Нова наредба ще въведе правила за визията на градските пространства в София

Предварителното обсъждане на работния проект на нормативния акт ще приключи на 17 юни

Прочетена: 97

Росица Георгиева

Столичната община (СО) стартира провеждането на предварително обсъждане на работния проект на Наредба за градската среда. Чрез нормативния акт ще се въведат правила за визията на градските пространства в София – фасадите на сградите, цветовото им оформление, местоположението на климатиците и рекламните елементи по зданията, вида на дограмите, настилките по пътната мрежа, указателните табели за наименованията на улици и туристически обекти и други. С наредбата се определят и допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи. Основната цел на документа е опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на СО.

В рамките на общественото обсъждане гражданите могат да се запознаят с извършената работа по съставяне на нормативния акт и да изпратят своите мнения и предложения до Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столичната община преди изготвянето на окончателния текст на документа. Крайният срок е 17 юни, като дотогава ще бъдат проведени и срещи с професионалните организации на архитектите, урбанистите и инженерите в София.

Създаването на наредби за градската среда, които се приемат от общинските съвети, е изискване, залегнало в чл. 17в от Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл. 13а от Закона за устройство на територията. След София подобни документи трябва да създадат всички общини в страната.

В проектонаредбата

територията на София е разделена на 6 зони,

като за всяка стандартите ще са различни – в централната част ще са по-консервативни, докато в периферните квартали ще се дава повече свобода при облагородяване на средата.
Зона 1 обхваща центъра на града и правилата за визията на пространствата в нея ще бъдат най-рестриктивни, за да се запази историческият облик и духът на София. В тази част влизат булевардите „Цар Освободител“, „Васил Левски“ и „Княз Александър Дондуков“, улиците „Московска“, „Малко Търново”, „Сердика“, „Екзарх Йосиф“, „Георг Вашингтон“, „Лом”, „Позитано“, „Лавеле“, „Алабин“, „Княз Александър I Батенберг“, всички прилежащи площади, сред които тези пред сградата на Народното събрание, пред църквата „Света Неделя”, около Паметника на Васил Левски и Орлов мост. В обособената територия влизат още архитектурно-историческият резерват „Сердика-Средец“ – ул. „Княз Борис I“ и пространството около Народен театър „Иван Вазов”.

Втората зона представлява линейни зони по основните улици в центъра на града – бул. „Княз Александър Дондуков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”, бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Стефан Стамболов”, ул. „Екзарх Йосиф”, част от ул. „Сердика”, ул. „Георги С. Раковски”, бул. „Тодор Александров”, ул. „Цар Иван Асен II” и др.

Третата от зоните обхваща широкия център. В нея ще има също по-консервативни правила, тъй като е съставена от стари квартали с характерен облик и морфология, близки до същинския център на града и наситени с обслужване. В нея влизат „Банишора“, „Долен Лозенец“, „Яворов“ и „Оборище“ до бул. „Ситняково“.
Зона 4 ще включва основните булеварди в столицата, сред които са „Цариградско шосе”, „Сливница”, „Инж. Иван Иванов”, „Черни връх” и други. В петата зона са зелените площи на Столичната община – като паркове и градини, в шестата са записани всички останали територии, които са част от СО.

От Направление „Архитектура и градоустройство” към СО уточниха, че за всяка отделна зона ще бъдат разработени поредица от
стандарти, които ще влизат в сила постепенно.

Част от тях вече са готови и са публикувани за обществено обсъждане заедно с работния проект на Наредбата за градската среда. Първите приложения се отнасят към архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи. Например предлага се да бъде въведена норма, която да определя местата на климатиците по фасадите на зданията, като целта е да се уеднакви визията им. Регламентът гласи още тези съоръжения да бъдат изцяло премахнати от сградите паметници на културата.
НАГ работи и по разписването на специални стандарти за пътните настилки, които ще могат да се изпълняват в различните части на града. Освен това за всяка една от шестте зони ще бъдат определени цветови гами за фасадите, които да се използват при инвестиционни проекти или при ремонти. Ще бъдат регламентирани и типът и мястото на фасадното осветление, такива за поставяне на реклами и тенти, видовете външни стълби и парапети, които могат да се изграждат, елементите на обзавеждането, като пейки, стълбове за улично осветление или кошчета за отпадъци. Според предложения документ за строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но е необходимо издаване на разрешение за строеж, трябва да е посочен стандартът за градска среда, който да се спазва при изпълнението на дейностите. Стандартите за съответната зона ще важат и в случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж и СМР трябва да бъдат извършвани в съответствие с изискванията на Наредбата за градската среда. Предвидено е и когато собствениците на различни обекти извършват текущи ремонти, да спазват нормите за съответната зона на града.

Предстои да бъде решено и с какъв срок ще разполагат собствениците на имоти, за да приведат домовете си съгласно новите изисквания на бъдещия нормативен акт. Заложено е кметът на Столичната община или упълномощени от него лица да извършват контрол за спазване на разпоредбите. При проверките от тяхна страна може да се изискват определени документи, да се привличат допълнителни експерти, както и да се съставят актове. За нарушения на виновните лица ще се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 2000 лв.

Информационните табели

също са важен елемент от визията на градските пространства в София. Стандартът за тях ще определи специфично цветово оформление, а всички надписи, обозначаващи имена на улици и туристически обекти, ще бъдат изписани със специален шрифт, наречен Sofia Sans. Той е подчинен на техническия стил от началото на XX век. Използването му след влизане в сила на наредбата ще е абсолютно задължително за улични табели и такива в градския транспорт, всички общински уеб сайтове и официални документи.

„Визията на градската среда беше един от приоритетите на НАГ. Крайната цел е унифицирането на града с ясни цветови решения, с оформяне на партерните пространства и осветление“, заяви главният архитект на Столичната община Здравко Здравков. Той обясни, че при съставянето на документа са изследвани опитът на градове в Северна Америка, Азия и Европа. В София ще бъдат съчетани елементи от няколко европейски града, сред които е Лондон.

След като приключи общественото обсъждане, проектът на нормативния акт ще бъде разгледан в комисиите на Столичния общински съвет и по-късно приет от градския парламент. Когато наредбата влезе в сила, стандартите за градската среда ще бъдат пилотно

въведени в Зона 2

на улиците „Граф Игнатиев”, „6 Септември”, „Солунска” и „Цар Шишман”. За тях са изготвени специални правила, които целят запазването на автентичната визия на фасадите на сградите. Работата в тази насока е започнала преди две години, като за периода всички здания в обхвата на тези улици и елементите по тях – климатици, кабели, реклами, тенти и други, са сканирани с 3D технология. Стигнало се е до заключението, че преобладаващата част от фасадите са компрометирани от „визуално замърсяване“. По тях са поставяни без регламентация различни кабели, климатици, сателитни чинии, реклами, решетки и щори, които е предвидено да бъдат изчистени в срок от три години. Освен това при обновяване на имоти в сградите в обхвата на Зона 2 са използвани различни по вид дограми, поради което е заложено тяхното уеднаквяване по вид и членение. До момента фасадите не са възприемани като ансамбъл, а новите правила ги третират като такива.

СО е идентифицирала характерните особености на зданията по тези 4 улици и средата около тях, съществуващите цветове, елементите по фасадите, състоянието на сградния фонд. За всеки обект предстои да бъде създадено досие, което да е достъпно за собствениците в електронен вариант. След анализ за фасадите са определени 6 палитри, впоследствие допълнени от проектни цветове, които в бъдеще ще могат да се използват при обновяване на зданията в тази част на Зона 2.

Друг елемент от сградите, който е проучен, са партерните етажи. Установено е, че в преобладаващата си част, те са заети от търговски обекти, витрините на които се различават по оформление – като цветове, разположение на реклами и други. По този начин цялостната визия на приземните етажи е изменена спрямо първоначалния им вид. Правилата, които ще важат за Зона 2, ще поставят конкретни параметри как трябва да изглеждат тези витрини. Те ще включат и точно определени размери и разположение на информационните табели и реклами, които в момента са по козирките или стърчат от фасадите. Предвижда се този тип елементи да са решени спрямо спецификата на конкретната фасада. За Зона 2 е указано също така къде може да се разполагат летните градини към търговските обекти и каква да е тяхната визия. Според арх. Здравко Здравков целта е да се избегне лошият пример на бул. „Витоша”.

Друга особеност на градската среда в обхвата на 4-те улици е
големият брой недвижими културни ценности – 48.

За този тип обекти се предлага при ремонт да се възстановява в максимална степен автентичният им вид. Инвестиционните проекти за обновяване трябва да съдържат част за реставрация и консервация на фасадите и те да бъдат съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство. За всички декоративни елементи, например рамки, фризове, пластики, скулптори и др., ще трябва да се подготвя отделен проект след подробно заснемане и сваляне на шаблони там, където е необходимо. Предвижда се, ако зданието вече е реновирано, но осъществените ремонтни дейности не покриват изискванията за Зона 2, да се предлага ново цветово решение, което да се изпълни при последващ ремонт.

Здравко Здравков, главен архитект на СО: Разширяваме обхвата на предлаганите електронни услуги от НАГ

Работният проект на Наредбата за градската среда беше представен от главния архитект на Столичната община Здравко Здравков по време пресконференция по повод 3 години от встъпването му в длъжност. Той отчете, че едно от важните неща, които са се случили през периода, е приемането на Закона за устройство и застрояване на Столичната община. По думите му чрез този нормативен акт са въведени регламентация на височината на зданията и ограничения по отношение на надвишаването на параметрите на застрояване.

„Вече е факт и забраната за промяна на подробните устройствени планове на жилищните комплекси в рамките на 5 години“, подчерта арх. Здравков и обяви, че предстои представянето и общественото обсъждане на наредба за транспортните проучвания, която ще се прилага при сгради с над 20 хил. кв. м РЗП и 75 м височина.

В отчета за работата на Направление „Архитектура и градоустройство” като успех беше посочено разширяването на обхвата на предлаганите електронни услуги от структурата на Столичната община. Изградени са поредица от регистри, които да осигуряват прозрачно управление – сред тях са Регистър на издадените: разрешения за строеж на територията на СО; удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи; визи за проектиране и други. Главният архитект заяви, че работата по надграждане и развитие на портала на НАГ ще продължи. Ще се предприемат и действия за надграждане на системата за издаване на административни актове – например на визи за проектиране, удостоверения за въвеждане в експлоатация или такива за груб строеж и др. Арх. Здравко Здравков информира, че се увеличава интересът от страна на инвеститорите да даряват терени, които да се използват за благоустройствени дейности като изграждане на инфраструктура. През 2017 г. по официални данни на НАГ дарените имоти са 51 500 кв. м, през 2018 г.- 73 хил. кв. м, а за първите пет месеца на годината – 15 хил. кв. м.

„Важна част в дейността на направлението са проектите за трансформация на градските пространства. Продължава работата за превръщането на участъка от площад „Македония” до Съдебната палата в нов линеен парк. Предстои да се предприемат мерки по ремонта на ул. „Малко Търново”, а за подобряване на визията на обекти паметници на културата, които са частна собственост, СО създава програма „Културно наследство”, допълни той. Главният архитект коментира още, че се полагат усилия и за промяна в Общия устройствен план, свързана с бъдещо разширение на метрото. Едната посока, в която това ще се случи след откриване на новите участъци през настоящата година, е район „Слатина”. Другите направления са към жк „Люлин”, Софийския околовръстен път и кв. „Симеоново”, където да се направи връзка със Симеоновския лифт, както и жк „Левски-Г”.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.05.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: