Тема

Яна Георгиева: Основните инвестиции по ОПОС ще са след 2018 г.

Ще се възползвам от подадената ръка на Камарата, за да работим заедно

В края на програмния период 2007 – 2013 г. често се виждаме, за да обсъдим как качествено и в срок да приключим обектите. Ние сме едно, защото от едната страна са управляващите органи, от друга са възложителите, а от трета - строителите. Фокусът през програмния период 2014 – 2020 г. е върху качеството и резултатите, а не само върху усвояването на средства, което ще дойде от само себе си, ако направим проектите в срок и отговарящи на изискванията. Предвид условията, които имаме пред „ОПОС 2014 – 2020“, основната част от инвестициите ще се съсредоточи след 2018 г. На практика за реалната реализация на проектите ще останат 3 години до края на периода. Тъй като не е хубаво да се бърза, за да не компрометираме качеството, трябва да прегледаме добре това, което до тук сме правили и как и къде може да се осъществи оптимизация. С колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството работим ръка за ръка. Те правят политиката за ВиК сектора, ние ги финансираме. И двата процеса трябва да вървят заедно, за да може, когато дойде краят на 2020 г., да отчетем още една успешно изпълнена Оперативна програма „Околна среда”. Това, че инвестициите ще бъдат след 2018 г., означава, че за кратко време трябва да изпълним голям строителен обем, съизмерим с този, който беше реализиран през програмния период 2007 – 2013 г., но в рамките само на три години. Не трябва обаче да се забравят качеството и резултатите. Основната ни цел е изготвянето на добри проекти. Такива за нас са тези, проектирани съгласно нуждите на ВиК оператора за обособената територия, за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Фокус ще има и върху експлоатационните разходи след изграждането на обектите. За да разполагаме с добре структурирани проекти, които ще са и лесно осъществими, имаме три основни стълба, върху които ще изградим нашата работа. Те са подкрепа, обучение и оценка на проектни предложения. Нещо, което в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. сме установили като слабост, е, че оценката на проектите се случва чак след като те са разработени и пристигат при финансиращия орган. Когато започнах да се занимавам с ОПОС, мислех, че инженерството е точна наука. Вече съм убедена, че не е. Двама инженери имат повече от две мнения. Поради тази причина обикновено когато проектите биват оценявани, има други гледни точки. Обясненията за това са, че данните не са добре събрани, проектира се на бюро, не се ходи на място на бъдещия обект. Това са все неща, които сме забелязали, знаем ги и смятам, че можем да ги преодолеем през програмния период 2014 – 2020 г. Затова ще обърнем фокуса на Управляващия орган при оценката на проектните предложения. При регионалните прединвестиционни проучвания консултантите ще представят апликационна форма за финансиране от УО. По наши изчисления това трябва да стане в края на 2018 г., за да може финансиращият орган да е убеден, че проектите, които ще бъдат изграждани, са с достатъчно качество, помислени са от всички гледни точки, а не са само с идеята да се направят. Възнамеряваме да сформираме проектен екип, който да работи съвместно с колегите от МРРБ. Той ще е съставен от инженери, експерти по ЗУТ, еколози и други. Ще наблюдаваме изпълнението на работата на консултантите изкъсо и от самото начало, за да може подготовката на проекта да бъде със сигурност съгласно изискванията на УО. Това е подкрепата, която ще осигурим за колегите от МРРБ и за проектантския бранш, който ще участва при подготовката на регионалните прединвестиционни проучвания. От първия ден ще искаме да знаем как се събират данните, как се проектира, как се правят всички анализи, за да сме наясно, че няма да се случва това, което ставаше досега - да се изменят готови предложения. Следващият стълб в нашата визия за управление на сектор „Води” и за финансирането му е обучението. За първи път наши бенефициенти ще бъдат ВиК операторите. Те със сигурност са технически грамотни, но досега не са управлявали толкова мащабни проекти, за каквито ще им се наложи да отговарят. Поради тази причина и заради установените от нас научени уроци, свързани с повишаване капацитета на бенефициентите, обучението ще се случва, преди да бъде подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Ще има програма за това през какви стъпки трябва да мине екипът на ВиК оператора, за да сме сигурни, че той предварително ще знае къде да обръща внимание както в подготовката на предложението, така и при неговото изпълнение. Целта ни е да намалим грешките, свързани с провеждането на обществени поръчки, с недостатъчно добре насочена и навременна комуникация с изпълнителите и т.н. Обучението на потенциалните ни бенефициенти ще помогне на всички в процеса по реализацията на инвестициите във ВиК сектора. Строителите ще имат насреща си компетентен възложител. От наша гледна точка няма нищо по-хубаво от това бенефициентът да знае какво прави и да носи отговорността за него. Третият стълб на нашата визия е свързан с оценката на проектните предложения. Тя не може да бъде качествена и коректна, ако преди това не сме предоставили подкрепа и обучение. Ако реализираме процеса, така както го представих, то оценката ще бъде бърза на национално ниво и след това ще можем ефективно да подпомагаме бенефициента при комуникацията му с ЕК. Обещавам, от 1 януари 2016 г. ще се възползвам от подадената ръка на Камарата на строителите в България да работим заедно, така че ще търся КСБ за експертния й капацитет.