Тема

„Геострой” АД: Натрупан опит в изпълнението на ВиК инфраструктурни проекти

За втора поредна година „Геострой” АД се включи в петата съвместна конференция на КСБ и БАВ с презентация на тeма „Натрупан опит в изпълнението на ВиК инфраструктурни проекти“. С това компанията за пореден път заяви своята активна позиция като член на БАВ и КСБ. В началото Анастасия Стоименова, мениджър „Инфраструктура и логистика“ в „Геострой” АД, отдели внимание на десетгодишния юбилей на дружеството. Само с един слайд бяха маркирани жалоните за този период, като тенденцията е нарастване на ресурсите и наградите от КСБ през последните години, с които компанията заслужено се гордее. „Геострой” ЕАД е учредено през 2005 г. Когато започва изпълнението на първия си проект, има петима служители. През 2013 г. акционерното дружество вече има 230 служители, а през 2015 г. - 750 служители и над 100 изпълнени обекта. За последните три години на компанията са присъдени една Златна и две Сребърни награди от КСБ в категория „Строежи от високото строителство”, раздел „Големи строители”. От тези над 100 обекта, които компанията е изпълнила за 10-годишната си история, презентацията се фокусира само на три. Освен че се вписват в тематиката на конференцията, тези обекти илюстрират една сравнително нова тенденция в развитието на строителната практика на „Геострой” АД, а именно областта на публичната ВиК инфраструктура. Такива проекти не са новост за екипа на дружеството, но предишните са изпълнявани в рамките на рудник „Елаците“ и Обогатителния комплекс в с. Мирково, т.е. представляват т.нар. площадкови мрежи. Фокусът на вниманието в презентацията беше върху особеностите на всеки от трите проекта и натрупания благодарение на тях опит. Макар и по-малки като мащаб и себестойност от значимите и мащабни проекти, изпълнявани от „Геострой” АД (като метростанции и тунели на „Метрополитен” или МВЕЦ от „Каскада Среден Искър“), всеки от тях е обогатил с нещо различно екипите, ангажирани с тяхното изпълнение. Първите два обекта са финансирани по „ОПРСР 2007 - 2013”: Алпийско водохващане, довеждащи водопроводи и ПСПВ – с. Бързия; ВиК Мрежа и пречистване на питейни и отпадъчни води – с. Бисер. Характерни за строителството на първия обект са планинският терен, по-подходящ за така модното напоследък екстремно катерене, отколкото за изпълнение на СМР. Като се прибави и преминаването на част от трасетата на довеждащите водопроводи през терена на местното горско стопанство, този обект представлява чудесен пример за това, че не винаги по-малките обекти се изпълняват по-лесно. При това подобни проекти предстои да се изпълняват в редица от по-малките населени места и през новия програмен период. От особено значение за проекта за с. Бисер е връзката на предвидените дейности с предотвратяване на последствията от наводненията в района. При почти пълна липса на канализация в селото и завишени нива на манган и желязо в природните водоизточници, които се отстраняват от новопостроената ПСПВ, той се отличава с безспорна социална значимост. С оглед пълна реализация на предвидените за този етап дейности, неговото изпълнение приключи в рамките само на три месеца. В ъзложител на третия обект - „Третиране на технологични отпадъчни води от ПСПВ „Панчарево“ - изграждане на задържателен резервоар и съоръжения към него, е операторът на Софийската ВиК система – „Софийска вода“ АД. Особеното при него е, че строителството се изпълнява в рамките на пречиствателната станция, т.е. в санитарно-охранителната зона около нея. Това поставя особено високи изисквания към мерките по БЗР, хигиена на труда и опазване на околната среда на строителя. С въвеждането в експлоатация на този обект, което предстои през следващата година, концесионерът ще изпълни част от своята инвестиционна програма, ангажимент по силата на Договора за концесия със Столичната община. В заключение презентацията припомни някои констатации от миналата година, които остават актуални до момента: За да успяват заедно в общата цел – изпълнение на добре разработени проекти, с качествени материали, в срок и на разумна цена, участниците в реализацията на инвестиционните проекти на всички нива (проектанти - надзор - строители) трябва да планират и реализират своите дейности, като се съобразяват и с плановете на останалите участници в процеса.