Бюджетът на Бургас – строителство в подкрепа на образование, екология и бизнес

Най-бързо развиващата се община у нас ще разполага с 253 млн. лв. през 2019 г.

Прочетена: 271

Елица Илчева

Всяка година бюджетът на община Бургас има акцент и наименование. За 2019 г. то е „Бюджет в подкрепа на образованието, екологията и бизнеса“. Добрата за строителите новина е, че местната власт и лично кметът на Бургас Димитър Николов разбират тази подкрепа като инвестиции в трите сфери. При представянето на финансовата рамка за 2019 г. в последния работен ден на старата година Николов обяви, че е горд с факта, че е постигнат стабилен бюджет, без да се увеличава размерът на местните данъци и такси. Той отчете, че ще има ръст по всички направления, с възможности за обезпечаване и на нови дейности.

И така, прогнозната макрорамка на Бургас е 253 186 726 лв. От тях общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 101 753 247 лв., а за тези, финансирани с общински приходи, е 112 051 206 лв. Индикативният годишен разчет за средствата, очаквани от Европейския съюз, е 39 382 273 лв.

Нов подход в образованието със 7,3 млн. лв. за ремонти

Това не е просто тезис, а реално въвеждане на нов образователен модел в бургаските училища за следващата учебна година. Той включва масирано обновяване на инфраструктурата чрез старт на три нови програми – „Първокласно начало“, „Активни и здрави“, „Професии и бъдеще“. Първият предвижда изцяло нови класни стаи за първокласниците в абсолютно всички училища в община Бургас – от най-малкото село до най-голямото учебно заведение, или общо ремонт на 92 помещения. Те ще бъдат с нови антибактериални настилки, LED осветление, шкафчета, единични чинове, които могат да се конфигурират по различен начин. Освен това ще има и интерактивни дъски във всяка класна стая, с възможности за използване и на електронни учебници и дневник. Предвидената за „Първокласно начало“ сума е 1 000 000 лв., от които 800 000 лв. са за ремонтите и 200 000 лв. за закупуване на електронно съдържание и обучения.

„Активни и здрави“ е програма, по която ще се обновяват дворните пространства, наред с поредица от инициативи, които представят ползите от здравословен начин на живот. За изграждане на спортни площадки общината е заделила 800 000 лв. собствени средства, предвидила е 500 000 лв. външни, или общо 1 300 000 лв.

„Професии и бъдеще“ е за модернизиране на образованието, както като инфраструктура, така и като професионални направления и свързаност с бизнеса. За ремонтни дейности там са заделени цели 4 700 000 лв. Ще се разработи и електронна платформа, която ще свързва училищата с бизнеса, като ще се предлагат стажове и работни места за младите хора.
Извън това в сферата са планирани 1 000 000 лв. за довършване на започнатите инфраструктурни проекти – детската градина в с. Черно море и училищната сграда в с. Горно Езерово.

Околна среда за всички

През 2019 г. община Бургас ще изпълнява проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионалната система за управление на отпадъците – Бургас. Той се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“). Общият размер на инвестицията е над 37,4 млн. лв., като „ОПОС 2014 – 2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 29,4 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца. Анаеробната инсталация е с капацитет 30 652 т/г. и се състои от: 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи към тях, както и мобилно оборудване; инсталация за компостиране; когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза.

През 2019 г. ще продължава изграждането на система от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци.

На дневен ред ще е и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на заложените проекти е свързано с продължаване на вече започнати обекти, финансирани по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“.

Планирано е и строителството на буферен резервоар в кв. „Сарафово“ с цел предотвратяване на рискове от наводнения. Предстои да бъдат завършени строителните дейности по първия етап на укрепването на свлачището южно от квартала, представляващ брегоукрепителна дамба. Съоръжението, освен защитна функция, играе и роля на свързващо звено между Бургас и кв. „Сарафово“, като повърхността му ще се използва за пешеходно и велосипедно движение, а сигурността на гражданите ще бъде гарантирана с осветление и видеонаблюдение.

Индустриални терени за бизнеса

„В резултат на направените инвестиции в довеждаща инфраструктура в Индустриален и логистичен парк Бургас и Индустриална зона Българово, през 2019 г. врати ще отворят 14 нови предприятия с нови 650 работни места“, каза кметът Димитър Николов при представянето на бюджета. Този факт е взет предвид от общината и през тази година осигуряването на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения ще бъде сред приоритетите на общината.

„Изчерпването на капацитета на свободните терени в Индустриален и логистичен парк в промишлена зона – Север налага да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира фаза 2 на Индустриален логистичен парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 декара. Изготвен е Подробен устройствен план на Индустриален логистичен парк – Фаза 2, придружен със схеми на линейната инфраструктура. В момента общината извършва засипване и подравняване на терена. Предстои сключване на договор за изработване на проекти за линейна инфраструктура на зоната и преместване на подземна инфраструктура. Във връзка с развитието на проекта за втора фаза на индустриалния парк се предвижда ремонт на улица „Търговска“, бивша „Комлушка низина“, която обслужва съществуващите производствени и складови бази и в същото време ще служи като връзка с терена на новия индустриален парк“, е записано в проекта за бюджет на общината.

Индустриална зона Българово е другото място, където общината ще продължи да инвестира средства за инфраструктура през 2019 г. През 2018 г. започна изграждането на довеждащата и подземните комуникации, има електричество, довеждащ водопровод и канализация. Довеждаща инфраструктура ще се строи и към индустриални терени в посока кв. „Ветрен“. През 2018 г. беше изградена локална пътна връзка за достъп до частни терени с реални инвестиционни намерения. Предстои изработване на нов Подробен устройствен план на Индустриална зона Равнец.
Община Бургас е планирала през настоящата година да направи и Инвестиционен портал. Той ще дава информация за свободните площи, реда и условията за сертифициране на инвестиционни проекти, както и облекченията, които са предвидени за сертифицирани инвеститори. Порталът ще съдържа данни и за всички гимназии в града, специалностите в бургаските университети и инициативите, свързани с преквалифициране и идентифициране на кадри. За да се осигури бърз и лесен достъп до потенциални партньори, ще се доразработи бизнес карта с информация за бургаските фирми по сфери на дейност. Тя ще бъде отворена за всички, които работят на територията на общината и желаят да се включат и идентифицират. Чрез портала ще се отговаря на запитвания, свързани със стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа информация.
Инвестиции в градска инфраструктура

За ремонт на улици във всички райони на Бургас, които ще бъдат изпълнявани поетапно, съобразно необходимостта от подмяна и на подземната инфраструктура, в бюджета са заложени 10 750 000 лв. Очаква се старт на реконструкцията на улиците „Демокрация“, „Захари Стоянов“, „Димитър Димов“ – в участъка от кръгово кръстовище за кв. „Сарафово“ до хотел „Фаворит“, както и на бул. „Проф. Яким Якимов“ – от входа на Бургас до кръгово кръстовище на КАТ. Предстои да започне ремонтът на ул. „Г. Кирков“ – между ул. „Възраждане“ и ул. „Лермонтов“ . Ще продължат дейностите по улиците в жк „Братя Миладинови“, като там целта е да се осигурят повече места за автомобили и нови паркинги. През 2019 г. местната власт смята да проектира и реализира нови 1000 паркоместа. Продължават СМР и на по-малки пътни артерии в центъра, между които са „Фотинов“, „Възраждане“, „Успенска“, „Гео Милев“, „Граф Игнатиев“, както и изпълнението на проектите за реконструкции на улици и междублокови пространства, финансирани по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Общината ще кандидатства и по две програми за цялостен ремонт на ул. „Алеко Константинов“.

През настоящата година се очаква да отвори врати първият в Бургас Конгресен център, строителството на който започна през май 2018 г. Инвеститор е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, като идеята е зданието да отговори на необходимостта на града от нови зали с различна квадратура за форуми, изложения, пресконференции, експозиции, културни събития. Във връзка с това общината е заделила в бюджета си финансов ресурс за ремонт на довеждащата инфраструктура.

Предстоящо е и завършването на спортна зала „Арена Бургас“,
като градската управа и тук е поела ангажимент за пътните връзки към нея.

Местността Ъгъла също е предвидена за урбанизиране, но към момента не са изградени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, затова през 2019 г. като първи етап ще бъде реализирано осветление по трасето на временен път край брега – от паркинга до брегоукрепителната дамба. „По този начин ще бъде осигурен достъпът на гражданите до морския бряг и ще се създаде възможност за ползване на цялото трасе за разходки“, обясняват от общината.

В плановете на местната власт е и стартирането на ремонти на фасади по ул. „Богориди“, които целят съхраняване на автентичния дух и културния силует. Предвижда се поетапно да бъдат изпълнени дейности по възстановяване на естетическите характеристики на уличните фасади на сгради. Ще се реализират мерки за опазване на съществуващата мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и др. При изпълнение на СМР цветовото решение на фасадите, растерът и детайлите на дограмата ще бъдат максимално съобразени с оригиналните характеристики на зданията. Община Бургас вече е възложила изготвянето на проекти за сградите по ул. „Богориди“ – между улиците „Възраждане“ и „Лермонтов“. Те ще бъдат предоставени на собствениците за изпълнение с указан срок за реализация. Местната администрация има готовност и сама да възложи поръчки, а след това да претендира за възстановяване на вложените средства.

Библиотека и музей на съвременното изкуство – акцент в културната инфраструктура

Един от най-амбициозните проекти в това направление е за реконструкция на сградата на бившето немско училище и превръщането му в модерен и атрактивен комплекс – библиотека и музей на съвременното изкуство. Там са включени зона с ателиета и работилници за млади автори, зона със симултанна зала, лаборатория и кабинети. В сградата ще бъде обособена още многофункционална зала за изложби, концерти и срещи, с прилежаща лятна градина. Предвижда се и подземен паркинг.

През 2019 г. ще стартира и изпълнението на проекта „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим – гр. Бургас“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Както в. „Строител“ писа, той включва създаване на съвършено нова, индивидуална визия на зданието и изграждане на частична надстройка в зоната около главния вход, където ще се обособят две многофункционални зали и обслужващи помещения към тях. Пред фасадата ще бъде поставена нова ажурна конструкция, която да обвързва геометрията на старата постройка и надстройката. В края на годината общината обяви обществена поръчка за изпълнител с прогнозна стойност 6 464 277 лв., като оферти могат да се подават до 19 февруари.

Очаква се ново начало за Часовника, за който плановете са да се закупи механизъм и да се обнови прилежащото пространство около него. Ще се кандидатства с проект за изграждането на младежки център в кв. „Меден рудник“, със зала за кино, концерти и театър. Пак там ще се проектира амфитеатрално пространство със сцена на открито. Стартира и изграждане на парк на миниатюрите. Той ще е в парк „Света Троица“, където ще се извърши и облагородяване на зелените площи, и изграждане на храмов комплекс със средства от дарители. Общината ще подпомогне и ремонта на сградата на Бургаската филхармония.

Местната власт има инвестиционна инициатива да изгради брегозащитни и пристанищни съоръжения, като реализира дейности за реконструкция и разширяване на съществуващ пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия с цел защита на акваторията от опасни метеорологични условия.

С фасадната реставрация на катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде изцяло завършено екстериорното решение на сградата и прилежащото пространство. На обекта се работи вече няколко години, като целта на последния проект е визията на храма максимално да се доближи до оригиналното обемно-пространствено и художествено въздействие на една от най-значимите в градската територия сгради, архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност. Едновременно с фасадната реставрация се предвижда да се изпълни фасадно художествено осветление, както и озвучаване.

В процес на подготовка е проектно предложение, с което община Бургас ще кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ за създаване и маркетиране на туристически продукт, обединяващ значимите културно-исторически обекти на територията на града и общината.

Продължава и изграждането на лодкостоянка в кв. „Крайморие“, с финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ и собствени средства на общината. Проектният капацитет е за 54 лодки с дължина от 9 до 12 м, от 6 до 9 м и 6 м.
Програма за модернизиране на базите в здравеопазването

Изпълнението на Програмата за цялостно модернизиране на онкодиспансера (КОЦ – Комплексен онкологичен център) също ще е сред важните задачи. Тя включва строителство на нова сграда за разкриване на Отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, изграждане и оборудване на нова болница към „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД. Там ще се преместят всички отделения на КОЦ, които сега се помещават в УМБАЛ – Бургас.

Ще продължи и строителството и оборудването и на сградата на Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ще се проектира нов общински футболен стадион в кв. „Меден рудник“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.01.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: