Тема

Наредба ще регламентира визията на градските пространства в София

Проектодокументът е предложен за обществени консултации

Столичната община планира да въведе строги правила за визията на градските пространства, като се започне от начина, по който да изглеждат сградите с техните фасади с дограмите, цветовото им оформление, разположението на различни елементи като климатици или реклами по тях. А също и настилките по пътната мрежа, указателните табели за наименованията на улици и туристически обекти и др.

С Наредбата ще се определят и допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови обекти, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи. Създаването на нормативи за градската среда, които се приемат от общинските съвети, е изискване, залегнало в чл. 17в от Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл. 13а от Закона за устройство на територията. След София подобни документи трябва да подготвят всички градове в страната. Проектът вече е предложен за обществено обсъждане до 11 септември, а след това предстои разглеждането и приемането му от Общинския съвет.

Развитието на столицата като град с най-голяма територия, население и икономическа активност в България налага необходимостта от регулиране на обществените отношения, които възникват във връзка с подобряване на качеството на градската среда. Затова се предвиждат правни норми, които регламентират пределите на свобода при архитектурно-художественото оформление на компонентите и елементите в хода на строителството, ремонта и поддръжката на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи.

Авторите на Наредбата дават възможност поетапно да се създават правила, съдържащи указания, включително в графичен вид, за различните елементи на териториите, които се обособяват в зони.

Територията на София - разделена на 7 зони.

При дефинирането им са проведени изследвания на начина и характера на застрояване, предвижданията на ОУП на СО и функционирането на града по устройствени единици. Изчислени са плътността и интензивността, пресметната е средата, но и преобладаващата етажност. Направен е анализ на сключеността на сградите, показващ морфологично дали застрояването е от свободностоящи сгради, или е с улично-квартална структура. Предвиждат се диференцирани изисквания в зависимост от зоната. За градските пространства, попадащи в първа и втора, стандартите съдържат задължителни предписания по отношение на цветово решение, вид материали, типове детайли и др. В останалите зони се предвиждат варианти за решения.

За всяка една от частите на столицата са разписани различни правила, които ще влизат в сила постепенно. В централната част те ще са най-консервативни, като целта е да се запази историческият облик и дух на мястото, докато в периферните квартали ще се дава повече свобода при облагородяване на средата. Зона 1 обхваща архитектурно-историческия резерват „Сердика - Средец – ул. „Княз Борис I”, разширява се на север до бул. „Княз Ал. Дондуков” и на юг до кръстовището на ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Гурко”. В тази част се включва изцяло територията около Народния театър „Иван Вазов”. Има четири разклонения, които приобщават към нея четири ключови и разпознаваеми за града площадни пространства и съответните улици, водещи към тях.

Зона 2 обхваща останалата част от центъра. Към нея е кварталът, заключен между ул. „Здраве” и бул. „Витоша”, и са изключени Зона Б5 и продължението на бул. „Тодор Александров” - след река Владайска.

Зона 3 се припокрива с широкия център и старите периферии. Териториите са се развили в близък исторически период и са с подобна плътност и интензивност на застрояване.

Зона 4 е разположена върху местата с предимно нискоетажно застрояване, а Зона 5 – там, където то е комплексно застрояване. В Зона 6 са южните части на града, които се развиват през последните 3 десетилетия и са в процес на интензивна трансформация и уплътняване. Те постепенно губят характера си на буфер между планината с ниското застрояване и по-плътните градски части и е необходимо да бъдат осмислени в този контекст. Зона 7 обхваща индустриалните пространства. Предстои да бъде решено и с какъв срок ще разполагат собствениците на имоти, за да приведат домовете си съгласно новите изисквания на бъдещия нормативен акт. Заложено е кметът на Столичната община или упълномощени от него лица да извършват контрол за спазване на разпоредбите. При проверките от тяхна страна може да се изискват определени документи, да се привличат допълнителни експерти, както и да се съставят актове. За нарушения ще се налага глоба от 200 до 500 лв., а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 2000 лв.

Стандарти за оформление на фасадите в Зона 1

Според проекта визията на фасадите в централната част на града трябва да се съхрани автентична. Обхванати са зданията, разположени по ул. „Граф Игнатиев”, „Ген. Паренсов”, „6 септември”, „Г. С. Раковски”, „Солунска” и ул. „Шишман”, като е направено подробно изследване на съществуващото положение. Установено е, че досега сградите не са били разглеждани като ансамбли.

Същевременно имайки предвид, че градската среда се развива като жив организъм, трябва да се вземат под внимание и постепенните локални трансформации, които тя претърпява. Нови търговски обекти, саниране, смяна на дограма, преустройство на помещения - тези изменения са част от жизнения цикъл на всяка сграда, но често водят до нарушаване на хармонията като цяло. Преобладаващата част от фасадите са компрометирани от „визуално замърсяване“. По тях са поставяни без регламентация различни кабели, климатици, сателитни чинии, реклами, решетки и щори. Освен това при обновяване на имоти са използвани различни прозорци, поради което е заложено тяхното уеднаквяване по вид и членение. В централната градска част след приемане на стандартите ще бъде забранено поставянето на климатици, сателитни чинии, кабели или реклами, а също така няма да може да се монтират ролетни щори или решетки по прозорците. Поставените към момента елементи при бъдещи ремонти трябва да бъдат преместени към вътрешните дворове на зданията.

Изследвани са 191 сгради и е установено, че над 120 от тях трябва да бъдат ремонтирани.

В предложените документи са разписани етапите, които трябва да бъдат изпълнени при обновяване на зданията. Първоначално да се извърши почистване на фасадите и преместване на съществуващите елементи по тях. Вторият етап включва подмяна на дограмите, уеднаквяване и възстановяване на декоративните елементи и съществуващите парапети.

В центъра се предвижда фасадите да бъдат боядисани в бежов, жълт, оранжев, червен, син или зелен цвят. Партерните етажи ще бъдат в един цвят, а останалата част - в същия, но с друг нюанс. Установено е, че в преобладаващата си част приземията са заети от търговски обекти, витрините на които се различават по оформление – като цветове, разположение на реклами и други. По този начин цялостната визия е изменена спрямо първоначалния вид. Правилата, които ще важат, ще поставят конкретни параметри как да изглеждат витрините. Те ще включат и точно определени размери и разположение на информационните табели и реклами, които в момента са по козирките или стърчат от фасадите. Предвижда се този тип елементи да са решени спрямо спецификата на конкретната фасада. Също така е указано къде може да се разполагат летните градини към търговските обекти и каква да е тяхната визия.

На територията на СО да се използва шрифтът „София Санс”.

Това е шрифтова фамилия, съдържаща общо 25 начертания. Наборът от сходни знаци включва стандартни главни и малки букви и капителки, всички необходими пунктуационни и математически знаци, стрелки, валута и др. Специфично в характера е, че е подчинен на техническия стил от началото на ХХ век, но в съчетание с хуманистичен привкус. Стандартът за шрифт на територията на Столичната община ще се прилага занапред в обозначенията, като улични табели и такива за градския транспорт и др. По отношение на вида на спирките са определени два различни типа съоръжения. На тези в централните градски части и знаковите обществени места дизайнът е по-представителен и се отличава с повърхностно боядисване на поцинкованите метални елементи, с осветление на навесите и на рекламните пана. Прозирните елементи са от ламинирано стъкло. Павилионите са съоръжени с отоплителна и климатична инсталация - тип термопомпа. Будките трябва да съдържат едно работно място, едно за разполагане на реклама, площи за излагане на стоките.

За всички останали части на столицата се предлагат типови съоръжения. Те са предимно за места със занижен контрол. Не присъстват елементите „рекламен знак” и „павилион” и не са захранени с електричество. Използваните материали са вандалоустойчиви. И двата типа съоръжения трябва да разполагат със спирконавес с пейка, както и защита от климатични условия – с едно или две странични пана. За тях са зададени размери и местоположение на графичните елементи, като име на спирката, карта и описание на маршрутите на градския транспорт и кошче за отпадъци. Информацията трябва да е поднесена на български и английски език.

 
Реклама