Тема

Парламентът прие новия ЗОП

Свилена Гражданска След три седмици дебати в пленарната зала народните представители приеха окончателно новия Закон за обществените поръчки (ЗОП). В 261-членния нормативен акт бяха направени повече от 150 промени между първо и второ четене. Той ще влезе в сила на 15 април 2016 г. и ще отмени действащия от 1 октомври 2004 г. ЗОП. В мотивите на законопроекта бе записано, че целта му е съобразяване с основното изискване за постигане на пълно съответствие с приложимите европейски директиви в областта на търговете. Новият ЗОП е рамков. До 15 април т.г. Министерският съвет трябва да приеме правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2, изготвена по предложение на министрите на отбраната и на вътрешните работи, касаеща сигурността, и тарифата по чл. 220, ал. 1 за обжалване на процедурите пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). Три месеца след влизането в сила на ЗОП по предложение на министъра на труда и социалната политика кабинетът определя с решение списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Депутатите приеха тринадесет вида процедури. Това са открита, ограничена, състезателна с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, конкурс за проект, публично състезание, пряко договаряне. В закона са разписани и техните определения, и приложното им поле. Народните представители одобриха нови стойностни прагове при търговете. За строителство прагът е равен или по-голям от 5 млн. лв. и е два пъти по-малък от заложения в директивата – 10 млн. лв. Това е така, тъй като у нас обемите са по-малки от тези за ЕС. Прагът за доставка и услуги е равен или по-голям от 264 033 лв., за социални услуги по приложение №2 – 500 хил. лв. Депутатите гласуваха и правилата за обявление за възлагане на поръчките. Търговете ще могат да бъдат процедирани чрез централизирана електронна платформа. Условията за използването й ще се уредят с наредба на министрите на финансите и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Народните представители приеха и основанията за задължително отстраняване на участник от търг. Парламентът прие търговете да се възлагат според икономически най-изгодната оферта. Тя ще се определя въз основа на един от следните критерии – най-ниска цена; ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл; оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с търга. Депутатите приеха, че минималният срок за получаване на оферти при открита процедура за обществена поръчка ще е 35 дни. Той може да бъде намален до 15, ако възложителят е публикувал обявление с предварителна информация между 35 дни или 12 месеца преди това за търга. Народните представители приеха и правилата за ограничена процедура. Участниците трябва да посочат в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. Разписани са и начините за тяхната замяна. Това ще става само по изключение, когато възникне необходимост. Депутатите приеха и използването на единен европейски документ за обществени поръчки (EEДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата са длъжни да ги предоставят. Народните представители одобриха изискванията за технически и професионални способности при търговете. Възложителите ще могат да определят критерии, въз основа на които да се установява, че участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на търговете при спазване на подходящ стандарт за качество. Бе гласувано и създаването на т.нар. динамична система за покупки (ДСП). Възложителят ще може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора или авансово предоставените средства, която не може да надвишава 5% от стойността на контракта. При специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания тя е 2%. Гаранцията може да се предостави като парична сума, банково обезпечение, застраховка, която осигурява реализацията чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира под каква форма да я осигури. Условията за освобождаване се уреждат в контракта към търга. Народните представители одобриха провеждането на електронен търг. Той се основава на цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на стойността, или на други показатели, когато критерият е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход. Преди провеждането му назначената комисия извършва първоначална оценка на офертите в съответствие с избраното условие за възлагане. Процедурата може да се проведе на последователни етапи, като по време на всяка фаза може да се обявява броят на участниците. Е-търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите. Възложителите ще могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог. Те могат да получат доставка и/или услуги от централен орган за покупки, който предлага централизирани дейности по закупуване. Възложителите ще могат да придобиват строителство, доставки и услуги чрез обществени поръчки. Група от възложители ще могат да решат да създадат централен орган за покупки. Такъв за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за определени сектори ще се направи с акт на Министерския съвет. Централен орган за покупки за нуждите на местните власти се създава с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще може да изпълнява тази роля, ако има решение на Общото си събрание. Депутатите приеха всеки участник в тръжна процедура да има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат, не може да подава самостоятелно заявление за участие. Народните представители одобриха, че при провеждането на процедурите първо се прави предварителен подбор, след което се разглеждат офертите. При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да намаляват броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог. В обявлението възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите. При ограничена процедура обаче те не могат да са по-малко от 5, а при останалите – три. Целта е да се гарантира реалната конкуренция. Възложителят може да прекрати търг, ако не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, всички предложения не отговарят на критериите, първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор или са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата. Поръчката може да бъде спряна, защото всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или са нужни значителни промени в документацията. Договорите по търговете се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години. По изключение контрактите могат да са по-дълги, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвръщаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това решение на откриването. Депутатите приеха, когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на контракта без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Договори или рамкови споразумения могат да бъдат изменяни само когато промените са предвидени в тръжната документация и в контракта чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи или поради непредвидени обстоятелства, като е възникнала необходимост от допълнителни доставки, услуги или строителство. Промяната на договорите може да стане поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, възникнала нужда от изменение, което не води до промяна на предмета на контракта или рамковото споразумение. Стойността на промяната може да е до 10% от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15% от този за строителство. Може да се наложи замяна на изпълнителя с нов, ако избраният не е в състояние да продължи реализацията на контракта или е налице универсално или частично правоприемство на първоначалния изпълнител. Народните представители одобриха паричните вземания по договорите за търгове и по тези за подизпълнение да са прехвърляеми, да могат да бъдат залагани и върху тях да може да се извършва принудително изпълнение. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. Възложителите създават и поддържат досие за всяка процедура с цел осигуряване на документална проследимост по отношение на всички свои действия и решения, както и тези на комисията. Депутатите приеха и специални правила при възлагане на търгове от секторни възложители. Това са дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, електроенергия, водоснабдяване, транспортни услуги, експлоатация на географска област, пощенски услуги. Възложителите им могат да прилагат свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог. Те могат да създават и да използват квалификационни системи на стопански субекти. С тях могат да възлагат строителство, доставки и услуги, но само чрез ограничена процедура или такава на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на контракта се избира сред лицата, вписани в квалификационната система. С публикуване на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители могат да оповестят възлагането на първата обществена поръчка чрез нея. Народните представители одобриха текстове, касаещи специални правила при възлагане на търгове в областите отбрана и сигурност. Те се отнасят до обхвата на поръчките, смесените поръчки, публичност, критериите за подбор и т.н. Парламентът прие също разпоредбите за прилагане на процедура публично състезание.  7 При нея възложителят определя срок за получаване на оферти, който трябва да е съобразен с обема и сложността на търга. Той не може да е по-кратък от 21 дни за услуги и доставки, а за строителство – 28 дни. Срокът може да е по-малък – до 10 дни, ако има обстоятелства, които спешно изискват възлагането на търга. Възложителите могат да проведат и пряко договаряне с определени лица при необходимо неотложно възлагане на поръчката. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителите. Това може да се случи, ако процедурата по публично състезание е прекратена или за кратко време възникне възможност да се получават доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни. Друга възможност за пряко договаряне е при строителство или услуги, възложени на изпълнител, който досега е реализирал предната фаза на поръчката, дадена с публично състезание. Депутатите одобриха и текстовете за събиране на оферти с обява. Срокът за получаване на предложения не може да бъде по-кратък от 7 дни за услуги и доставки, а когато е за строителство – 15 дни. Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице или лица, но при спазване на някои изисквания. Сред тях са, че възлагането на други изпълнители е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност или други. Жалби по търговете се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя. Депутатите одобриха председателят на КЗК да може да разпределя производствата по ЗОП и да определя служителите за проучване на жалбите. Те отхвърлиха предложението на Реформаторския блок да се създаде система за произволно разпределение на случаите. С приетите текстове се регламентира, че председателят на КЗК образува производство с разпореждане в 3-дневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередностите по нея. Едновременно с това той ще определя член на Комисията, който да наблюдава проучването и при необходимост да дава указания. След образуване на производството председателят на КЗК със заповед ще определя служители от администрацията на Комисията за извършване на проучване по жалбата. Комисията за защита на конкуренцията ще се произнася по жалба в едномесечен срок за търгове по чл. 20, ал. 1, в това число тези за строителство, равни или по-големи от 5 млн. лв., а в останалите случаи в 15-дневен срок. Депутатите приеха, че КЗК прекратява производствата при установяване на недопустимост на жалбите, ако жалбоподателят - физическо лице, е починал, или юридическото лице е прекратено, или при оттегляне. За всички неуредени въпроси относно процедурата пред КЗК се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административно-процесуалния кодекс. Комисията за защита на конкуренцията ще взема решения и постановява определения при явно гласуване с мнозинство от 4 гласа. КЗК на закрито заседание ще постановява решение, с което оставя жалба без уважение, отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура, отменя решение и връща преписка за продължаване на процедура за възлагане на търгове от последното законосъобразно решение или действие и др. КЗК установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер до 10% от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението констатира нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител. Ако не е могъл да участва или да спечели търга, процентът на санкцията е 3 от стойността. Същевременно, ако не е посочена стойността на търга, глобата се налага от КЗК след експертиза. Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Срокът за отстраняване на нередовности по жалба, подадена пред ВАС, е три дни от получаването на съобщението. ВАС се произнася в срок до един месец от получаването на жалбата и решението му е окончателно. За неуредените въпроси относно производство по жалбата се прилагат разпоредбите на Глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс. За производствата пред КЗК и пред ВАС се дължат такси и разноски. Държавните такси се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Народните представители приеха и текстове, касаещи реда за установяване на нарушения, констатирани от ЕК. Постоянното представителство на България към ЕС препраща в деня на получаването или най-късно на следващия работен ден до администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи, Министерството на финансите и до Агенцията по обществените поръчки (АОП) уведомлението, получено от ЕК, за установени от нея нарушения при провеждане на процедура до сключване на договор за възлагане на търга. Изпълнителният директор на АОП изпраща съобщението до съответния възложител, който в 5-дневен срок представя отговор. Независимо дали приема или не нарушението, от АОП изготвят отговор до ЕК. Контрол Депутатите приеха и членовете, регламентиращи дейността на АОП. Тя ще продължи да е на подчинение на министъра на финансите, който ще назначава изпълнителният й директор. Изп. директор ще разработва проекти на нормативни актове в областта на търговете, ще оказва методическа помощ на възложителите, ще популяризира добрите практики, ще организира и управлява процеса по подготовка, изготвяне и публикуване на стандартизирани изисквания и документи. В чл. 231, ал. 1 народните представители приеха, че възложителите са длъжни да прилагат типизираните условия и документи. Изп. директор ще осъществява контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на търгове. В правомощията му влизат извършване на мониторинг на търговете въз основа на информация, публикувана в Регистъра за обществените поръчки (РОП), и чрез събиране и обобщаване на практиката по прилагането на закона. Той ще издава месечен бюлетин с показатели, които характеризират основните елементи на пазара на търгове, ще поддържа списъци на възложители по ЗОП и ще уведомява ЕК за промените в тях. Изп. директор ще осъществява сътрудничество в областта на търговете с други органи, както и с браншови и други организации. Той ще управлява и поддържа единна централизирана платформа за възлагане на е-поръчки и за РОП. АОП ще осъществява контрол чрез случаен избор върху процедури, които подлежат на публикуване в РОП. Той ще се определя по методика, която отчита нивото на риска. Проверката се осъществява на два етапа. Първият - преди оповестяване откриването на процедурата – върху проектите на решения, обявление, технически спецификации, а когато критерият за възлагане не е най-ниска цена – и върху методиката за оценка. Вторият е след оповестяване откриването на търга. Последващият външен контрол по изпълнение на този закон, включително и на договорите за обществените поръчки, и на рамковите споразумения, се осъществява от Сметната палата (СП) и от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Проверки могат да правят и други органи в рамките на своите правомощия. СП и АДФИ съставят актове в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършването на грешката. Самите публични възложители трябва да приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишния бюджет, включително със средства, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв. Минималното им съдържание се определя с правилника за прилагане на закона. Публичните възложители ще трябва да изградят вътрешно специализирано звено като част от администрация, отговорно за управление на цикъла на търговете, ако годишният бюджет заедно с европейските проекти надвишава 20 млн. лв. и средногодишният брой на проведени процедури през предходните три години надвишава 20. Числеността на органа се определя от сложността на поръчките. Същевременно се създава постоянно действащ методически съвет с участието на Сметната палата, АОП и АДФИ за унифициране на практиките по прилагане на контролната дейност по закона. Изпълнителният директор на АОП или посочено от него длъжностно лице ръководи дейността на органа. При разглеждането на ЗОП на второ четене народните представители по предложение на колегата им Свилен Иванов решиха да намалят голяма част от глобите на 50% спрямо внесените стойности. Ако възложител ограничи конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, той ще понесе санкция до 10 хил. лв. Същата глоба ще получи и този, който измени договор за обществена поръчка или рамково споразумение, без да са налице основания, както и ако сключи контракт, в който условията се различават съществено от тези, определени в рамковото споразумение. До 10 хил. лв. грозят и този възложител, който даде поръчка по облекчен ред от предвидения в закона, съобразно нейната стойност. Запазена бе санкцията, предложена от Министерския съвет, само за най-сериозното нарушение - когато възложител не обяви поръчка въпреки задължението да го направи. В този случай глобата е в размер на 10% от стойността на търга, но не повече от 50 хил. лв. Народните представители приеха и допълнителни разпоредби към новия ЗОП. Според тях всички стойности, по отношение на които е приложимо облагане с ДДС, са посочени в закона без включване на ДДС. Дадени са определения на лица, процедури и т.н., използвани в нормативния акт. В преходните и заключителните разпоредби са приети промени в други закони, свързани със ЗОП. Одобрени бяха и приложения към закона. Предстои новият ЗОП да бъде публикуван в Държавен вестник и да бъде изготвен правилникът за прилагането му.