Програмите за трансгранично сътрудничество финансират проекти за над 416 млн. евро

В два поредни броя в. „Строител“ ще публикува информация за постигнатото до момента и за това, което предстои до края на 2019 г.

Прочетена: 144

Десислава Бакърджиева

Програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“, ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Турция“,
ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“, ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“ и ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Македония“ финансират проекти за над 416 млн. евро. Това показва официално предоставената на вестник „Строител“ информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Ведомството изпрати до изданието не само справка за напредъка по петте програми за трансгранично сътрудничество за периода 2014 – 2020 г., но и примери от успешно реализирани проекти и какво предстои през настоящата година.
До момента по ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ са обявени три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени 164 договора за субсидия на обща стойност 254,1 млн. eвро. Равносметката за ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Турция“ е – стартиране на две покани за набиране на предложения, 43 сключени договора и още 42 одобрени проекта с общ бюджет 22,8 млн. евро. За ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ са обявени четири покани, по които са подписани 52 договора за субсидия на стойност 96,8 млн. евро. По ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“ предложения са набирани в две покани, одобрени са 75 проекта за 29,3 млн. евро. Отворените покани по ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Македония“ също са две, а одобрените проекти – 65, на обща стойност 15,4 млн. евро.

ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ и ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“ се развиват с добри темпове

Програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) за периода 2014 – 2020 г., които се финансират от Европейския съюз (ЕС) със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), навлизат в решителния си етап на изпълнение. В тази връзка вестник „Строител“ изпрати запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за информация за постигнатото до момента по петте програми, които България реализира с партниращи държави. Ведомството предостави на изданието не само справка за напредъка им, но и добри примери от успешно изпълнени проекти и какво предстои през настоящата година. В този брой публикуваме официалните данни за програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ и ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“. В следващото издание на в. „Строител“ ще Ви запознаем с актуалното състояние на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“, ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Сърбия“ и ­ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Македония“.

ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“

Общият бюджет на програмата за ТГС между Румъния и България е 258 504 125 евро, от които 85% са от ЕС, 13% национално съфинансиране от двете партниращи държави и 2% собствен принос. Допустимият регион обхваща областите от ниво NUTS III, разположени по границата на двете страни. За България това са Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, а тези в Румъния – Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца.

По ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ се финансират т.нар. меки мерки и инфраструктурни проекти в тематични области, свързани с превенцията и управлението на риска, опазването на околната среда, съхраняването и устойчивото използване на природното и културното наследство, насърчаването на заетостта и мобилността на работната сила, развитието на пътната инфраструктура и устойчивия транспорт, повишаването на институционалния капацитет чрез подобряване на сътрудничеството между гражданите и институциите. Избраните тематични цели са формулирани в пет приоритетни оси (ПО): „Добре свързан регион“, „Зелен регион“, „Безопасен регион“, „Квалифициран и приобщаващ регион“ и „Ефикасен регион“, които отговарят на нуждите и предизвикателствата на трансграничния регион.

Финансов напредък

До момента по програмата са обявени три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени 164 договора за субсидия на обща стойност 254 197 832 eвро. В изпълнение са 105 проекта за 207 619 383 евро. Успешно приключени са 58 проекта за 45 281 024 евро. За периода от стартирането на програмата до юни 2019 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране в размер на 18 085 566 лв. От МРРБ отчитат, че степента на усвояемост на средствата на програмно ниво към настоящия момент е близо 17%.

Какво предстои

През 2019 г. ще се приключат проекти по първата и втората покана и ще се извършват финални плащания по договори за национално съфинансиране. Планирано е да се сключват договори за национално съфинансиране с български партньори в проекти по третата покана и да се осъществяват авансови плащания.

От МРРБ съобщиха, че през настоящата година ще продължи и вече стартиралият процес на програмиране за периода 2021 – 2027 г. „През август 2018 г. между министъра на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния и министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България бяха разменени официални писма относно съгласуване на предварителен график за подготовка на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A „Румъния – България 2021 – 2027“. На първата двустранна среща на политическо ниво в Букурещ на 18 декември 2018 г. бяха представени новите моменти в политиката на сближаване, съгласуван предварителен график и основните етапи в процеса на програмиране. Изразено бе съгласие за навременното стартиране на обществена поръчка за изработване на териториален анализ на трансграничната територия, както и за провеждане на поредица регионални срещи за програмиране с цел включване на всички заинтересовани страни в подготовката й“, уточниха от ведомството. От МРРБ обясниха още, че през следващия период 2021 – 2027 г. все по-голямо значение ще придобива стратегическото направление при провеждане на регионалната политика, най-вече при изпълнението на програмите за ТГС между България и съседните й държави (в т.ч. Румъния). „В тази връзка подготовката на новите програми за трансгранично сътрудничество ще бъде тясно обвързана с прилагане на стратегически подход, насочен към специфичните нужди и особености на регионите, при засилено участие на Регионалните съвети за развитие на Република България в стратегическото планиране, подготовката и изпълнението на програмите за сътрудничество, в т.ч. предварително съгласуване/ подкрепа на проектни идеи за финансиране преди етапа на кандидатстване“, информираха още от министерството.

Проекти

Проект „Долж – Монтана: съвместни стъпки за по-добра свързаност” (ROBG 193)

Партньори са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и община Долж

Общ бюджет – 7 689 269 евро

Бюджет на АПИ – 2 989 269 евро

Основната дейност включва рехабилитация на 12 км път на румънска територия и 8 км на българска – II-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км. 86+289 до км. 94+000. С реализирането на проекта ще се постигне по-добра свързаност – от румънска страна – с КПП Бекет – Оряхово и с новия Дунав мост между Калафат и Видин. Модернизацията на участък II-81 Костинброд – Берковица – Монтана ще допринесе и за подобряване на връзката с TEN-T мрежата.

Продължителността е 36 месеца, като крайният срок за изпълнение е средата на 2021 г.

Проект „Подобряване на достъпа до ТЕN-Т мрежата в граничната зона Черна Вода – Генерал Тошево“ (ROBG 133 )

Партньори са община Генерал Тошево и Местен съвет Черна гора

Общ бюджет – 7 937 427 евро

Бюджет на община Генерал Тошево – 3 048 157 евро

Проектът включва рехабилитация/основен ремонт на 26 км пътища и разработване на един общ механизъм (проучване на управлението на трафика) за подобряване на свързването на третичните възли с TEN-T инфраструктурата. Двата града – Генерал Тошево и Черна гора, са свързани чрез европейския път Е675 и митническия пункт Черна Вода – Кардам. От данните, предоставени от румънския генерален инспекторат на граничната полиция, 94% от тежкотоварния трафик в трансграничния регион Констанца –Добрич минават през митническия пункт Черна Вода. Все още някои от пътищата от Черна Вода и Генерал Тошево са в лошо състояние и не са подходящи да поемат автомобилното натоварване.

Продължителността е 36 месеца, като крайният срок за изпълнение на дейностите е през първата половина на 2020 г.

Проект „Мостовете на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансгранично културно наследство Никопол – Турну Мъгуреле“ (ROBG 128 )

Партньори са общините Никопол и Турну Мъгуреле

Общ бюджет – 5 836 226 евро

Бюджет на община Никопол – 3 374 528 евро

По проекта ще се извършват строителни работи за възстановяване на крепостта „Турну Мъгуреле“, изграждане на археологически парк „Никопол“ с достъп до Скалната църква. Той включва и провеждане на три семинара за разработване на девет интегрирани туристически продукта/услуги, на съвместна маркетингова стратегия и информационен уеб портал, онлайн кампания за популяризиране и повишаване на осведомеността, информационни и рекламни материали и др.

Продължителността е 28 месеца, като крайният срок за изпълнение на дейностите е през лятото на 2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“

Общият й разполагаем бюджет е 29 642 896 евро (85% от ЕС и 15% национално съфинансиране от двете партниращи държави). Тя обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни:

 в България: област Бургас (общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево), област Ямбол (общините Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол) и област Хасково (общините Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград и Тополовград);

 в Турция: провинция Одрин (околии/каймаканства Одрин, Енез, Хавса, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерич, Сулоглу и Узункьопрю) и провинция Къркларели (околии/каймаканства) Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой, Пинархисар и Визе).
Общата стратегическа цел на програмата е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма. Тя има 3 приоритетни оси, като по 2 от тях – „Околна среда“ и „Устойчив туризъм“, се финансират проекти, а третата – „Техническа помощ“, е изцяло насочена към подпомагане управлението на програмата.

Обявени са две покани за набиране на проектни предложения, като одобрените за финансиране проекти по втората изчерпват финансовия ресурс на програмата и следващи не се предвиждат.

Справката на МРРБ показва, че по първата покана, публикувана на 16 ноември 2015 г. и с краен срок 16 март 2016 г., са получени 195 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 43 от тях с общ бюджет 9 992 285 евро. По Приоритетна ос 1 „Околна среда“ са финансирани 16 проекта – 10 инвестиционни и 6 от типа „меки мерки“. По Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ проектите са 27, от които 6 са инвестиционни и 21 от типа „меки мерки“. Основните области на инвестиции са:

 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район – финансирани са 6 проекта с общ бюджет 3 246 226 евро, които включват: доставка на 18 специализирани автомобила за защита от бедствия и аварии в Ямбол, Хасково, Сунгурларе, Одрин и Къркларели; ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речните корита на р. Синаповска в община Тополовград и на р. Панкаркьой в община Алпуллу; доставка на 7 броя летателни системи за въздушно наблюдение, 4 безпилотни самолета, спасителна моторна лодка, подводен робот и специализирана екипировка за регионалните дирекции ПБЗН в Ямбол и Хасково и на службите в Одрин и Къркларели; изграждане на наблюдателна кула в Димитровград и доставка на информационна система в Одрин за предотвратяване на наводнения и пожари.

 Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район – финансирани са 4 проекта с общ бюджет 1 638 548 евро. Със средствата са доставени: 6 машини за сметосъбиране, вкл. на зелени отпадъци, за Маджарово, Айтос и Одрин; вертикална система за мониторинг на водите на езерото Гала и е извършено почистване на канал „Езеро Вая – Черно море“ в Бургас; 2 специализирани автомобила за превоз на подвижни метеорологични станции и 4 подвижни станции за мониторинг на горската екосистема за РДГ в Бургас и Демиркьой; автомобил за наблюдение за екосистеми в Демиркьой. Един от проектите включва създаване на „Зелена къща” в Средец и „Еко център“ в Пинархисар.

 Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура – финансирани са 6 проекта с общ бюджет 2 724 711 евро, които включват: изграждане на два нови парка в Царево и Къркларели; подмяна на уличните и тротоарните настилки в Стария град на Несебър, строителство на съоръжения – велоалеи, площадка със спортни уреди, монтаж на соларно осветление на парк в Одрин; реконструкция на градски мост и парк в Ямбол, обновяване на историческа сграда за създаването на Туристически информационен център в Одрин; доставка на системи от павилиони и монтиране на 3D прожекционни системи в Несебър и Одрин; изграждане на туристическа инфраструктура към археологическите разкопки в средновековната крепост „Акве Калиде Терма” край Бургас и изпълнение на довеждащ път с прилежащи съоръжения до изсечения в скалите манастир „Св. Никола” в Къикьой.

Втората покана по програмата е обявена на 10 януари 2018 г. с краен срок 11 април 2018 г. Подаването на проектните предложения е извършено изцяло по електронен път. Постъпили са общо 130 проекта, от които са предложени за финансиране 42 на обща стойност 12 839 666 евро. Очаква се до края на юни да бъдат подписани договорите за субсидия. Проектите са със срок на изпълнение между 12 и 24 месеца, а бенефициенти са общини, неправителствени организации, асоциации, туристически дружества, училища, университети, читалища, културни центрове, администрации на природни паркове и др. от двете партниращи държави.

Статистиката на МРРБ показва, че до началото на юни 2019 г. по първата покана са приключени общо 41 проекта, един е в процес на изпълнение и ще приключи до края на юли и един е прекратен.

Примери за успешно приключени проекти

Проект CB005.1.12.149 „GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа“ по Приоритетна ос 1
По проекта е създадена „Зелена къща” в град Средец като място за обучение и работа в мрежа за целите на устойчивото развитие в региона. След реконструкцията първи етаж на „Зелената къща“ разполага с една мултифункционална зала „Трансграничен зелен коридор“ (144 кв. м), с малък склад и работен кабинет. На второто ниво са обособени 4 еко клуба, включващи „Еко академия“ (33,9 кв. м), „Зелено злато от Странджа“ (52,7 кв. м), „Бял щъркел“ (21,9 кв. м) и „Еко патрули“ (41,7 кв. м), както и офис стая за ментори и малък склад. Сградата е достъпна за хора с увреждания.

Проект CB005.1.21.139 „Общо културно наследство без граници“ по Приоритетна ос 2
Ч

рез него е създаден общ туристически продукт в полза на трансграничния регион и е подобрен достъпът до културно-историческите забележителности в два ключови обекта в с. Ветрен, България, и в Къикьой, Турция. Основните дейности по проекта включват реставрация, консервиране и създаване на туристическа инфраструктура към археологическите разкопки в средновековната крепост „Акве Калиде Терма” край Бургас и изграждането на довеждащ път с прилежащи съоръжения – тротоари, паркинг и улично осветление до изсечения в скалите манастир „Св. Никола” в Къикьой. Изпълнени са и иновативни дейности по дигитализация на артефакти и археологически находки с цел осигуряване на максимален достъп до културно-историческото наследство с въвеждането на информационни и комуникационни технологии.

Какво предстои

До 24.07.2019 г. в рамките на първата покана ще бъде завършен един проект. По втората покана се очаква да бъдат подписани договорите за субсидия с партньорите по одобрените проектни предложения. „След анализиране на изпълнението на индикаторите на програмата с финансираните по първата покана проекти и очакваните да бъдат финансирани проекти по втората покана ще бъде дискутирана възможността за пренасочване на средства между приоритетните оси „Околна среда“ и „Устойчив туризъм“, съобщиха от МРРБ. Към момента от ведомството не са идентифицирали рискове по отношение на реализирането на бюджета на ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“.

„През 2019 г. ще стартира процесът на програмиране чрез сформиране на съвместни работни групи и провеждане на регионални дискусии (фокус групи). Предмет на обсъждания с партниращите държави е възможността за частично прилагане на стратегически подход при подготовката и изпълнението на бъдещата програма, което да допринесе за по-тясното й обвързване с политиката за регионално развитие, основаваща се на принципа „нужди на региона – постигнати резултати”. Отчитайки резултатите и натрупания опит, ще бъде приложен засилен регионален подход, залагащ в по-голяма степен на нуждите и спецификите на отделните райони“, информираха още от министерството.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.06.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: