Тема

Планът „Юнкер“ – възможност за растеж на Европа

Българските МСП могат да кандидатстват за кредити по линията на ЕФСИ

Свилена Гражданска, Брюксел „Хората казват, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) няма да работи, че правителствата няма да го харесат и че в частния сектор няма да му се доверят, но в първите три месеца, откакто действа, той успя да мобилизира 50 млрд. евро в 22 държави – членки на ЕС. 81 хил. малки и средни предприятия (МСП) вече се ползват от него“, заяви в първата си реч за 2016 г. председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер. Основните приоритети на ЕК през следващите месеци са растеж и създаване на работни места, а планът „Юнкер“ е една от възможностите това да се случи. Фондът започна с начално финансиране от 16 млрд. евро от европейския бюджет и 5 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Очаква се планът „Юнкер“ да мобилизира инвестиции в размер на 315 млрд. евро през следващите години. Приоритетни сектори са инфраструктура, околна среда, научна дейност, енергетика и енергийна ефективност и малки и средни предприятия. ЕФСИ може да подпомогне нови възможности за бизнеса в селските райони, като стимулира развитието на селското стопанство и горските продукти, биоземеделието и др. Според експерти недофинансирането в отрасъла е близо 9 млрд. евро. Чрез проекти по плана могат да се въведат нови технологии и да се улесни износът. Инвестиционният план за Европа може да помогне, за да се изпълнят приоритетите на Енергийния съюз. Той би трябвало да осигури устойчива и конкурентоспособна енергетика. ЕФСИ може да се комбинира и с други източници на финансиране за тази цел, като Механизма за свързване на Европа. Същевременно бе прието споразумението от Париж за климата, което е исторически момент за справяне с глобалните климатични предизвикателства. ЕФСИ може да подпомогне публичния и частния сектор за внедряване на по-екологични мерки. Планът „Юнкер“ дава възможност на държавите членки да създадат схеми за подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради чрез обособяването на инвестиционни програми, както и с привличането на допълнителни средства от националните банки за развитие. Инициативата може да допринесе за постигане на социалните цели на стратегията „Европа 2020” и по-специално приобщаващ растеж чрез подкрепа на социалното предприемачество и др. Ще се финансират мерки на малки и средни предприятия. ЕФСИ има потенциала да играе роля и при осигуряването на средства за проекти, свързани с настаняването и интеграцията на бежанци – изграждане на домове и образование. Могат да се финансират и здравни предложения, носещи възвръщаемост. ЕК е поела ангажимент за завършване на цифровия единен пазар. Инвестиционният план би могъл да изиграе важна роля, като обезпечи внедряването на цифрова инфраструктура, вложения в иновации и т.н. 08Европейският фонд може да допълни други европейски и национални източници на финансиране и по този начин да се гарантира завършването на важни проекти от транспортния сектор, който е изправен пред сериозни предизвикателства в привличане на достатъчно средства. Фокусът ще бъде върху публично-частни партньорства (ПЧП). Ще се субсидират екологични проекти, такива за обновяване на пристанища, автобуси и т.н. Къде сме ние? Илияна Цанова – зам.-управител на ЕФСИ, обясни, че ползата от инициативата е да привлече финансов ресурс в допълнение на еврофондовете, които не са достатъчни за значителен растеж. По думите й българските компании не са събрали сериозен набор от проекти, в които може да се инвестира бързо. „Няма квоти по държави. Българските проекти ще се конкурират с предложения от цяла Европа на база потенциал“, каза още Цанова, като уточни, че до момента по плана за ЕС са одобрени 108 проекта. Две са основните възможности за финансиране по ЕФСИ. От една страна, ще се осигуряват средства за проекти в сферата на инфраструктурата и иновациите директно на ниво компании и проекти. Втората е, че финансирането на МСП ще се осъществи в партньорство с търговски банки, инвестиционни фондове и други посредници. „Тъй като 90% от българските компании са МСП, за България е важно да привлечем повече банки на местно ниво за партньори на ЕФСИ, които да осигурят така необходимото финансиране при добри условия“, изрази желанието си Илияна Цанова. Зам.-председателят на ЕФСИ подчерта, че не става дума за безвъзмездни субсидии, а за широка гама от финансови продукти, като дългосрочни заеми, гаранции, инструменти за споделяне на риска и акционерен капитал. Според Цанова проектите трябва да се основават на добър бизнес план и да генерират паричен поток. Фондът покрива инвестиции във всички 28 държави членки на неквотен принцип. „Тоест финансирането ще бъде насочено натам, където има търсене. Едно от предизвикателствата, с които се сблъскваме, е недостатъчният брой проекти, които имат готовност да получат средства“, сподели Илияна Цанова и апелира фирмите да се възползват от ЕФСИ. „Възможно е скоро в България да отвори врати регионален център за техническа помощ, който да подпомага изграждането на капацитети за МСП, така че да се увеличи техният шанс за привличането на инвестиции. Разчитаме на него да окаже съдействие на фирмите или на публичния сектор да подготвят качествени предложения“, подчерта Цанова. През 2015 г. в България вече бе подписано първото споразумение. То е между Европейския инвестиционен фонд и СИБанк и е по програма COSME с подкрепата на ЕФСИ. Спогодбата е на обща стойност 200 млн. лв., които ще бъдат предоставени под формата на кредити за МСП в България през следващите три години. Заемите ще бъдат давани в резултат на гаранция от ЕИФ по COSMЕ с подкрепата на ЕК. Споразумението ще даде възможност на СИБанк да предостави допълнителни средства при благоприятни условия за над 1000 МСП, изчисляват експертите на Комисията. По същество схемата представлява издаване на гаранции, чрез които фондът поема част от риска на предприемачите. С получения инструмент те кандидатстват за кредит в СИБанк, която им предлага по-изгодни условия от обичайните. Те се изразяват в по-ниско ниво на обезпечението по заема и в по-ниски лихви. Гаранциите няма да елиминират изцяло необходимостта от предоставяне на обезпечение, но ще улеснят компаниите, които не разполагат със свободни активи за залагане. Едновременно с това ще могат да разчитат на по-ниска цена на кредита, като най-ефективно понижението на лихвата ще бъде за малките предприятия. Максималният срок на заемите ще е до 10 години, като има няколко прага за индивидуално финансиране – 150 хил. лв., 300 хил. лв. и 3 млн. лв. Подобни проекти имат и Чехия, Естония, Унгария, Ирландия, Люксембург, Португалия, Словения. Така например преди дни Германия получи възможност да осигури заеми за 500 млн. евро за малките и средните си предприятия през следващите 2 години. Със средствата ще се субсидира внедряването на иновации и развитието на научните изследвания. Един от проектите за бизнес кредити е на Холандия. Той е на стойност 200 млн. евро и ще осигури заеми за стартиращи предприятия и МСП. През 2008 г. местното правителство с няколко банки и една неправителствена организация създават съвместна инициатива, така че да отпускат заеми за МПС. Тя започва през 2009 г. От старта си е помогнала на над 7 хил. предприемачи със 130 млн. евро. Смята се, че са създадени над 10 хил. работни места. С пари от ЕИБ чрез ЕФСИ се дава възможност програмата да продължи и през следващите 3 години в Холандия. Договорът за това бе подписан преди дни. Фондът инвестира в иновативна инфраструктура, 09свързана с енергетиката с акцент върху енергията, произведена от вятър и тази от биомаса. Целта е да се осигурят повече източници, които генерират електричество и топлина с по-ниски вредни емисии в сравнение с конвенционалните електроцентрали, захранвани от изкопаеми горива. Сред проектите са такива на страни – членки от Северна и Западна Европа. Участието на ЕИБ и чрез гаранцията на ЕФСИ ще подпомогнат повече частни инвеститори и други международни организации да се включат. Проектите се очаква да генерират значителен брой работни места в етапа на строителство и да създадат постоянни след реализацията им. Едно от одобрените предложения е за развитие на енергийната инфраструктура на Копенхаген, Дания. По плана за целта се осигуряват близо 75 млн. евро, като се счита, че всички необходими средства са 2 млрд. евро в дългосрочния хоризонт от 20 години. Инвестицията се очаква да създаде около 2500 – 4000 работни места по време на строителството и около 1000 постоянни, като ще се изискват висококвалифицирани служители. В проекта е предвидено поставянето на 67 вятърни турбини, всяка по 90 м височина, в Северно море. Договорът е подписан на 1 юли 2015 г. Подобен проект е изпълнението на втората фаза на Belwind. Първият му етап има капацитета да произвежда 165 MW, като са поставени 55 турбини. В белгийското предложение е заложено да се разшири изграждането на вятърни централи в Северно море. Чрез ЕФСИ се създават условия за заеми на подобни проекти и от национални банки за развитие, като се дават гаранции. 250 млн. евро чрез ЕИБ ще са за Belwind, като общата му стойност е 652,7 млн. лв. Подобна технология се счита за новаторска, затова ще се изискват и висококвалифицирани работници. Ще се поставят нови 50 турбини, които ще са на височина 79 м. Паркът ще може да осигури енергия за 200 хил. домакинства. Очаква се дейностите по него да стартират през април 2016 г. и да приключат през 2017 г. Финландия ще получи финансиране за строителство и експлоатация на фабрика за хартия. Проектът включва производството на енергия от възобновяеми източници и внедряване на иновативна технология, която ще позволи заводът да стане независим от изкопаемите горива. Предвижда се също надграждане на съществуващи съоръжения за третиране на отпадъчни води. Очаква се фабриката да произвежда 1% от необходимия ток за Финландия. Проектът е един от най-големите инвестиционни в страната. ЕИБ ще финансира със заем предложението с 275 млн. евро, от които 75 млн. евро по ЕФСИ. Общата стойност на идеята е 1,2 млрд. евро. Договорът за осъществяването му е подписан на 12 юни 2015 г. Проектът се очаква да създаде 6000 работни места по време на строителството и ще поддържа 2500 постоянни за експлоатация на завода и в сектора на горското стопанство за осигуряване на ресурса за нея. През следващите години в Испания разширяват газоразпределителната мрежа с цел да достигне до потребителите в отдалечените селски райони. Много от тези хора в момента разчитат на мазут и пропан за битови нужди. С подмяната на замърсяващите горива с по-чист и по-евтин природен газ ще се постигне понижаване на разходите за енергия, което ще доведе до 140 килотона CO2 по-малко емисии годишно, изхвърляни от домакинствата и бизнеса. Подкрепата на EФСИ ще позволи на испанската Redexis Gas да инвестира в по-голям мащаб и се очаква да се създадат 3000 работни места по време на изграждането и 60 постоянни след това. По ЕИБ чрез ЕФСИ се осигуряват 160 млн. евро. От компанията ще допълнят средствата, за да се обезпечи пълната стойност на проекта, която е 326 млн. евро. Договорът е подписан на 22 декември 2015 г. Чрез ПЧП изграждат болница с 666 легла Ще се финансира изграждане на нова университетска болница в Бирмингам, Великобритания, която ще е извън нашите представи за подобен обект. Проектът има за цел подобряване на з дравните услуги, като се предоставят всички в едно модерно лечебно заведение. Той ще се осъществи чрез ПЧП. Ще се осигурят 666 болнични легла. Сградата ще е така реализирана, че навсякъде да достига естествена слънчева светлина. Ще има голяма зимна градина. В близост ще бъдат разположени кафенета. Пространството ще може да се използва за изложби, презентации и различни други събития. Проектът ще е от голяма полза за Бирмингам и ще създаде 3800 работни места по време на строителството. ЕИБ чрез ЕФСИ ще осигури 120 млн. евро, като общата стойност е 350 млн. евро. Договорът за заема беше подписан през декември 2015 г. Очаква се лечебното заведение да отвори през 2018 г. Енергийната ефективност в жилищните сгради във Франция Един от проектите е за повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на 40 хил. жилища в цяла Франция чрез подобряване на тяхната изолация, както и обновяване на отоплителната и вентилационната система. Собствениците ще имат възможност да получат заеми за модернизация на домовете си, за да ги направят енергийно ефективни. Това не е първата инициатива на Франция за справяне с предизвикателствата на климата. Сред останалите могат да се изброят осигуряването на електровелосипеди и коли, финансирането на различни програми за ЕЕ на сгради и т.н. Новият проект ще създаде 6000 работни места за строителния сектор, а в дългосрочен план ще доведе до спестяване на енергия, необходима да захрани приблизително 10 хил. домакинства, или това са 288 хил. MWh. През ЕИБ чрез ЕФСИ ще се осигурят 400 млн. евро, което ще мобилизира допълнително още 400 млн. евро. Договорът е сключен през декември 2015 г. Това са първите одобрени проекти по плана „Юнкер“. Очаква се скоро да има нови, които да се впишат в списъка на ЕФСИ, и те да спомогнат за генерирането на растеж и осигуряването на работни места.