Анализи

Икономически отчет на строителния сектор - I тримесечие 2020 г.

Екип от експерти от Дирекция АСПКМ към КСБ Европейска икономика Брутен вътрешен продукт По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3,6% в еврозоната (EA19) и с 3,2% в ЕС 27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с периода януари-март на предходната година сезонно изгладеният БВП намалява с 3,1% в еврозоната и с 2,6% в ЕС 27. Ръст на БВП по държави членки Сред страните на ЕС, за които има данни за положителен икономически растеж през първото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие, са Ирландия с 1,2%, България и Румъния – 0,3%, и Швеция – 0,1%. Във всички останали държави членки БВП спада, като най-голям е регистриран във Франция и в Италия с -5,3%, както и Испания и Словакия с -5,2%. Темпът на прираст на БВП за първото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019 г. показва най-висок икономически растеж в Ирландия с 4,5%, след нея се нареждат Румъния – 2,7%, България и Литва – 2,4%, Унгария – 2%, и Полша – 1,7%. Най-голям спад на годишна база се регистрира в Италия с -5,4%, Франция с -5%, Испания с -4,1% и Словакия с -3,8%. Заети лица в еврозоната и ЕС През първото тримесечие на 2020 г. броят на заетите лица намалява с 0,2% в еврозоната и с 0,1% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта се увеличава с 0,4% както в еврозоната, така и в ЕС. Ръст на заетостта в държавите членки През първото тримесечие на 2020 г. най-висок растеж в сравнение с предходното тримесечие отбелязват Литва с 1,6%, Малта – 1,3%, Хърватия – 1%, и Полша с 0,9%. Най-голям спад е наблюдаван в Испания (-1%), България (-0,9%), Португалия, Словакия и Швеция (всички с -0,5%). Спрямо периода януари-март на 2019 г. най-сериозен ръст постигат Малта (6,4%), Люксембург (2,9%), Кипър (2,4%) и Ирландия (2,2%). България отчита най-голям спад (-1,3) сред страните на ЕС. Следват я Португалия и Словакия (-0,5%) и Чехия (-0,4%). Строителна продукция на страните от ЕС По предварителни данни на Евростат за първото тримесечие на 2020 г. строителната продукция намалява с 1,8% в еврозоната, като спадът на сградното строителство е 1,6%, а на инженерното – 2,6%, спрямо предходното тримесечие. В ЕС 27 се наблюдава понижение на строителната продукция с 1,4% за първото тримесечие на 2020 г., като и при сградното, и при инженерното строителство продукцията намалява съответно с 1,6% и с 0,9% в сравнение с предходното тримесечие. Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за нарастване на строителната продукция през първото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното, са Румъния с 19,4%, Литва – 12,3%, следват Латвия и Словения – 11,5% и 10,8%. България забавя своя темп на строителна продукция (-4,2%) спрямо предходното тримесечие, както и Франция, Италия и Швеция съответно (-12,0%, -6,8% и -6,8%). Строителната продукция в еврозоната, отчетена за първото тримесечие на 2020 г., намалява с 3,4% в сравнение със същия период на 2019 г., при спад от 3,6% на сградното строителство и от 2,5% на инженерното строителство. В ЕС 27 на годишна база понижението е с 2,9% на строителната продукция, при спад на сградното строителство от 3,2%, а за инженерното строителство е 1,8%. Сред страните на ЕС, за които има данни за най-висок ръст на строителната продукция за първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., са Румъния с 32,8%, след нея се нарежда Латвия – 14,8%, Литва – 10,1%, и Германия – 7,6%. На годишна база България отчита забавяне в темпа на растеж на строителна продукция (-4,4%), като във Франция се регистрира най-голямо забавяне (-14,7%), следват Италия (-10,6%) и Испания (-8,2%). Икономиката на България Брутен вътрешен продукт - темп на прираст БВП и БДС - общо и в строителството Темпът на прираст на БВП по сезонно изгладени данни през първото тримесечие на 2020 г. регистрира ръст от 0,3% спрямо предходното тримесечие, а в сравненение със същия период на 2019 г. нараства с 2,4%. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт за страната през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени, като спрямо същия период на 2019 г. се увеличава със 715 млн. лв. Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за първото тримесечие на т.г. е 21 956 млн. лв. с относителен дял в БВП от 85,8%. За същия период на 2019 г. БДС се повишава със 756 млн. лв. За сектор „Строителство“ БДС за януари-март 2020 г. е 1088 млн. лв., с относителен дял в БВП от 4,3%, като намалява с 6 млн. лв. спрямо предходното тримесечие и нараства със 178 млн. лв. спрямо първите три месеца на 2019 г. Строителството в България Обща строителна активност Обща строителна активност за строителния бизнес за първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели: Строителната продукция – 2972 млн. лв., ръст от 2,5%; ● Сградно строителство – 1748 млн. лв., ръст от 0,7%; ● Инженерно строителство – 1224 млн. лв., ръст от 5,2%; Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 2256 разрешения, намаляват с 6,9%; Започнато строителство на нови сгради – 1404 сгради, спад от 8,4%; Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 751 сгради, ръст от 12,9%; Обявени обществени поръчки – 558 бр. на стойност 1352 млн. лв., ръст от 3,3% на броя и спад от 26% на стойността; Сключени договори – 491 бр. на стойност 596 млн. лв., ръст от 12,1% на броя и спад от 3,6% на стойността. Произведена продукция в строителството По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2020 г. е на обща стойност 2972 млн. лв., като спрямо същия период на 2019 г. се увеличава с 2,5%. Произведена продукция по сегменти: Сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 1748 млн. лв., или дял от 58,8% от общата в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство нараства с 0,7% в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. В инженерната инфраструктура произведената продукция за първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 1224 млн. лв. и е с дял от 41,2% от общата в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура нараства с 5,2% спрямо първото тримесечие на 2019 г. Разходи за труд/отработени човекочаса Общо отработени в строителството за първото тримесечие на 2020 г. са отчетени 48,4 млн. човекочаса, като спрямо същия период на предходната година намаляват с 3,9%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото тримесечие на 2020 г. са 408, при 418 за същия период на 2019 г., което показва, че на годишна база отработените човекочаса намаляват с 2,4%. Разходите на работодателя за труд за първото тримесечие на 2020 г. възлизат на 415 млн. лв., като на годишна база предварителните данни сочат увеличаване на разходите с 3,8%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за първото тримесечие на 2020 г. са средно 8,58 лв., при 7,94 лв. за същия период на 2019 г., което показва, че се повишават с 8,1% на годишна база. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Издадените разрешителни за строеж на нови сгради през януари-март 2020 г. са за 1351 жилищни сгради с 6317 апартамента в тях и 815 293 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8,3%, докато жилищата в тях намаляват с 19,3%, а общата им РЗП - с 21,1%. За административни сгради са издадени 22 разрешителни за строеж с 64 183 кв. м РЗП, които спрямо първото тримесечие на 2019 г. намаляват с 21,4%, при понижение на РЗП с 4,8%. За други сгради – 883 разрешителни за строеж с 472 160 кв. м РЗП, като спрямо януари-март 2019 г. издадените разрешителни за строеж намаляват с 23,2%, както и РЗП - с 15,7%. Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за първото тримесечие на 2020 г. са общо 2 256 бр. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области За първото тримесечие на 2020 г. най-много разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в областите: Жилищни сгради София (столица) – 227 разрешителни за жилищни сгради с 2512 жилища в тях; Пловдив – 201 разрешителни за жилищни сгради със 701 жилища в тях; Варна – 153 разрешителни за жилищни сгради с 680 жилища в тях; София – 113 разрешителни за жилищни сгради със 122 жилища в тях; Бургас – 87 разрешителни за жилищни сгради с 676 жилища в тях. Други сгради Пловдив – 101 разрешителни за строеж; Стара Загора – 98 разрешителни за строеж; Сливен – 53 разрешителни за строеж; Русе – 47 разрешителни за строеж. Административни сгради Пловдив – 9 разрешителни за строеж. Започнато строителство на нови сгради През първото тримесечие на 2020 г. е започнато строителството на 1404 нови сгради с 1 044 975 кв. м РЗП, като от тях 847 жилищни с 4454 апартамента в тях и 529 686 кв. м обща РЗП. Спрямо януари-март 2019 г. стартиралото строителство на жилищни сгради намалява с 2,8%, жилищата в тях – с 0,6%, а РЗП – с 15,4%. За същия период е започнато изграждането на 12 административни сгради с 4873 кв. м РЗП, като в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. се регистрира спад от 29,4% на броя и 84,1% на РЗП. За януари-март 2020 г. е стартирало строителството и на 545 други сгради с 510 416 кв. м РЗП, като спрямо същото тримесечие на 2019 г. строителството при тях намалява с 15,4%, а РЗП – с 11%. Започнато строителство на нови сгради по области Най-активни през първото тримесечие на 2020 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите: Жилищни сгради Пловдив – 146 жилищни сгради с 387 жилища в тях; София (столица) – 136 жилищни сгради с 1596 жилища в тях; Бургас – 94 жилищни сгради с 617 жилища в тях; Варна – 76 жилищни сгради с 661 жилища в тях. Други сгради Стара Загора – 76 сгради; Пловдив – 70 сгради; Бургас – 32 сгради; София – 31 сгради. Административни сгради София (столица) – 4 сгради. По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2020 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 751 с 3473 жилища в тях с общо РЗП 326 076 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 250 458 кв. м, а спомагателната площ е 75 618 кв. м. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради се увеличават с 12,9%, а жилищата в тях – с 33,7%, при нарастване на общото РЗП с 47,3%. Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото тримесечие на 2020 г. регистрират областите: Варна – 100 сгради с 699 жилища в тях, РЗП – общо 60 020 кв. м; София (столица) – 99 сгради с 852 жилища в тях, РЗП – общо 87 519 кв. м; Пловдив – 99 сгради с 308 жилища в тях, РЗП – общо 34 409 кв. м; Бургас – 70 сгради с 440 жилища в тях, РЗП – общо 30 875 кв. м; София (област) – 65 сгради с 68 жилища в тях, РЗП – общо 9450 кв. м. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходите за придобиване на ДМА за първото тримесечие на 2020 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 3508 млн. лв. За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 248 млн. лв., или 7,1% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство“ за първото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 31,9% спрямо същия период на 2019 г. Пазар на труда Наети лица по трудово и служебно правоотношение По предварителни данни на НСИ към края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2263,5 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо края на март 2019 г. намаляват с 54 хил. бр., или 2,3%. За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. са 124,6 хил. бр., или 5,5% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 4,8 хил. бр., или 3,7%. Заети, наети и самонаети лица Заетите лица в икономиката за първото тримесечие на 2020 г. са 3398,2 хил. бр., като спрямо същото тримесечие на 2019 г. заетостта намалява с 1,3%. Заетите в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2020 г.: Заетите лица са 189,9 хил. бр., ръст от 1,9% на годишна база; Наетите лица са 154,3 хил. бр., ръст от 1,8% на годишна база; Самонаетите лица са 35,7 хил. бр., ръст от 2,6% на годишна база; Безработни лица – общо и в строителството За първото тримесечие на 2020 г. безработните лица общо за страната са 148,9 хил., като спрямо същия период на 2019 г. намаляват с 16,4 хил., или с 9,9%. Безработните в сектор „Строителство“ за януари-март 2020 г. са 12,5 хил., или 8,4% от общо регистрираните безработни. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. дан­ните показват, че безработните лица в строителството намаляват с 1,1 хил., или с 8,1%. Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение Общо за икономиката: Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото тримесечие на 2020 г. е 1317 лв., спрямо същия период на 2019 г. се увеличава със 109 лв., или 9%. За сектор „Строителство“: Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за януари-март 2020 г. е 969 лв., спрямо първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 49 лв., или 5,3%. Инвестиционна активност Поток на преки чуждестранни инвестиции в България Преки инвестиции (януари-март 2020 г.), млн. евро По предварителни данни на БНБ към 17.06.2020 г. Данните за 2019 г. и 2020 г. подлежат на ревизия. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ. Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им. По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за първото тримесечие на 2020 г. възлизат на 130,8 млн. евро, като спрямо януари-март 2019 г. намаляват със 17,8 млн. евро (12%). В отрасъл „Строителство“ Преките инвестиции за първото тримесечие на 2020 г. в отрасъл „Строителство“ са с положителна стойност и възлизат на 21,1 млн. евро, като в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. се увеличават с 15 млн. евро (245,9%). Сектор „Строителство“ - обявени обществени поръчки Обявени обществени поръчки по вид строителство Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2020 г. възлизат на 558 бр. с прогнозна стойност 1352 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 3,3% на броя на обявените поръчки и спад на стойността от 26%. – Инженерна инфраструктура – 278 бр., или дял от 49,8% от общо обявените поръчки за разглеждания период, с прогнозна стойност 531 млн. лв., което е 39,3% от общо обявената стойност за тримесечието. На годишна база се наблюдава ръст на броя на поръчките от 5,7% и спад на стойността от 48,6%. – ВиК инфраструктура – представлява 11,3% от общо обявените поръчки, или 63 бр. обществени поръчки, с прогнозна стойност 510 млн. лв. (37,7% от общата стойност), като на годишна база се регистрира спад от 11,3% на броя и ръст на стойността от 80,2%. – Сградно строителство е 33,2% от общо обявените поръчки, или 185 броя, с прогнозна стойност 188 млн. лв. Промяната на годишна база е ръст от 23,3% на броя на поръчките и увеличение от 5,6% на стойността. – Енергийна инфраструктура – представлява 5,7% от общо обявените поръчки, или 32 бр. с прогнозна стойност 123 млн. лв. На годишна база се отчита спад при броя обявени поръчки от 42,9% и понижение на прогнозната стойност от 63%. Обявени обществени поръчки по възложители За първото тримесечие на 2020 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са: ● Общини – 433 бр., или 77,6% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 10,2% спрямо първото тримесечие на 2019 г. ● Комунален и обществен сектор – 41 бр., или 7,3% от общо обявените поръчки, като на годишна база за разглеждания период се регистрира ръст от 5,1%. ● Болници и учебни заведения – обявени 36 бр., или 6,5% от всички поръчки, като спрямо същия период на 2019 г. се наблюдава ръст от 56,5%. ● Министерства и агенции – 48 бр., или 8,6% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е спад от 42,9%. ● Други – няма обявени за първото тримесечие на 2020 г. Обявени обществени поръчки по процедури на договаряне Открита процедура 117 обявени поръчки Пряко договаряне 19 обявени поръчки Договаряне без предварително обявление 11 обявени поръчки Публично състезание 408 обявени поръчки Договаряне без предварителна покана за участие 1 обявена поръчка Договаряне с предварителна покана за участие 2 обявени поръчки Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане Обявени обществени поръчки – източници на финансиране – I тримесечие 2020 г. ● Държавен бюджет – 395 бр. ● Механизъм за свързване на Европа – 2 бр. ● Фонд „ Вътрешна сигурност 2014 – 2020” – 5 бр. ● Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ – 33 бр. ● Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 1 бр. ● „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 61 бр. ● Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 35 бр. ● Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 4 бр. ● Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 7 бр. ● Фонд „Убежище миграция и интеграция“ – 1 бр. ● Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 1 бр. ● Проект „Красива България“ – 5 бр. ● „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ - 2 бр. ● Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ – 5бр. ● Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост – 1 бр. Сключени договори в сектор „Строителство“ По данни на Агенцията по обществени поръчки за първото тримесечие на 2020 г. са сключени 491 договора в сектор „Строителство“ на обща стойност 596 млн. лв., което е с 6 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 602 млн. лв. В сравнителен анализ за същия период на 2019 г. броят им нараства с 12,1% (53 бр.), а стойността по договорите намалява с 3,6% (22 млн. лв.). Сключени договори в сектор „Строителство“ по вид строителство – I тримесечие 2020 г. ● Инженерна инфраструктура – 156 бр., или 31,8% от всички сключени договори, на стойност 170 млн. лв., или 28,6% от общата стойност. ● Сградно строителство – 179 бр., или 36,4% от общо сключените договори, на стойност 96 млн. лв., или 16,1% от общата стойност. ● Енергийна инфраструктура – 101 бр., или 20,6% от всички сключени договори, на стойност 137 млн. лв., или 22,9% от общата стойност. ● ВиК инфраструктура – 55 бр., или 11,2% от общо сключените договори, на стойност 193 млн. лв., или 32,4% от общата стойност. Сключени договори по вид строителство I тримесечие 2019 г. - I тримесечие 2020 г. ● Инженерна инфраструктура – регистрира спад на броя сключени договори с 20,8% и намаление на стойността с 55,4%; ● Сградно строителство – отчита се ръст на броя сключени договори с 58,4% и увеличаване на стойността с 95,9%; ● Енергийна инфраструктура – регистрира увеличение на броя сключени договори с 13,5% и ръст на стойността със 107,6%; ● ВиК инфраструктура – ръст на броя сключени договори с 41%, както и на стойността с 58,2%; Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми Общият брой на сключените договори за първо тримесечие на 2020 г. са 491 на стойност 596 млн. лв., от които с: Фирми – 408 броя на стойност 354 млн. лв., като: ● Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) ✓ Големи строителни компании (над 250 човека) – 24 бр. на стойност 49 млн. лв. ✓ Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 218 броя на стойност 249 млн. лв. ✓ Малки строителни фирми (до 49 човека) – 160 бр. на стойност 55 млн. лв. ● Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 6 броя на стойност 1 млн. лв. Консорциуми, обединения, сдружения – 83 броя на стойност 242 млн. лв. За първото тримесечие на 2020 г. фирмите заемат 83,1% дял от общо сключените договори и 59,4% дял от общата им стойност, а консорциумите - 16,9% дял от броя на сключените договори и 40,6% дял от стойността. Водещи както по брой, така и по стойност са фирмите. За първото тримесечие на 2020 г. малките строителни фирми заемат 39,2% дял от броя на сключените договори от компании и дял от стойността 15,5%. Средните фирми са с дял 53,4% от общия брой и със 70,3% дял от стойността на сключените договори от компании. Делът на големите фирми е 5,9% от броя сключени договори и с 13,9% дял от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми – 1,5% от броя и 0,3% от стойността на сключените договори от компании. Тенденцията, която се наблюдава спрямо първото тримесечие на 2019 г., е, че водещи с най-голям брой сключени договори са средните фирми при ръст от 17,8% (33 бр.) на годишна база. Средните компании са и с най-голяма стойност на сключените договори, при ръст от 31,7% (60 млн. лв.) в сравнение с първо тримесечие на 2019 г. Големите фирми регистрират спад от 38,5% (15 бр.) при броя и намаление от 7,5% (4 млн. лв.) при стойността спрямо разглеждания период на предходната година. Малките компании отбелязват ръст от 58,4% (59 бр.) и повишение на стойността от 1,9% (1 млн. лв.). Фирмите без регистрация в ЦПРС бележат спад в броя от 45,5% (5 бр.) на сключените договори и запазват стойността в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя с 18,6% (19 бр.) и намаление при стойността от 24,6% (79 млн. лв.). Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство Инженерна инфраструктура – 156 договора на стойност 170 млн. лв., от тях: Фирми – 125 договора на стойност 102 млн. лв., от които: ● Големи строителни компании – 17 договора на стойност 30 млн. лв.; ● Средни строителни фирми – 85 договора на стойност 61 млн. лв.; ● Малки строителни компании – 23 договора на стойност 11 млн. лв.; ● Нерегистрирани фирми в ЦПРС – няма сключени договори. Консорциуми, обединения, сдружения – 31 договора на стойност 68 млн. лв. Сградно строителство – 179 договора на стойност 96 млн. лв., от тях: Фирми – 157 договора на стойност 67 млн. лв., от които: ● Големи строителни компании – няма сключени договори; ● Средни строителни фирми – 58 договора на стойност 33,4 млн. лв.; ● Малки строителни компании – 96 договора на стойност 33,4 млн. лв.; ● Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 3 договора на стойност 0,3 млн. лв. Консорциуми, обединения, сдружения – 22 договора на стойност 29 млн. лв. Енергийна инфраструктура – 101 договора на стойност 137 млн. лв., от тях: Фирми – 92 договора на стойност 126 млн. лв., от които: ● Големи строителни компании – 3 договора на стойност 0,6 млн. лв.; ● Средни строителни фирми – 54 договора на стойност 119 млн. лв.; ● Малки строителни компании – 32 договора на стойност 6 млн. лв.; ● Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 3 договора на стойност 0,6 млн. лв. Консорциуми, обединения, сдружения – 9 договора на стойност 11 млн. лв. ВиК строителство – 55 бр. на стойност 193 млн. лв., от тях: Фирми – 34 броя на стойност 58 млн. лв., от които: ● Големи строителни компании – 4 договора на стойност 19 млн. лв.; ● Средни строителни фирми – 21 договора на стойност 35 млн. лв.; ● Малки строителни компании – 9 договора на стойност 4 млн. лв.; ● Нерегистрирани фирми в ЦПРС – няма сключени договори. Консорциуми, обединения, сдружения – 21 договора на стойност 135 млн. лв. Анализът показва, че при фирмите, сключили договори, малките строителни компании доминират по критерий „брой“ в сградното строителство, следвани от средните фирми в инженерната инфраструктура. Средните строителни компании са водещи по критерий „стойност“ в енергийната инфраструктура. При консорциумите най-голям голям брой сключени договори има в инженерната инфраструктура, а с най-голяма стойност са отчетени във ВиК инфраструктурата, следвани от инженерната инфраструктура. Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми през I тримесечие 2020 г. спрямо I тримесечие 2019 г. по вид строителство: – Инженерна инфраструктура – спрямо първото тримесечие на 2019 г. фирмите отчитат спад от 12%, което е със 17 бр. по-малко сключени договора и намаление при стойността с 22,7%, или 30 млн. лв. Консорциумите регистрират понижение на броя с 43,6%, или 24 бр. по-малко сключени договора, и бележат значителен спад от 72,7%, или 181 млн. лв. при стойността спрямо същия период на предходната година. – Сградно строителство – компаниите отчитат ръст от 86,9%, или сключените договори се увеличават със 73 бр., както и увеличение при стойността със 106,8%, или 34,6 млн. лв. При консорциумите се наблюдава спад на броя с 24,1% (7 бр. по-малко) и ръст на стойността със 77,9% (12,7 млн. лв. повече спрямо първо тримесечие на 2019 г.) – Енергийната инфраструктура – на годишна база фирмите регистрират ръст от 17,9% (14 бр.) при броя и повишение от 180%, или 81 млн. лв. при стойността. При консорциумите тенденцията е спад както при броя с 18,2% (2 бр.), така и при стойността с 47,6% (10 млн. лв.). – ВиК инфраструктура – компаниите, сключили договори, регистрират ръст на броя с 6,3% (2 бр.) и спад на стойността от 33,3% (29 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2019 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на ръст с 200%, (14 бр.) на сключените договори и увеличение с 285,7% при стойността (100 млн. лв. повече). Камара на строителите в България Централен професионален регистър на строителите Към 3.06.2020 г. регистрираните строителни компании в ЦПРС са 5800, от които: – 5739 регистрирани български юридически лица; – 61 чуждестранни фирми. Заличени от ЦПРС са 404 компании по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС. Разпределение на строителите по критерии:  Критерий „Персонал“ (на база 2018 г.) ✓ 66 големи фирми (над 250 човека), дял от 1,15%; ✓ 672 средни компании (от 50 до 249 човека), дял от 11,71%; ✓ 5001 малки фирми (до 49 човека), дял от 87,14%;  Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2018 г.) ✓ 9 големи фирми (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,16%; ✓ 111 средни компании (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,93%; ✓ 5619 малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,91%;

Реклама