Тема

Изграждат канализационна мрежа в 8 квартала на София за 113 млн. лв.

Крайният срок за изпълнение на обектите е 2023 г.

Росица Георгиева
Емил Христов

В края на април Столичната община (СО) обяви обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство на ВиК инфраструктура в 8 столични района, като общата стойност на проектите е 113 млн. лв. Обектите са част от първия етап на Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) за реализиране на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Районите, в които ще бъде изградена изцяло нова канализация, са

кв. „Кръстова вада - Изток“, кв. „Симеоново“, кв. „Драгалевци“, кв. „Обеля“, кв. „Бенковски“, кв. „Суходол“, район „Банкя“ (кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне) и гр. Нови Искър.

Бенефициент на средствата по „ОПОС 2014 - 2020“ е СО.

„В рамките на проекта ще бъдат изградени над 113 хил. линейни метра битова, дъждовна и смесена канализационна мрежа, както и прилежащите към тях ВиК клонове. Предвижда се и възстановяване на пътната настилка след полагане на канализационните тръби. Обектите ще се реализират на инженеринг“, заяви специално за вестник „Строител“ инж. Добромир Симидчиев, ръководител на екипа, разработил РПИП на София.

Той припомни, че целта на Регионалното прединвестиционно проучване е била да се дефинират интегрирани ВиК проекти за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадните и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, които напълно да отговарят на приоритетите на „ОПОС 2014 – 2020“. „Желанието ни бе да създадем устойчива и приемлива за населението на столицата рамка за изпълнение на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура“, поясни инж. Симидчиев. Той подчерта, че

в София все още има квартали, в които няма изградена канализационна система.

След проучване и оглед на място е установено, че в тези части на града отпадните води се отвеждат чрез септични ями, а на места се изливат директно в река или дере.

През целия период на подготовка на проектите Столичната община и екипът на инж. Симидчиев са водили усилена дискусия с представители на инициативата JASPERS, тъй като е било необходимо тяхното одобрение по документацията.

„По време на преговорите с JASPERS представихме проектно предложение за над 350 млн. лв., но се оказа, че те имат много стриктни изисквания по отношение на типа канализация. Поради все по-големите екологични изисквания и все по-забележимото радикализиране на Зелените в Европейската комисия те стават все по-взискателни и нетърпими към каквито и да е било компромиси по отношение на околната среда“, заяви инж. Добромир Симидчиев. От думите му стана ясно, че ЕК настоява градовете в Европейския съюз да имат разделна канализационна система, което означава да са с две отделни – дъждовна и битова.

Поради тази причина, след като пропада първоначалната идея за голям проект, екипът на СО в кратък срок изработва

нов вариант, който включва следните 8 обекта:

Ø Проектиране, реконструкция и строителство на 29,795 км канализационна мрежа на гр. Банкя - в кварталите „Градоман“, „Михайлово“ и „Вердикал“, както и в с. Иваняне на обща стойност 28 888 517,48 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 2,77 км разделна канализационна мрежа в кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“, от които 2,694 км битова и 0,074 км – дъждовна, както и необходимите съоръжения към тях за 3 343 882,85 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 34,463 км канализационна мрежа, както и съоръжения към тях за кв. „Драгалевци“ на стойност от 35 660 722,39 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 7,496 км разделна канализационна мрежа в кв. „Обеля“, р-н „Връбница“, от които 4,375 км битова и 3,121 км – дъждовна, както и необходимите съоръжения към нея за 5 790 660,54 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 16,677 км канализационна мрежа, както и съоръжения към тях за кв. „Симеоново“ на стойност 14 498 516,53 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 3,850 км канализационна мрежа в кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“, от които 0,524 км смесена канализация и 3,326 км – разделна, за които са отделени 2 927 706,18 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 1,452 км канализационна мрежа, както и съоръжения към тях за кв. „Кръстова вада – Изток“, р-н „Лозенец”, на стойност 2 275 039,56 лв. без ДДС;

ØПроектиране и строителство на 19,550 км канализационна мрежа, както и съоръжения към тях за гр. Нови Искър за 20 530 177,2 лв. без ДДС.

Крайният срок за изпълнение на проектите е 2023 г.


Инж. Добромир Симидчиев, ръководител на екипа, разработил РПИП на София за „ОПОС 2014 - 2020“: Очаквам същинските строителни дейности да започнат през пролетта на 2022 г.

 

Инж. Симидчиев, разкажете ни повече за работата си начело на екипа, който изготви РПИП на София. Кои бяха най-големите предизвикателства?

Ролята ми беше да ръководя и координирам процеса по подготовката на т.нар. Регионално прединвестиционно проучване. Но най-напред искам да споделя, че за първи път в нашата история като член на ЕС имаме нов подход в планирането и усвояването на средства, става дума за регионалния подход. До този момент всяка община работеше по единично. Те сами си планираха изпълнението на проекти, а сега нещата се случват на ниво ВиК оператор. В София това няма значение, защото операторът и общината съвпадат. Но в по-голямата част на страната това не е така. Имаме регионални оператори, които отговарят за повече от 1 община.

Що се отнася до РПИП на София, историята започва още от 2016 - 2017 г., когато бе подписан административен договор между Управляващия орган на „ОПОС 2014 - 2020“ и Столичната община за подготовка на проучването. След това аз бях избран с обществена поръчка да ръководя екипа за управление на проекта и ето ни сега няколко години по-късно вече водим разговор на базата на обявените процедури.

Имахме голямо желание и амбицията да кандидатстваме за много по-голяма сума и така се бяхме подготвили. Нашата първа кандидатура беше за над 350 млн. лв. Като цяло два фактора оказаха голямо влияние върху това обявеният от нас размер да бъде намален въпреки нежеланието ни това да се случи. Първият бе, че по време на разговорите с представители на ЕК и по-конкретно с тези на инициативата JASPERS стана ясно, че за тях е изключително важно проектите за отвеждане на отпадните води да следват принципа на разделната канализация. Но канализационната мрежа на София десетки години се е развивала по друг начин като смесена, защото такива са били вижданията на тогавашните градоначалници. Сега ние трябва да направим необходимия преход към разделна канализация, това е новата мода, тя е водеща. Като изискванията са не толкова технически, колкото екологични. Разделната канализация е по-скъпа, по-сложна както за изграждане, така и за експлоатация впоследствие. Това наложи бърза промяна на нещата и със задоволство мога да кажа, че успяхме да я направим, и то много добре. Преформатирахме кандидатурата, така че в нея да има само проекти с разделна канализация.

Втората причина бe COVID-19 ситуацията, която забави преговорите и начина, по който комуникирахме, вследствие на което и от самата ЕК ни направиха препоръка да кандидатстваме с малък проект. Разликата наистина е съществена, тя не е само в мащаба на проектите, а по-скоро в начина на тяхното одобряване, защото големите се одобряват в Брюксел, а този процес отнема около година

Заради това веднага преминахме към ново оформяне на кандидатурата на СО, но вече като малък проект. Думата малък не трябва да заблуждава, в крайна сметка говорим за 150 млн. лв. За момента са обявени поръчки на обща стойност 113 млн. лв., но те ще са повече. Това не са малко пари, а средства, които ще отидат само за ВиК инфраструктура. Смятам, че предстоящите инвестиции в никакъв случай не трябва да бъдат подценявани и това е своеобразен максимум, който може да се реализира, имайки предвид всички обстоятелства, които изброих преди това.

 

Казахте, че кандидатурата е за 150 млн. лв. Означава ли това, че ще бъде обявена още една обществена поръчка?

Точно така. В момента са стартирани тръжните процедури само за 8 проекта за изграждане на канализационни клонове, но ще има още 1 обект. Засега той не е обявен, тъй като все още има неща за дооформяне. Става дума за реконструкция на стопанството за обезвреждане на утайки в СПСОВ „Кубратово”.

Ситуацията там е следната – станцията има хидравличен капацитет да поеме допълнително водни количества, но стопанството за обезвреждане на утайките е на ръба на възможностите си, особено сега с тези 8 нови проекта, които ще насочат нови водни количества към него, и има опасност да бъде претоварено. Заради това ще се увеличи неговият капацитет, като е предложена една доста нова, дори бих казал възможно най-добрата технология. Това ще реши редица въпроси дългосрочно.

Ако трябва да обобщя, проектите са главно насочени към отвеждане на отпадните води, тоест постигане на съответствие на Столичната община с директивата за третиране на градски отпадни води. Е, има и тук-там водопроводи и рехабилитация. Отделно ще бъдат отделени и допълнителни средства за възстановяване на пътната настилка на местата, където ще се работи. Това е много хубаво, защото няма да оставят кръпки по средата на улицата. За щастие Столичната община ще осигури от бюджета си нужните суми за това.

Какъв е броят на хората, които пряко ще бъдат облагодетелствани от новата канализация?

Приблизително 14 000 души пряко ще усетят ползите от ВиК инфраструктурата, която ще се изгради, но аз бих искал да обърна внимание на един по-важен момент. След приключване на проектите ще има вече условия за надграждане на ВиК мрежата чрез частни инициативи.

 

Кога можем да очакваме да стартират същинските строителни дейности?

Винаги когато става дума за провеждане на обществени поръчки, нещата са неясни във времето, защото имаме регламентирани срокове, а възможно обжалване може да удължи процедурата за много дълъг период. Надявам се Столичната община да е организирала търговете по начин, който намалява рисковете от обжалване, но това винаги стои като проблем.

Вторият момент е, че изпълнителите ще получат от СО идейни проекти, които те трябва да направят работни. В този процес възникват въпроси, свързани с градоустройство. Ние сме подбирали участъци, които да са чисти градоустройствено, но винаги изникват трудности, които могат да забавят нещата.

При благоприятно развитие на обществените поръчки смятам, че е напълно реализуемо същинското строителство да започне през ранната пролет на 2022 г., а през есента на 2023 г. всичко трябва да бъде напълно готово.

 

Възможно ли е реализирането на бъдещи подобни проекти в София?

Важно е да се каже, че през новия програмен период 2021 – 2027 г. ние имаме проектна готовност да кандидатстваме за проекти за над 500 млн. лв. Радва ме фактът, че Столичната община не иска да губи инерцията, която е набрала покрай подготовката на сегашните инвестиционни намерения, и администрацията има желание да премине директно към подготовката на такива за следващите години. Няма да се изненадам, ако СО е сред първите кандидатствали по новата оперативна програма за околна среда.


Дончо Барбалов, зам.-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ на София: Инвестициите ще доведат до допълнително оживяване на тези зони на града

 

Г-н Барбалов, Столичната община обяви търговете за избор на изпълнители за ВиК проектите, които са финансирани от „ОПОС 2014 – 2020“.

Да, това стана възможно благодарение на изготвения РПИП, по който колегите работиха в последните 4 - 5 години. Много усилия се вложиха и много се свърши. Проектите по плана бяха одобрени от Столичния общински съвет в края на миналата година. Надяваме се те да бъдат финансирани и успешно изпълнени.

 

Как са избрани районите, където ще се изгражда канализация?

В София-град ще се работи във „Витоша“, „Лозенец“, „Овча купел“, „Връбница“ и „Сердика”, Банкя и Нови Искър са две отделни населени места. Всъщност това са районите, за които имаме напреднала степен на проектна готовност. Общата дължина на канализацията, която ще се изгради в столицата, е 65 км, в Банкя – почти 30 км, а в Нови Искър – 20 км.

Общият списък на проектите, които Столичната община може да реализира, е доста по-голям. Надяваме се в следващи етапи да може да стартираме дейности в още части на града, в които има нужда от изграждането на канализация, с финансиране през програмния период 2021 - 2027 г.

Изключително важно е, че в подготвените проекти са включени най-новите тенденции при изграждането на канализация и където е възможно, ще имаме разделна – за битова и за дъждовна вода. Това е ключово за намаляване на натоварването върху пречиствателната станция в с. Кубратово, която пък е допълнителен обект. За него все още се подготвят тръжните процедури.

 

Имате ли притеснения по отношение на краткия срок за изпълнението им. Ще успее ли СО да усвои навреме евросредствата по „ОПОС 2014 – 2020“?

Направен е анализ на конкретните инвестиционни планове и на проектната готовност. Така че смятаме, че ще може да се изпълнят заложените срокове. Разчитам, че строителите, които ще изграждат обектите, ще вложат много старание. Аз знам, че сериозните фирми в бранша са членове на Камарата на строителите в България. Така че надяваме се на високия капацитет на изпълнителите и на добър контрол върху дейността им.

Въпреки че в момента текат тръжни процедури, ние работим по издаването на разрешения за строеж на етап идеен проект, за да може да се облекчат следващите фази в изпълнението на тези изключително важни за столицата проекти.

 

Какви очаквате да бъдат ползите за жителите на районите, където ще се работи, и като цяло за общината?

Очакваме ефектите да са много големи. В някои от избраните райони хората все още използват септични ями. На практика канализационните системи, които ще се изграждат, отчитат и очакваното увеличение на жителите в конкретните населени места. Инвестициите ще доведат и до допълнително оживяване на тези зони на града.

Нещо, което е много важно, е, че при подготовката и реализацията на РПИП сме се поучили не само от нашия натрупан опит, но и на други общини. Освен това, когато се изгражда ВиК инфраструктура, обикновено се възстановява само мястото на изкопната дейност при пътната настилка. Ние искаме навсякъде, където е възможно, да се възстановяват целите пътни платна с настилката, която е разрушена - асфалт или паваж. Надяваме се да намалим до минимум неудобствата за хората.


„Софийска вода“ АД: Проектите ще имат положителен ефект за реките

Проектите за изграждане на канализационната мрежа по проектите по „ОПОС 2014 – 2020“ ще имат положителен ефект върху качеството на водата в реките на територията на Столичната община. В момента „Софийска вода“ АД експлоатира канализационна мрежа с дължина 1758 км. След изпълнението на дейностите, които са обект на обявените търгове, по данните, предоставени в докладите към РПИП, еквивалентният брой на новоприсъединените към канализационната мрежа жители в агломерация „София-град“ ще е: кв. „Бенковски“ – 678 е.ж., кв. „Обеля“ – 856 е.ж., кв. „Суходол“ – 354 е.ж., кв. „Кръстова вада“ – 359 е.ж., кв. „Драгалевци“ – 3319 е.ж., кв. „Симеоново“ – 2007 е.ж. Съответно за агломерация „Банкя“ са 3639 е.ж., а за агломерация „Нови Искър“ – 3229 е.ж.

„Софийска вода“ АД е концесионер на бъдещите съоръжения и е асоцииран партньор за проектите по „ОПОС 2014 - 2020“. Заради това и дейностите, свързани с проектирането и изграждането на канализационната мрежа, се подпомагат, съгласуват, координират и контролират от нас. Взаимодействието между всички заинтересовани страни се осъществява с цел да се постигне високо качество при изпълнение на проектите по „ОПОС 2014 - 2020“.

Реклама