Влагат над 80 млн. лв. в пътища в Пловдивска област

По-добрите трасета ще разширят условията за бизнес в региона

Прочетена: 198

Емил Христов

Републиканската пътна мрежа (РПМ) играе ключова роля за развитието на страната и е условие за постигане на социална и регионална кохезия. Транспортният сектор у нас е от изключителна значимост за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и за обслужване на населението. По данни на Националния статистически институт транспортът и съобщенията генерират 11,7% от брутната добавена стойност на страната и осигуряват пряка заетост на над 138 000 души. Развитието на сектора е от съществено значение за утвърждаването на външнотърговските ни връзки и на туризма. Пет от десетте трансевропейски транспортни коридори – 4, 7, 8, 9 и 10, преминават през територията на България, която заема стратегическа географска позиция на Стария континент и на Балканския полуостров, като три от тях имат важна роля за интегрирането на мрежата на ЕС с тези на Азия, Африка и Близкия изток, както и за икономическото отваряне на Съюза към пазарите на стоки и суровини на Изтока. Международните коридори са от голямо значение за страната ни, но тя не може да се развива без връзките между отделните градове. Това е причината Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) да обяви обществени поръчки на обща стойност над 80 млн. лв. за област Пловдив. В следващите две години се планират ремонти на голяма част от първокласни, второкласни и третокласни участъци в района. Отделно още 87 км третокласни пътища в Южна България ще бъдат рехабилитирани. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020″ („ОПРР 2014 – 2020“).

Обявените поръчки са добра новина и за строителния бранш, чиито представители ще могат да участват активно в процеса. Строително-монтажните дейности целят подобряване на транспортно-експлоатационните параметри и носимоспособността на настилките, на безопасността на движение, осигуряване на достъпна среда и отводняване на пътищата.
РПМ на територията на област Пловдив е общо 1019,972 км,

от които автомагистрали – 49,9 км, пътища I клас – 128,7 км, II клас – 239,9 км, III клас – 574,3 км, пътни връзки – 27,306 км.

Изпълненото до този момент

Според данни на АПИ през периода януари – март 2017 г. са реализирани основно дейностите по зимно поддържане на пътищата от РПМ и осигуряването на безопасни условия за движение чрез ремонтиране на дупки в настилките с използване на студена асфалтова смес, почистване на паднали единични камъни в планинските участъци и отварянето на Троянския проход след края на студения период.

През февруари и март 2017 г. е извършено почистване на храстите от банкетите на III-642 Хисаря – Калояново и кръстовището му с II-64 Карлово – Пловдив за осигуряване на видимост и просветляване на вертикалната сигнализация. До края на 2017 г. предстои обновяване на мост по
III-8606 Пловдив – Куклен в гр. Куклен.

Договорът за извършване на поддържане –

превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, на републиканските пътища на територията на ОПУ – Пловдив, е възложен на ДЗЗД „Пътно поддържане област Пазарджик и област Пловдив“, включващо „Агромах” ЕООД, „Пътища Пловдив” АД и „Инжстройинженеринг” ЕООД. Договорът е в сила от 20 април 2015 г. до 19 април 2019 г. за общо 48 месеца. По данни на Агенцията през 2016 г. са изразходвани общо 5 154 557,45 лв., от които 2 292 746,65 лв. за зимно поддържане и 2 861 810,80 лв. за текущ ремонт.

В областта попада и немалка част от АМ „Тракия“, която се поддържа от „Автомагистрали“ ЕАД. Договорът е в сила от 1 септември 2015 г. и ще изтече на 1 септември 2019 г. За аутобана през 2016 г. са изразходвани общо 2 058 143,57 лв., от които 930 186,66 лв. за зимно поддържане и 1 127 956,91 лв. за текущ ремонт.

Сред основните приоритети за държавата е сигурността на пътуващите. Поради тази причина АПИ има подписан договор с „Микони” ООД за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските трасета в областта. Контрактът е в сила от 1 август 2014 г. и изтича през 2018 г. През 2016 г. за знаци са изразходвани 302 232,41 лв. Подменени са и са поставени нови табели по АМ „Тракия“, път I-6 Сопот – Карлово – Калофер (Подбалканския път), I-8 Хасково – Пловдив – Пазарджик, по отсечката Пловдив – Смолян и по някои третокласни трасета.

През 2017 г. до момента са усвоени 38 034,41 лв. за допълване на вертикалната сигнализация около жп прелези. Планирано е да бъдат подменени табели по АМ „Тракия“ и по всички пътни възли в участъка на ОПУ – Пловдив. Ще бъде допълнена вертикалната сигнализация по кръстовищата с концентрация на ПТП, по подлежащи на рехабилитация отсечки и на други места при необходимост.

За периода 1 януари – 31 май 2017 г. за текущо и зимно поддържане на АМ „Тракия“ са изразходвани 1 784 894,97 лв., инвестирани са 952 378,73 лв. за зимно поддържане и 832 516,24 лв. с ДДС за текущ ремонт. Изпълнени са машинно изкърпване на настилка, попълване на пукнатини и косене и изсичане на храсти и дървета и възстановяване на предпазна ограда, ограничителни системи и почистване на автомагистралата и пътните възли. В края на март 2017 г. е извършен цялостен ремонт на настилката на моста над Карадере при км. 142 в посока София.

Изготвен е технологичен проект за ремонт на греда №9 на пътен надлез при п.в. „Цалапица“ на АМ „Тракия“ при км. 112+334. Предстои стартирането на дейности в рамките на договора за поддържане на магистралата.

Контрактът за доставка и монтаж на ограничителни системи по РПМ на територията на Пловдив област е с изпълнител „Юпитер 05″ ООД и е в сила от 1 август 2014 г. до 31 юли 2018 г. През 2016 г. са подменени и деформирани ограничителни системи след ПТП на стойност от 383 836,63 лв.

Маркировката е също важна част от поддържането на пътищата в страната. През 2016 г. е положена хоризонтална маркировка на стойност 580 163,06 лв. по пътища I и II клас. За 2017 г. е предвидено усвояването на 103 921,70 лв. за целта. Договорът за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските трасета в област Пловдив е с изпълнител Обединение „ПИБИ – МАРК” („Пи Ес Ай“ АД и „Битулайт“ ООД). Контрактът е с обща продължителност от 48 месеца.

Една от най-значимите отсечки в района е пътят Пловдив – Асеновград.

По-рано този месец министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заедно с члена на УС на АПИ и почетен председател на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов направиха символична първа копка, с което бе даден стартът на рехабилитирането на трасето. Участъкът е с дължина от 10,29 км. Ремонтът започва от югоизточния обход на Пловдив и ще стигне до кръговото на Асеновград. Пътната отсечка преминава през територията на общините Пловдив, Куклен и Асеновград. По време на дейностите движението няма да се спира, тъй като строителството ще се извършва поетапно – първо в едното, а след това в другото платно. Изпълнител на строителството на лот 6 е „ИСА 2000“ ЕООД. Стойността на договора е 23 055 015 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ИРД“, в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „ИРД-Инженеринг“ (Италия). Техният контракт е за 466 058 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Пътпроект“ ЕООД, като техният договор е за 34 800 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 21 073 384 лв. с ДДС, националното е 15%, като възлиза на 3 718 833 лв. с ДДС. Очаква се предвидените работи да приключат до края на октомври 2018 г. Интересното е, че още през 1982 г. е изготвен работен проект за отсечката с габарит 23 м. През 1983 г. е изпълнено само дясното платно с обща ширина на настилката 10 м.

След осъществяване на проекта ще бъде осигурен бърз транспортен достъп на жителите на общини Куклен и Асеновград и област Смолян до АМ „Тракия“. Отсечката е основна връзка на град Пловдив с летището и след ремонта пътуването значително ще бъде облекчено. Планираната инвестиция в II-86 създава възможност за развитие на специфичния икономически потенциал на региона чрез повишена мобилност и достъп до пазарите, защото районът, през който преминава частта от II-86, е индустриален. В него се намират Комбинатът за цветни метали, Институтът по цветна металургия, а също така в близост до отсечката се изгражда Промишлено-търговска зона „Куклен“. По-добрата инфраструктура ще доведе до развитие на бизнеса и е основна предпоставка за привличане на инвестиции и създаване на работни места.

Бъдещи проекти в района

На 7 юли т.г. е стартирана обществена поръчка за изпълнители при рехабилитацията на 87,2 км третокласни пътища, които ще се финансират по „ОПРР 2014 – 2020“. Една от обособените – позиция 5, е лот 23 – път III-866 Граница ОПУ – Пловдив – Кричим от км. 88+050 до км. 103+341. Предстои на 25 септември 2017 г. отваряне на офертите за строителство.

Договор за проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“) за III-866 Михалково – Кричим, участък от км. 66+857 до км. 103+500, с обща дължина 36,643 км е изпълнен от „Илия Бурда“. Цената е 263 хил. лв.

За същия път, но на територията на област Смолян, е сключен договор за проектиране с ДЗЗД „Консорциум Мости“, в който влизат „Мости България” ООД и „Мости Катовице” ООД, и е за участъка от път III-866 Стойките – Широка лъка – Михалково от км. 8+240 до км. 11+500 и от км. 26+600 до км. 50+553. Общата дължина е 27,213 км. Стойността му е 212 800 лв. и трябва да бъде завършен за 67 календарни дни.

Една от приоритетните програми на АПИ е „Ново строителство”.

В нея за района на Пловдив са предвидени кръгово кръстовище при км. 254+257 на I-6 София – Бургас и подходи към два броя локални платна. Към момента на участъка съществува триклонно кръстовище с обособени ленти за вход и изход.

С изграждането на кръгово кръстовище на Подбалканския път София – Бургас и подходи към два броя локални платна ще се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент триклонно кръстовище и до минимум ще намалеят предпоставките за пътнотранспортни произшествия. Ще бъде подобрено състоянието на пътния участък. Ще се изгради осветление със стоманотръбни стълбове и осветителни тела с LED лампи.

Индикативната стойност на пътя е 980 хил. лв. През май 2017 г. стартираха и открити процедури за възлагане на строителството и надзора. Допуснатите до участие кандидати са „Пътинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД, „Щрабаг“ ЕАД, „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „ПСТ Груп“ ЕАД. Предстои тръжната комисия да разгледа постъпилите оферти и да отвори ценовите.

Друг важен обект, който предстои да бъде завършен, е отсечката

III-5802 Тополово – Поройна. Предвидените там СМР включват изграждането на мост над р. Чинар дере при км. 19+435 от път

III-5802 в близост до Поройна, при който в момента съществува временно съоръжение – тръбен водосток. Ще бъде реконструирано и кръстовището на III-5802 Тополово – Поройна и III-667

Първомай – Дълбок извор. Техническият проект предвижда мостът да е с дължина 21 м, габарит Г9 и пътна варианта с дължина около 180 м. През юли 2017 г. е сключен договор за строителство с „ОРС – инфраструктура“ ООД, като стойността е 817 243,96 лв. При подходящи атмосферни условия обектът може да бъде завършен до края на 2017 г.

Друга отсечка, която трябва да бъде завършена, е Калояново – Хисаря от км. 15+650 до км. 17+192. През 2002 г. АПИ е възложила строителството на този обект на „Мостстрой“ АД. Изпълнена е само мостовата конструкция. Необходимо е да бъдат направени хидроизолацията, фугите, двата прилежащи насипа и пътната конструкция на подходите. През 2016 г. са стартирани открити процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за проектиране, изграждане и за надзор във връзка с доизграждането на обекта. Търгът за строителство е прекратен през декември 2016 г., а причината е, че всички постъпили 6 оферти не отговарят на определените в документацията условия. При осигурено финансиране ще бъде открита нова процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

С изграждането на надлеза над жп линията Пловдив – Карлово ще се премахне съществуващият жп прелез на третокласния път в участъка между Хисаря и с. Черничево. По данни на АПИ строителството на обекта е било планирано още през периода 1988 – 1990 г. Изградени са били насипи зад устоите на надлеза и част от трошенокаменната основа на пътната конструкция. През 1990 г. строителството спира поради липсата на средства. През 2000 г. работата е подновена, но поради промени в нормативната уредба за проектиране на съоръжения е възложено изготвянето на нов технически проект за надлеза с пътна варианта в участъка от км. 15+600 до км. 17+192 и парцеларен план за отчуждаване на имоти. През 2005 г. дейностите отново са преустановени заради липсата на средства. Поради тази причина от Агенцията съобщават, че бъдещият изпълнител на обществената поръчка ще трябва да извърши необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и да изготви технически проект за цялостно доизграждане на обекта. Ремонтно-възстановителните и довършителните дейности ще бъдат изпълнени по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза.

АПИ предвижда основна рехабилитация на

пътя Кърджали – Асеновград от км. 25+047 до км. 57+881. Общата дължина на отсечката е 32,834 км. Индикативната стойност е 23,5 млн. лв., а срокът за изпълнение 24 месеца. Предстои на 5 септември да бъдат отворени офертите за СМР, а на 6 октомври и тези за избор на строителен надзор.

Второкласният път е с асфалтова настилка с повърхностни повреди и нарушено отводняване. Участъкът преминава през с. Новаково, с. Тополово, с. Долнослав, с. Червен. В участъка попадат 5 моста и подземни комуникации и четири далекопровода – 20 кV, нуждаещи се от реконструкция.

Освен изграждането и поддържането на пътната мрежа в района от Агенцията са планирали и провеждането на превантивни ремонтни дейности на пътя Пловдив – Карлово от км. 0+000 до км. 9+611 и от км. 49+700 до км. 52+300. Общата дължина на отсечката е 14,811 км. Тя ще бъде реновирана за 11 860 000 лв.

Второкласният II-64 Пловдив – Карлово е важна транспортна връзка между Северна и Южна България. Двата участъка са изградени през 1970 г. и 1986 г. и от тогава не са ремонтирани основно. Извършвани са само изкърпвания. Този от км. 49+700 до км. 52+300 е с габарит на автомагистрала с две двулентови платна. Състоянието на настилката в първия участък е лошо, а на втория – от км. 49+700 до км. 52+300, е средно добро. Средноденонощната интензивност през 2015 г. за част от трасето е 7574 автомобила за денонощие. През втората отсечка пък за същия период преминават 19 999 МПС. В момента АПИ търси възможности за осигуряване на финансирането на превантивния ремонт на второкласния път.

В програмата на Агенцията

за приоритетни обекти на територията на Пловдивска област е път II-56,
в който влиза пътен възел „Скобелева майка“. Изграждането му е част от мащабен проект за построяване на Южен обходен път на Пловдив. С реализирането му ще завърши първи етап на околовръстното трасе. Обектът е разделен на две части. Първият е от пътен възел „Скобелева майка“ – участък от път II-56 от км. 96+900 до км. 98+200 до кръстовището с Ягодовско шосе. Този етап е изграден и въведен в експлоатация през 2012 г., с разрешение за ползване от 15 декември 2012 г. Втората фаза е от II-56 от км. 98+200 до км. 104+033 – от Ягодовско шосе до II-86 Пловдив – Смолян и кръгово кръстовище с път II-86.

Изготвен е технически проект за габарит Г20, възложен от община Пловдив. Документацията е предадена на АПИ и разгледана от Експертния технико-икономически съвет (ЕТИС) през март 2017 г., който има забележки. След приемането и утвърждаването на проекта следват отчуждителни процедури.

Друг важен участък е Плодовитово – Асеновград с прилежащ мост над р. Марица при км. 6+832. Възложено е проектиране на ново мостово съоръжение с дължина 400 м и габарит Г9 на мястото на тесен метален мост на път III-667. Проектирането ще извърши ДЗЗД Консорциум „Бета Циклоп“ с участници в сдружението „Бета Консулт-1″ ООД и „Циклоп 21Р“ ООД. Стойността на СМР е 6 млн. лв. Стоманеният мост над река Марица при 6-и км на път III-667 между Първомай и село Градина е построен през 1930 г. По него е ограничено преминаването на камиони над 5 т, но за съжаление то не се спазва от шофьорите на тежкотоварни МПС и това допълнително влошава състоянието му. Изготвен е технически проект за изграждане на мост над р. Марица, който ще преминава успоредно на съществуващия.

Предстои да бъдат извършени необходимите отчуждения, след което ще стартира процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Не по-малко е значението и на участъка Югово – Лъки – Здравец от км. 0+000 до км. 31+040, който трябва спешно да бъде ремонтиран. Общата дължина на отсечката е 31,040 км. Пътят е в лошо експлоатационното състояние. Необходима е рехабилитация с цел осигуряване на безопасно и безпроблемно движение.

През 2015 г. е проведена открита процедура за изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за основен ремонт и частична реконструкция, като през май 2016 г. е избран изпълнителят – „Рутекс“ ООД. Стойността на договора е 149 460 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 150 дни. В процес на разглеждане от ЕТИС е фаза „Първи междинен етап – предварителен доклад.“ Индикативният срок за приключване на отчуждителните процедури е до края на 2018 г.

В следващите две
години от

АПИ имат план да продължат с ремонтните дейности и на път I-6 София – Карлово – Бургас от км. 242+860 до км. 254+340 и от км. 256+900 до км. 264+840. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Предстои и изготвянето на проект за рехабилитация на участъка Троян – Кърнаре от км. 103+055 до км. 125+349. Друг обект, нуждаещ се от рехабилитация, е I-8 София – Пловдив на територията на област Пловдив с дължина 12 км (от км. 206+780 до км. 218+815). Такъв е и Брезово – Долна махала от км. 0+000 до км. 26+606. Отсечката е построена през 1978 г., с ширина от 6 до 8 м. До момента e направен само частичен ремонт. Поради липсата на отводняване и изчерпана носимоспособност на пътната конструкция настилката е в изключително лошо състояние – силно разрушена, износена, с множество коловози, дупки и слягане в ръбовете. Има изготвено задание за проектиране.

Необходим е и ремонт на Пловдив – Лилково от км. 14+969 до км. 30+501. Довършването на част от работите по обекта може да се осъществи чрез финансиране по ТРП при наличие на ресурс.
Белица – Загражден от км. 0+000 до км. 18+431 също е в полезрението на АПИ, като за него ще се изготвя технически проект за реконструкция на целия път с параметри, отговарящи на неговия клас, нови подпорни стени, отводнителни канавки и съоръжения.

Интеграцията на страната в европейското пространство доведе до съществено нарастване на трафика по главните пътнотранспортни направления. Ефективното и устойчиво интегриране на националната пътна инфраструктура в европейската цели повишаване на кохезията и подобряване на връзките между България и останалите страни членки на ЕС, като паралелно с това поставя и нови предизвикателства по отношение нейното доизграждане, поддръжка и оптимизация. Поради тази причина е изключително важно Агенция „Пътна инфраструктура” да продължава да провежда политика за рехабилитация на пътищата в Пловдивска област, а и в цяла Бъл-
гария.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.08.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.