Тема

С 350 млн. лв. ще се изграждат центрове за развитие

И неправителствените организации ще могат да кандидатстват за финансиране по „ОПНОИР 2014 – 2020”

Свилена Гражданска 350 млн. лв. са отделени за изграждане на центрове за развитие. Процесът ще стартира през 2016 г. Парите са по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” („ОПНОИР 2014 – 2020”), която е на стойност 701 млн. евро и целта й е да работи за решаването на някои от най-големите проблеми на българското образование. Тя ще действа за първи път в България, тъй като в миналия период такава не беше предвидена. Бележки и коментари по проекта на индикативната програма на „ОПНОИР 2014 – 2020” могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg не по-късно от 12 октомври 2015 г. Документът може да намерите във форума на в. „Строител” – www.vestnikstroitel.bg/phpbb/, както и на електронната страница на Министерството на образованието и науката (МОН) - www.sf.mon.bg. В „ОПНОИР 2014 – 2020” са включени три оси. Първата приоритетна ос е „Научни изследвания и технологично развитие” и има бюджет от близо 545,8 млн. лв. Сред целите, които са заложени в нея, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната задача е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда. Ще се финансират Центрове за компетентност, Центрове за върхови постижения (ЦВП), научна инфраструктура, развитие на регионална интелигентна специализация и международно сътрудничество. Втората ос е „Образование и учене през целия живот” и е с бюджет близо 504,6 млн. лв. Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпът до университетите и да се увеличи делът на завършилите ги между 30 – 34-годишните до 36%. По Третата основна приоритетна ос – „Образователна среда за активно социално приобщаване", ще се инвестират 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. Ще се финансира изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Задачата е ефективната интеграция на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. В проекта на работната програма за 2016 г. на „ОПНОИР 2014 – 2020” са планирани 200 млн. лв. за строителство и развитие на Центрове за върхови постижения. Те са по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”. Целта е да се повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България. По оста могат да кандидатстват съществуващи Центрове за върхови постижения, публични и частни научни дружества, включително Българската академия на науките и Селскостопанската академия, научни институти, висши училища, консорциуми от публични или частни научни организаци, иновационни клъстери – юридически лица с нестопанска цел, и други. Планирано е процедурата да бъде обявена на 22 февруари 2016 г. Кандидатите могат да дават предложения до 22 юли 2016 г. Предвидено е да се финансират дейности, свързани с изграждане и модернизиране на ЦВП, закупуване на оборудване, необходимо за реализиране на научноизследователските програми. Средствата ще са и за привличане на водещи специалисти за провеждане на анализи, за осигуряване на контакти с научни центрове в чужбина на висококвалифицираните изследователи. Заложено е и участие в международни и транснационални научноизследователски мрежи и програми и партньорства. По Първа приоритетна ос е заложено да се финансира и строителство и развитие на Центрове за компетентност. Отделените средства са 150 млн. лв. Една от целите е разработване на връзки и взаимодействия между предприятията, институциите за научноизследователска и развойна дейност и висшите училища. Друга е изграждане на мрежи и на клъстери. По схемата ще могат да се насърчават инвестиции и в предприятия, развиващи се в научноизследователската и развойна дейност. За средства могат да кандидатстват същите бенефициенти като по първата схема. По нея предложения могат да се подават отново в периода 22 февруари – 22 юли 2016 г. Заложените пари са за дейности, свързани с изграждане и оборудване на центровете за провеждане на независими изследвания. Сред тях са строителство на специализирана инфраструктура, закупуване на оборудване, въвеждане на иновации, обновени обучителни и образователни методи. Планирано е да се финансира и разработване и комерсиализиране на собствено портфолио на новости. По Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот” за следващата година са предвидени 2 млн. лв. за въвеждане на кредити в системата на професионалното обучение. Бенефициент ще е Министерството на образованието и науката, а допустими партньори са браншови организации, национално представени работодателски и синдикални организации. Сред заложените дейности са разработване на държавно-образователни изисквания за 20 професии от различни направления, както и подготовката на методическо ръководство за изготвяне на модулни учебни пакети. За ученически практики са осигурени в проектодокумента 10 млн. лв. Бенефициент е МОН. Целта е въвеждане на повече стажантски програми, по-голямо прилагане на публично-частното партньорство, създаване на образователна инфраструктура в професионалните училища. По тази ос се предлага да се отпуснат 20 млн. лв. за квалификация на педагогическите специалисти. Бенефициент е МОН, като за допустими партньори в програмата са записани висши училища. Особено внимание е обърнато на учителите от 35- до 54-годишна възраст, като ще се създадат стимули за повишаване на тяхната мотивация за работа. Проекти и по трите схеми е планирано да се подават в периода 22 февруари - 22 април 2016 г. С цел подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени са отделени 6 млн. лв. Бенефициенти са висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националните центрове по проблемите на общественото здраве и други научни структури. 25 млн. лв. са заделени за ограмотяване на възрастни по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”. Бенефициент ще е МОН, а асоциирани партньори са Агенцията по заетостта и Държавната агенция за бежанците. Още 5 млн. лв. ще се насочат за повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. За средствата могат да кандидатстват училища и детски градини. Проектите трябва да са в диапазона между 50 – 100 хил. лв. Други 5 млн. лв. са предвидени за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.