Тема

Инж. Златин Крумов: Поддържането и ремонтът на жп инфраструктурата е скъпа дейност с дългосрочно финансиране

Миналата година купихме необходимата ни релсова самоходна специализирана машина DUOMATIC от ново поколение

Десислава Бакърджиева Инж. Крумов, какви ремонтни дейности ще изпълни Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) през 2016 г. и откъде ще се осигури финансиране? Поддържането и ремонтът на жп инфраструктурата се извършва с финансиране от капиталовия трансфер от държавния бюджет и приходите от инфраструктурни такси. През 2016 г. продължаваме работата по възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило – Реброво, път №2, с прилежащи гари Курило и Реброво. Друг проект, който ще изпълним, е укрепване на скат в жп отсечка в междугарието Благоевград – Симитли по 5-а жп линия. Планирали сме и рехабилитация на жп инфраструктура в участъка Клисура – Христо Даново, ремонт и възстановяване на железния път в междугарието Змейово – Стара Загора, неотложно укрепване на слабо място в междугарието Лакатник – Елисейна, ремонт на стоманобетонен мост в междугарието Лакатник – разделен пост Левище. По обектите ще се извърши подновяване на горното строене на железния път с нови траверси, релси тип 60 и еластично скрепление. Дейностите включват и полагането на безнаставов релсов път и пълна подмяна на баластовата призма. През настоящата година възнамеряваме да довършим и започнатите ремонтни дейности по участъка Подвис – Прилеп с дължина 4410 м, където освен постигането на проектната скорост от 85 км/ч ще осигурим безопасно движение на жп возилата и подобряване капацитета на линията. Заложили сме и ремонт на жп участъка Люляково – Дъскотна с дължина 10 417 м, който предвиждаме да завършим през 2017 г. Ще приключим и рехабилитацията на железния път и съоръженията към него в междугарието Клисура – Христо Даново. Сериозно предизвикателство за нас ще бъде рехабилитацията на жп линията и инженерните съоръжения (5 бр. тунели и 3 големи моста) в междугарието Стряма – Клисура. Отсечката е с дължина 6594 м, от които 2200 м са съоръженията. И тази година поделение „Сигнализация и телекомуникации“ продължава работа по обекти от проект 4 „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства” от инвестиционната програма на НКЖИ. Ремонтът и новото строителство на системите на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяването се извършва освен със средства от капиталов трансфер и със собствени средства на компанията. Дейности ще се изпълняват по проекта за пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Той е преходен (2016 – 2017 г.) и е за проектиране, изграждане и пресъоръжаване по 20 бр. прелеза на всеки 2 години. В програмата на поделение „Сигнализация и телекомуникации“ са заложени още проектите за рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в жп участъка Златица – Карлово и за пресъоръжаване на 7 бр. прелеза, съоръжаване на 5 бр. междугария с автоматични блокировки. Важни са и дейностите за изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъците Горна Оряховица – Каспичан и Радомир – Благоевград и пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка на Христо Даново – Сопот. Със собствени средства поделение „Електроразпределение“ ще реализира подновяване на контактната мрежа, стълбове и фундаменти в жп участъците Стряма – Клисура, Клисура – Христо Даново, Курило – Реброво, път №2, гара Курило и гара Реброво и Подвис – Ведрово. Предвидили сме и електрификация на 83-та жп линия (Нова Загора – Симеоновград), както и модернизацията на съоръжения в тягови подстанции Бов, Пирдоп, Величково и Провадия. Кои от обектите ще са най-тежки за изпълнение? Предизвикателство ще бъде изпълнението на механизирано подновяване на железния път с подмяна на всички елементи от горното строене във влакови и електрически „прозорци“ в междугарията Батановци – Радомир и Сеново – Просторно. Планираме и изпълнение на механизирани средни ремонти с пресяване на баластовата призма. Такива ще реализираме с външен изпълнител по 4-та и 9-а жп линия, които са с обща дължина 64 342 м. Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация на НКЖИ ще се извърши и на 49 820 м железен път по 1-ва, 2-ра и 3-та жп линия. Предвидено е обезопасяване на т.нар. слаби места по жп мрежата, като тази година ще извършим укрепване на земно-скални откоси в Шумен – Мътница, Каспичан – Провадия и Царева ливада – Трявна. Затруднения биха могли да възникнат при изпълнението на два от обектите на поделение „Сигнализация и телекомуникации“. Предвидените за пресъоръжаване 20 бр. прелеза са разположени на територията на 16 общини. Строително-монтажните дейности са свързани с процедури по съгласуване и взаимодействие със съответните заинтересовани страни, което отнема време. Линейното разположение на обект „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДПНКЖИ в участъците Червен бряг – Левски, Левски – Горна Оряховица, Бутово – Недан и Горна Оряховица – Бяла“ е около 200 км. Проблемите тук са свързани с продължителния период за проектиране и отново времето за съгласуване със съответните областни и общински администрации за получаване разрешение за строеж. Разполага ли НКЖИ със съвременна техника за поддръжка на подновените жп линии? Компанията работи с 14 бр. траверсоподбивни машини, които са на сериозна възраст – от 10 до над 20 години. Ежегодно е необходимо механизирана поддръжка с тежка пътна механизация на 2500 км жп линии и на 1500 железопътни стрелки. С наличната механизация не е възможно да се осъществи този текущ ремонт в годишен размер, както и да се поддържат високи скорости – от 160 до 200 км/ч, в новостроящите се жп магистрали Пловдив – Свиленград, Михайлово – Бургас, София – Пловдив, Пловдив – Септември, както и в бъдещите Димитровград Юж – София – Септември, Пловдив – Михайлово и др. През 2015 г. успяхме да купим така необходимата ни релсова самоходна специализирана машини DUOMATIC от ново поколение и свързаните с нея допълнителни оборудване и консумативи. Предстои доставка на още една релсова самоходна специализирана машина. Те могат да работят в еднопътен и многопътен, електрифициран или неелектрифициран участък, в гарови коловози с перони. Точността им при коригиране на пътя по ниво и ос е достатъчна за покриване на изискванията за скорост от 160 до 200 км/ч. Какви са плановете за модернизация или ремонт на жп гари в страната? Тази година с бюджетни средства планираме да приключим ремонтните работи по жп спирка Трапезица, Почивно-възстановителен център – Кюстендил, Цех за смяна на талиги, Фериботен комплекс – Варна. През март започваме и строително-ремонтни дейности на жп гара Сливен. Каква част от жп мрежата в страната се нуждае от ремонт и модернизация? Колко са гарите? Към началото на 2016 г. около 15% от общата дължина на главните линии в мрежата попадат в обсега на т.нар. големи инфраструктурни проекти, финансирани основно по линията на ОП „Транспорт“. Останалата част от мрежата, която всъщност поема върху себе си основната част от работата на превозвачите, пък остава в зоната на поддържането и ремонта, с които се осигурява преди всичко устойчив трафик. На доста места от главните направления на железопътната инфраструктура тенденцията към влошаване на състоянието на железния път остава трайна. Разгънатата дължина на такива обекти към момента е от порядъка на 645 км, което е около 13% от общата разгъната дължина (текущ път и гарови коловози) на основните направления. Във връзка с това създадохме етапен инвестиционен проект „Участъци с изчерпани възможности за поддържане“ за периода 2016 – 2018 г. Проектът включва широка гама от ремонтни работи по железния път и съоръженията. При осигуряване на необходимия финансов ресурс НКЖИ има готовност да предприеме необходимите действия по организация и поетапно изпълнение на ремонтни дейности за периода 2017 – 2019 г., както следва: за 2017 г. – 41 приемни здания на жп гари (Илиянци, Монтана, Подуяне-пътническа, Червен бряг, Любеново, Тулово, Съединение, Сахране, Шумен, Левски и др.); за 2018 г. – 28 приемни здания на жп гари (Дупница, Димово, Мездра, Видин-пътническа, Труд, Септември, Ямбол, Стражица, Разград и др.); за 2019 г. – 28 приемни здания на жп гари (Враца, Гюешево, Ихтиман, Лом, Карлово, Повеляново, Полски Тръмбеш и др.). Има ли жп мостове, които са в предаварийно състояние и се нуждаят от спешен ремонт? Към момента в жп мрежата на страната се експлоатират 982 моста със сумарна дължина 41 371 м. Има съоръжения с големи стоманени връхни конструкции, като тези в междугарието Ямбол – Завой (над река Тунджа), които са на възраст над 120 години, но от това не следва, че са в аварийно състояние, а че предстои тяхната подмяна. При обща квадратура на стоманените съоръжения от приблизително 240 455 кв. м на антикорозионна защита подлежат приблизително 113 000 кв. м. През 2016 г. сме планирали ремонт на 5 бр. стоманобетонни моста и 13 бр. стоманени моста. Заложено е и поддържане и ремонт на съоръжението над р. Дунав при Русе и текущо поддържане на това при Видин. Ще извършим проектиране и изграждане на 4 бр. водостоци по 4-та и 2 бр. по 83-та жп линия и др. Кои ще са основните предизвикателства за Вас като зам. генерален директор „Експлоатация“ до края на годината? Основното и най-важното предизвикателство за мен по отношение на ресора, за който отговарям, е да успеем да изпълним в максимален обем планираните ремонтни дейности по железопътната инфраструктура за тази година. Важно е да се знае, че поддържането и ремонтът й е скъпа дейност. Независимо от хроничния недостиг на финансови средства, ще се стараем отпуснатите пари от държавния бюджет да бъдат разходвани там, където има нужда, за да подобрим услугата, която предлагаме.