Тема

Стефан Попов: ОПИК е една от водещите програми в страната по усвоени евросредства

Общо обявеният ресурс е приблизително 1,853 млрд. лв., или около 74,6% от целия бюджет

Мирослав Еленков Г-н Попов, как протича изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК 2014 - 2020)? ОП „Иновации и конкурентоспособност“ e една от осемте оперативни програми, която е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Средствата по нея представляват един от основните публични източници на инвестиции за родните предприятия. Чрез проектите, които се изпълняват по „ОПИК 2014 – 2020“, се реализира дългосрочна стратегия, а именно – значително разширяване на производствените възможности на фирмите, с което им се дава шанса да предлагат продукция, отговаряща на най-добрите производствени практики в Европейския съюз. Постига се повишаване на обема на производство и делът на износа, подобрява се качеството на предлаганите продукти и нараства пазарният дял. Наблюдава се и запазване на вече утвърдените позиции на пазара. Едновременно с това бизнесът предприема дейности за успешно развитие съобразно пазарните изисквания и динамика, стреми се да отговори на търсенето с нови продукти на по-конкурентни цени, пуска в експлоатация производствени мощности с допълнителна стойност. На този етап спокойно мога да отбележа, че ОПИК е една от водещите програми в страната по усвоени евросредства. От началото на периода 2014 – 2020 г. до момента общо обявеният ресурс е приблизително 1,853 млрд. лв., или около 74,6% от целия бюджет на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а именно: - 9 бр. общо обявени процедури за конкурентен подбор на обща стойност 1,213 млрд. лв. - 12 бр. общо обявени процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност 99,7 млн. лв. - 1 бр. споразумение за финансови инструменти на стойност 459,6 млн. лв. - 5 бр. процедури за техническа помощ - 81,5 млн. лв. В допълнение към тези средства в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на 2-те процедури за подбор на стратегии на местните инициативни групи (МИГ) по „ОПИК 2014 – 2020“ са одобрени мерки за приблизително 57,3 млн. лв. Осем МИГ вече са обявили процедури за предоставяне на БФП на стойност 11,4 млн. лв. Какви средства са разплатени по програмата, колко са сертифицираните и верифицираните? Към 1 май 2018 г. са изплатени 656,3 млн. лв., или 26,42% от общия бюджет на програмата, който е 2,484 млрд. лв. Верифицирани са 644,5 млн. лв., което представлява 25,9% от общия ресурс на „ОПИК 2014 – 2020“. Сертифицираните средства са на стойност 591,9 млн. лв., или 23,8% от бюджета на програмата. Колко договора се изпълняват в момента? До момента са сключени 1765 договора с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 1,640 млрд. лв. Успешно са приключили 756 контракта за над 660 млн. лв., от които над 402 млн. лв. БФП. Остават в изпълнение 953 договора. Разкажете повече за стартирали процедури. Основният фокус на програмата е съсредоточен върху малките и средните предприятия (МСП), като за част от мерките допустими бенефициенти могат да бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, иновационна инфраструктура, инвестиции в енергийно ефективни технологии, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. В рамките на най-масовата процедура, с която стартирахме изпълнението на програмен период 2014 - 2020 г. - BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, бяха сключени 741 договора на обща стойност 399 175 709,92 лв. От тях вече са изпълнени успешно 588 договора на стойност 306 млн. лв. По процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ са подписани 241 контракта с размер на безвъзмездна финансова помощ 58 613 460,97 лв. Друга обявена позиция по „ОПИК 2014 – 2020“ е BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. Сключени са 28 договора с обща стойност на БФП 17 307 491,00 лв. Основната цел на подкрепата за създаването и развитието на клъстерите в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия е предоставяне на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. Иновациите са един от основните фактори за осигуряване на конкурентоспособност на фирмено и национално равнище. Икономическата среда, в която се намираме, е динамична, а развитието на бизнеса с иновации безспорно е подход, който ще помогне на компаниите да бъдат конкурентоспособни. Чрез „ОПИК 2014 – 2020“ се осигуряват средства за „Технологично развитие и иновации“, което със сигурност е сериозен сигнал за развитието на малките и средните предприятия през настоящия програмен период. По процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ към момента са сключени общо 153 договора с обща стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ 117 092 642,55 лв. А по поръчка BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ са подписани 83 контракта с обща БФП 30 861 587,78 лв. Приключи оценката по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Предложени за финансиране са 139 проекта, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави БФП в размер на 64 947 586,18 лв. По оперативната програма е заложено безвъзмездно финансиране на бизнеса и по една от най-актуалните схеми – за енергийна ефективност. Подкрепата се предоставя за повишаване ефективността на използваната енергия в предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност. До момента има сключени договори по две процедури за енергийна ефективност. По BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ е извършена оценка на 927 проектни предложения с размер на заявената БФП 720 605 424,19 лв. Сключените към момента договори са 448 с общ размер на предоставената БФП 329 320 070,62 лв. За BG16RFOP002-3.002 „Енергийна ефективност в големите предприятия“ обект на оценка са били 161 проектни предложения. Сключени са 52 административни контракта за 96 615 598,76 лв. безвъзмездна финансова помощ. Отворена за кандидатстване до 23 април 2018 г. беше и процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Получени са над 190 проектни предложения. Основната й цел е да се повиши ресурсната ефективност на предприятията чрез внедряване на нови решения, техники и методи, които се прилагат за първи път в България. Бюджетът, с който разполага процедурата, е 71 644 656 лв. Допустими за кандидатстване са фирми от цялата територия на страната, като същите следва да отговарят на изискването да са микро-, малко или средно предприятие. В края на миналата година беше обявена и „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“. Основната й цел е повишаване капацитета на МСП за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с емитирането на ценни книжа на капиталовите пазари и с подобряване използването на ИКТ услуги. Общият размер на БФП по процедурата е 13 690 810 лв. Допустимите дейности по нея са свързани с предоставяне на ваучери от страна на ИАНМСП на малките и средните предприятия за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и ваучери за ИКТ услуги. Крайните срокове за подаване на проектни предложения от страна на агенцията са два - първият беше до 23.02.2018 г., а вторият срок е до 31.05.2018 г. Съгласно механизма за изпълнение на процедурата ИАНМСП отговаря за цялостното администриране на процеса по предоставяне на ваучерите и осъществяване на контрола по изпълнението на дейностите по тях от страна на одобрените МСП. Какво предстои да стартира до края на годината? За екипа на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ предстои поредната интензивна година заради темповете на работа по програмирането на процедури, оценката, договарянето, изпълнението, отчитането и верификацията на сключените договори. През 2018 г. се очаква да се обявят общо 7 процедури – 4 от тях са за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор и 3 процедури чрез директно предоставяне. Те ще са на обща стойност 482,96 млн. лв. Сред планираните за обявяване през настоящата година процедури е и една от най-дългоочакваните - „Насърчаване на предприемачеството“. Основната й цел е създаване и развитие на нови предприятия в секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 - 2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Бюджетът, който е планиран по процедурата, е 67,2 млн. лв. В рамките й ще бъде даден приоритет на проекти на жени предприемачи, такива на лица до 29 г. и над 50 г. Съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПИК през 2018 г. е планирано стартирането на процедура за „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, която е с бюджет 150,6 млн. лв. По Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ през 2018 г. е заложено да стартират две процедури за конкурентен подбор. Едната е „Развитие на иновационни клъстери“ с бюджет 29,92 млн. лв., която се очаква да бъде отворена през септември. В края на годината се надяваме да отворим и процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ с общ бюджет 107,57 млн. лв. Кои процедури по ОПИК са интересни за строителите и могат да участват с проекти по тях? Фирмите от сектора могат да бъдат бенефициенти по мерки в област­та на иновациите по Приоритетна ос 1. Допустимите дейности са разработване и внедряване на иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация - мехатроника и чисти технологии, ИКТ и информатика, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Строителните компании могат да кандидатстват по споменатата процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, която по план трябва да бъде обявена през декември. В допълнение през 2019 г. като част от изпълнението на ОПИК на пазара ще се появят два финансови инструмента, управлявани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, които са насочени към намаляване на необходимите обезпечения при кандидатстване за кредит. Очаква се да има и съпътстващ ефект от свалянето на лихвените нива. Инициативите ще са с конкретна насоченост към две целеви области на направените инвестиции – енергийна ефективност и разработване и внедряване на иновации в производството. Строителните фирми вече се възползват от друг подобен инструмент, който е управляван съвместно от Министерството на икономиката и Европейския инвестиционен фонд, а именно ОП „Инициатива за МСП 2014 – 2020“. В рамките на този механизъм до края на 2019 г. чрез 10 финансови посредника за българските МСП са достъпни кредити при по-ниско обезпечение и по-ниски лихви от пазарните. Общото портфолио, което може да бъде достигнато под формата на кредити, е 608 млн. евро, като за 1 година и 3 месеца изпълнение вече са генерирани кредити с общ размер 306 млн. евро, което представя инструмента като привлекателен за българския бизнес. Кредитите могат да бъдат с матуритет от 2 до 10 години – инвестиционни или за оборотен капитал. До момента от кредити по Инициатива за МСП са се възползвали 114 строителни фирми с обем на отпуснатите кредити 17,9 млн. евро. (микро - 36 МСП - 1 935 532 евро, малки - 63 МСП - 8 217 503 евро, средни - 15 МСП - 7 793 473 евро). Какви проекти се изпълняват в момента от строителни фирми? В рамките на ОПИК има сключени договори с компании от бранша по три процедури. По „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, която беше официално обявена на 18 януари 2017 г., досега са сключени 7 договора. 92 контракта са подписани по „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, стартирала на 14 май 2016 г. Третата процедура, по която има сключени договори със строителни фирми, е „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, обявена на 23 декември 2015 г. По нея има общо 3 контракта. Допълнително по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ са подадени общо 12 проектни предложения на предприятия от сектор „Строителство“.