Тема

Европейският Зелен пакт преобразява икономиката на ЕС

Комисията прие пакет от предложения, за да съобрази политиките на Съюза в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта

Европейската комисия (ЕК) прие пакет от предложения, за да съобрази политиките на Европейския съюз (ЕС) в об­ласт­та на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за понижаване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. „Постигането на тези намаления на емисиите през следващото десетилетие е от решаващо значение, ако искаме Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., а европейският Зелен пакт – в реалност“, посочват от ЕК. С предложенията Комисията представя законодателните инструменти за постигане на целите, договорени в Европейския законодателен акт за климата, и за дълбоко преобразяване на икономиката и обществото на ЕС с идеята за справедливо, екологосъобразно и благоденстващо бъдеще.

Пакетът ще подкрепя необходимото ускорено намаляване на емисиите на парникови газове през следващото десетилетие чрез: използване на търговията с емисии в нови отрасли и по-строго прилагане на съществуващата схема на ЕС за търговия с емисии; по-разширена употреба на възобновяеми енергийни източници; постигане на по-висока енергийна ефективност; по-бързо внедряване на различни видове транспорт с ниски емисии заедно с инфраструктурата и горивата, които са им необходими; съобразяване на данъчните политики с целите на европейския Зелен пакт; мерки за предотвратяване на изместването на въглеродните емисии; както и инструменти за опазване и разрастване на естествените въглеродни поглътители.

Саниране на сградите за по-екологосъобразен начин на живот

Едното от предложенията в пакета е новият Социален фонд за климата, който ще подкрепя гражданите на ЕС, които са най-тежко засегнати или са изложени на риск от енергийна бедност или бедност по отношение на мобилността. Това ще помогне за намаляване на разходите на най-уязвимите от „зеления” преход лица, за да се гарантира, че процесът е справедлив и никой не е пренебрегнат.

Фондът ще осигури 72,2 млрд. евро за период от 7 години. С тях ще се финансира енергийното обновяване на сгради, достъп до мобилност с нулеви или ниски емисии и дори ще се подпомагат доходи. Ще се санират не само жилищните домове, но и обществените сгради, като се използва повече възобновяема енергия.

Комисията предлага от страните членки на Съюза да се изисква ежегодно да санират поне 3% от разгънатата застроена площ на всички обществени здания, както и да се определи референтен показател от 49% за възобновяемите източници в сградите до 2030 г. От ЕК настояват и държавите в ЕС задължително да увеличават използването на възобновяема енергия за отопление и охлаждане с 1,1 процентен пункт на година до 2030 г.

Водеща роля в третата индустриална революция

Според ЕК екологичният преход е огромна възможност за европейската промишленост, тъй като води до създаване на пазари за чисти технологии и продукти. Новите предложения на Комисията ще се отразят на целите вериги на стойността в сектори като „Енергетика“, „Транспорт“, „Строителство“, включително и областта на енергийното обновяване на сгради, като те ще подпомогнат и създаването на устойчиви местни и добре платени работни позиции в Европа. ЕК счита, че

до 2030 г. могат да бъдат санирани 35 млн. сгради,

съответно в строителния сектор биха се създали 160 000 допълнителни „зелени“ работни позиции, като търсенето на местни кадри ще се увеличи.

„Искаме да запазим амбициите си в областта на климата, като избегнем възможността усилията на европейската промишленост за намаляване на емисиите да бъдат възпрепятствани от нелоялна конкуренция от чужбина“, казват експертите от ЕК. Затова Комисията предлага механизъм, с който да се гарантира, че дори когато са от страни с не толкова строги правила в областта на климата, предприятията, които извършват внос в ЕС, също трябва да плащат цена на въглеродните емисии.

Устойчив транспорт за всички

Преминаването към по-„зелена” мобилност ще осигури чист, достъпен и финансово изгоден транспорт дори в най-отдалечените райони. В тази връзка ЕК залага в пакета по-амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 за нови леки и лекотоварни автомобили. Плановете за леките коли е да се постигне понижение на емисиите от 55%, а за лекотоварните автомобили 50% намаление на емисиите до 2030 г.

Комисията също така насърчава разрастването на пазара на автомобили с нулеви и ниски емисии. По-специално тя се стреми да гарантира, че гражданите разполагат с необходимата инфраструктура за зареждане на тези автомобили за кратки и дълги пътувания. В допълнение през 2026 г. автомобилният транспорт ще бъде обхванат от търговията с емисии, като се постави цена на замърсяването, стимулира се използването на по-чисти горива и се реинвестира в чисти технологии.

ЕК предлага също така определяне на цени на въглеродните емисии за сектора на въздухоплаването, който досега бе освободен. Тя залага на насърчаване на използването на устойчиви авиационни горива – със задължение за самолетите да зареждат с устойчиви смесени горива при всички отпътувания от летища в ЕС.

За да се гарантира справедлив принос от страна на морския сектор към усилията за декарбонизация на икономиката на ЕС, Комисията счита, че определянето на цени на въглеродните емисии трябва да обхване и този сектор. Институцията също така ще заложи и цели за големите пристанища да предоставят на плавателните съдове възможност за зареждане с електроенергия на брега, като по този начин се редуцира количеството на замърсяващи горива, които освен това са вредни за качеството на въздуха.

Почистване на енергийната система

Заложеното намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. изисква повишаване на използването на възобновяема енергия. Поради което Комисията предлага да се повиши обвързващата цел за възобновяемите източници в енергийния микс на ЕС на 40%. Чрез определянето на допълнителни цели в предложенията се стимулира използването в промишлеността и транспорта на възобновяеми горива като водород.

За по-ниското потребление на енергия от голямо значение са не само по-малкото емисии, но и енергийните разходи на потребителите и промишлеността. За постигането на това ЕК предлага да се повишат целите за енергийната ефективност на равнище ЕС и да станат задължителни, за да се постигне до 2030 г. общо намаляване с 36 - 39% на крайното и първичното потребление на енергия.

Данъчната система за енергийните продукти също трябва да подкрепя екологичния преход, като предоставя необходимите стимули. Комисията иска минималните данъчни ставки за отоплението и транспорта да се приведат в съответствие с целите на ЕС в об­ласт­та на климата, като същевременно се смекчат социалните последици и се подкрепят уязвимите граждани.

Преобразяване на обществата и икономиката

В европейския Зелен пакт се очертава планът за тази промяна. Всички 27 страни от ЕС поеха ангажимент Съюзът да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Постигането му ще създаде нови възможности за иновации, инвестиции и работни места и ще доведе до: намаляване на емисиите; създаване на работни места и растеж; преодоляване на енергийната бедност; намаляване на външната енергийна зависимост; подобряване на здравето и благосъстоянието на европейците. В същото време ще се гарантират възможности за всички граждани и се засили конкурентоспособността на европейските предприятия.

Насърчаване на глобални действия в областта на климата

От ЕК посочват, че ЕС може да се справи с глобалната заплаха, свързана с изменението на климата, само ако работи с международните си партньори. 30% от средствата по Инструмента на ЕС за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество са за подпомагане на целите в областта на климата.

„Европейският Зелен пакт вече даде положителен пример и накара основни международни партньори да определят свои крайни срокове за постигане на неутралност по отношение на климата. С инвестициите в технологии за възобновяема енергия създаваме експертен опит и продукти, които ще са от полза и за останалата част на света. С преминаването към екологосъобразен транспорт ще създадем водещи в глобален мащаб предприятия, които могат да обслужват един нарастващ световен пазар. Като работим с нашите международни партньори, заедно ще намалим емисиите в морския транспорт и въздухоплаването по света“, казват от ЕК.

От Комисията заявиха, че Съюзът ще сподели предложенията и идеите си за опазването на околната среда със своите международни партньори на Конференцията по изменението на климата в рамките на ООН, която ще се проведе през ноември в Глазгоу, Шотландия.

Да работим заедно с природата за защита на нашата планета и нашето здраве.

Природата е важен съюзник в борбата с изменението на климата. Възстановяването й и биологичното разнообразие е бързо и евтино решение за поглъщането и съхраняването на въглерод, подчертават от Комисията. ЕК счита, че трябва да се възстановят горите, почвите, влажните зони и торфищата в Европа. Така ще се увеличи поглъщането на CO2, а околната среда ще стане по-устойчива на изменението на климата.

„Кръговото и устойчиво управление на ресурсите ще допринесе за подобряване на условията на живот и поддържането на здравословна околна среда. Ще се създадат качествени работни места и ще се осигурят устойчиви енергийни ресурси. Биоенергията допринася за постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива и за декарбонизацията на икономиката на ЕС. Но тя трябва да се използва по устойчив начин“, убедени са от ЕК. В това направление се залагат нови строги критерии за избягване на неустойчивия дърводобив и за защита на местообитанията с висока стойност за биологичното разнообразие.

Реклама