Морската столица постави финансов рекорд, бюджетите на областните центрове край нея отбелязват ръст

Кметът Иван Портних обяви най-хубавата новина за Варна

Прочетена: 100

В първия месец на 2019 г. кметът на Варна Иван Портних се похвали с най-голям общ проектобюджет за последните 10 години. Макрорамката е 475 млн. лв., като през последните 5 години тя постоянно нараства, с което и безработицата е паднала до 2,8%. „Увеличението е двойно спрямо 2013 г. Тогава за някои общински съветници с дългогодишен стаж опцията Варна да има бюджет от 300 млн. лв. бе в сферата на фантастиката. Ние доказахме, че това не само е възможно, но и изпълнимо. „Бюджет 2019“ е реалистичен и балансиран, със запазени всички социални придобивки“, каза кметът при общественото обсъждане. В цялата сума от почти половин милиард той включва и средствата от европейските проекти и програми, които са около 80 930 000 лв. Те може да търпят развитие заради корекциите от преходни остатъци и обекти, които се разглеждат в момента.

Кметът очерта няколко устойчиви тенденции в управлението на града: местните данъци на гражданите не се увеличават, общината работи без просрочени задължения, а проектите, които се реализират, включително с подкрепа от държавата, са на обща стойност 150 478 115 лв. Община Варна е с по-висок кредитен рейтинг – дългосрочен ВВВ и краткосрочен А-3. „Поемането на общински дълг е форма на допълнително привлечено финансиране. Това дава възможност за нови инвестиции в града. Варна изпълнява всички показатели по Закона за публичните финанси, гарантиращи стабилност и устойчивост, и е сред общините с най-добри параметри. Важен е не размерът на дълга като обща сума, а дали погасяванията по него са правилно планирани и бюджетно разчетени“, поясни още Портних.

За местната власт особено важни са продължаващите инвестиции в образователната инфраструктура, ремонт на дворовете в училища и детски градини – нови спортни и детски площадки, реализацията на проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР), който обхваща 7 училища и 3 детски градини. 10-те обекта са с обща РЗП 44 897 кв. м, засягат 6822 деца и ученици. Завършен е ремонтът на СУ „Найден Геров“. Отделно продължава обновяването в ПГГСД „Николай Хайтов“. Акцент е и проектът „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, в рамките на който се предвижда извършване на ремонт, обзавеждане, оборудване на две помещения в кв. „Аспарухово“, закупуване на микробус с платформа и предоставяне на услуги за 90 лица с увреждания. 810 000 лв. са включени в капиталовата програма за апаратура и ремонти в МБАЛ „Св. Анна“, които ще засегнат Клиниката по ортопедия и травматология и родилното отделение и отделението по неонатология, които ще бъдат изцяло обновени.

В областта на инфраструктурата вече са готови пробивът на бул. „Сливница“ към ул. „Атанас Москов“, ремонтът на ул. „Мара Тасева“ и бул. „Първи май“. Завършен е и новият парк във „Възраждане“. В плановете на общината е обновяване на Младежкия дом, изграждане на нови спортни площадки с фитнес на открито. Поради създаването на Синя зона – I етап, ще се направят паркинги с 2600 места.

Преходни обекти през 2019 г. са ремонтите на бул. „Васил Левски“ и на бул. „Народни будители“. По ОПРР се работи по 6 проекта за 92,6 млн. лв. По ОП „Околна среда 2014 – 2020” (ОПОС) се финансират 2 проекта на обща стойност 37,4 млн. лв. Изключително важен за Морската столица е и проектът „Интегриран градски транспорт“ – втора фаза. Администрацията фиксира и сроковете на изпълнение – до края на април на бул. „Васил Левски“, на бул. „Осми Приморски полк“ – между бул. „Васил Левски“ и магазин „Кауфланд“, на бул. „Народни будители“. До лятото трябва да са готови ул. „Колони“, ул. „Цар Симеон“, бул. „Съборни“ – между „Сливница“ и „Владислав“, IV микрорайон във „Владиславово“, както и районът около ул. „Ана Феликсова“.
„Наред със завършването на мащабните инфраструктурни проекти предстои да влезем в по-малките улици, които не са били обновявани с десетилетия. Ще започнем работата по тях след завършването на основните булеварди“, обещава кметът.

Други сериозни обекти, по които община Вар­на продължава да работи, са рибарското пристанище по Програмата за морско дело и рибарство за 13,7 млн. лв. със срок 2020 г., развитието на инфраструктурата на кк „Златни пясъци“ по ОПОС за 37,1 млн. лв. до 2024 г. и подобряването качеството на въздуха в общината – I фаза, до май 2019 г.
Общината има проектна готовност за ремонт и модернизация на филиала на Театрално-музикален продуцентски център – Варна, за 7,1 млн. лв., за реновация на НЧ „Петко Славейков“, с. Владиславово, за 609 627 лв., както и за реставрация на туристически обекти за 9,7 млн. лв.

През 2019 г. Варна е Европейски град на спорта. Организирана е програма с над 200 събития, от които 50 международни. Успоредно ще се работи за нова инфраструктура – изграждане на спортни и детски площадки, ремонт на стадион „Спартак“ и др.
Добрич с бюджет 65 млн. лв., инвестира двойно повече с европейски проекти

„През последните три години правим реалистично планиране и се оказва, че го постигаме с над 100% изпълнение на бюджета, което говори, че това е добра и успешна стратегия от страна на общината”, каза кметът Йордан Йорданов. Той посочи, че увеличението с всяка една година не е постигано с нарастване на местни данъци и такси. „Самият факт, че през 2018 г. имаме ръст не само на събираемостта, но и на големи сделки на имотния пазар, означава, че бизнесът в Добрич се развива и климатът за малките, средните и големите предприятия е добър”, каза Йорданов.
Рамката на бюджета на Добрич за 2019 г. е 65 726 517 лв. Държавните приходи са 40 860 693 лв., а местните – 24 865 824 лв. Увеличението на общата сума на бюджета е със 7 600 000 лв., или с 13% повече от 2018 г. Програмата за капиталови разходи е в размер на 1 477 766 лв. В същото време общината работи по европейски проекти за 143 421 883 млн. лв., от които тази година ще се реализират дейности за 83 798 735 млн. лв. От тях 69 611 460 лв. са за Интегрирания воден проект.

Почти 50% от общата рамка са в перо „Образование”, за където са планирани 31 835 142 лв. Средствата обаче са основно за издръжка на сектора. Предвидени са и пари за конструктивно укрепване и основен ремонт на две детски градини в размер на 400 000 лв., а за всички детски заведения са разпределени общо 570 000 лв. за капиталови разходи – за смяна на дограма, изграждане на огради, саниране и т.н. За покриване на неразплатените разходи за ремонти са включени допълнително 280 000 лв. Капиталовата програма за училищата е 385 030 лв., като най-сериозната сума – 159 000 лв., е за ПМГ „Иван Вазов“. За клубовете на пенсионера са заложени 85 200 лева, от които незначителна част е издръжката, а останалото ще отиде за ремонти на две от сградите.

За „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са заложени 12 848 692 лв. За осветление на улици и площади са планирани общо 509 000 лв., за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 2 484 400 лв., в т.ч. и 720 000 лв. за зимно поддържане. За основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и други дейности по благоустройството в проектобюджета фигурират 1 207 510 лв., включени в капиталовата програма. ОП „Комуналстрой“ ще разполага с 444 623 лв. за извършване на строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, полагане на хоризонтална маркировка, изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения, текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и на улично осветление. 1 798 321 лв. ще осигуряват дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градски парк „Свети Георги“. В капиталовата програма има и 619 910 лв. от целевата субсидия от държавния бюджет. По-големите обекти тук са основен ремонт на концертна зала „Добрич“ и на „Център за защита на природата и животните“.

„До края на 2019 г. нашият град няма да е виждал толкова много направени тротоари“, каза кметът Йордан Йорданов по време на общественото обсъждане. Това ще стане по улици с дължина над 10 км по проект за трансгранично сътрудничество, който стартира през януари. „Ще обърнем внимание на всички трасета, които са главни пътни артерии и не са ремонтирани повече от 30 години“, добави още той. „Канализация в кв. „Рилци” ще има, ако бъдем подпомогнати от държавата, защото това е огромна инвестиция“ допълни го зам.-кметът арх. Боян Коларов. Той посочи, че в капиталовата програма за тази година, както и за миналата е заложено участието на общината, ако предложението по ПУДООС бъде одобрено. „Проектът за Интегрирания градски транспорт вече е задвижен, ще бъде направен целият бул. „Добричка епопея”, предвижда се и цялостна подмяна с интелигентна светофарна система“, обеща още Коларов.

Сред строителните проекти, финансирани със средства от ЕС, е този за водния цикъл – 114 млн. лв., от които през 2019 г. ще се разплащат 69 611 000 лв. За обновяване на многофамилните жилищни сгради се очаква остатък от 390 542 лв. от общо 3 038 478; за ремонт на сградата на пожарната – 8 823 от 600 000 лв.; за реконструкция на ПГВМ „Проф. Георги Павлов“ – 693 201 лв.; за градска среда – 2 285 479 лв. от общо 6 529 990 лв.

По-малко от 9 млн. лв.
в капиталовата програма на Шумен

„Проектът за бюджета на община Шумен за 2019 г. е оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното с наличния финансов ресурс“, заяви зам.-кметът Татяна Костова. Тя се похвали, че от задълженията от ноември 2015 г. в размер на 35 млн. лв. (към финансови и нефинансови предприятия – съответно 25 млн. лв. и 10 млн. лв.) са били разплатени близо 26 млн. лв. Костова посочи още, че настоящата 2019 г. ще бъде поредната, в която общината ще разполага с по-благоприятна рамка за бюджет – 75 млн. лв. без преходен остатък. Увеличението на субсидиите от държавата за община Шумен е 7 млн. лв. (17% ръст спрямо 2018 г.), от които 5 млн. лв. за образование и 2 млн. лв. за останалите функции.

Капиталовата програма обаче е доста скромна – 8 917 250 лв. от европейски проекти, държавния и местния бюджет. От тях 2 116 206 млн. лв. са преходен остатък от целеви средства и трансфери. По пера обектите, които ще се изпълняват в сферата на образованието, са за газификация на две детски градини – „Златна рибка“ и „Чучулига“, и изграждане на подпорна стена в ДГ „Щурче“ на обща стойност 56 000 лв., от които 40 000 лв. са външно финансиране. Общината планира и ремонт на Дом за стари хора с 1,8 млн. лв., от които 360 000 лв. от местния бюджет.
Включени са 1 млн. лв. за реконструкция на уличното осветление, 2 140 932 лв. за ремонт на три възлови кръстовища, 488 000 лв. за обновяване на тротоари и озеленяване на площадното пространство пред Съдебната палата, като средствата са от държавния бюджет. 946 хил. лв. са за рекултивация на старото депо, която се осъществява изцяло с местни приходи. По-големите инвестиционни проекти са ремонт на покрива на спортна зала „Плиска“ – 300 000 лв. от общинския бюджет, и рехабилитация на пешеходна зона от пл. „Кристал“ до пл. „Освобождение“ – 140 000 лв. за технически проект.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.01.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: