ЕС настоява за ефективни мерки за осигуряване на достъпни жилища

Участници от 36 държави дискутираха възможностите за инвестиции в социални сгради на международна конференция във Виена

Прочетена: 86

Кметът на община Виена Михаел Лудвиг откри международна конференция на тема „Жилища за всички. Достъпни жилища в развиващи се градове“

„Градовете са двигателят на европейското развитие, защото две трети от населението на ЕС живее в тях. В резултат на това те имат решаващо значение за интеграцията на Стария континент“. Това заяви кметът на община Виена Михаел Лудвиг по време на международна конференция на тема „Жилища за всички. Достъпни жилища в развиващи се градове“, чиито домакин беше компанията Wiener Wohnen. Тя управлява и ремонтира градския жилищен фонд в австрийската столица. На събитието присъстваха още Лайя Ортиз, зам.-кмет на Барселона и основател на EUROCITIES, Лейлани Фарха, специален докладчик на ООН за адекватно жилищно настаняване, Катрин Гаал, изпълнителен градски съветник на община Виена по жилищно строителство, градско развитие и женски въпроси, Руи Невес Бохман Франко, зам. градски съветник на община Лисабон, както и над 300 участници от 36 държави.
„Европейските градове са тези, които се сблъскват с трудностите, когато става дума за справяне с глобалните предизвикателства, социалното сближаване и икономическото развитие. Това значи, че те се нуждаят от подходящи рамкови условия и добро законодателство, за да увеличат инвестициите в жилища, които от своя страна да бъдат на достъпни цени“, каза още кметът на Виена. По думите му свободният пазар едва ли някога ще осигури на населението на Стария континент приемливи цени на жилищата и това е казус, който ЕС трябва да реши в близко бъдеще. Михаел Лудвиг припомни, че в програмата за градско развитие на Съюза вече има разработени конкретни законодателни предложения, които трябва да бъдат гласувани. „Сега наистина е настъпило времето за промени в ЕС. Всяка държава членка трябва да представи своите виждания по въпроса, защото ако не се действа сега и не се предприемат нужните мерки за противодействие на нежеланото развитие на жилищните пазари на континента, ни очаква сиво бъдеще“, сподели още Лудвиг.
Според изнесените по време на международната конференция данни в Европейския съюз има повече от 220 млн. домакинства, а над 82 млн. европейци вече не могат да си позволят да живеят в собствено жилище. „Една от причините е, че цените на апартаментите и наемите в градовете в Европейския съюз се увеличават всяка година“, допълни кметът на Виена. Според него след финансовата и икономическа криза от 2008 – 2009 г. инвестициите в достъпни и социални жилища са намалели. В същото време създадената работна група на ЕС, която има за цел да провери нивата на инвестиции в социалната инфраструктура в Европа, призовава за намаляване на цените на жилища с 20%. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие близо 53% от публичните инвестиции са на поднационално равнище, което няма как да не засяга градовете.

„Да имаш покрив над главата е човешко право“,

подчерта на свой ред Лейлани Фарха, която представи пред гостите на форума инициативата си Make the Shift. Тя обърна внимание на негативната тенденция – липсата на домове за хората в много райони по света „Темпът, с който финансовите компании и фондовете отнемат жилища и недвижимо имущество и причиняват обедняването и бездомността на хората, е огромен“, каза още Фарха. Тя допълни, че градовете са движещи сили в една икономика и е в интерес на всички граждани и държавните власти да работят ръка за ръка. Според нея само по този начин може да се осигури адекватно и достъпно жилище за всеки нуждаещ се, като така ще се решат много от проблемите на големите мегаполиси.

ЕС настоява за устойчиви и ефективни мерки.

Според общото мнение на присъстващите на форума един от начините за борба с проблема е чрез формирането на партньорства по конкретни ключови въпроси от страна на всички заинтересовани страни. По думите на експертите само чрез подобно сътрудничество, в което градовете, държавите членки, институциите на ЕС и тематичните организации работят заедно при равни условия, ще могат да се решат проблемите с жилищното настаняване, качеството на въздуха, градската бедност и интеграцията на мигранти и бежанци.
По време на конференцията стана ясно още, че през последните три години жилищното партньорство се занимава интензивно с предизвикателствата за намиране на домове на достъпни цени.
Списъкът на мерките, които вече са на разположение, включва проучване на ситуацията в старите и новите членове на ЕС, база данни за добри проекти, подробен анализ на държавните помощи и много други. Освен това са били изработени и препоръки към Европейския съюз за създаване на по-голямо инвестиционно пространство за градовете.

Възможности за инвестиции

Основната част от средствата за социални, обществени и достъпни жилища за населението идват от национално и местно финансиране и от самите потребители. Все пак европейското законодателство има огромно въздействие, като то е насочено към областта на държавните помощи и към европейските фискални правила. По време на конференцията във Виена се подчерта дълготрайното търсене от страна на много държави, неправителствени организации и асоциации за защита на наемателите, на възможности за различно подпомагане на нуждаещите се неравнопоставени граждани или социално слаби групи от населението.
В бъдеще градовете и държавите трябва да могат сами да решат в съответствие с принципа на субсидиарност как да предоставят и предлагат жилища на достъпни цени. Настоящата жилищна разпоредба на ЕС в продължение на много години причинява огромна правна несигурност и многократно води до съдебни искове и жалби в съдилищата. В крайна сметка се стига до момент, в който цялата система за насърчаване на жилищното настаняване е подложена на атака от държави, като Холандия, Швеция и Франция, които смятат, че тя не функционира добре и това пречи за правилното инвестиране на средствата, необходими за реконструкции и ново строителство. Съществуващата рамка на европейския семестър също може да направи много по-лесни дългосрочните публични инвестиции в изграждането на жилища на достъпни цени. Според редица доклади на неправителствени организации инвестиционната процедура, която би могла да направи това възможно, все още е недостатъчно използвана от градовете поради сложността й. Нужно е тя да бъде значително облекчена. Експертите на форума се опасяват, че инвестициите в необходимата градска инфраструктура в бъдеще няма да се разглеждат като значима и важна част от бюджета на всяка една държава, а по-скоро като вложения, които имат еквивалентна стойност.
По време на конференцията във Виена се чуха и много мнения, които призовават за по-голяма информираност на равнище ЕС за жилищната криза в европейските градове. Това е породено от факта, че в настоящото развитие има сериозни социални и икономически последици, като все още се обръща твърде малко внимание при разработването на политиките на ЕС. По-специално хората с ниски доходи, но също и такива от средната класа, са изселени от градското пространство. Много от тях живеят в апартаменти, които са прекалено малки или се нуждаят от ремонт.

Лайя Ортиз, зам.-кмет на Барселона и основател на EUROCITIES, посочи огромния проблем с факта, че

много млади семейства нямат необходимите средства да закупят или наемат дом.

„ЕС трябва да даде приоритет на казуса, особено в градовете, които разполагат с по-голям брой незаети жилища. Само това е начинът да се справим с тази криза. В противен случай бездомността и маргинализацията ще продължат да се разрастват в европейските градове“, сподели още тя.
„В Лисабон вече се провежда всеобхватна програма за подпомагане и рехабилитация на бедните квартали“, подчерта на свой ред Руи Невес Бохман Франко, зам.-съветник по жилищната политика на португалската столица. Той допълни, че неговият град се изправя пред големи предизвикателства, породени от огромния наплив на туристи, а в същото време с малко места за живеене. Франко също така вижда необходимостта от търсене на инструменти за обмен на добри практики между градовете.
По-добри условия за финансиране, по-ефективно регулиране, непрекъснат обмен на знания и набор от решения за добра жилищна политика – това са важни предпоставки за обръщане на тенденциите в съответствие с побратимяването на градове. Други изисквания и препоръки се отнасят до инструменти, които помагат за обмяна на опит в жилищната политика. Особено внимание изисква създаването на система за мониторинг на Европейската комисия за по-добро наблюдение и противодействие на промените. Най-големите предизвикателства, пред които са изправени градовете, са създаването на нови и обновяването на съществуващите жилища, осигуряването на евтини зелени площи, подобряването на кварталите в сътрудничество с обитателите им. За тази цел всяка една държава трябва да изработи редица препоръки за добра жилищна стратегия.

Бъдещето

Адекватното жилищно настаняване е човешко право и стои в основата на социалното сближаване. Официалните данни показват, че все повече европейци са изложени на риск от изолация. Нивата на бездомност се увеличават в цяла Европа. Домовете са най-високите разходи за гражданите на Стария континент. Наемите и цените растат по-бързо от доходите в повечето държави членки на ЕС. Въпреки това в Европа имат визия за бъдещето, която стартира още през юни 2016 г., когато беше приет „Пактът от Амстердам“. Именно неговата цел е да се създаде „Градоустройствена програма за ЕС“. Чрез документа се цели въвеждането на по-ефективен, интегриран и координиран подход към европейските политики и европейското законодателство с потенциално въздействие върху жилищните зони. Предвижда се градският дневен ред за ЕС да се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите членки, градските власти, Европейската комисия, Управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор. В най-близко бъдеще се очаква да стартират пилотните партньорства по теми жилищна политика, качество на въздуха, градска бедност и миграция.

Виенският модел като най-добра практика за Европа

62% от жителите на Виена живеят в субсидирани и общински жилища, разположени в целия град. Противно на повечето европейски метрополии, Виена не е приватизирала своя запас от общински жилища. „Много от политиките, които защитаваме на европейско ниво, вече успешно се изпълняват. Ние виждаме жилището като основно право и го разглеждаме като обществена задача да създадем достатъчно количество домове на достъпни цени. Големият брой субсидирани жилища, както и всеобхватните инвестиции оказват ефект на регулиране на пазара като цяло“, коментира Катрин Гаал, изпълнителен градски съветник на община Виена по жилищно строителство, градско развитие и женски въпроси.
„В областта на субсидираното жилищно строителство и общински апартаменти няма комисионни за агент по недвижими имоти, няма премии за локация и последици от подновяване, които да накарат наемите да се покачат. Има само неограничени договори за наем“, каза още тя и подчерта, че това е ситуация, която не съществува никъде другаде в тази степен. По думите й Виена ще продължи по този път в бъдеще. „Офанзивата за жилищно строителство продължава“, каза Гаал и акцентира, че до 2020 г. още 14 000 субсидирани апартамента ще бъдат свързани с железопътен транспорт. От изказването й стана ясно, че средно около 7000 субсидирани жилища се строят във Виена всяка година, а в средносрочен план този капацитет ще бъде увеличен до 9000. Това съответства на нарастването на населението в града.
„Но Виена също се сблъсква с големи предизвикателства днес – заради продължаващия инвестиционен бум на недвижимите имоти, свързан с огромното увеличение на цените“, заяви тя. „В бъдеще ще трябва да бъдат построени повече субсидирани от частно финансирани апартаменти. По този начин ще сложим край на спекулациите със земята и ще дадем на виенчани увереността, че жилищата ще останат достъпни”, сподели Гаал.

За Wiener Wohnen

Това е най-голямата компания за управление на общински имоти в Европа с високо ниво на отговорност. Социалните жилища имат дълга традиция във Виена и са тясно свързани с историята на града и неговите жители. Австрийската столица е постоянно подновявана, променяна и доразвивана със социалните жилища през миналия век. Основна политика на общината е да покрие нуждата от място за пребиваване на всеки неин жител. Благодарение на това във Виена почти няма бездомни, нито райони на бедност или несигурни квартали. Виена е един от градовете с най-високо качество на живот в световен мащаб.
Целта на общинската фирма Wiener Wohnen е непрекъснато да развива услугите през следващите години и да увеличава удовлетвореността на своите наематели. Поради тази причина от 2008 г. насам компанията е инвестирала общо над 1 млрд. евро в обновяването на обществени сгради с почти 40 000 апартамента.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.12.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: