Анализи

Икономически отчет за строителния сектор – първо полугодие 2019 г.

Арх. Лидия Станкова, директор на дирекция в КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки на ЕС По предварителни данни на Евростат за второто тримесечие на 2019 г. строителната продукция намалява с 1% в еврозоната, като спрямо предходното тримесечие понижението при сградното строителство е 0,8%, а при инженерното с 0,9%. В ЕС 28 се наблюдава също намаляване на строителната продукция с 1,2% в периода април - юни 2019 г., като и при сградното, и при инженерното строителство продукцията се понижава съответно с 1% и с 1,1%, в сравнение с предходното тримесечие. Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за нарастване на строителната продукция през второто тримесечие на т.г. спрямо предходното тримесечие, са Румъния с 15,3%, Испания с 1,4%, следват Финландия - 0,7%, и Белгия - 0,4%. България намалява своя темп на строителна продукция с 1,8%. Най-голямо забавяне на темпа спрямо предходното тримесечие се наблюдава в Швеция (-5,3%), Словения (-5%) и Унгария (-3,1%). Строителната продукция в еврозоната, отчетена за второто тримесечие на 2019 г., се увеличава с 2% в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. при ръст от 2,1% на сградното строителство и от 2,4% на инженерното. В ЕС 28 нарастването е с 2,2% на строителната продукция на годишна база при ръст от 1,9% на сградното строителство и от 4,1% на инженерното. Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за най-висок ръст на строителната продукция за второто тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г., са Румъния с 30,7%, Унгария - 27,5%, Литва - 8,9%, Словения - 8,6%, и Полша - 8,1%. България отчита ръст в темпа на растеж на строителна продукция с 3,2%. На годишна база забавяне се наблюдава само в Словакия (-1,0%). Строителството в България Обща строителна активност Общата строителна активност за строителния бизнес през първото полугодие на 2019 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели: ✓Строителната продукция – 6978 млн. лв., ръст от 16,3%; – „Сградното строителство“ – 4141 млн. лв., ръст от 21,1%; – „Инженерно строителство“ – 2837 млн. лв., ръст от 10%; ✓Обявени обществени поръчки – 1120 бр. на стойност 3356 млн. лв., спад от 0,5% на броя и ръст от 8,6% на стойността; ✓Сключени договори – 1209 бр. на стойност 1785 млн. лв., ръст от 31,3% на броя и ръст от 106,1% на стойността. Произведена продукция в строителството По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2019 г. е на обща стойност 6978 млн. лв., като спрямо същия период на 2018 г. се увеличава с 16,3%. Произведена продукция по сегменти: „Сградно строителство“, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото полугодие на 2019 г. в размер на 4141 млн. лв., или е с дял от 59,3% от общата в сектора за разглеждания период. Спрямо същия период на 2018 г. произведената продукция в сградното строителство нараства с 21,1%. В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за първото полугодие на 2019 г. възлиза на 2837 млн. лв. и е с дял от 40,7% от общата в строителството. В сравнение със същите месеци на 2018 г. произведената продукция в инженерната инфраструктура нараства с 10%. Разходи за труд/отработени човекочаса Общо отработените човекочаса в строителството за първото полугодие на 2019 г. са 102,5 млн., като спрямо същия период на предходната година те се увеличават с 5,7%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото полугодие на 2019 г. са 841, при 831 за същия период на 2018 г. Това показва, че на годишна база отработените човекочаса се увеличават с 1,2%. Разходите на работодателя за труд за първото шестмесечие на 2019 г. възлизат на 832,6 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаването им с 16,1%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за първото полугодие на 2019 г. са средно 8,12 лв. при 7,40 лв. за същия период на 2018 г., което показва, че на годишна база се повишават с 9,7%. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Издадените разрешителни за строеж на нови сгради през първото полугодие на 2019 г. са за 2838 жилищни сгради с 16 288 жилища в тях, с 2 111 374 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо същия период на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 7,6%, жилищата в тях - с 12,9%, както и РЗП - с 14,8%. За административни сгради са издадени 59 разрешителни за строеж с 129 545 кв. м РЗП, които спрямо първото полугодие на 2018 г. нарастват с 1,7% при увеличение на РЗП с 92,1%. За други сгради - 2317 разрешителни за строеж с 1 148 939 кв. м РЗП, като спрямо шестмесечието на предходната година издадените разрешителни за строеж нарастват с 0,7%, докато тяхната РЗП намалява с 28,1%. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области За първото полугодие на 2019 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в областите: Жилищни сгради Пловдив – 483 разрешителни за жилищни сгради с 2668 жилища в тях; София (столица) – 450 разрешителни за жилищни сгради с 6552 жилища в тях; Варна – 252 разрешителни за жилищни сгради с 1450 жилища в тях; Бургас – 243 разрешителни за жилищни сгради с 1065 жилища в тях; София – 229 разрешителни за жилищни сгради с 454 жилища в тях. Административни сгради София (столица) – 8 разрешителни за строеж; Пловдив – 8 разрешителни за строеж; Благоевград – 6 разрешителни за строеж; Варна – 4 разрешителни за строеж. Започнато строителство на нови сгради За първото полугодие на 2019 г. е започнато строителството на 3381 нови сгради с 2 443 690 кв. м РЗП, като от тях 2074 са жилищни с 10 131 жилища в тях и 1 351 387 кв. м разгъната застроена площ. В сравнение с първото полугодие на 2018 г. започнатото строителство на нови жилищни сгради се увеличава с 12%, броят на жилищата в тях намалява с 2,1%, а разгънатата им застроена площ се повишава с 4,9%. За същия период е започнато строителството на 41 административни сгради с 60 694 кв. м РЗП, като спрямо полугодието на предходната година се регистрира спад от 4,7%, а разгънатата им застроена площ се увеличава с 24,5%. За преиода януари - юни 2019 г. е започнато строителството и на 1266 други сгради с 1 031 609 кв. м РЗП, като спрямо същия период на предходната година строителството при тях се увеличава с 6,3%, а разгънатата застроена площ с 5,9%. Започнато строителство на нови сгради по области Най-активни през първото полугодие на 2019 г. при започнатото строителството на нови сгради са областите: Жилищни сгради София (столица) – 382 жилищни сгради с 3861 жилища в тях; Пловдив – 308 жилищни сгради с 674 жилища в тях; Варна – 231 жилищни сгради с 1227 жилища в тях; Бургас – 197 жилищни сгради с 1019 жилища в тях; Административни сгради София (столица) – 8 сгради; Бургас – 4 сгради; Варна – 4 сгради. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища За първото полугодие на 2019 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 1267 с 4703 жилища в тях с общо РЗП 410 254 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 293 821 кв. м, а спомагателната площ е 116 433 кв. м. Спрямо същия период на 2018 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 10,9%, а жилищата в тях съответно с 23,1% при увеличение на общото РЗП с 15,6%. Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото полугодие на 2019 г. регистрират областите: Жилищни сгради и жилища Варна – 183 жилищни сгради с 1106 жилища в тях, РЗП - общо 83 669 кв. м; Бургас – 141 жилищни сгради със 719 жилища в тях, РЗП - общо 52 823 кв. м; Пловдив – 140 жилищни сгради с 619 жилища в тях, РЗП - общо 54 666 кв. м; София – 123 жилищни сгради със 135 жилища в тях, РЗП - общо 17 823 кв. м. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходите за придобиване на ДМА за първото полугодие на 2019 г. по предварителни данни общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 8567 млн. лв. За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 446 млн. лв., или дял от 5,2% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2019 г. намаляват с 34,7% спрямо същия период на 2018 г. ПАЗАР НА ТРУДА Наети лица по трудово и служебно правоотношение За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение по предварителни данни към края на юни 2019 г. са 131,5 хил. бр., или 5,6% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват ръст от почти 5 хил. бр., или 3,9%. Заети, наети и самонаети лица Заетите лица в икономиката за първото полугодие на 2019 г. са 3538,3 хил. бр., като спрямо същия период на 2018 г. заетостта нараства с 0,2%. Заетите в отрасъл „Строителство“ за първо полугодие на 2019 г.: ✓Заетите лица са 190,1 хил. бр., ръст от 5,9% на годишна база; ✓Наетите лица са 153,2 хил. бр., ръст от 6,9% на годишна база; ✓Самонаетите лица са 36,9 хил. бр., ръст от 1,9% на годишна база. (Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.) Безработни лица – общо и в строителството Безработните в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2019 г. са 13,6 хил., или 8,9% от общо регистрираните безработни. Спрямо същия пероид на предходната година се наблюдава намаляване на безработните в сектора с 22,3% при тогава отчетени 17,5 хил. безработни лица. Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение Общо за икономиката: Средната месечна работна заплата по предварителни данни за първото полугодие на 2019 г. е 1234 лв., спрямо същия период на 2018 г. нараства със 133 лв., или 12,1%. За сектор „Строителство“: Средната месечна работна заплата по предварителни данни за първото полугодие на 2019 г. е 947 лв., спрямо същия период на 2018 г. нараства с 93 лв., или 10,9%. Инвестиционна активност Поток на преки чуждестранни инвенстиции в България В отрасъл „Строителство“ Преките чуждестранни инвестиции за първото полугодие на 2019 г. в отрасъл „Строителство“ възлизат на 20,5 млн. евро, като спрямо първите шест месеца на 2018 г. нарастват с 54,5 млн. евро. Камара на строителите в България Централен професионален регистър на строителите (ЦПРС) Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 12.09.2019 г. са 5587, от които 5531 регистрирани български юридически лица и 56 чуждестранни фирми. Заличени са 393 фирми от Регистъра по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 от ЗКС. Разпределение на строителите по критерии: ✓„Персонал“ (на база 2017 г.) – 67 големи компании (над 250 човека), дял от 1,2%; – 701 средни фирми (от 50 до 249 човека), дял от 12,7%; – 4763 малки (до 49 човека), дял от 86,1%. ✓„Нетни приходи от продажби“ (на база 2017 г.) – 7 големи компании (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,1%; – 93 средни фирми (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,7%; – 5431 малки (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 98,2%.