ЕК с ръководство за тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

То ще помага на националните и регионалните длъжностни лица да организират ефикасни обществени поръчки

Прочетена: 152

Мирослав Еленков

Европейската комисия публикува ново Ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти.

Ръководството обхваща целия процес – от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти.
Европейските структурни и инвестиционни фондове насочват над 450 млрд. евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014 – 2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. В официалния сайт на ЕК https://ec.europa.eu е публикувана инфографика на Ръководството, както и допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС.

В началото на наръчника са записани
новите определения, прагове и категория възлагащи органи.

Директива 2014/24/ЕС предвижда нови определения, за да се изяснят различните понятия, използвани при процедурите за възлагане на обществени поръчки, като документация за търга и икономически оператор (включително кандидат и оферент). Директивата също така представя нови концепции, които са от съществено значение понастоящем при обществените поръчки, като електронни средства, жизнен цикъл, иновации или маркировка.

Въвеждат се две категории възлагащи органи, за да бъдат разграничени органите на централната власт (националните публични органи) и нецентралните възлагащи органи, извършващи дейност на регионално и местно равнище. Тези две категории оказват въздействие предимно върху праговете за прилагане на директивите. Прагът е по-висок за нецентралните възлагащи органи в случаите на търгове за доставки и повечето поръчки за услуги.

Праговете, над които европейското законодателство в областта на обществените поръчки се прилага, са се променили и понастоящем са различни за органите на централната власт и нецентралните възлагащи органи. Te се коригират редовно, по принцип на всеки две години, и могат да се проверяват на уебсайта на Комисията.

Улесняване на участието на МСП в тръжни процедури

Възлагащите органи не могат да определят изисквания за оборот на икономическите оператори повече от два пъти стойността на поръчката, с изключение на случаите, когато е налице конкретна обосновка.

Икономическите оператори могат да използват онлайн инструмента e-CERTIS, за да открият административните документи, които могат да им бъдат поискани от дадена държава членка. Това следва да им помогне да участват в трансграничните поръчки, ако не са запознати с изискванията на други държави. Онлайн услугата e-CERTIS за определяне на съответствието между административните документи често се изисква при обществените поръчки в 28-те страните членки, една държава кандидатка (Турция) и още три от ЕИП/ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

e-CERTIS е създадена в рамките на Информационната система за вътрешния пазар от Комисията.

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) позволява на икономическите оператори по електронен път да представят самостоятелна декларация, че отговарят на изискуемите условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Само спечелилият оферент трябва да предостави всички документни доказателства. Възможно е в бъдеще това задължение да се отмени, след като доказателствата могат да бъдат намерени по електронен път в националните бази данни.

Считано от 18 октомври 2018 г. (и не по-късно) икономически оператор може да не предоставя административни придружаващи документи, ако възлагащият орган вече разполага с тези документи.

Повече разпоредби относно основанията за изключване и критериите за възлагане

Новите разпоредби относно основанията за изключване позволяват на възлагащите органи да отхвърлят икономически оператори, които имат лоши показатели или значителни недостатъци при предишна обществена поръчка. Също така се дава възможност на органите да ги отхвърлят, ако те нарушават конкуренцията, като практикуват съглашателство при офериране с други икономически оператори.

По отношение на критериите за възлагане, възлагащите органи се насърчават да преминат от критерия „само цена“ към критерия „ИНИО“ (икономически най-изгодна оферта). Той може да се основава на разходите и може също така да включва други аспекти в рамките на „най-доброто съотношение качество/цена“ (напр. качество на офертата, организация, квалификация и опит на персонала, условия за доставка като процеси и срок). Критериите за възлагане трябва да бъдат ясно определени и претеглени в обявлението за обществена поръчка или документацията за тръжната процедура. В допълнение, всяко възлагане на обществена поръчка трябва да бъде документирано в конкретен доклад за оценката, който трябва да бъде изпратен на Комисията при поискване.

Електронни поръчки

До 18 октомври 2018 г. възлагащите органи трябва да преминат към възлагане на обществени поръчки изключително по електронен път, чрез специални платформи за електронни обществени поръчки. Това означава, че цялата процедура за възлагане на обществена поръчка – от публикуването на обявленията до представянето на офертите, трябва да се извърши по електронен път към посочения момент.

Считано от 18 април 2018 г., ЕЕДОП може да се предоставя само в електронна форма. Комисията е разработила инструмент, който позволява на възлагащите органи да създадат техен ЕЕДОП и да го приложат към документацията за обществената поръчка.

Откритите и ограничените процедури остават основните видове, които са достъпни за всички видове обществени поръчки.
Минималните срокове икономическите оператори да представят своите оферти и друга документация за обществената поръчка са намалени с около една трета. От ЕК са убедени, че това ще помогне да се ускорят процедурите. Ще се позволяват и по-дълги срокове в конкретни случаи.

В Ръководството се посочва, че състезателната процедура с договаряне е по-гъвкава (преди това процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка) и може да се използва при определени условия, включително когато поръчката е комплексна или не може да бъде доставена готова. Възлагащите органи имат повече свобода да преговарят с намален брой икономически оператори. Първо, прави се подбор от кандидатите, които са отговорили на обявлението и са представили първоначална оферта. Второ, възлагащият орган може да започне преговори с подбраните оференти, за да потърси подобрени оферти.

Нов лек режим е въведен за социалните и здравните услуги, и за някои други услуги. Този режим прилага по-висок праг (750 000 EUR), но също така някои задължения, включително изискване за обявление в Официален вестник на Европейския съюз. Този режим заменя предишната система в приложение II Б към Директива 2004/18/ЕО.
Директивите понастоящем изрично се позовават на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий и насърчават по-широко използване на този вид тръжни процедури, като изясняват освобождаването за услуги за научноизследователска и развойна дейност.

Също така е въведена нова процедура — партньорството за иновации. Тя комбинира закупуването на услуги за научноизследователска и развойна дейност и закупуването на разработените иновационни решения в една процедура. Това се постига чрез партньорство между икономическия оператор и възлагащия орган.
С договори за смесени поръчки е възможно да се съчетаят няколко вида поръчки (строителни работи, услуги или доставки) в една тръжна процедура. Правилата, които се прилагат в този случай, са приложимите за вида на поръчката, съответстваща на основния предмет на поръчката.

На възлагащите органи изрично се препоръчва да извършват пазарна консултация, за да подготвят по-добре своите процедури за възлагане на обществени поръчки и да информират икономическите оператори за своите потребности, при условие че не нарушават конкуренцията.

Промени в обхвата на Директива 2014/24/ЕС

Директива 2014/24/ЕС разширява обхвата на правилата за обществените поръчки отвъд възлагането и сключването на договор и включва разпоредби за уреждане на изменението и прекратяването на договори.

Договорите за концесия за строителство са изключени от Директива 2014/23/ЕС за обществените поръчки. Новата Директива 2014/24/ЕС обхваща всички договори за концесия, както за строителни работи, така и за услуги.

Формите на сътрудничество между публични институции, които не водят до нарушаване на конкуренцията по отношение на частните икономически оператори, попадат извън обхвата на законодателството в областта на обществените поръчки:

Договорите между субекти в публичния сектор могат да се сключват пряко, при условие че кумулативно отговарят на три условия: първо, възлагащият орган трябва да упражнява контрол върху изпълнителя, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена; второ, повече от 80 % от дейностите на изпълнителя трябва да се възлагат от контролиращия възлагащ орган; и накрая, възлагащият орган не трябва да има пряко частно капиталово участие в контролирания изпълнител. Естеството и степента на контрол са описани подробно в

Директива 2014/24/ЕС и следва внимателно да се проверяват за всеки отделен случай преди сключването „на място“;

Когато междуведомствено сътрудничество води два или повече възлагащи органа до сключване на договор за постигане на общи цели от обществен интерес, договорът попада извън обхвата на Директива 2014/24/ЕС. В този случай възлагащите органи трябва да извършват на свободния пазар по-малко от 20% от дейностите, свързани със сътрудничеството.

В Ръководството се посочва още, че
не всички обществени поръчки са изпълними.

Често допускана грешка е възлагащият орган да приеме, че пазарът може да изпълни поръчката, без да провери какво може да предложи той. Не всички са постижими и процедурите за възлагане на обществени поръчки могат да се провалят, тъй като икономическите оператори не са представили оферта или не е имало оферти, които са били приемливи. Понякога пазарът просто не може да предостави поисканите строителни работи, доставки или услуги. Не бива да се изключват и проблеми във връзка с технологичната зрялост, пренаситен пазар или недопустими нива на прехвърляне на риск. Възлагащият орган може да търси нещо, което надминава текущите възможности на пазара или може да определи нереалистични графици и бюджет. Ако това се случи, възлагащите органи трябва да възобновят процедурата за възлагане на обществена поръчка и да преразгледат целите, обхвата и техническите и икономическите условия на търга. Тези допълнителни задачи увеличават работното натоварване, времето и ресурсите, предназначени за процедурата за възлагане на обществена поръчка, и биха могли да се избегнат чрез предварителен анализ на пазара.

Ръководството може да се види на сайта на вестник „Строител“ https://vestnikstroitel.bg/news/188319_novo-rkovodstvo-na-komisiyata-v-pomosch-na-drzhavite-chlenki-pri-organiziraneto-na-nadezhdni-trzhni-proceduri-za-finansirani-ot-es-proekti/ и на официалния сайт на ЕК https://ec.europa.eu.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.08.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: