Анализи

Икономически отчет на строителния сектор за 2019 г.

Екип на КСБ Европейска икономика Строителна продукция на страните членки на ЕС По предварителни данни на Евростат за четвъртото тримесечие на 2019 г. строителната продукция в Еврозоната намалява с 0,9%, като сград­ното строителство спада с 1%, а инженерното се увеличава с 0,2% спрямо предходното тримесечие. За периода октомври – декември 2019 г. в ЕС 27 също се наблюдава спад на строителната продукция с 0,6%, като и при сградното, и при инженерното строителство продукцията намалява съответно с 0,6% и с 0,2% спрямо предходното тримесечие. Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за нарастване на строителната продукция през октомври – декември 2019 г. спрямо предходния период, са: Швеция с 4,9%, Словения - 2,4%, Латвия и Чехия - 1,1%, Финландия - 0,8%. Най-голямо забавяне на темпа се наблюдава в Полша (-5,4%), Румъния (-2,7%) и Германия (-1,9%). Строителната продукция в Еврозоната, отчетена за четвъртото тримесечие на 2019 г., в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. намалява с 0,3% при спад от 0,6% на сградното и ръст от 1,1% на инженерното строителство. В ЕС 27 на годишна база има нарастване с 0,3% на строителната продукция при ръст от 0,5% на сград­ното строителство и повишение от 0,5% на инженерното. Сред страните членки на ЕС, за които има данни за най-висок ръст на строителната продукция за четвъртото тримесечие на 2019 г., спрямо същото тримесечие на 2018 г., са: Румъния с 25,7%, Унгария – 9,7%, Литва – 6,2%, Швеция – 3,7%, и Чехия – 3,4%. Най-голямо забавяне на годишна база се наблюдава в Словакия (-5,6%), Словения и Испания (-3,8%) и Полша (-3,5%). Строителството в България Обща строителна активност Общата строителна активност за строителния бизнес за 2019 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели: Строителната продукция – 17 055 млн. лв., ръст от 8,3%; – Сградно строителство – 10 034 млн. лв., ръст от 13%; – Инженерно строителство – 7021 млн. лв., ръст от 2,2 %; Обявени обществени поръчки – 2299 бр. на стойност 6851 млн. лв., ръст от 5,8% на броя и спад от 29,5% на стойността; Сключени договори – 3378 бр. за 8625 млн. лв., ръст от 9,3% на броя и ръст от 197,2% на стойността. Произведена продукция в строителството По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за 2019 г. е на обща стойност 17 055 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличава с 8,3%. Произведена продукция по сегменти: Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно, формира произведена продукция за 2019 г. в размер на 10 034 млн. лв., или с дял от 58,8% от общата в сектора за разглеждания период. В сградното строителство тя нараства с 13% спрямо 2018 г. В инженерната инфраструктура произведената продукция за 2019 г. възлиза на 7021 млн. лв. и е с дял от 41,2% от общо произведената в строителството. Спрямо 2018 г. тя нараства с 2,2%. Разходи за труд/ отработени човекочаса Общо отработени в строителството за 2019 г. са отчетени 208,2 млн. човекочаса, като спрямо предходната година се увеличават с 5%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за 2019 г. са 1698, при 1675 за 2018 г., което показва ръст на годишна база с 1,4%. Разходите на работодателя за труд за 2019 г. възлизат на 1732,2 млн. лв. На годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите с 16,4%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2019 г. са средно 8,32 лв., при 7,50 лв. за 2018 г., което показва, че се увеличават с 10,9% на годишна база. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за 2019 г. са за 5980 жилищни с 32 783 апартамента в тях и 4 117 599 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни обекти се увеличават с 3,6%, броят на жилищата в тях намалява със 7,7%, а РЗП - със 7,9%. За административни сгради са издадени 103 разрешителни за строеж с 209 017 кв. м РЗП, които спрямо 2018 г. намаляват с 19,5% при понижаване на РЗП с 58,6%. За други сгради – 4608 разрешителни за строеж с 2 454 014 кв. м РЗП, като спрямо предходната година има спад на издадените визи с 4,5%, а тяхната РЗП намалява с 20,5%. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области За 2019 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в областите: Жилищни сгради София (столица) – 956 разрешителни за жилищни сгради с 12 906 жилища в тях; Пловдив – 931 разрешителни за жилищни сгради с 4495 жилища в тях; Варна – 592 разрешителни за жилищни сгради с 4367 жилища в тях; София – 500 разрешителни за жилищни сгради с 925 жилища в тях; Бургас – 475 разрешителни за жилищни сгради с 2258 жилища в тях. Административни сгради София (столица) – 20 разрешителни за строеж; Пловдив – 13 разрешителни за строеж; Варна – 9 разрешителни за строеж; Благоевград – 6 разрешителни за строеж. Започнато строителство на нови сгради За 2019 г. е започнато строителството на 6834 нови сгради с 4 863 704 кв. м РЗП, като от тях 4223 жилищни със 22 922 жилища в тях и 2 942 290 кв. м РЗП. В сравнение с 2018 г. започнатото строителство на нови жилищни сгради се увеличава с 10,4%, броят на жилищата в тях нараства с 3,5%, а разгънатата им застроена площ е с 8,4% повече. За същия период е започнато строителството на 65 административни сгради с 84 777 кв. м РЗП, като спрямо предходната година се регистрира спад от 21,7%, а разгънатата им застроена площ намалява с 39,4%. За 2019 г. е започнато изграждането и на 2546 други сгради с 1 836 637 кв. м РЗП, като спрямо предходната година строителството при тях се увеличава с 3,8%, а разгънатата застроена площ намалява с 8,6%. Започнато строителство на нови сгради по области Най-активни за 2019 г. при започнатото строителството на нови сгради са областите: Жилищни София (столица) – 757 жилищни сгради с 8942 жилища в тях; Пловдив – 702 жилищни сгради с 1927 жилища в тях; Варна – 471 жилищни сгради с 3718 жилища в тях; Бургас – 362 жилищни сгради с 1829 жилища в тях. Административни София (столица) – 11 сгради; Бургас – 4 сгради; Варна – 4 сгради; Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища За 2019 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 3064 с 12 069 жилища в тях с общо РЗП 1 114 104 кв. м, като площта, вкл. кухни над 4 кв. м, е 805 454 кв. м, а спомагателната площ е 308 650 кв. м. Спрямо 2018 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 31,8%, а жилищата в тях съответно с 48,3%, при увеличаване на общата РЗП с 48,3%. Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за 2019 г. регистрират областите: Варна – 445 жилищни сгради с 2408 жилища в тях, общо РЗП – 197 122 кв. м; Пловдив – 320 жилищни сгради с 1279 жилища в тях с РЗП – 118 311 кв. м; Бургас – 295 жилищни сгради с 2122 жилища в тях с РЗП – 158 267 кв. м; София (столица) – 274 жилищни сгради с 1559 жилища в тях с РЗП – 163 287 кв. м. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за 2019 г. по предварителни данни общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 19 585 млн. лв. За отрасъл „Строителство“ са 1004 млн. лв., или дял от 5,1% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че за 2019 г. разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство“ намаляват с 33,2% спрямо предходната година. Пазар на труда Заети, наети и самонаети лица Заетите лица в икономиката за 2019 г. са 3533,6 хил., като спрямо 2018 г. заетостта нараства с 0,3%. Заетите в отрасъл „Строителство“: Заетите лица са 195,7 хил., ръст от 6,1% на годишна база; Наетите лица са 157,7 хил., ръст от 5,6% на годишна база; Самонаетите лица са 37,9 хил., ръст от 7,7% на годишна база; (Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.) Безработни лица в строителството Безработните в сектор „Строителство“ за 2019 г. са 12,0 хил., или 8,4% от общо регистрираните безработни. Спрямо предходната година се наблюдава намаляване на безработните в сектора с 30,6%, при тогава отчетени 17,3 хил. безработни лица. Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение Общо за икономиката: По предварителни данни за 2019 г. средната годишна работна заплата е 15 283 лв., като спрямо 2018 г. нараства с 1528 лв., или 11,1%. За сектор „Строителство“: Средната годишна работна заплата по предварителни данни за 2019 г. е 11 883 лв., спрямо предходната година нараства с 800 лв., или 7,2%. Инвестиционна активност Поток на преки чуждестранни инвенстиции в България Общо за 2019 г. – 629,9 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции за 2019 г. в сектор „Строителство“ възлизат на 37,5 млн. евро, като спрямо 2018 г. нарастват със 155,1%. Камара на строителите в България Централен професионален регистър на строителите Към 9.03.2020 г. регистрираните строителни компании в ЦПРС са 5601, от които: – 5544 регистрирани български юридически лица и – 57 чуждестранни фирми. Заличени са 404 компании по неизпълнение на процедурата чл. 20 ал. 2 ЗКС. Разпределение на строителите по критерии: Критерий „Персонал“ (на база 2018 г.): – 66 големи фирми (над 250 човека), дял от 1,19%; – 672 средни компании (от 50 до 249 човека), дял от 12,12%; – 4806 малки фирми (до 49 човека), дял от 86,69%; Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2018 г.): – 9 големи компании (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,16%; – 111 средни фирми (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 2%; – 5424 малки (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,84%;