Договорените средства по „ОПИК 2014 – 2020” са в размер на 1,9 млрд. лв.

Разплатени са 922,7 млн. лв., или 37,1% от общия бюджет

Прочетена: 176

Десислава Бакърджиева

„В рамките на периода от началото на изпълнение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ до 15.01.2019 г. са сключени 2022 броя договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по всички 5 приоритетни оси (ПО). Общият бюджет на оперативната програма след одобрените от ЕК промени в края на 2018 г. е приблизително 2,6 млрд. лв., като договорените средства са в размер на 1,9 млрд. лв. Управляващият орган е успял да постигне висок темп на осъществяване на верификацията по 1222 бр. финални отчети, представени от бенефициентите по успешно приключените проекти.“ Това съобщиха за вестник „Строител“ от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, която изпълнява функциите на УО на „ОПИК 2014 – 2020“.

Официалните данни сочат, че за разглеждания период са прекратени 62 проекта, което представлява изключително ниска степен на отказ (около 3% от всички сключени договори). Според Управляващия орган този факт демонстрира желанието от страна на бенефициентите за успешно приключване на проектните дейности, които да им донесат очакваните ползи и резултати. Освен това УО продължава провеждането на обучения за бенефициенти, организирани непосредствено след сключването на нови договори за БФП. По този начин допълнително се гарантира избягването на потенциални проблеми и пречки в процеса на изпълнение, а това само по себе си позволява и намаляване на рисковете пред успешното приключване на проектите и постигането на предвидените стойности на индикаторите по „ОПИК 2014 – 2020“. „Така например чрез успешното приключване на голям брой проекти по Приоритетна ос 2 на програмата са привлечени над 133 млн. евро частни инвестиции под формата на собствено финансиране към предоставената безвъзмездна финансова помощ, които имат своя принос към генерирането на добавени ползи за българската икономика. Благодарение на положените интензивни усилия от страна на УО по верификация и на бенефициентите по отношение на навременното изпълнение до края на 2018 г. беше гарантирано постигането на стойностите на етапните цели на индикаторите от рамката за изпълнението на програмата, което премахна риска от загуба на средства и от задържане на финансов резерв по осите“, коментираха от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Към настоящия момент по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
са обявени процедури по всички приоритетни оси

и направления на програмата. По ПО 1, която е насочена към иновациите, в процес на изпълнение са три процедури. Две са за разработване на иновации, като едната е за предприятия с история, а другата – за стартиращи предприятия. От УО обясниха, че тези процедури подкрепят първата фаза на иновационния процес, в рамките на който се създават, тестват и изпитват самите иновации. Третата процедура е за внедряване на иновации, която подпомага следващата стъпка, а именно процеса по пазарна реализация и комерсиализация на вече разработения иновационен продукт, който може да бъде стока или услуга.

Другата група процедури по „ОПИК 2014 – 2020“, които понастоящем са в процес на изпълнение, ориентират своята подкрепа според фазата на развитие на предприятието в посока МСП да са по-устойчиви и по-конкурентоспособни на вътрешния и на международните пазари. Такива са процедурите за: подкрепа развитието на предприемачеството, чийто краен срок за кандидатстване приключи съвсем скоро (10.12.2018 г.); подобряване на производствения капацитет; развитие на управленския капацитет на предприятията; и процедурата за развитие на клъстери. Третата група процедури са насочени към повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Понастоящем в изпълнение са две процедури в областта на енергийната ефективност – едната за МСП, а втората за големи предприятия, както и процедура за ресурсна ефективност. Те са на конкурентен подбор, като към тях по програмата са обявени и множество процедури на директно предоставяне, по които се подкрепят различни организации, институции и агенции, действащи в полза на бизнеса и подобряване на бизнес средата.
По всяка една от посочените процедури УО е регистрирал сериозен интерес, който надхвърля значително определения ресурс. „Независимо от това традиционно процедурите, които се отличават с най-висок интерес, са тези за подобряване на производствения капацитет и на енергийната ефективност, както и процедурите, при които бенефициент са стартиращи предприятия. За пример – по последната приключила за кандидатстване процедура за насърчаване на предприемачеството получените проектни предложения са близо 2000. Сериозното внимание, което предизвиква всяка от процедурите ни, е доказателство, че българските малки и средни предприятия виждат ефекта, който една подобна подкрепа има по отношение на тяхната конкурентоспособност“, заявиха от Управляващия орган.

По отношение на
разплатените средства също е постигнат значителен напредък,

като размерът им към 15.01.2019 г. възлиза на 922,7 млн. лв., или 37,1% от бюджета на програмата. По отделните приоритетни оси разплащанията са: ПО 1 – 150,6 млн. лв., ПО 2 – 507,9 млн. лв.,

ПО 3 – 228,4 млн. лв., и ПО 5 – 35,8 млн. лв. Като съотношение спрямо бюджета по оси разплащанията представляват респективно 26,1%, 45% , 37,6% и 43,9%.

Сертифицираните средства възлизат на 780 млн. лв., или приблизително 30% от актуалния бюджет на „ОПИК 2014 – 2020“. По отделните приоритетни оси сертифицираните средствата са: ПО 1 – 121 млн. лв., ПО 2 – 482 млн. лв., ПО 3 – 149 млн. лв., ПО 5 – 28 млн. лв., което представлява респективно 18%, 43% , 24% и 34% от бюджета на съответната ПО.
За периода до 15.01.2019 г. успешно е при­ключило изпълнението на 1192 индивидуални проекта, по които вече са извършени и съответни окончателни плащания от страна на Управляващия орган. Същевременно продължава процесът по изпълнение на проектните дейности по 768 договора за безвъзмездна финансова помощ, които се намират в различен етап на реализация, включително и финално отчитане.

Какво предстои през 2019 г.

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на „ОПИК 2014 – 2020“ за 2019 г. съдържа общо 5 процедури: 3 на конкурентен подбор, насочени пряко към бизнеса, и 2 на директно предоставяне с конкретни бенефициенти „София Тех Парк“ АД и Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Според УО процедурите, които би следвало да са с най-голям интерес от страна на бизнеса, са тези за внедряване на иновации от съществуващи предприятия с бюджет от 60 млн. евро и за дигитализация на МСП с разполагаем ресурс от 30 млн. евро. Първата ще бъде насочена към предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги. Втората ще подпомага развитието на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

От ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ считат, че процедурата „Развитие на регионални иновационни центрове“, която е с бюджет от 59,1 млн. евро, също се радва на повишено внимание. Тя предвижда подкрепа на съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика съгласно приоритетите на регионалната специализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Основен акцент на процедурата се поставя на ползването на научноизследователския и развоен потенциал на научните организации в своеобразни подпомагани „регионални иновационни центрове“ за създаване на нови продукти, услуги и процеси.

През 2019 г. предстои обявяване и на още една процедура на конкурентен подбор, насочена към развитие на иновационни клъстери, която е била включена в ИГРП за 2018 г., но изпълнението й ще започне през 2019 г. Бюджетът й е в размер на 15,3 млн. евро.

Повече подробности относно предстоящите за обявяване процедури, информация за допустими кандидати, дейности и разходи може да бъде намерена на сайта на оперативната програма www.opic.bg в частта ИГРП.

Процедурите, по които може да кандидатства строителният бизнес

„С оглед на оставащия наличен бюджет по „ОПИК 2014 – 2020“ и предстоящите за обявяване процедури фирмите от сектор „Строителство“ могат да бъдат бенефициенти по процедурите „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Развитие на иновационни клъстери“ (в случай че компанията е част от подобен клъстер). И двете процедури са в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и са свързани с реализирането на дейности в областта на иновациите“, информираха от УО, като поясниха, че за да са допустими проектите по тези процедури, следва иновацията, която е обект на подкрепа, да попада в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (мехатроника и чисти технологии; ИКТ и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии).

В рамките на процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ ще се подкрепя придобиването на ДМА, ДНА, консултантски и помощни услуги в посока внедряването на иновации с цел подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

По процедура „Развитие на иновационни клъстери“ акцентът е поставен върху подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии, маркетинг на клъстера, организиране на програми за обучение, семинари и конференции.

Християн Султанов, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката: Изпълнението на оперативната програма може да бъде окачествено като доста успешно

Вече се отчитат първите краткосрочни ефекти

Г-н Султанов, как оценявате изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ до момента? Доволен ли сте от резултатите?

Изпълнението на „ОПИК 2014 – 2020“ досега може да бъде окачествено като доста успешно, тъй като към 31.12.2018 г. са обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които представляват 83,59% от целия ресурс по оперативната програма, и са договорени средства, равняващи се на 76,55% от общия бюджет.

По отношение на постигнатите резултати по реализираните в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ интервенции можем да кажем, че за периода до края на 2018 г. вече се отчитат и първите краткосрочни ефекти по някои от основните макроикономически показатели. Най-значително е отражението върху частните инвестиции, последвано от ефектите върху частно потребление, внос, износ, текуща сметка на платежния баланс и бюджетен баланс. Съгласно извършена оценка на макроикономическите ефекти по модела СИБИЛА 2.0 в резултат от изпълнението на „ОПИК 2014 – 2020“ стойностите на горепосочените показатели са се увеличили, като в средносрочен план най-значимо е нарастването на частните инвестиции и повишаването на заетостта, свързано с разкриване на висококвалифицирани работни места във връзка с вложенията в иновации.

Къде трябва да бъдат ускорени дейностите и има ли риск да не бъдат усвоени средства? Какви трудности може да възникнат?

Към момента няма риск от загуба на пари и не очакваме проблеми от такова естество. Рискът от неусвояване произтича от две условия, свързани с разходването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които трябваше да се изпълнят към края на 2018 г. Това са правилото за отмяна n+3 и етапните цели от рамката за изпълнение.

За да не се стига до връщане на пари към бюджета на ЕС по правилото за отмяна, по „ОПИК 2014 – 2020“ в края на 2018 г. трябваше да бъдат заявени за възстановяване към Комисията разходи в размер на 190 млн. евро. Това е сумата съгласно последното изменение на програмата, одобрено от ЕК в началото на декември 2018 г., a реално заявените към момента разходи са 398,6 млн. евро.

Последствията от неизпълнение на етапните цели, заложени за края на 2018 г., не са толкова строги, тъй като те се следят на ниво приоритетна ос. В случай на неизпълнение на целите по една ПО, средствата от резерва за изпълнение щяха да бъдат прехвърлени към друга приоритетна ос, по която целите са постигнати. За щастие по „ОПИК 2014 – 2020“ не се налага прехвърляне на средства между осите – изпълнението на всички цели е 100% или над 100%. Има само един индикатор, по който то е 92%, но това е достатъчно, тъй като минимумът по регламент е 85%.

Ще се пренасочват ли средства до края на програмния период?

До края на програмния период в зависимост от усвояването на парите по оси и тематични цели е възможно да предприемем такива мерки, за да постигнем 100% усвояване. За момента обаче не се предвижда прехвърляне на средства.

Работите ли по бъдещата оперативна програма за периода 2021 – 2027 г.?

Подготовката за новия период все още е в начален етап, но с напредването на 2019 г. ще става все по-интензивна. Към момента сме стартирали дейност по извършване на анализи на инвестиционните нужди, оценка на изпълнението на мерките от настоящия период, актуализиране на някои важни за подкрепата на бизнеса стратегии, като Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Стратегията за насърчаване на малки и средни предприятия. Очаква се да излезе и първият вариант на Националния доклад за България за 2019 г. в рамките на Европейския семестър, който ще е много по-тясно обвързан с програмирането на периода 2021 – 2027 г.

Друг важен момент в подготовката са регламентите за кохезионната политика и многогодишната финансова рамка за новия период, по които все още се водят преговори между Съвета на ЕС, Комисията и Парламента, и предстои да се види дали ще бъдат приети преди изборите за ЕП през май тази година.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.02.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: