Тема

Официално стартира „Хоризонт Европа” – най-амбициозната програма в света за научни изследвания и иновации в услуга на обществото

[caption id="" align="alignleft" width="291"] Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж[/caption]

Научните изследвания и иновациите са абсолютно необходими за осигуряване на жизненоважен напредък в икономиките и ежедневието ни, за справяне с непредвидени кризи и изграждане на устойчиви общества. Именно науката беше сред първите области от политиките на ЕС, които реагираха с всеобхватен отговор на кризата с коронавируса. Бяха мобилизирани един милиард евро от програма „Хоризонт 2020“, за да се гарантира предоставянето на нови методи за тестване, лечение и ваксини. Несъмнено през идните месеци и години науката ще продължи да бъде повече отвсякога начело на общия ни отговор на здравните, социалните и икономическите предизвикателства.

С бюджет от 95,5 милиарда евро и набор от модерни инструменти „Хоризонт Европа“ се превръща в най-мощната програма за научни изследвания и иновации в света. Тя бе създадена съвместно с европейските граждани, за да отговори на техните очаквания и потребности. Благодарение на това всяко инвестирано в „Хоризонт Европа“ евро според изчисленията ще генерира до 11 евро в БВП и до 100 000 работни места в научни изследвания и развойна дейност ще бъдат създадени преди края на 2027 г.

Програмата ще продължи да оказва силна подкрепа за авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет (ЕНС). Тя ще привлече повече млади хора към кариера в областта на научните изследвания чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“ и чрез инвестиции в научноизследователски инфраструктури на световно равнище. Както ЕНС, така и действията „Мария Склодовска-Кюри“ ще помогнат на Европа да привлече талантливи изследователи от цял свят.

[caption id="" align="alignright" width="325"] Искра Михайлова,член на Европейския парламент, вицепрезидент на Групата „Обнови Европа”[/caption]

Чрез своите шест клъстера, насочени към пълния спектър от глобални предизвикателства, „Хоризонт Европа“ ще стимулира създаването на нови знания и пробивни иновации в области, като здравеопазването, климата, цифровите технологии, енергетиката и мобилността, храните, селското стопанство и биологичното разнообразие, културата и творчеството, гражданската сигурност, промишлеността и космическото пространство. Например клъстерът „Здраве“ ще бъде насочен към справяне с предизвикателства, като пандемията от коронавирус, разширяването на обхвата на клиничните изпитвания, ваксините, лечението и диагностиката, както и превръщането на резултатите от научните изследвания в мерки на политиката в областта на общественото здраве.

За първи път „Хоризонт Европа“ ще постави силен акцент върху използването на пълния потенциал на научните изследвания и иновациите в секторите на културата и творчеството, както и върху приноса на програмата за европейските иновации. За да се запази и популяризира културното богатство на Европа, в нея се предвижда създаването на цифрово пространство в областта на културното наследство.

Програмата също така подкрепя структурните иновации, необходими в ключови вериги за създаване на стойност, като по този начин допринася за постигането на европейския технологичен суверенитет в стратегически области. Инвестициите в областта на научните изследвания, иновациите и технологиите са предпоставка за гарантиране на устойчив икономически растеж и конкурентоспособност на икономиката ни. „Хоризонт Европа“ ще се концентрира върху въздействието на научните изследвания, като обхване различни дисциплини чрез специфични инструменти, като например европейските мисии и европейските партньорства.

Мисиите ще се съсредоточат върху амбициозни, обвързани със срокове и постижими приоритети за допринасяне към общото европейско благо. Те имат за цел да се спасят още 3 милиона живота до 2030 г. от ракови заболявания, 100 града да станат неутрални по отношение на климата, да се постигне добро състояние на океаните, моретата и вътрешните води, както и на почвите и храните, а регионите да станат устойчиви на изменението на климата. Освен това стратегическият подход към европейските партньорства с частния и публичния сектор ще подобри привеждането им в съответствие с инвестициите на държавите членки и предприятията, като обхване стратегически области, като енергетиката, транспорта, биологичното разнообразие, здравеопазването, храните, кръговостта.

Програмата за първи път включва нов отделен стълб за действия в подкрепа на революционните иновации. Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) ще предоставя подкрепа за най-авангардните и водещи до пробив иновации, за да ги пусне на пазара. Той ще спомогне за развитието на цялостната европейска иновационна среда в синергия с Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който насърчава интегрирането на триъгълника на знанието — образование, научни изследвания и иновации.

Тъй като за знанието и развитието на технологиите териториални граници няма, чрез разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство ще се увеличи подкрепата за държавите членки на ЕС в усилията им да използват максимално потенциала си за научни изследвания и иновации. Беше предложено 3,3 % от общия бюджет на програмата да бъдат посветени на тази цел, което е значително увеличение в сравнение с „Хоризонт 2020“.

Науката развива всички аспекти на нашия живот. „Хоризонт Европа“ ще бъде двигател за стимулиране на иновациите, което ще помогне на Европа да преодолее кризата, свързана с COVID-19, като излезе по-силна отпреди, и да даде тласък на двойния екологичен и цифров преход. С помощта на учените и новаторите „Хоризонт Европа“ ще спомогне да се гарантира на европейските граждани бъдещето, което желаят.

Реклама