели развитие на адекватна здравна инфраструктура, предлагаща квалифицирана медицинска помощ. Това ще създаде стимули за задържане на работещото население в регионите и е фактор за преодоляване на отрицателните демографски тенденции. С финансиране по петата ос „Регионална социална инфраструктура” ще продължи деинститулизацията на услугите за деца и възрастни хора. Приоритетната ос „Регионален туризъм” е насочена към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство. Сред търсените резултати са подобряване на конкурентоспособността на българския туризъм, засилване на стопанската дейност и местните бизнес инициативи в регионите. По Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” ще се обновява транспортната мрежа на страната. Последната е „Техническа помощ”, като сред бенефициентите по нея са Управляващият орган на програмата, 39-те града от I до III ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие. За следващата година в проекта на индикативната програма на „ОПРР 2014 – 2020” са планирани средства за три приоритетни оси. По „Регионална здравна инфраструктура” са заложени 163,502 млн. лв. Директен бенефициент ще е Министерството на здравеопазването. Средствата ще са за подпомагане на отделения в областните многопрофилни болници. Според проектодокумента ще се финансират строителство, реконструкция, оборудване и обзавеждане на центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Ще могат да се закупуват съвременни санитарни превозни средства. Целта е да се подобри достъпът до спешната медицинска помощ с възможности за бърза и навременна диагностика, лечение и наблюдение до 24 часа, но и да се намали броят на хоспитализациите. 85% ще е финансирането от ЕС, а 15% е националното. Планирано е процедурата да се обяви през септември 2016 г. По „ОПРР 2014 – 2020“ ще се осигурят средства за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за деца и възрастни. Парите ще са по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”. Бенефициенти са общините и Министерството на здравеопазването, което ще отговаря за домовете за медико-социални грижи. Осигурените пари през 2016 г. са над 99,468 млн. лв. Те ще са за строителство и ремонт на центрове, предоставящи услуги за деца в риск, включително и прилежащите им дворни пространства. Ще се подобрява достъпът на лица с увреждания като част от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти. Заложено е да се извършват конструктивни обследвания на съществуващите сгради. Предвидени са пари за строителство на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск. Ще се финансира изграждане и реконструкция на сградния фонд за защитени жилища. Сред обектите по тази ос е и инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за малчугани и техните семейства. Отпуснати са пари и за дневни центрове, такива за социална рехабилитация и интеграция и други, включително прилежащото им дворно пространство. Ще се обновява сградният фонд за социални услуги в общността във връзка с процеса на деинституционализация на възрастни хора. Същевременно ще се отделят средства за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за гореспоменатите здания и помещения в рамките на модернизацията им. Процедурата ще е за директно предоставяне на средства и ще бъде обявена през май 2016 г. Финансирането от ЕС е 85%. По програмата догодина ще се подкрепя и развитие на туристическите атракции. Средствата са по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм”. За 98,53 млн. лв. ще кандидатстват Министерството на културата, общините, институции на вероизповеданията и техните местни поделения и др. Парите ще са за развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, социализиране, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др. Близо 10 млн. лв. е предложеният ресурс за обектите с национално, а 19,5 млн. лв. – за тези от световно значение. Ще се финансират дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащите пространства, както и подпомагане развитието на туристическите продукти и пазарната информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието. Сред мерките, които са предложени да получат средства, са и регионални изследвания на посетителите, разработка на рекламни стратегии и програми, създаване на туристически пакети и др. С цел развитие на инфраструктурата, необходима за нуждите на атракциите, е планирано да се реализират туристически пътеки, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник. Ще се поставят указателни табели и ще се обособяват и центрове за информация на посетителите. Предвидени са пари и за дребномащабни обекти. Заделено е финансиране и за обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции, участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиции. Ще могат да се реализират кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение. Процедурата ще стартира през март 2016 г. През 2015 г. стартират процедури по 6 от осите. По „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 39-те общини от I до III ниво могат да подават проекти за обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура. Първият период за внасяне на предложения е 15 – 30 септември т.г. От август се кандидатства за финансиране на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Приоритетна ос 2. Общият бюджет е малко над 206 млн. лв. 14,8 млн. лв. са заделени по „Регионална образователна инфраструктура” за култура и спорт в училищата. Крайният срок за подаване на проектите е октомври 2015 г. По следващата ос 4 се кандидатства за модернизация на спешни центрове. Отделени са 380 млн. лв. за регионална пътна инфраструктура. Бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура”. Целта е подобряване на връзката и достъпа до TEN-T мрежата. Ос 7 ще бъде отворена през ноември 2015 г. По „Техническа помощ” ще се финансират дейности, свързани с програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, контрол и оценка на ОПРР.