Тема

Икономически отчет на строителния сектор за 2020 г.

Екип експерти към дирекция

„Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“, КСБ

 

Европейска икономика

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2020 г. намалява с 0,7% в еврозоната (EA19) и с 0,5% в ЕС 27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП спада с 4,9% в еврозоната и с 4,6% в ЕС 27.

Темп на БВП по държави членки

Сред държавите членки на ЕС, които регистрират най-голям ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие, са Румъния (+4,8%), Малта (+3,8%), Гърция и Хърватия (и двете +2,7%). Най-голямо намаление на БВП се наблюдава в Ирландия (-5,1%), Австрия (-2,7%), следвана от Италия (-1,9%) и Франция (-1,4%). България бележи ръст от 2,2% в сравнение с предходното тримесечие.

Темпът на БВП за четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. показва ръст единствено в Люксембург (+1,4%). Най-голям спад се наблюдава в Испания (-9,1%), Гърция (-7,9%), Хърватия (-7,1%) и Италия (-6,6%). Най-малък спад отбелязват Ирландия (-0,2%) и Литва (-1,0%) на годишна база. В България се регистрира намаление от -3,8% на годишна база.

Заети лица в еврозоната и ЕС

През четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на заетите лица се увеличава с 0,3% в еврозоната и с 0,4% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта намалява с 1,9% в еврозоната и с 1,6% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Темп на заетостта в държавите членки

През четвъртото тримесечие на 2020 г. Естония и Португалия (и двете +1,9%) и Испания (+1,2%) отбелязват най-висок ръст на заетост в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям спад се наблюдава в Латвия, Малта, Хърватия и Чехия (всички -0,5%). България регистрира намаление от -0,4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. увеличение бележат Люксембург (+1,7%) и Полша (+0,8%), а най-малък спад Белгия (-0,4%), Дания и Португалия (и двете -0,6%). Най-голямо намаление имат Испания (-4,2%), Естония (-4,0%) и Латвия (-3,4%). България отбелязва спад от -1,9% на годишна база.

Строителна продукция на страните членки на ЕС

По предварителни данни на Евростат за четвъртото тримесечие на 2020 г. строителната продукция намалява с 0,3% в еврозоната, като спадът на сградното строителство е 0,1%, а на инженерното - с 1,0% спрямо предходното тримесечие. В ЕС 27 се наблюдава нарастване на строителната продукция с 0,1% за четвъртото тримесечие на 2020 г., като сградното строителство се увеличава с 0,6%, а при инженерното продукцията намалява с 1,1% в сравнение с предходното тримесечие.

Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за най-голям ръст на строителната продукция през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие, са Унгария с 10%, Литва с 5,5%, Латвия с 4,4%. Най-голям спад бележат Франция (-2,9%), Испания (-2,5%) и Белгия (-2,2%). България регистрира намаляване на строителната продукция от 2,1% в сравнение с предходното тримесечие.

Строителната продукция в еврозоната, отчетена за четвъртото тримесечие на 2020 г., спада с 2% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. при понижение от 2,2% на сградното строителство и намаление от 0,9% на инженерното. В ЕС 27 спадът е с 1,8% на строителната продукция на годишна база при понижение от 1,7% както на сградното, така и на инженерното строителство.

Сред страните от ЕС, за които има данни за ръст на строителната продукция за четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019 г., са Румъния с 12,6%, Словения със 7,3%, Литва с 3,4%. За България се наблюдава забавяне в темпа на растеж на строителна продукция (-5,1%), като в Словакия се отчита най-голямо забавяне (-11,3%), следват Чехия (-10,3%), Испания (-8,1%) на годишна база.

Икономиката на България

БВП и Брутната добавена стойност (БДС) - общо и в строителството

Темпът на прираст на брутния вътрешен продукт по сезонно изгладени данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. регистрира ръст от 2,2% спрямо предходното тримесечие, а в сравнение със същия период на 2019 г. намалява с 3,8%.

По предварителни данни произведеният БВП за страната през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени, като спрямо същия период на 2019 г. намалява със 114 млн. лв.

Брутната добавена стойност общо за икономиката за четвъртото тримесечие на 2020 г. е 28 780 млн. лв. с относителен дял в БВП от 86,8%. В сравнение със същия период на 2019 г. БДС спада с 3,9%.

В сектор „Строителство” БДС за четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1064 млн. лв., с относителен дял в БВП от 3,2%, като отчита ръст от 0,1% спрямо предходното тримесечие и намалява с 1,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г.

БВП за 2020 г. намалява в реално изражение с 4,2% спрямо 2019 г. В номинален стойностен обем БВП достига 118 605 млн. лв.

БДС възлиза на 102 649 млн. лв. В реално изражение БДС през 2020 г. е с 4,3% по-нисък в сравнение с този, достигнат през 2019 г.

БДС в сектор „Строителство” за 2020 г. е 4997 млн.лв. с дял от 4,2% от БВП, като отчита спад от 1% в сравнение с 2019 г.

Строителството в България

Обща строителна активност

Общата строителна активност за строителния бизнес за 2020 г. спрямо предходната година по основни показатели:

✓Строителна продукция – 17 262 млн. лв., спад от 0,3%;

– Сградно строителство – 9840 млн. лв., намаление от 3,4%;

– Инженерно строителство – 7422 млн. лв., ръст от 4,2%;

✓Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 9899 разрешения, спад от 7,4%;

✓Започнато строителство на нови сгради – 6512 сгради, намаление от 4,7%;

✓Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 3365 сгради, ръст от 10,3%;

✓Обявени обществени поръчки – 2621 бр. на стойност 5717 млн. лв., увеличение от 14% на броя и спад от 16,5% на стойността;

✓Сключени договори – 3403 бр. на стойност 4605 млн. лв., спад от 0,1% на броя и намаление от 46,7% на стойността.

 

Произведена продукция в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство” за 2020 г. е на обща стойност 17 262 млн. лв., като спрямо 2019 г. намалява с 0,3%.

Произведена продукция по сегменти:

Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2020 г. в размер на 9840 млн. лв., или с дял от 57% от общата в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство намалява с 3,4% в сравнение с 2019 г.

В инженерна инфраструктура произведената продукция за 2020 г. възлиза на 7422 млн. лв. и е с дял от 43% от общата в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура се увеличава с 4,2% спрямо 2019 г.

Разходи за труд/отработени човекочаса

Общо отработени в строителството за 2020 г. са отчетени 194,6 млн. човекочаса, като спрямо предходната година намаляват с 6,5%. В сектор „Строителство” отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за 2020 г. са 1656 при 1698 за 2019 г., което показва, че на годишна база отработените човекочаса намаляват с 2,5%.

Разходите на работодателя за труд за 2020 г. възлизат на 1731,7 млн. лв., като на годишна база предварителните данни сочат понижение на разходите с 0,03%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2020 г. са средно 8,90 лв. при 8,32 лв. за 2019 г., или те се увеличават със 7% на годишна база.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за 2020 г. са за 5860 жилищни с 29 438 жилища в тях и 3 745 739 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). В сравнение с 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2%, жилищата в тях - с 10,2%, а общата им РЗП - с 9%.

За административни сгради са издадени 95 разрешителни за строеж със 158 021 кв. м РЗП, които спрямо 2019 г. намаляват със 7,8% при намаление на РЗП с 24,4%. За други сгради – 3944 разрешителни за строеж с 1 920 269 кв. м РЗП, като в сравнение с 2019 г. издадените разрешителни за строеж бележат спад с 14,4%, намалява и РЗП - с 21,7%.

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за 2020 г. са общо 9899 бр. с 5 824 029 кв. м РЗП, от които:

– 5860 жилищни, включващи 29 438 жилища с 3 745 739 кв. м РЗП

– 95 административни сгради/офиси със 158 021 кв. м РЗП

– 3944 други сгради с 1 920 269 кв. м РЗП

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

За 2020 г. най-много разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в областите:

Жилищни сгради

София (столица) – 968 разрешителни за жилищни сгради с 9909 жилища в тях;

Пловдив – 924 разрешителни за жилищни сгради със 7047 жилища в тях;

Варна – 595 разрешителни за жилищни сгради с 3200 жилища в тях;

София – 487 разрешителни за жилищни сгради с 532 жилища в тях;

Бургас – 410 разрешителни за жилищни сгради с 2218 жилища в тях.

 

Други сгради

Стара Загора – 429 разрешителни за строеж;

Пловдив – 406 разрешителни за строеж;

София – 237 разрешителни за строеж;

Благоевград – 231 разрешителни за строеж.

Административни сгради

Пловдив – 28 разрешителни за строеж;

Варна – 12 разрешителни за строеж;

София (столица) – 7 разрешителни за строеж.

 

Започнато строителство на нови сгради

За 2020 г. е започнато строителството на 6512 нови сгради с 4 364 836 кв. м РЗП. Като от тях 4116 жилищни с 20 735 жилища в тях и 2 581 351 кв. м обща разгъната застроена площ. Спрямо 2019 г. започнатото строителство на жилищни сгради намалява с 2,5%, жилищата в тях - с 9,5%, а РЗП - с 12,3%.

За същия период е започнато строителство на 71 административни сгради с 84 245 кв. м РЗП, като спрямо 2019 г. се регистрира ръст от 9,2% на броя и спад на РЗП от 0,6%. За 2020 г. е започнато строителство и на 2325 други сгради с 1 699 240 кв. м РЗП. В сравнение с 2019 г. строителството при тях намалява с 8,7%, а РЗП - със 7,5%.

За 2020 г. е започнато строителството на общо 6512 нови сгради с 4 364 836 кв. м РЗП, от които:

– 4116 жилищни, включващи 20 735 жилища с 2 581 351 кв. м РЗП;

– 71 административни сгради/офиси с 84 245 кв. м РЗП;

– 2325 други сгради с 1 699 240 кв. м РЗП.

Започнато строителство на нови сгради по области

Най-активни за 2020 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 674 жилищни сгради с 2092 жилища в тях;

София (столица) – 610 жилищни сгради със 7081 жилища в тях;

Варна – 451 жилищни сгради с 3673 жилища в тях;

София – 360 жилищни сгради с 468 жилища в тях;

Бургас – 335 жилищни сгради с 2286 жилища в тях.

Други сгради

Пловдив – 285 сгради;

Стара Загора – 241 сгради;

Благоевград – 120 сгради;

София – 116 сгради.

А д м и н и с т р а т и в н и сгради

Варна – 20 сгради;

София (столица) – 12 сгради;

Пловдив – 10 сгради.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

По предварителни данни на НСИ за 2020 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 3365 с 15 446 жилища в тях с общо РЗП 1 426 694 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 1 085 086 кв. м, а спомагателната площ е 341 608 кв. м. Спрямо 2019 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 10,3%, а жилищата в тях - с 27,6%, при увеличение на общото РЗП с 28,2%.

Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за 2020 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 447 жилищни сгради с 4076 жилища в тях, РЗП – общо 413 928 кв. м;

Пловдив – 434 жилищни сгради с 2036 жилища в тях, РЗП – общо 184 585 кв. м;

Варна – 422 жилищни сгради с 3090 жилища в тях, РЗП – общо 239 282 кв. м;

Бургас – 375 жилищни сгради с 1593 жилища в тях, РЗП – общо 137 557 кв. м;

София (област) – 275 жилищни сгради с 368 жилища в тях, РЗП – общо 46 375 кв. м.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

Разходите за придобиване на ДМА за 2020 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 19 973 млн. лв. За отрасъл „Строителство” разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 1143 млн. лв., или дял от 5,7% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство” за 2020 г. намаляват с 31% спрямо 2019 г.

Пазар на труда

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2020 г. са 2165,3 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо 2019 г. намаляват със 157,3 хил. бр., или 6,8%. За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2020 г. са 119,0 хил. бр., или 5,5% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 16,3 хил. бр., или 12%.

Заети, наети и самонаети лица

Заетите лица в икономиката за 2020 г. по предварителни данни са 3451,7 хил. бр., като спрямо 2019 г. заетостта намалява с 2,3%.

Заетите в отрасъл „Строителство” за 2020 г. по предварителни данни:

– Заетите лица са 192,3 хил. бр., спад от 1,7% на годишна база;

– Наетите лица са 154,4 хил. бр., намаление от 2,1% на годишна база;

– Самонаетите лица са 37,9 хил. бр., запазват броя си на годишна база.

Безработни лица – общо и в строителството

За 2020 г. безработните лица общо за страната са 168,7 хил., като се увеличават с 25,9 хил., или с 18,1%, спрямо 2019 г. Безработните в отрасъл „Строителство” за 2020 г. са 12,6 хил., или 7,5% от общо регистрираните. Спрямо 2019 г. данните показват, че безработните лица в сектор „Строителство” се увеличават с 0,6 хил., или с 5%.

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката:

По предварителни данни на НСИ средната годишна работна заплата за 2020 г. е 16 642 лв., спрямо 2019 г. се увеличава с 1433 лв., или 9,4%.

За сектор „Строителство”:

Средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2020 г. е 12 527 лв., спрямо 2019 г. се увеличава с 291 лв., или 2,4%.

Инвестиционна активност

Поток на преки чуждестранни инвестиции в България

Преки инвестиции (януари - декември 2020 г.), млн. евро

По предварителни данни на БНБ/към 19.02.2021 г. С отчета за януари 2021 г. ще бъдат направени ревизии на данните за периода януари 2015 г. – декември 2020 г. Данните за 2019 г. и 2020 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за 2020 г. възлизат на 561,7 млн. евро, като спрямо 2019 г. намаляват с 576,8 млн. евро (50,7%).

В отрасъл „Строителство”

Преките инвестиции за 2020 г. в сектор „Строителство” са с положителна стойност и възлизат на 51,8 млн. евро, като спрямо 2019 г. намаляват с 11,8 млн. евро (18,6%).

Сектор „Строителство” Обявени обществени поръчки

Обявени обществени поръчки по вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство” за 2020 г. са 2621 бр. с прогнозна стойност 5717 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 14% на броя на обявените поръчки и спад на стойността от 16,5%.

✓Инженерна инфраструктура – 952 бр., или дял от 36,3% от общо обявените поръчки за 2020 г., с прогнозна стойност 2872 млн. лв., което е 50,2% от общата стойност. На годишна база се наблюдава спад на броя на поръчките от 0,3% и спад на стойността от 30,8%.

✓ВиК инфраструктура – представлява 10,9% от общо обявените поръчки, или 285 бр., с прогнозна стойност 1355 млн. лв. (23,7% от общата стойност), като на годишна база се регистрира ръст от 31,3% на броя на поръчките и повишение на стойността от 65,9%.

✓Сградно строителство – 45,6% от общо обявените поръчки, или 1194 бр., с прогнозна стойност 982 млн. лв. (17,2% от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 29,2% на броя на обявените поръчки и спад от 3,3% на стойността.

✓Енергийна инфраструктура – представлява 7,2% от общо обявените поръчки, или 190 бр., с прогнозна стойност 508 млн. лв. (8,9% от общата стойност). Тенденцията на годишна база е спад при броя поръчки от 6,4% и намаление на прогнозната стойност от 41,3%.

Обявени обществени поръчки по възложители

За 2020 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство” по вид възложител са, както следва:

✓Общини – 1714 бр., или 65,4% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 8,5% спрямо 2019 г.

✓Комунален и обществен сектор – 153 бр., или 5,8% от общо обявените поръчки, като на годишна база регистрират ръст от 68,1%.

✓Болници и учебни заведения – 253 бр., или 9,7% от общо обявените поръчки, като спрямо 2019 г. се наблюдава значителен ръст от 105,7%.

✓Министерства и агенции – 499 бр., или 19,0% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е спад от 0,4%. ✓Други – обявени 2 бр., или 0,1% от всички, наблюдава се спад от 60% спрямо 2019 г.

Обявени обществени поръчки по процедури на договаряне

✓Открита процедура – 404

✓Пряко договаряне – 76

✓Договаряне без предварително обявление – 51

✓Публично състезание – 1495

✓Договаряне без предварителна покана за участие – 5

✓Договаряне с предварителна покана за участие – 13

✓Събиране на оферти с обява – 545

✓Покана до определени лица – 32

Обявени обществени поръчки за 2020 г. – източници на финансиране

✓Държавен бюджет – 1987 бр.

✓Механизъм за свързване на Европа – 2 бр.

✓Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020” – 13 бр.

✓Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” – 143 бр.

✓Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 3 бр.

✓„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” – 221 бр.

✓Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” – 136 бр.

✓Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” – 8 бр.

✓Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 – 8 бр.

✓Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020” – 7 бр.

✓Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020” – 13 бр.

✓Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 4 бр.

✓Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 19 бр.

✓Проект „Красива България“ – 10 бр.

✓Национален доверителен Екофонд – 2 бр.

✓„Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020” – 13 бр.

✓Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” – 19 бр.

✓Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост – 1 бр.

✓Фонд „Радиоактивни отпадъци“ – 1 бр.

✓Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 – 3 бр.

✓Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 – 5 бр.

✓Програма „Транс - портна свързаност 2021 – 2027” – 1 бр.

✓„ОПТТИ 2014 – 2020” и Програма „Транспортна свързаност 2021 – 2027” – 1 бр.

✓Черноморски басейн 2014 – 2020 – 1 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство”

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2020 г. са сключени 3403 договора в отрасъл „Строителство” на обща стойност 4605 млн. лв., което е с 67 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 4538 млн. лв. В сравнение с 2019 г. броят на сключените договори в сектора намалява с 0,1% (4 бр.), а стойността им - с 46,7% (4041 млн. лв.). Сключени договори в сектор „Строителство” по вид строителство за 2020 г. ✓Инженерна инфраструктура – 1278 бр., или 37,6% от всички сключени договори, на стойност 2708 млн. лв., или 58,8% от общата. ✓Сградно строителство – 1279 бр., или 37,6% от общо сключените договори, на стойност 839 млн. лв., или 18,2% от общата. ✓Енергийна инфраструктура – 536 бр., или 15,7% от общо сключените договори, на стойност 394 млн. лв., или 8,6% от общата. ✓ВиК инфраструктура – 310 бр., или 9,1% от общо сключените договори, на стойност 664 млн. лв., или 14,4% от общата стойност. Данните показват, че в сградното строителство и инженерната инфраструктура са сключени най-много договори. В инженерната инфраструктура договорите са с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените в сектора.

Сключени договори по вид строителство - тенденция 2019 г. - 2020 г.

✓Инженерна инфраструктура – регистрира спад на броя сключени договори от 11,3% и намаляване на стойността с 35,3%;

✓Сградно строителство – отчита ръст на броя сключени договори от 6,4% и увеличаване на стойността с 82,8%;

✓Енергийна инфраструктура – бележи увеличение на броя сключени договори от 8,9% и намаляване на стойността с 88,9%;

✓ВиК инфраструктура – ръст на броя сключени договори от 14% и увеличаване на стойността с 43,1%;

Сключени договори в отрасъл „Строителство” от фирми и консорциуми

Общият брой на сключените договори за 2020 г. е 3403 броя на стойност 4605 млн. лв., от които с: Фирми – 2818 бр. на стойност 2072 млн. лв., като: ✓Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) – Големи строителни компании (над 250 човека) – 162 бр. на стойност 651 млн. лв. – Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 1393 бр. на стойност 1055 млн. лв. – Малки строителни компании (до 49 човека) – 1192 бр. на стойност 354 млн. лв. ✓Н е р е г и с т р и р а н и фирми в ЦПРС – 71 бр. на стойност 12 млн. лв. Консорциуми, обединения, сдружения – 585 бр. на стойност 2533 млн. лв., от които: ✓1 сключен договор от консорциум с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 0,08 млн. лв.

За 2020 г. фирмите заемат 82,8% дял от общо сключените договори и 45% дял от общата им стойност, а консорциумите 17,2% дял от броя на сключените договори и 55% дял от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност - консорциумите. За 2020 г. големите строителни компании заемат 5,8% дял от броя на сключените договори от фирми и дял от стойността 31,4%. Средните фирми са с дял 49,4% от общия брой и с 50,9% дял от стойността на сключените договори от компании. Делът на малките фирми е 42,3% от броя сключени договори и със 17,1% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС компании - 2,5% от броя и 0,6% от стойността на сключените договори от фирми. Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2019 г., е, че водещи с най-голям брой сключени договори при фирмите за 2020 г. са средните при ръст от 0,6% (8 бр.) на годишна база и с най-голяма стойност, при спад от 13% (157 млн. лв.) в сравнение с 2019 г. Големите компании регистрират спад на броя от 23,2% (49 бр.) спрямо предходната година и понижение при стойността от 28,9% (265 млн. лв.). Малките фирми отбелязват ръст от 4,9% (56 бр.) и увеличение на стойността от 8,3% (27 млн. лв.). Компаниите без регистрация в ЦПРС бележат спад в броя от 18,4% (16 бр.) на сключените договори и понижение от 62,5% (20 млн. лв.) на стойността им в сравнение с 2019 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е незначително намаление на броя с 0,5% (3 бр.) и много голям спад при стойността от 58,9% (3626 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

Инженерна инфраструктура

Инженерна инфраструктура – 1278 договора на стойност 2708 млн. лв., от тях:

✓Фирми – 1021 договора на стойност 1042 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 112 договора на стойност 488 млн. лв.

– Средни строителни фирми - 602 договора на стойност 453 млн. лв.

–Малки строителни фирми - 289 договора на стойност 97 млн. лв.

–Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 18 договора на стойност 4 млн. лв.

✓Консорциуми, обединения, сдружения – 257 договора на стойност 1666 млн. лв., от които:

– 1 сключен договор от консорциум с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 0,08 млн. лв.

Сградно строителство

Сградно строителство – 1279 договора на стойност 839 млн. лв., от тях: ✓Фирми – 1103 договора на стойност 533,6 млн. лв., от които: – Големи строителни компании - 17 договора на стойност 61,5 млн. лв. – Средни строителни фирми - 374 договора на стойност 262,8 млн. лв. – Малки строителни фирми - 688 договора на стойност 205,8 млн. лв. – Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 24 договора на стойност 3,5 млн. лв. ✓Консорциуми, обединения, сдружения – 176 договора на стойност 305,6 млн. лв. Eнергийна инфраструктура Енергийна инфраструктура – 536 договора на стойност 394 млн. лв., от тях: ✓Фирми – 467 договора на стойност 277 млн. лв., от които: – Големи строителни компании - 16 договора на стойност 39 млн. лв. – Средни строителни фирми - 273 договора на стойност 201 млн. лв. – Малки строителни фирми - 167 договора на стойност 32 млн. лв. – Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 11 договора на стойност 5 млн. лв. ✓Консорциуми, обединения, сдружения – 69 договора на стойност 117 млн. лв.

ВиК инфраструктура

ВиК инфраструктура – 310 броя на стойност 664 млн. лв., от тях: ✓Фирми – 227 броя на стойност 220 млн. лв., от които: – Големи строителни компании - 17 договора на стойност 62,7 млн. лв. – Средни строителни фирми - 144 договора на стойност 137,5 млн. лв. – Малки строителни фирми - 48 договора на стойност 19,5 млн. лв. – Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 18 договора на стойност 0,3 млн. лв. ✓Консорциуми, обединения, сдружения – 83 договора на стойност 444 млн. лв. Анализът за 2020 г. показва, че при компаниите, сключили договори, средните строителни фирми доминират по критерий „брой“ в инженерната инфраструктура, енергийната инфраструктура и ВиК инфраструктура, а големите строителни компании доминират по критерий „стойност“ в инженерната инфраструктура. Малките строителни фирми са водещи по критерий „брой“ в сградното строителство. При консорциумите най-голям „брой” сключени договори и с най-голяма „стойност“ са отчетени в инженерната инфраструктура.

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми за 2020 г. спрямо 2019 г. по вид строителство

✓В инженерната инфраструктура спрямо 2019 г. фирмите отчитат спад от 13,8%, което е със 163 бр. по-малко сключени договори, и спад при стойността с 20,0%, или 261 млн. лв. Консорциумите регистрират запазване на броя и бележат спад от 42,2%, или 1217 млн. лв. по-малко при стойността от общо сключените договори в инженерната инфраструктура спрямо предходната година.

✓В сградното строителство в сравенеие с 2019 г. фирмите отчитат ръст от 6,8%, или със 70 бр. се увеличават сключените договори, както и повишение при стойността с 68,9%, или 217,6 млн. лв. повече. При консорциумите се наблюдава ръст на броя с 4,1%, или 7 бр., и увеличение на стойността със 113,7%, или 162,6 млн. лв. повече спрямо 2019 г.

✓В енергийната инфраструктура спрямо 2019 г. фирмите регистрират ръст от 9,1%, или 39 бр. при броя, и спад от 54,9%, или 337 млн. лв. при стойността. При консорциумите тенденцията е повишение при броя със 7,8%, или 5 бр., и голям спад при стойността с 96%, или 2806 млн. лв. на годишна база.

✓При ВиК инфраструктурата – фирмите регистрират ръст на броя с 30,5%, или 53 бр., и спад на стойността с 13,4%, или 34 млн. лв. спрямо 2019 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на понижение с 15,3%, или 15 бр., при броя на сключените договори и ръст от 111,4%, или 234 млн. лв., при стойността на сключените договори спрямо 2019 г.

Камара на строителите в България

Централен професионален регистър на строителите

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 09.03.2021 г. са 5953, от които 5895 регистрирани български юридически лица и 58 чуждестранни компании. Заличени са 432 фирми от ЦПРС по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 от ЗКС.

Разпределение на строителите по критерии:

✓Критерий „Персонал“ (на база 2019 г.) – 71 големи фирми, дял от 1,20%; – 755 средни компании, дял от 12,81%; – 5069 малки фирми, дял от 85,99%; ✓Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2019 г.) – 7 големи фирми (над 97,5 млн. лв., и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,12%; – 140 средни компании (до 97,5 млн. лв., и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 2,37%; – 5748 малки фирми (до 19,5 млн. лв., и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,51%.

Реклама