Обявени са 100% от ресурса на „ОПРР 2014 – 2020”

Отворени са пет процедури за кандидатстване

Прочетена: 207

Свилена Гражданска

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българските градове. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. европейско и национално съфинансиране. Тя подкрепя мерки за преодоляване на различията в регионите, както и такива да се овладеят негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. „ОПРР 2014 – 2020“ финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика и транспортната достъпност. Програмата е разделена на осем приоритетни оси (ПО) – ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ с бюджет – 1 643 775 426,34 лв., ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“ – 206 740 392,11 лв., ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ – 224 717 990, 30 лв., ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ – 163 502 132,68 лв., ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“ – 99 468 980,19 лв., ПО 6 „Регионален туризъм“ – 197 061 376,69 лв., ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“ – 380 461 585,94 лв., и ПО 8 „Техническа помощ“ – 102 473 987,81 лв.

По „ОПРР 2014 – 2020“ е определен ресурс от 369,7 млн. лв. за финансови инструменти по приоритетните оси 1 и 6. По първата ще се подкрепят мерки за градско развитие – енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски транспорт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие. За целта са отделени 271,3 млн. лв. По „Регионален туризъм“ ще се финансират с 98,4 млн. лв. дейности за развитието на туризма и културното наследство в цяла България.

Окончателният вариант на „ОПРР 2014 – 2020“ бе одобрен на 15 юни 2015 г. Почти три години след това по нея са сключени 491 договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП) с общ размер на предоставената БФП – 2,197 млрд. лв., или 73% от бюджета на програмата. По ПО 1 са подписани 118 контракта за БФП за 1,221 млрд. лв., а ПО 2 – 170 договора за 169 млн. лв. По ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са сключени 58 контракта за 219 млн. лв., а по ПО 5 са 47 договора за БФП на обща стойност 31 млн. лв. По следващата ос „Регионален туризъм“ е парафирано финансово споразумение с Фонд на фондовете на стойност 98,5 млн. лв. По ПО 7 „Регионална пътна инфраструктура“ са подписани 25 договора за 361 млн. лв. По последна ос „Техническа помощ“ са сключени 72 контракта за 98 млн. лв.

Към 23 април т.г. реално разплатените към бенефициентите средства са в размер на 635 млн. лв., или 29% от договорените по „ОПРР 2014 – 2020“. Сертифицираните разходи са 215 млн. лв., или 10% от договорените. По програмата са верифицирани разходи, възлизащи на 248 млн. лв., или 11% от договорените средства.

Публикувани са 16 процедури за БФП на стойност над 3 млрд. лв., или 100% от бюджета на „ОПРР 2014 – 2020“, 5 от които в момента са отворени за кандидатстване.
Процедура

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“

е по Приоритетна ос 1. Конкретни бенефициенти по нея са 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище и Велинград. Допустими са дейности за енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, интегриран градски транспорт, градска среда и ремонт и реконструкция на обекти на образователна, социална и културна инфраструктура. Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2019 г.

Следващата процедура
„Енергийна ефективност в периферните райони – 2“

по Приоритетна ос 2 е с общ бюджет 38,2 млн. лв. Тя е на конкурентен подбор и допустими бенефициенти са 28-те общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. Това са Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. В проектното предложение могат да бъдат включени един или няколко обекта от жилищната и от публичната инфраструктура, като минималният размер на заявената подкрепа е 200 000 лв., а максималният – 1,2 млн. лв. Дейностите трябва да са насочени към постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в здания на държавната и общинската администрация, както и към намаляване на крайното енергийно потребление, разходите за енергия и на емисиите на парникови газове. Предложенията се подават до 27.08.2018 г.

Министерството на здравеопазването (МЗ) е конкретен бенефициент по процедура
„Регионална здравна инфраструктура“

по Приоритетна ос 4 с общ бюджет 163,5 млн. лв. Първоначалният краен срок бе 30 март т.г., впоследствие той бе удължен до 15 май 2018 г. По процедурата МЗ ще кандидатства за закупуване на 400 линейки, оборудвани със съвременна медицинска апаратура, и за обновяване на 27 центъра за спешна помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа. С изпълнението на проекта се очаква цялостно реформиране на спешната медицинска помощ, с което ще се подобри значително качеството на здравната услуга.

Следващата процедура е

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

по Приоритетна ос 5 с общ бюджет 41,4 млн. лв. 29-те общини бенефициенти са Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, Струмяни, Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Те са включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени от Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България. Основна цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Общините трябва да подадат предложенията си до 30 август.

Последната процедура стартира на 30 април –
„Развитие на туристически атракции“

по Приоритетна ос 6 с общ бюджет 98,5 млн. лв. Допустими кандидати по нея са Министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Основната цел е създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. Финансиране ще получат интегрирани проекти, включващи не само работи по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които да привличат значителен брой посетители.

Проектите ще се осъществяват посредством комбинация от грантове и с финансов инструмент под формата на нисколихвено кредитиране след извършване на оценка на проекта и бизнес плана от страна на съответния Фонд за градско развитие, избран от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.

Кандидатстването ще е на принципа „обслужване на едно гише“, при който потенциалният бенефициент подава пред финансовия посредник проект и бизнес план. Мерките могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с безвъзмездна финансова помощ при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана. Максималният размер на грантовете по проект може да достигне до 85% от общата стойност на комбинираното финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на бизнес плана. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31 декември 2021 г.

В момента се изпълняват 474 договора
за предоставяне на БФП от общо 491 сключени контракта по „ОПРР 2014 – 2020“.

Сред по-големите проекти в процес на реализация три са за градски транспорт – „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ с бенефициент Столичната община за 125 485 941,89 лв., „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ за 37 233 093,69 лв., „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ за 24 344 185,59 лв. Четири от мащабните обекти са за градска среда – „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“ за 46 078 473,32 лв., „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ – 34 407 235,83 лв., „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап I“ с бенефициент община Бургас – 30 475 379,31 лв., „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ – 24 160 690,49 лв. Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент по пет големи проекта. Това са „Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“ за 23 814 393,53 лв., „Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина

15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян“ – 24 422 831,60 лв., „Лот 1 „Път

II-57 Ст. Загора – Раднево – път

II-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст. Загора“ – 27 453 823,87 лв., „Лот 24 „Път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян“ – 29 105 256,80 лв., „Лот 22 „Път III-866 Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян“ – 31 493 949,20 лв. Повече информация за тези проекти можете да видите в таблиците на 17 и 18 стр.
В момента сред отворените обществени поръчки за подаване на оферти по ОПРР са:

Община Берковица е обявила търг на инженеринг по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к. Изгрев – гр. Берковица“. Стойността е 277 256,40 лв. без ДДС, а оферти се внасят до 17 ч. на 21 май т.г.

Община Враца е публикувала поръчка за реализацията на „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 1“ за 485 997 лв. без ДДС. Проектът е разделен на три обособени позиции, които ще се изпълнят на инженеринг. Първата е за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места) в жк. „Металург“. Втората е във връзка с вътрешно преустройство на самостоятелно помещение в многофамилна жилищна сграда в „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст“. Третата обособена позиция е за вътрешно преустройство и смяна на предназначението на бивша детска градина в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. възр. с кап. до 8 места“. Офертите се подават до 17 ч. 22 май т.г.

Община Добрич е обявила търг за извършване на СМР в Наблюдавано жилище в град Добрич – апартамент/жилище (за младежи от 18- до 21-годишна възраст с капацитет до 6 места).

Стойността й е 37 256,93 лв., а документи се подават до 17 ч. на 14 май т.г.

Община Силистра е публикувала поръчка за СМР в Дневен център за деца и младежи с увреждания по проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“. Предвидени са подмяна на дограма, топлоизолация на покриви, топлоизолиране по външни стени, както и техните спомагателни и съпътстващи дейности. Стойността й е 58 700 лв. без ДДС, а оферти се подават до 17. 00 ч. на 1 юни т.г.

Приключили са 17 проекта

със стойност на верифицираните разходи 5 401 589 лв. По ПО 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е обновена сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Благоевград. По проекта са верифицирани средства в размер на 516 766 лв. Четири предложения са изпълнени по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. По тях са верифицирани средства в размер на 4 421 843 лв. Постигнатият резултат е 12 обновени сгради (9 здания на образователна инфраструктура в Севлиево и 3 на Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в градовете Севлиево, Мездра и Златоград). Реализирани са 12 проекта по ПО 8 „Техническа помощ“. По тях са верифицирани средства в размер на 461 650 лв., бенефициенти са общините Пещера, Девин, Троян, Тутракан, Сандански, Златоград, Генерал Тошево, Севлиево, Крумовград, Карнобат и Поморие и проект на Министерството на младежта и спорта.

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР: Очаквам до края на 2018 г. да договорим 80% от бюджета на програмата

Г-жо Николова, как протича изпълнението на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ към днешна дата? Ще направите ли сравнение между „ОПРР 2014 – 2020“ и ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“?

Със сигурност мога да кажа, че настоящото изпълнение на програмата върви с много по-добри темпове спрямо предходната. Почти три години след като бе одобрена „ОПРР 2014 – 2020“, тя е със 100% обявен ресурс за кандидатстване и за получаване на финансиране. 73% от бюджета са договорени, а по 30% от сключените договори са извършени плащания към изпълнителите и бенефициентите. За нас е много важно към настоящия момент да фокусираме максимално усилията си върху реализацията на проектите, защото следващите шест месеца са критични за оперативната програма по отношение на постигането на индикаторите и целите, които са заложени като междинна рамка по „ОПРР 2014 – 2020“. В този аспект нашите бенефициенти със сключени договори трябва да направят необходимите стъпки, за да ускорят максимално осъществяването на предложенията им, разбира се, с нужното качество и упражнявайки контрола в частта за реализиране на заложените резултати.

Много е важно към този етап критичният ни бенефициент Министерството на здравеопазването да мобилизира всички свои сили и да подаде проектно предложение до 15 май. Към днешна дата ресурс от над 163 млн. лв. е под риск по отношение на постигане на целта към края на годината за разплатени средства и за договорен ресурс по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Това касае изключително важен сектор, какъвто е здравеопазването, и подобряване на неговото качество от гледна точка на спешна медицинска помощ.

Кои са предизвикателствата, с които се сблъсквате при изпълнението на „ОПРР 2014 – 2020“? Къде изпитват трудности бенефициентите?

Към настоящия момент ги затруднява основно Законът за обществените поръчки (ЗОП). „ОПРР 2014 – 2020“ е най-тежката програма за изпълнение заради многообразието от бенефициенти, които са публични органи или институции. Така прилагането на ЗОП е задължителен елемент при реализацията на всеки един проект. Следващата стъпка, която е основно предизвикателство, е спазването на сроковете в план-графиците, от една страна, а от друга – регулярното подаване на искания за плащания към Управляващия орган. На тази фаза това, което виждаме като основно затруднение за нашите бенефициенти, е свързано с отчетната документация. Все още има пропуски, независимо че обемът на документите, които се изискват, е изключително намален и че имаме електронно отчитане на исканията и на изпълнението на проектите. Затова и правим регулярни обучения на нашите бенефициенти, за да преодолеем и този риск. Това обаче забавя процеса, защото в случаите, когато едно искане не е добре подготвено, води до закъснение в процедирането му и в заплащането му, а оттам и в отчетността към Европейската комисия. Затова апелът ми към всичките ни бенефициенти е да имат изключително голяма отговорност при подаването на исканията за плащания. Нужно е да ги подготвят по правилния начин, за да може УО да им възстанови средствата максимално бързо.

Как виждате развитието на програмата до края на годината? Какви са Вашите очаквания?

Предстоят ни доста трудни шест месеца. Тази програма винаги върви – още от етап на нейното одобряване до нейното финализиране, с изключително големи предизвикателства и с много кратки срокове, в които трябва да се вземат адекватни мерки, за да могат да се преодоляват. До края на годината бихме могли да постигнем 80% договорени средства, ако МЗ подаде своя проект и той бъде оценен и сключен договор за него. Очакванията ни са да договорим финансирането, което обявихме по отношение на малките общини за мерките за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради. Надявам се в рамките на 2018 г. да одобрим и част от проектите, които ще бъдат подадени към края на август, свързани с деинститулизация на възрастните хора. Много е важно да проследяваме ежеседмично и оперативно постигането на целите към края на годината, както и да направим един финален анализ за изпълнението на всяка една от 39-те големи общини, които реализират мерки по интегриран подход. Вследствие на което през следващата година ще трябва да се вземат съответните управленски решения в случай, че имаме непостигане на конкретни цели от наши бенефициенти или генерално за оперативната програма.

След този анализ ни предстои да помислим за адекватни решения, така че да приключим успешно целия програмен период, т.е. с максимално усвояване на средствата. Знаете, че в хода на изпълнение винаги има акцентиране по отношение на отчитане на средства, свързани с контрола, финансовите корекции, спестените ресурси след успешни поръчки. Ще трябва да обобщим информацията и да предложим на членовете на Комитета за наблюдение на програмата решения, които на практика да гарантират, че в края на 2023 г. ще завършим със 100% усвояемост на „ОПРР 2014 – 2020“. ОП „Регионално развитие“ приключи с 97% усвояване, което беше изключително голям успех за нас.

До края на годината трябва да завършим 163 проекта по всички приоритетни оси на програмата, които трябва да бъдат финално отчетени към УО. Това са предложения основно на големите общини, Агенция „Пътна инфраструктура“ и др.

Споменахте, че ще направите анализ на изпълнението на проектите на 39-те общини. Ако някоя не се справя добре, предвиждате да прехвърлите средства към другите ли?

Има одобрена методология за преразпределяне на разходи, в случай че не бъдат постигнати конкретни цели от страна на наши бенефициенти. Ще имаме отговорността да я приложим.

Надяваме се обаче да не стигнем дотам, затова и взимаме всички превантивни мерки. Но трябва да е ясно, че ако не бъдат постигнати целите и индикаторите, ще трябва да се приложи методологията.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.05.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: