Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ за 2018 г.

Прочетена: 83

Арх. Лидия Станкова,
директор на
дирекция в КСБ

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2018 г. в сектор „Строителство“ са сключени 3069 договора на обща стойност 2891 млн. лв., което е със 7 млн. лв. по-малко от обявената прогнозна сума от 2898 млн. лв.

В сравнение с 2017 г. броят на сключените договори в сектора нараства с 9,3%, a стойността им с 21,4%.

По стойност

Сключените 3069 договора в сектор „Строителство“ на обща стойност 2891 млн. лв. са:

✓До 200 хил. лв – 1386 бр. за 87 млн. лв.
✓От 200 хил. лв. до 2150 хил. лв. – 1440 бр. за 1058 млн. лв.
✓Над 2 150 хил.лв. – 243 бр. за 1746 млн. лв.

Сравнителният анализ спрямо 2017 г. показва, че сключените договори през 2018 г. до 200 хил. лв. в сектор „Строителство“ се увеличават с 12,3% (152 бр.), като стойността им също нараства със 7,4%, което е с 6 млн. лв. повече. При сключените договори от 200 хил. лв. до 1250 хил. лв. тенденцията също е повишаване на броя с 1,8% (25 бр.), както и на стойността с 8,6% (84 млн. лв.). При тези над 2150 хил. лв. се наблюдава нарастване на броя с 51,9% (83 бр.) и ръст при стойността с 31,7% (420 млн. лв.) в сравнение с 2017 г.

По вид строителство

✓„Инженерна инфраструктура“

Сключените договори за 2018 г. в инженерната инфраструктура са 1221 бр., или 39,8% от всички в сектора, на стойност 1483 млн. лв., което е 51,3% от общата стойност на договорите за строителство.

✓„Сградно строителство“

Делът на договорите при сградното строителство е 29,5% от общо сключените, или 905 бр., на стойност 420 млн. лв., представляваща 14,5% от общата на всички за строителство.

✓„Енергийна инфраструктура“

В енергийната инфраструктура сключените договори по обществени поръчки са 710 бр., или 23,1% от всички в сектора, на стойност 618 млн. лв., или 21,4% от общата стойност на договорите.

✓„ВиК инфраструктура“

При ВиК инфраструктурата делът е 7,6% от общо сключените договори, или 233 бр., при стойност от 370 млн. лв., което е 12,8% от цялата стойност на договорите за строителство.

Данните показват, че в „Инженерна инфраструктура“ са сключени най-много договори с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените в сектора.

Тенденция при сключените договори през 2018 г. спрямо 2017 г. по вид строителство

✓„Инженерна инфраструктура“ – ръст от 59% на сключените договори и увеличаване на стойността с 28,6%.
✓„Сградно строителство“ – увеличение от 24,5% на сключените договори и на стойността с 64,1%.
✓„Енергийна инфраструктура“ – спад от 39,3% на сключените договори и намаляване на стойността с 13,8%.
✓„ВиК инфраструктура“ – ръст от 60,7% на сключените договори, както и увеличаване на стойността с 45,1%.

По тип възложители

✓Общини
2072 бр. – 1623 млн. лв.
✓Комунален и обществен сектор
171 бр. – 156 млн. лв.
✓Болници и учебни заведения
139 бр. – 84 млн. лв.
✓Министерства и агенции
683 бр. – 1026 млн. лв.
✓Други
4 бр. – 2 млн. лв.

Тенденцията при сключените договори по тип възложители се запазва и през 2018 г. Водещи възложители с най-голям брой сключени договори за изпълнение на строителство и с най-голяма стойност остават общините, следват министерства и агенции, комунален и обществен сектор, болници и учебни заведения.

Сравнителният анализ спрямо 2017 г. сочи положителен годишен темп при сключените договори по обществени поръчки от възложителите, а именно:
– Общини – спад от 1% на броя сключени договори и понижение от 0,5% на стойността.

– Министерства и агенции – ръст от 41,1% на договорите и значително увеличение при стойността от 70,1%. Това показва, че през 2018 г. стойностите на обемите, които са възложени за изпълнение, са значително по големи, както и нарастване на броя сключени договори спрямо 2017 г.

– Комунален и обществен сектор – ръст от 21,3% при договорите и значително повишение при стойността от 90,3%, което сочи, че през 2018 г. броят на сключените договори е по-голям при немалко увеличение на стойностния обем в сравнение с 2017 г.

Болници и учебни заведения – значителен ръст от 61,6% при броя договори и повишение при стойността от 35%. Това е показател за повече сключени договори с по-големи стойностни обеми от тези през 2017 г.

Други възложители – тенденцията при тях е намаляване на броя договори с 20% и ръст на стойността от 4,5% спрямо 2017 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

Общият брой на сключените договори за 2018 г. е 3069 броя на стойност 2891 млн. лв., от които:

✓Фирми – 2520 броя на стойност 1788 млн. лв., като:

Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са:
– Големи компании (над 250 човека) – 188 бр. на стойност 472 млн. лв.
– Средни фирми (от 50 до 249 човека) – 1298 бр. на стойност 994 млн. лв.
– Малки (до 49 човека) – 985 бр. на стойност 312 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 49 бр. на стойност 10 млн. лв.*

– Консорциуми, обединения, сдружения – 549 бр. на стойност 1103 млн. лв., от които 2 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 2 млн. лв.
(*Част от договорите включват дейности по неотложни и възстановителни работи, аварийни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване, текущи ремонти и поддръжка на съществуващи горски пътища, изграждане на пожароизвестителни системи.)

За 2018 г. фирмите заемат 82,1% дял от общо сключените договори и 61,9% от общата им стойност, а консорциумите – 17,9% от броя на договорите и 38,1% от стойността. Водещи остават фирмите както в броя, така и в стойността на сключените договори.

За 2018 г. малките строителни компнии заемат 39,1% дял от броя на сключените договори от фирми и 17,4% от стойността. Средните компании са с дял 51,5% от общия брой и с 55,6% от стойността на сключените договори от фирми. Делът на големите компании е 7,5% от броя сключени договори и 26,4% от стойността. С нерегистрирани в ЦПРС фирми са 1,9% от броя и 0,6% от стойността на сключените договори от фирми.

Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2017 г. – водещи с най-голям брой сключени договори са средните компании при ръст от 34,1% (330 бр.) на годишна база и с най-голяма стойност, при значителен ръст от 55,8% (356 млн. лв.). Малките фирми отбелязват спад от 6,3% (66 бр.) и понижение на стойността от 9,8% (34 млн. лв.). Големите компании регистрират ръст от 6,8% (или 12 броя повече) спрямо предходната година и увеличение при стойността от 34,1% (120 млн. лв.). В сравнение с 2017 г. фирмите без регистрация в ЦПРС остават почти без изменение в броя на сключените договори при ръст от 2,1% (1 бр.) и ръст от 66,7% (4 млн. лв.) на стойността им. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя с 3% (или 17 по-малко) и ръст при стойността от 6,2% (64 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

✓„Инженерна инфраструктура“ – 1221 бр. на стойност 1483 млн лв., от тях:

Фирми – 1034 бр. на стойност 940 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 139 сключени договора на стойност 356 млн. лв.;
– Средни строителни фирми – 611 сключени договора на стойност 509 млн. лв.;
– Малки строителни компании – 261 сключени договора на стойност 71 млн. лв.;
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 23 сключени договора на стойност 4 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – 187 бр. на стойност 543 млн. лв.
✓ „Сградно строителство“ – 905 бр. на стойност 420 млн. лв., от тях:

Фирми – 734 бр. на стойност 310 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 8 сключени договора на стойност 29 млн. лв.;
– Средни строителни фирми – 281 сключени договора на стойност 170 млн. лв.;
– Малки строителни компании – 427 сключени договора на стойност 109 млн. лв.;
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 18 сключени договора на стойност 2 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – 171 бр. на стойност 110 млн. лв.
✓„Енергийна инфраструктура“ – 710 бр. на стойност 618 млн. лв., от тях:

Фирми – 597 бр. на стойност 368 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 25 сключени договора на стойност 46 млн. лв.;
– Средни строителни фирми – 314 сключени договора на стойност 216 млн. лв.;
– Малки строителни компании – 250 сключени договора на стойност 102 млн. лв.;
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 8 сключени договора на стойност 4 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – 113 бр. на стойност 250 млн. лв.
– 2 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 2 млн. лв.

✓ „ВиК инфраструктура“ – 233 бр. на стойност 370 млн. лв., от тях:

Фирми – 155 бр. на стойност 170 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 16 сключени договора на стойност 41 млн. лв.;
– Средни строителни фирми – 92 сключени договора на стойност 99 млн. лв.;
– Малки строителни компании – 47 сключени договора на стойност 30 млн. лв.;
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – няма сключени договори.
– Консорциуми, обединения, сдружения – 78 бр. на стойност 200 млн. лв.

Анализът показва, че при фирмите, сключили договори, средните компании доминират по критерий „брой“ и „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“, „Енергийна инфраструктура“ и „ВиК инфраструктура“. Малките фирми са водещи по критерий „брой“ в „Сградно строителство“. При консорциумите най-голям „брой” и с най-голяма „стойност“ сключени договори са отчетени в „Инженерна инфраструктура“.

В „Инженерна инфраструктура“ спрямо 2017 г. фирмите отчит ръст с 57,4%, което е с 377 бр. повече сключени договори и увеличение при стойността със 73,1%, или 397 млн. лв. Консорциумите регистрират ръст на броя с 68,5%, или 76 бр. повече договори, и бележат спад от 11%, или 67 млн. лв. по-малко при стойността от общо сключените в инженерната инфраструктура спрямо предходната година.

В „Сградно строителство“ спрямо 2017 г. фирмите отчитат ръст от 19,9%, или сключените договори се увеличават със 122 бр., както и повишение при стойността със 72,2%, или 130 млн. лв. При консорциумите се наблюдава ръст на броя с 48,7%, или 56 бр., и повишение на стойността с 44,7%, или 34 млн. лв. повече спрямо 2017 г.

В „Енергийна инфраструктура“ в сравнение с 2017 г. фирмите регистрират спад от 30,6%, или 263 бр. по-малко, и понижение при стойността от 22,7%, или 108 млн. лв.. При консорциумите тенденцията е намаление при броя с 63,4%, или 196 бр., и ръст при стойността с 3,7%, или 9 млн. лв.

При „ВиК инфраструктура“ фирмите регистрират ръст на броя с 36%, или 41 бр., и увеличение на стойността с 18,9%, или 27 млн. лв., спрямо 2017 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на ръст с 151,6%, или 47 бр. при броя на сключените договори, и ръст със 78,6%, или 88 млн. лв. при стойността.

Сключени договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ на стойност над 5 млн. лв.

За 2018 г. сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ на стойност над 5 млн. лв. са 95 броя за 1292,1 млн. лв.

✓По вид строителство

„Инженерна инфраструктура“

За 2018 г. сключените договори в инженерната инфраструктура на стойност над 5 млн. лв. са 62 броя на стойност 812,3 млн. лв.

„Сградно строителство“

За 2018 г. сключените договори в сградното строителство на стойност над 5 млн. лв. са 6 броя на стойност 64,2 млн. лв.

„Енергийна инфраструктура“

За 2018 г. сключените договори в енергийната инфраструктура на стойност над 5 млн. лв. са 12 броя на стойност 223,1 млн. лв.

„ВиК инфраструктура“

За 2018 г. сключените договори във „ВиК инфраструктура“ на стойност над 5 млн. лв. са 15 броя на стойност 192,5 млн. лв.

Сключени договори в сектор „Строителство“ – критерии за възлагане

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна оферта (чл. 70, ал. 1 от ЗОП ), която се определя по един от следните критерии:

✓Най-ниска цена;
✓Ниво на разходите (разходната ефективност);
✓Оптимално съотношение качество/цена.

Според тази норма „икономически най-изгодна“ е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други. Залагайки този критерий, възложителят би си осигурил една по-широка стабилност в изпълнението на поръчката.

За 2018 г. данните показват, че от общо 3069 сключени договора в сектор „Строителство“ в 2006 се поставят критерии за възлагане, което е 65,4% от общо сключените в сектора договори, а в 1063 договора, или 34,6%, липсват такива. Сравнителният анализ на годишна база показва, че дяловото съотношение е без промяна.

Сключени договори в сектор „Строителство“ – източници на финансиране

Броят на сключените договори, финансирани от държавния бюджет, за 2018 г. е 2418 на стойност 1670 млн. лв., а по оперативни програми на Европейския съюз – 651 на стойност 1221 млн. лв.
Тенденцията, която се надблюдава през 2018 г. спрямо предходната година по начин на финансиране, е увеличаване на броя с 0,9% (6 бр.), както и на стойността с 25,1% (245 млн. лв.) на сключените договори по оперативни програми на ЕС и увеличаване на броя с 11,7% (254 бр.), както и на стойността с 18,9% (265 млн. лв.) при сключените договори, финансирани от държавния бюджет.

Сравнителният анализ на годишна база показва, че дяловото съотношение е без промяна. През 2018 г. финансирането на сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ със средства от държавният бюджет е с дял 57,8% при 42,2% по оперативни програми. По същия начин през 2017 г. сключените договори, финансирани със средства от държавния бюджет, са с дял 59%, а по оперативни програми на ЕС – с 41%.

Приложимост на изисквания за системи за управление от европейските и международни стандарти за 2018г.:

✓БДС EN ISO 9001 – Системи за управление на качеството – 59,4%;
✓БДС EN ISO 14001 – Системи за управление на околната среда – 44%;
✓БДС EN OHSAS 18001 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – 7,9%;
✓БДС EN ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията – 0,2%;
✓БДС IEC 17020 – Изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол – 0,5%;
✓БДС EN ISO 17025 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране – 0,1%;
✓БДС EN ISO 9606-1 – Определя изискванията за квалификация изпитване на заварчици за заваряване чрез стопяване на стомани – 0,5%.

Методология и източници на информация

Анализът „Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ за 2018 г. е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани ежедневно от експерти към дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ към Камарата на строителите в България.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.09.2019. Категория Анализи, Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: