Напредъкът по изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество – част II

През 2019 г. стартира подготовката за следващия период 2021 – 2027 г.

Прочетена: 61

Десислава Бакърджиева

Програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) за периода 2014 – 2020 г., които се финансират от Европейския съюз (ЕС) със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), навлизат в решителния си етап на изпълнение. В тази връзка вестник „Строител“ изпрати запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за информация за постигнатото до момента по петте програми, които България реализира с партниращи държави. Ведомството предостави на изданието не само справка за напредъка им, но и добри примери от успешно изпълнени проекти и какво предстои през настоящата година. В миналия брой публикувахме официалните данни за програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ и ­ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“. В това издание на в. „Строител“ ще Ви запознаем с актуалното състояние на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“, ­ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Сърбия“ и ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Македония“.

Припомняме, че общо петте програми за ТГС финансират проекти за над 416 млн. евро. До момента по ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“ са обявени три покани за проектни предложения, в рамките на които са одобрени за финансиране и сключени 164 договора за субсидия на обща стойност 254,1 млн. eвро. Равносметката за ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Турция“ е – стартиране на две покани за набиране на предложения, 43 сключени договора и още 42 одобрени проекта с общ бюджет 22,8 млн. евро.
ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“

Общият бюджет на програмата за ТГС е 130 262 833 евро. Тя обхваща областите от ниво NUTS III по протежение на границата, като от българска страна допустими са Благоевград, Смолян, Kърджали и Хасково, а от гръцка – Еврос, Kавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес.

По ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ се финансират проекти по четири приоритетни оси: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ (подкрепа на съвместни бизнес услуги на предприемачи от двете страни на границите), „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ (опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничеството за справяне с наводнения, както и на ефективното използване на ресурсите, в т.ч. консервация, реставрация и опазване на природното и културно наследство), „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“ (повишаване на мобилността и достъпността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T и разкриване на нови гранични преходи), „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ (инвестиране в здравна инфраструктура и социално приобщаване).

Финансов напредък

До настоящия момент по четири от обявените покани са подписани 52 договора за субсидия на стойност 96,8 млн. евро. Проектите са в процес на изпълнение и трябва да приключат до края на 2022 г. До днес, 14 юни 2019 г., е отворена за кандидатстване петата покана за набиране на предложения по Приоритетна ос „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“. Предстои оценка и сключване на договори за национално съфинансиране с български партньори в одобрени проекти. Отворена бе и шеста покана по същата приоритетна ос с краен срок за кандидатстване до 6 септември 2019. Други
предстоящи дейности през 2019 г.

са извършване на авансови плащания по договори за национално съфинансиране. Сред главните задачи до края на годината ще е и стартиране на процеса на програмиране за периода 2021 – 2027 г. От МРРБ обясниха, че подготовката ще бъде тясно обвързана с прилагане на стратегически подход, насочен към специфичните нужди и особености на регионите, при засилено участие на Регионалните съвети за развитие на Република България в стратегическото планиране, подготовката и изпълнението на програмите за сътрудничество, в т.ч. предварително съгласуване/подкрепа на проектни идеи за финансиране преди етапа на кандидатстване.

Проекти

✓В рамките на ПО 3 „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“ се изпълнява стратегически проект CrossBo
Водещ партньор от гръцка страна е „Егнатия Одос“, а от българска – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян. Той е на обща стойност 38 802 558 евро и обхваща следните подобекти:
• Изграждане на нов трансграничен преход Рудозем – Ксанти;
• Строителство на пътна отсечка Демарио (Гърция) – границата с България с обща дължина 3,3 км (от 12+820 км до 16+147 км);
• Реконструкция на II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на Рудозем с обща дължина 9,653 км (от 125+727,46 км до 129+660 км; от 129+660 км до 132+920 км и от 132+920 км до 135+530 км);
• Реконструкция на път II-59 Момчилград – Ивайловград с обща дължина 32,133 км (от 24+548 км до 56+681,68 км), допринасящ за осигуряване на връзката между Транспортен коридор 9 и граничния преход при Ивайловград.
✓В рамките на третата покана се изпълнява стратегически проект FLOOD PROTECTION

Партньори от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка – регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия. Проектът е на обща стойност 11 499 960 евро. Той е насочен към справяне с риска от наводнения в трансграничния регион и включва структурни мерки (изграждане на нови, поддръжка и преустройство на съществуващи и компрометирани защитни съоръжения) и неструктурни мерки (премахване на паднали и с опасност да паднат дървета и натрупани наноси) по реките Струма, Места, Арда и Марица.
ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“
Общият бюджет на програмата е 34 102 256 евро, от които 85%, или 28 986 914 евро, са от Европейския съюз, а 15% са национално съфинансиране от двете партниращи държави, възлизащи на 5 115 342 евро. Допустимата трансгранична област обхваща региони на административно ниво NUTS III. В България това са областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а в Сърбия – Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. Програмата финансира проектни предложения по три приоритетни оси – ПО 1 „Устойчив туризъм“, ПО 2 „Младежи“, ПО 3

„Околна среда“.

Проектни предложения са набирани в две покани,
одобрени са 75 проекта за 29,3 млн. евро.

По първата покана в рамките на установения срок – от 17 август 2015 г. до 18 януари 2016 г., са получени 388 предложения. Сключени са 39 договора за субсидия на обща стойност 18 499 166 евро, от които 31 проекта са инвестиционни и 8 – от типа „меки мерки“.

От финансираните инвестиционни проекти най-много са за изграждане на инфраструктура за околна среда – 11 проекта на стойност над 6 млн. евро.

По приоритетни оси 39-те договора се разпределят:

• ПО 1 „Устойчив туризъм“ – 15 проекта на обща стойност 7 435 620 евро, от които 13 инвестиционни и 2 от типа „меки мерки“;
• ПО 2 „Младежи“ – 12 проекта за 4 559 854 евро – 7 инвестиционни и 5 от типа „меки мерки“;
• ПО 3 „Околна среда“ – 12 проекта на обща стойност 6 503 691 евро, от които 11 инвестиционни и 1 от типа „меки мерки“.
Към края на 2018 г. 34 от одобрените проекти по първа покана са приключени успешно.
Общо 235 проектни предложения са подадени в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения (22 януари – 23 април 2018 г.). Одобрени за финансиране са 36 проекта на обща стойност 10 801 801 евро.

Те са разпределени по приоритетните оси, както следва:

– ПО 1 „Устойчив туризъм“ – 14 проектни предложения на стойност 3 279 992 евро;
– ПО 2 „Младежи“ – 8 проекта за 1 072 624 евро;
– ПО 3 „Околна среда“ – 14 проектни предложения за общо 6 449 183 евро.

Проектите са със срок на изпълнение между 12 и 24 месеца, а бенефициенти от двете партниращи държави са общини, неправителствени организации, асоциации, туристически дружества, училища, университети, читалища, културни центрове, администрации на природни паркове и др. Към момента са подписани 23 договора, като в близките седмици предстои да бъдат сключени още 8 договора. Общата сума на тези 31 договора е 7 897 647 евро. Останалите 5 проектни предложения на стойност 2 904 154 евро ще бъдат финансирани след изменение на програмата и прехвърляне на средства към ПО 3, по която са одобрени.

Финансираните проекти по втората покана изчерпват финансовия ресурс на ­ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“ и следващи покани не се предвиждат.
Какво предстои

До края на 2019 г. ще приключат своето изпълнение всички оставащи 6 проекта в рамките на първата покана. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочиха, че за пълното усвояване на парите е необходимо стартиране на процедура за изменение на ­програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“, свързана с пренасочването на средства към ПО 3. „Това изменение ще осигури най-висока степен на постигане на заложените в програмата цели и индикатори за изпълнение при пълно договаряне на наличния финансов ресурс“, поясниха от ведомството и допълниха, че към момента не са идентифицирани рискове по отношение на реализирането на бюджета на ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Сърбия“. През 2019 г. ще стартира процесът на подготовката на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество.

Пример за успешен проект

Проект CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ по Приоритетна ос 1
Стойността на договора е 588 460,10 евро. Проектът е приключил на 22.05.2018 г. С изпълнението му е повишена туристическата привлекателност на Пирот и Вършец чрез изграждане на нови туристически обекти в двата града и подобряване на трансграничното предлагане на активен туризъм. Построени са атракционен обект „Въжен парк“ и рекреативни и спортни площадки във Вършец, както и увеселителен парк „Адреналин“ в Пирот. Дейностите са включили още разработване на стратегически план за подобряване на спортното и туристическото предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот. В рамките на проекта е организиран партньорски форум и обмен на опит на заинтересованите страни, работни срещи и укрепване на капацитета.
ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Македония“

Програмата за ТГС е с общ бюджет 19 461 687 евро, от които 85%, или 16 542 434 евро, са от ЕС и 15% национално съфинансиране от двете партниращи държави – 2 919 256 евро. Допустимата трансгранична област обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни и покриващи в България областите Благоевград и Кюстендил, а в Република Северна Македония – Североизточен регион, Югоизточен регион и Източен регион.
Програмата финансира проекти по три приоритетни оси: ПО 1 „Околна среда“, ПО 2 „Туризъм“ и ПО 3 „Конкурентоспо­соб­ност“.

Напредък

Отворените покани са две, а одобрените проекти – 65, на обща стойност 15,4 млн. евро.
По първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на установения срок – от 23 септември 2015 г. до 25 януари 2016 г., са получени 213 проекта. От тях одобрени за финансиране са 48 на обща стойност 10 335 473 евро.

Те са разпределени по приоритетни оси, както следва:

• ПО 1 „Околна среда“ – 14 договора на обща стойност 3 864 831 евро, от които 9 инвестиционни проекта и 5 от типа „меки мерки“;
• ПО 2 „Туризъм“ – 17 проекта за 4 707 628 евро, от които 10 инвестиционни и 7 от типа „меки мерки“;
• ПО 3 „Конкурентоспособност“ – 17 договора от типа „меки мерки“ на обща стойност 1 763 014 евро.

Към края на 2018 г. по първата покана успешно са приключили своето изпълнение 46 от финансираните проекти.

Втората покана за набиране на предложения е обявена на 9.02.2018 г., като крайният й срок е бил 11.05.2018 г. Тя е с общ бюджет 6 917 631 евро. Получени са 162 проекта, от които одобрени за финансиране са 17 за 5 110 606 евро. Проектите са със срок на изпълнение между 12 и 24 месеца, а бенефициенти са общини, неправителствени организации, асоциации, туристически дружества, училища, университети, читалища, културни центрове, администрации на природни паркове и др. от двете партниращи държави.

Предстоящо

Договорите по втората покана са в процес на подготовка и се очаква да бъдат подписани до края на юни 2019 г. До края на настоящата календарна година предстои да бъдат изпълнени два договора по първата покана.
Заложено е и стартиране на процеса на програмиране за периода 2021 – 2027 г.

Успешно реализирани проекти

Проект CB006.1.21.001 „Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово – Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции“

Общата му стойност е 412 111,62 евро. Целта на проекта е повишаване на туристическия потенциал в трансграничния регион чрез реновиране на общинските читалища и опазване на местните културни традиции. Той е завършил на 16.10.2018 г., като е включил рехабилитация на сградите на читалищата в с. Секирник и в с. Рибново. След изпълнението на дейностите двата обекта са с повишена енергийна ефективност (ЕЕ), а читалището в с. Рибново е получило и оборудване за създаване на изложба на местната културна традиция в трансграничния регион – обичаят „Сватба в Рибново“.

Проект CB006.1.11.079 „Еко детски градини за устойчиво бъдеще (Зелени детски градини)“

Неговата обща стойност е 398 574,35 евро. Проектът е приключил на 16.04.2018 г. Той е включил: дребномащабни инвестиции в ЕЕ и възобновяеми енергийни източници в сградите на детски градини, намиращи се в Струмица и Кюстендил (реконструкция и оборудване на „зелени“ класни стаи, изграждане на „зелени“ детски площадки); прилагане на програма за изграждане на капацитет за учители; обучение на служителите в детските градини и родителите за опазване на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси и др.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.06.2019. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: