Д-р Лозана Василева: През 2019 г. сме заложили амбициозни цели, като предстои да стартират нови 9 процедури за прием

Прочетена: 75

Мартин Славчев

Д-р Василева, как протича изпълнението на „ПРСР 2014 – 2020”? Какъв е напредъкът по програмата към края на 2018 г.?

Изпълнението на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ навлиза в напреднал етап на договориране на средствата, разполагаеми за периода (общ бюджет в размер на 2 917 848 202 евро). Към 31 декември 2018 г. са договорени 56,5% от бюджета на програмата (1,644 млрд. евро), като следва да се отбележи, че само през 2018 г. са договорени над 569 млн. евро (19,5% от общия бюджет).

Изминалата 2018 г. беше много динамична, като през годината бяха проведени общо 18 процедури за прием на проектни предложения в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Към настоящия момент постъпилите проектни предложения са в процес на обработка. Краят на 2018 г. бе моментът, в който бяха отчетени междинните индикатори по програмата, като в тази връзка мога да отбележа, че предприетите действия доведоха до положителни резултати по отношение изпълнението на средносрочните цели.
През 2019 г. сме заложили амбициозни цели, като предстои да стартират нови 9 процедури за прием, в т.ч. насочени към иновации в селското стопанство и към инвестиции във възстановяване на поливната инфраструктура в страната.

Доволна ли сте от резултатите до момента?

Научените уроци от предходния програмен период спомогнаха да се преодолеят проблеми, които бяха на дневен ред в миналото. Изключително важен момент в ПРСР беше преминаването изцяло към електронно подаване на проекти в ИСУН. Тази стъпка считам за огромен успех и напредък в прилагането на програмата, водеща до значително облекчаване на административната тежест. Цифрите, които споменах, са показател за успешното изпълнение на „ПРСР 2014 – 2020” до момента.

Какви процедури са стартирали до момента по ПРСР? Колко са договорените средства от общия бюджет на програмата? За кои проекти все още очакваме одобрение на апликационната форма от ЕК?

От стартирането на програмата през 2015 г. до момента са проведени множество приеми на проектни предложения. Сред тях има такива, насочени към подобряване на условията за живот в селските райони чрез подкрепа на инвестиции в публична инфраструктура, включително за водоснабдяване, пътища, улици, училища, детски градини, паркове, ремонт на религиозни храмове. Има и такива, свързани с бизнеса, в това число за неземеделски дейности в селските райони, модернизация на земеделското производство и на преработвателните предприятия в хранително-вкусовата промишленост. Проведени са също и приеми на проектни предложения и за млади фермери, малки стопанства, групи/организации на производители, както и такива по горски мерки. Успешно се прилага и подходът „Лидер“ въз основа на два приема на проектни предложения за изпълнение на стратегии за местно развитие, които в настоящия програмен период са многофондови и предвиждат подкрепа чрез инструменти и на други програми.

Към настоящия момент с петото изменение на ПРСР сме предложили на службите на ЕК за одобрение текста на подмярка 4.3, насочена към инфраструктура за напояване. Провеждаме преговори по основни текстове и правила, по които подмярката ще бъде прилагана, тъй като е включена в индикативната годишна работна програма за 2019 г.

На колко възлизат разплатените средства и колко са сертифицирани до момента?

Към 31 декември 2018 г. са разплатени 25,2% от общия бюджет на „ПРСР 2014 – 2020”, или над 733 млн. евро. Следва да се отбележи, че само през 2018 г. са разплатени над 297 млн. евро (10,2%).

Колко са приключените проекти по ПРСР? Колко договора се изпълняват в момента?

Към края на 2018 г. са сключени общо 5756 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Като резултат ще бъдат реализирани инвестиции за над 1,7 млрд. евро. В това число не са включени броят на поетите многогодишни ангажименти по компенсаторните мерки от ПРСР, свързани с плащане на площ и на животинска единица. Ефектът от прилагане на ПРСР се мултиплицира чрез подхода „Лидер“, където на местно ниво се сключват договори за подпомагане въз основа на провежданите приеми от местни инициативни групи.
Най-голям брой приключени проекти с получено окончателно плащане отчитаме при модернизираните земеделски стопанства, като се увеличава и броят на тези на преработвателни предприятия. Одобрените проекти, включващи строително-монтажни работи, естествено изискват по-дълъг период от време за реализация.

Какво включва индикативната годишна работна програма?

През тази година предстои стартиране на нови мерки, неприлагани в страната до момента, в т.ч. насочени към иновации в селското стопанство, напоителната инфраструктура, широколентовия достъп до интернет, къси вериги на доставки и местни пазари. Предвидено е също така провеждане на втори приеми за малки земеделски стопанства и местни поделения на вероизповедания за ремонт на храмове, както и организации, които да осигурят възможност за обучение на земеделски стопани – бенефициенти по ПРСР. Предвидените 9 процедури съгласно Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. ще осигурят възможност за договориране на средства в размер на над 141 млн. евро от бюджета на „ПРСР 2014 – 2020”.

Къде трябва да бъдат ускорени дейностите и кои са рисковите проекти? Какви проблеми очак­вате?

Проектите, включващи мащабни строително-монтажни работи, винаги са били рискови от гледна точка на сроковете за тяхното изпълнение, както и от евентуални затруднения при ненавременното осигуряване на средства от страна на ползвателите на финансова помощ. Необходимо е да се обърне внимание на бенефициентите да планират реалистични срокове в съответствие с поетите ангажименти в договорите за предоставяне на финансова помощ. Правилното планиране на дейностите е от голямо значение и за инфраструктурните проекти, чиято реализация изисква провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно Закона за обществените поръчки, които значително удължават работния процес.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.02.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: