Анализи

Икономически отчет за строителния сектор за 2018 г.

Арх. Лидия Станкова, директор на дирекция в КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки на ЕС По предварителни данни на Евростат за четвъртото тримесечие на миналата година строителната продукция нараства с 0,6% в еврозоната, като сградното строителство се увеличава с 0,9%, а инженерното намалява с 0,2% спрямо предходното тримесечие. За периода октомври - декември 2018 г. в ЕС 28 също се наблюдава увеличение на строителната продукция с 0,4%, като при сградното и инженерното нарастването спрямо предходното тримесечие е съответно с 0,5% и с 0,1%. Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за повишаване на строителната продукция през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното тримесечие, са Латвия с 8,7%, Унгария - 4,8%, Люксембург – 3,3%, и Малта – 3%. България увеличава своя темп на строителна продукция с 1,7%. Най-голямо забавяне на темпа спрямо предходното тримесечие се забелязва в Литва (-2,1%), Чехия (-1,8%) и Хърватия (-0,7%). Строителната продукция в еврозоната, отчетена за четвъртото тримесечие на 2018 г., се увеличава с 1,7% в сравнение със същия период на 2017 г., при ръст от 1% на сградното строителство и от 3,6% на инженерното. В ЕС 28 на годишна база нарастването на строителната продукция е с 2% при ръст от 1,2% на сградното строителство и от 5,2% на инженерното. Сред държавите членки, за които има данни, с най-висок ръст на строителната продукция за четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. са Латвия с 21,4%, Унгария - 21,1%, Полша – 16%, Словения – 14,9%, и Естония – 13,2%. България отчита повишение в темпа на растеж на строителната продукция с 0,9%. На годишна база забавяне се наблюдава в Румъния (-4,7%), Швеция (-3,0%), Франция (-0,5%) и Германия (-0,2%). Строителството в България Обща строителна активност Общата строителна активност за строителния бизнес през 2018 г. спрямо предходната година по основни показатели: ✓Строителна продукция – 14 827 млн. лв., ръст от 10,2%; – „Сградно строителство“ – 8359 млн. лв., ръст от 11%; – „Инженерно строителство“ – 6468 млн. лв., ръст от 9,2%; ✓Обявени обществени поръчки – 2172 бр. на стойност 9718 млн. лв., ръст от 30,5% на броя и от 66,4% на стойността; ✓Сключени договори – 3064 бр. на стойност 2890 млн. лв., ръст от 9,1% на броя и от 21,5% на стойността. Произведена продукция в строителството По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за 2018 г. е на обща стойност 14 827 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%. Произведена продукция по сегменти: „Сградно строителство“, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2018 г. в размер на 8359 млн. лв., или е с дял от 56,4% от общата в сектора за разглеждания период. Спрямо 2017 г. произведената продукция в сградното строителство нараства с 11%. В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за 2018 г. възлиза на 6468 млн. лв. и е с дял от 43,6% от общата в строителството. Спрямо 2017 г. произведената продукция в инженерната инфраструктура нараства с 9,2%. Общо отработените човекочаса в строителството за 2018 г. са 198 млн., като спрямо същия период на предходната година те се увеличават с 6%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за 2018 г. са 1675, при 1664 за 2017 г., което показва, че на годишна база са повече с 0,7%. Разходите на работодателя за труд за 2018 г. възлизат на 1488 млн. лв. На годишна база предварителните данни сочат повишаването им с 15,4%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2018 г. са средно 7,50 лв. при 6,90 лв. за 2017 г., или на годишна база те са с 8,7% по-високи. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Издадените разрешителни за строеж на нови сгради през 2018 г. са за 5774 сгради с 35 526 жилища в тях, с 4 471 065 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Като спрямо предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 3,8%, жилищата в тях - с 42,3%, както и РЗП с 39%. За административни сгради са издадени 128 разрешителни за строеж с 504 341 кв. м РЗП, които в сравнение с 2017 г. нарастват с 0,8%, при увеличение на РЗП с 129,6%. За други сгради – 4826 разрешителни за строеж с 3 086 603 кв. м РЗП, като спрямо предходната година издадените разрешителни за строеж намаляват с 11,6%, както и РЗП с 2,4%. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области За 2018 г. най-много разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в областите: Жилищни София (столица) – 1045 разрешителни за жилищни сгради с 14 761 жилища в тях; Пловдив – 849 разрешителни за сгради с 5337 жилища в тях; Варна – 549 разрешителни за сгради с 4237 жилища в тях; Бургас – 504 разрешителни за сгради с 3231 жилища в тях. София област – 443 разрешителни за сгради с 541 жилища в тях. Административни София (столица) – 38 разрешителни за строеж; Благоевград – 15 разрешителни за строеж; Пазарджик – 13 разрешителни за строеж; Пловдив – 7 разрешителни за строеж; Започнато строителство на нови сгради Започнато е строителството на 6360 нови сгради с 4 862 854 кв. м РЗП за 2018 г., като от тях 3824 са жилищни с 22 154 жилища в тях и 2 713 578 кв. м РЗП. В сравнение с 2017 г. започнатото строителство на нови жилищни сгради се увеличава с 3,9%, както и броят на жилищата в тях с 50,9%. Разгънатата им застроена площ също е повече – с 40,7%. За същия период е започнато строителство на 83 административни сгради с 139 925 кв. м РЗП, като спрямо предходната година се регистрира спад от 1,2%, а разгънатата застроена площ се увеличава с 12,1%. За 2018 г. е започнато строителство и на 2453 други сгради с 2 009 351 кв. м РЗП, като в сравнение с 2017 г. строителството при тях намалява с 18,2%, а разгънатата застроена площ се увеличава с 4,2%. Започнато строителство на нови сгради по области Най-активни през 2018 г. при започнатото строителството на нови сгради са областите: Жилищни София (столица) – 643 сгради със 7989 жилища в тях; Пловдив – 637 сгради с 1846 жилища в тях; Варна – 437 сгради с 3519 жилища в тях; Бургас – 368 сгради с 2848 жилища в тях. Административни София (столица) – 30 сгради; Благоевград – 6 сгради; Варна – 6 сгради. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища за 2018 г. са 2313 сгради и 8104 жилища в тях. Те са с общо РЗП 748 480 кв. м, като жилищната площ е 482 264 кв. м, спомагателната площ е 206 974 кв. м и площ на кухните - 59 242 кв. м. Спрямо 2017 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 4,9%, а жилищата в тях намаляват с 3,3% при увличване на общото РЗП с 2,3%. Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за 2018 г. регистрират областите: Варна – 348 сгради с 1823 жилища в тях, РЗП - общо 154 049 кв. м; Пловдив – 345 сгради с 1133 жилища в тях, РЗП - общо 116 485 кв. м; Бургас – 281 сгради с 1587 жилища в тях, РЗП - общо 128 583 кв. м; София (област) – 185 сгради с 205 жилища в тях, РЗП - общо 27 535 кв. м; Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) По предварителни данни разходите за придобиване на ДМА за 2018 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 18 012 млн. лв. За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 920 млн. лв., или дял от 5,1% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в отрасъл „Строителство” за 2018 г. намаляват със 17,9% спрямо предходната година. Пазар на труда Наети лица по трудово и служебно правоотношение За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение по предварителни данни за 2018 г. са 120,0 хил. бр., или 5,4% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 7,5 хил. бр., или 5,9%. Заети, наети и самонаети лица Заетите лица в икономиката за 2018 г. са 3521,6 хил. бр., като спрямо 2017 г. заетостта намалява с 0,1%. Заетите в отрасъл „Строителство“ за 2018 г.: ✓Заетите лица са 184,5 хил. бр., ръст от 5,2% на годишна база; ✓Наетите лица са 149,3 хил. бр., повишение от 5,2% на годишна база; ✓Самонаетите лица са 35,2 хил. бр., увеличение от 4,8% на годишна база. Безработни лица – общо и в строителството Безработните в отрасъл „Строителство“ за 2018 г. са 17,1 хил., или 9,9% от общо регистрираните безработни. Спрямо предходната година се наблюдава намаляване на безработните в сектора с 9% при тогава отчетени 18,8 хил. безработни лица. Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение Общо за икономиката: Средната годишна работна заплата по предварителни данни за 2018 г. е 13 621 лв., спрямо същия период на 2017 г. нараства с 1173 лв., или 9,4%. За сектор „Строителство“: Средната годишна работна заплата по предварителни данни за 2018 г. е 10 634 лв., спрямо същия период на предходната година нараства с 590 лв., или 5,9%. Инвестиционна активност Поток на преки чуждестранни инвестиции в България Преките чуждестранни инвестиции за 2018 г. в отрасъл „Строителство“ са с отрицателна стойност и възлизат на -96,3 млн. евро., като спрямо 2017 г. намаляват с 272,2 млн. евро. Камара на строителите в България Централен професионален регистър на строителите Към 31.05.2019 г. вписаните строителни компании в ЦПРС са 5302, от които 5252 регистрирани български юридически лица и 50 чуждестранни фирми. Заличени са 393 фирми от Регистъра за неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 от ЗК. Разпределение на строителите по критерии: ✓„Персонал“ (на база 2017 г.) – 67 големи компании (над 250 човека), дял от 1,3%; – 701 средни фирми (от 50 до 249 човека), дял от 13,3%; – 4484 малки (до 49 човека), дял от 85,4%; ✓„Нетни приходи от продажби“ (на база 2017г.) – 7 големи компании (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,1%; – 93 средни фирми (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,8%; – 5152 малки (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 98,1%.