Градовете по Дунав обявиха рекордни местни бюджети

Русе е основна движеща сила за икономическия растеж в региона

Прочетена: 94

Елица Илчева

Приоритет в Русе са инвестициите в инфраструктурни проекти

Успешно изпълнение и приключване на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства през настоящия програмен период 2014 – 2020 г., подобряване на пътната мрежа, в т.ч. в малките населени места, запазване на недвижимите ценности, развитие на спорта и културния туризъм. Това са основните приоритети, заложени в бюджета на община Русе за 2019 г. Финансовата рамка заедно с преходния остатък възлиза на 138 045 361 лв., като сумата е с близо 4 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г. Тенденцията за ръст в целевите средства за образование, която се наблюдава във всички български градове, важи и за Русе. Това перо има и най-голям дял в бюджета и прави впечатление, че тук са осигурени и целеви средства – 150 000 лв. за ремонти, в т.ч. на дворни пространства в детските градини.

„Това е най-добрият бюджет, който общината е имала през последните 20 години. Той показва изключителна стабилност и дава гаранция за успешно изпълнение на всички дейности, заложени в различните секторни политики – за образование, здравеопазване, екология, социални, както и за промяната на инфраструктурата в града. Бюджетът кореспондира изцяло със заложените цели в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Русе, като подпомага реализацията на инвестиционната ни програма, по която през 2019 г. се планира да се изпълнят 118 инфраструктурни обекта, като 40 от тях са по различни европроекти“, информира кметът на Русе Пламен Стоилов.

Инвестиционната програма е на обща стойност 23 005 027 лв., като финансирането е разпределено, както следва: целева субсидия от държавния бюджет – 1 210 983 лв., и 21 794 044 лв. – собствени средства, от които 10 943 316 млн. лв. са преходен остатък от 2018 г. Сериозната сума, която фактически представлява точно една шеста от целия бюджет, ще гарантира, че през годината успешно ще се реализрат обектите, които ще подобрят облика на града и ще се осигури съфинансиране на мащабните европейски проекти. Най-големият е по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) за реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зони за обществен отдих на стойност 16 860 657 лв. Вложенията в ремонтите на два ключови булеварда в града – „Липник“ и „Трети март“, ще са съответно 7 835 520 лв. и 6 326 447 лв., които са осигурени по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“.

Планирано е надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт по „ОПРР 2014 – 2020“ на стойност 24 344 185 лв., от които 341 369 са собствен принос на бенефициента, както и обновяване на пет сгради от образователната инфраструктура и на Пантеона на възрожденците. Традиционно и през тази година фонд „Малки населени места“ осигурява средства за проекти в размер на 320 хил. лв., както и 700 000 лв. за ремонт на уличната мрежа.

Сред стратегическите обекти, включени в инвестиционната програма на общината, са: изграждане на голям модерен плувен комплекс; строителство на спортна зала в СУ „Васил Левски“; повишаване на енергийната ефективност на системата за улично осветление с подмяна на над 1200 улични и 435 паркови осветители; обновяване на 20 детски площадки и проектиране на други 25; реализация на 2 фитнеса на открито и на 2 стрийт площадки; изпълнение на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и обществената хигиена и други.

И Силистра с амбициозна капиталова програма
Б

юджетът на Силистра за 2019 г. беше приет с абсолютно мнозинство от общинските съветници. Макрорамката е приблизително 44 597 000 лв., от които държавната субсидия е 25 733 000 лв. „Очакваните приходи от местни дейности са в размер на 18 863 916 лв. Планирането им е съобразено с реалните възможности на гражданите и бизнеса, като за поредна година се включват мерки за увеличаване на събираемостта на просрочените вземания“, уверяват от кметството.

За образование са заложени с 2 390 000 лв. повече спрямо 2018 г., като средствата в това перо са 38% от целия бюджет. За поредна година са осигурени пари за социални помощи, за програма „Спорт“, финансиране на културния календар, за трансфер за Драматично-кукления театър в размер на 20 000 лв. и др. В поименния списък обектите, които ще се изпълнят с целевата субсидия за капиталови разходи, са 118 на брой на обща стойност 13 537 99 млн. лв., от които европейските пари са 7 912 524 млн. лв.

Малко преди гласуването на бюджета от ръководството на общината обясниха, че в макрорамката са предвидени средства за асфалтирането на над 40 улици в града и в селата, както и за изграждането на детски площадки и спортни бази. Хората могат да очакват основни ремонти на 3 средни училища, 4 детски градини, 3 детски ясли, както и на обединения детски комплекс, в които ще бъдат вложени 571 260 лв. От тях европейското финансиране е 239 270 лв. Очаква се да бъдат обновени и 3 пенсионерски клуба, 2 читалища, етнографският музей и общежитие „Младост“. Местната администрация сериозно работи по инфраструктурни проекти по различни европейски програми и с целеви средства от държавния бюджет (само за асфалтиране на улици в населените места централно са отпуснати над 3 млн. лв).

С пари от бюджета на Силистра ще се ремонтират още 2 общински сгради – кметствата в селата Йорданово и Ценович, а по „ОПРР 2014 – 2020“ с близо половин милион лева – зданието на местната администрация в града.

За цялостна рехабилитация на язовирна каскада в с. Майор са заложени 467 313 лв. Мащабен ще и е ремонтът на сграда на ПЗГ „Добруджа“, който ще възлезе на 389 270 лв. и също ще се направи по „ОПРР 2014 – 2020“. Предвидени са капиталови трансфери за изграждане пристройка към болнична сграда за център по кардиология на територията на „МБАЛ – Силистра“ АД, като наличната сума е 400 000 лв., осигурени от държавата с решение на Министерския съвет от края на 2018 г.
Видин стяга финансовата дисциплина

Бюджет 2019 г. ще определи бъдещето на Видин като финансово стабилно, смята кметът Огнян Ценков. При приемането му той подчерта, че сумата от приблизително 44 203 973 лв. е сериозна за общината. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 27 427 083 лв., а местните са само една трета от целия обем пари – 16 776 690 лв.

„Основната цел за 2019 г. е да осигурим средства за всички дейности на общината при спазване на строга финансова дисциплина в изпълнение на Плана за финансово оздравяване“, уточни Ценков. Сред новите инициативи, които местната администрация поема, са модернизиране на улица „Цар Александър II“, изграждане на фитнес на открито в Крайдунавския парк в участъка между Речна гара и Колодрума; ремонтиране на спортни площадки в междублокови пространства; осигуряване на пари за създаване на специален фонд „Ин витро“ и др.

Общата стойност на предвидените средства за капиталови разходи с целева общинска субсидия е 1 158 100 лв. Половината от тях ще бъдат инвестирани в текущи ремонти на обекти от образователната инфраструктура, като най-големият в това перо е за основен вътрешен ремонт в Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” – 220 000 лв. Около 85 000 лв. са заложени за рехабилитация на компрометирани участъци и улици от пътната мрежа във Видин и населени места на общината, а също и за основна реконструкция на две кръгови кръстовища и благоустрояване на междублокови пространства. В областта на околната среда ще се инвестира в рекултивация на старото депо за битови отпадъци.

Лом, Козлодуй и Свищов залагат на по-скромни разходи

29 944 244 лв. е общата рамка на проектобюджета на Лом за 2019 г. Приходите за делегирани от държавата дейности са 18 375 390 лв., а от местни – 11 568 854 лв. Преходният остатък от края на 2018 г. е 9 881 233 лв. „Бюджетът на община Лом за 2019 г. е стабилен и балансиран, с рекордна макрорамка от близо 30 млн. лв. Осигурихме добро финансиране за инфраструктура, образование, социални и спортни дейности, без да увеличаваме размера на местните данъци и такси за жителите на общината“, заявява кметът Пенка Пенкова.

Инвестиционната програма е 21 079 327 лв. От тях целевата субсидия от републиканския бюджет е 476 200 лв., собствените средства са 1 926752 лв., а от ЕС – 15 235 124 лв. Останалото е преходен остатък от 2018 г. по започнати проекти. Отделно за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда са предвидени малко над 1,6 млн. лв.

По-големите строителни обекти са проектиране и ремонт на спортна зала „Балканиада“ за 1 954 975 лв. – целеви трансфер от Министерския съвет, инженеринг на сгради от образователната инфраструктура на стойност 6 237 810 млн. лв. от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, където съфинансирането от общината е 114 600 лв., както и ремонт на общински път за 5 476 876 лв., и рехабилитация на улична мрежа за 1 588 339 лв.

В областта на образователната инфраструктура са предвидени средства за Детска ясла №3, която ще се обновява с 86 358 лв. от Проект „Красива България“ и 97 383 лв. от местния бюджет. Лом ще вложи собствени пари и в обособен парк около паметника на Втори конен полк, в ремонт на читалището в с. Долно Линево и др.

Като балансиран и в синхрон с приоритетите е определен и бюджетът на Козлодуй от кмета Маринела Николова. Там залягат по-видимо на подобряване на инфраструктурата, модернизиране базите на детските градини и повишаване стандарта на живот. Общата сума, която обезпечава дейностите в общината, е 26 538 384 лв. Предвидените приходи от продажба на общински имоти са 1 млн. лв., като за целта е взет под внимание заявен инвеститорски интерес от две дружества.

Около 1,2 млн. лв. са дължимите данъци и такси за минали периоди. В 2019 г. е заложено да бъдат събрани 500 000 лв. стари задължения, като само в първия месец на годината вече има постъпления в това перо в размер на 180 000 лв. Очакванията са тези пари да се насочат към подобряване на градската среда.

Капиталовата програма на общината е 7 172 006 лв. Инвестициите са обособени в две посоки – довършване на започнати проекти и реализиране на нови. Сред обектите, които ще бъдат довършени, са реконструкциите на дворните пространства на ДГ „Мир” и ДГ „Радост” и на стария пазар, както и асфалтирането на ул. „Хаджи Димитър”. Новите, по които ще работи общината, са за възстановяване на читалището в с. Гложене, пълна реконструкция на централната градска част, строителство на паркинг до ДГ „Звънче”, ремонт и изграждане на улична мрежа в жк 3-Юг, реконструкция на ул. „Дондуков”, изграждане на кръгово кръстовище, реализацията на приют за кучета, вътрешен ремонт на СМК – 1-ви етаж.

За подобряване на пътната инфраструктура са предвидени 300 000 лв. През годината ще стартира и ремонтът на основните улици „Христо Ботев” и „Радецки”. Ще бъдат изцяло асфалтирани отсечките от МЦ „Дарис” до Ботев парк в участъците, които не са рехабилитирани със средства от фонд „Радиоактивни отпадъци“ (РАО). Ще бъдат обновени отсечки по ул. „София”, ул. „9-ти май”, ул. „Васил Коларов”, улицата източно от СУ „Христо Ботев” и др.

През годината ще се монтират и 800 осветителни тела във всички населени места. Ще се довърши проектирането на спортно игрище тип балон, физкултурен салон на СУ „Св. св. Кирил и Методий” и център за настаняване от семеен тип в с. Бутан.

От всички споменати дотук градове по поречието на Дунав с най-малко пари ще разполага община Свищов. Макрорамката там, която е приета с доста резерви в местния парламент, е 22 738 000 лв., половината от които са делегираните държавни дейности.

Съветниците гласуваха и поименен списък на обектите за ново строителство и ремонт за 2019 г., но инвестиционната програма е само за 2 136 073 лв., като средствата от ЕС са 51 500 лв. В капиталовите разходи за ремонт на училища и детски градини има общо 80 950 лв., от които 50 000 лв. са целеви от републиканския бюджет и 30 950 лв. са собствени приходи. Със 110 000 лв. от Проект „Красива България“ ще се направи спортна площадка в Средно училище „Димитър Благоев“. Инфраструктурните проекти са на обща стойност 344 165 лв. и са предимно за дребни улични ремонти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.02.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: