Тема

1,4 млрд. евро за българските компании по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020”

Инвестиционен приоритет „Енергийни технологии и енергийна ефективност” включва и разходи за сертификация по ISO 50001 (Управление на енергията)

Станимир Смилков, управител на „Бюро Веритас България“ Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) ще осигури 1,4 млрд. евро за българските фирми в периода 2014 – 2020 г. Ресурсът й е разпределен в 5 приоритетни оси, като основният фокус на програмата пада върху „гръбнака“ на българската икономика – малките и средните предприятия (МСП). Най-голям интерес за бизнеса предизвикват три от осите – „Технологично развитие и иновации“ с 21% от общия бюджет на програмата, „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП с 50% от средствата по ОПИК, и „Енергийна и ресурсна ефективност“ с 22% от финансовия ресурс. Последната ос има два основни инвестиционни приоритета: „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ и „Ресурсна ефективност за МСП“. Предвидените по Инвестиционен приоритет „Енергийни технологии и енергийна ефективност” дейности се очаква да подобрят енергийната ефективност на предприятията, което да доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Бенефициенти могат да бъдат предприятия от цялата страна, които са търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на ЕС, и отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти и да развиват своята основна дейност в следните сектори: сектор „B” - „Добивна промишленост”, сектор „C” - „Преработваща промишленост”, сектор „D” - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, сектор „E” - „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, и сектор „F” - „Строителство“, съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). ВАЖНО! Кандидати, които са задължени лица по смисъла на чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), не могат да използват частта от енергийните спестявания, постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението на определените им по чл. 18 от ЗЕЕ цели за енергийни спестявания. Общият бюджет на процедурата е 90 млн. евро, като допустимите проекти трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. ВАЖНО! Контролът на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), като становището за съответствие на енергийния одит с изискванията на процедурата е условие за допустимост на проекта. В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от два месеца преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Проектите могат да включват следните дейности: По Елемент А „Инвестиции“: - Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследването за енергийна ефективност, като всяка от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%. В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само такива за собствено потребление. Кандидатите следва да имат предвид, че дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), не могат да представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ“. Същите не са допустими за финансиране и по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“. - Извършване на СМР на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит. - Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. По Елемент Б „Услуги“: - Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията. - Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. - Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А. - Публичност и визуализация. - Одит на проекта (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро). Признават се следните видове разходи: Елемент А „Инвестиции“ 1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване) и дълготрайни нематериални активи (включително разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност. 2) Разходи за СМР на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност. Елемент Б „Услуги“ 1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001. 2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, свързан с и необходим за изпълнението на проекта. 3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А. 4) Разходи за одит на проекта – до 5000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872 лв.). 5) Разходи за визуализация – до 3000 лв. Няколко са новите моменти при кандидатстване. Не могат да бъдат бенефициенти предприятията, които за последните 7 години са получили над 5 млн. лв. безвъзмездна помощ за средни предприятия и над 2,5 млн. лв. за малки. Друга новост е начинът на изчисление на минималната помощ (de minimis), която може да бъде получена. За разлика от досега в новата оперативна програма ще се изчисляват помощите, получени не от отделно предприятие, а сумарно от всички свързани дружества. Приоритет се дава на фирмите от Северозападния регион, като те ще получават бонус точки за това. Сертифициране по Стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията) ISO 50001 е международен стандарт за енергиен мениджмънт, определящ значимите стъпки за оптимизация на потреблението на енергия, които водят до постоянно подобрение и устойчиво развитие на бизнеса. Това става чрез изпълнение на 4 основни изисквания: – Полагане на конкретни цели за повишаване на енергийната ефективност. – Определяне на базова линия на енергийните нужди, идентифициране на критичните области и определяне на съществените елементи, съставляващи енергийното потребление. – Периодично прогнозиране на енергийното потребление, позволяващо правилно планиране на разходите за инвестиции и подобрения. – Включване на потреблението на енергия като част от процеса на вземане на решение за планиране и закупуване на оборудване, суровини и услуги. ISO 50001 регламентира изискванията, приложими за потреблението и разхода на енергия, включително измервания, документация и отчетност, проектиране и закупуване на оборудване, системи, процеси и персонал, влияещ върху енергийната резултатност. Системата за управление на енергийната ефективност, съгласно изискванията на ISO 50001, лесно може да бъде интегрирана в съществуващите системи за управление на качеството, околната среда и безопасността на труда (стандарти ISO 9001, 14001 и 18001). Сертификационните одити могат да се извършват интегрирано и да обхващат една или няколко системи за управление едновременно с цел оптимизиране и намаляване на разходите за управление. Какви са основните ползи от ISO 50001: – Оптимизация на оперативните разходи и пряк финансов ефект; – Подобряване практиките на управление на потреблението на енергия; – Ясно доказателство за наличие на стремеж съм устойчиво развитие; – Демонстриране на грижа към околната среда и природните ресурси; – Рязко повишаване на имиджа. ВАЖНО! Всяка организация може да бъде сертифицирана по ISO 50001, без да има внедрена и/или сертифицирана друга система за управление. Имаме идея съвместно с КСБ, ОП-София и вестник „Строител“ да организираме Семинар за запознаване на членовете на Камарата на строителите с подробностите за участие в Програмата „Енергийни технологии и енергийна ефективност”. На него ще бъде представен в детайли процесът по подготовка и кандидатстване, както и възможностите за осигуряване на необходимата помощ с изготвяне на консултации, диагностичен анализ на съответната фирма по отношение управлението на енергията, както и обучението и подготовката на екипа с цел успешното сертифициране. „Бюро Веритас“ е световен лидер в сертификацията по стандарти за системи за управление и схеми за устойчиво развитие, с глобален опит в сферата на опазване на околната среда и социалната отговорност. Фирмата присъства в над 140 страни в света и разполага с над 65 000 висококвалифицирани одитори, експерти и специалисти, като по този начин партньорите й могат да се възползват от големия международен опит и задълбоченото познаване на съответните национални стандарти и изисквания. Марката „Бюро Веритас“ е световно призната, а логото е глобално утвърден символ за превъзходство, устойчивост и сигурност, която всяка уважаваща себе си организация желае и заслужава да притежава и да демонстрира.