Тема

СТРОИТЕЛ ПИТА... Агенцията по заетостта

В редакцията на в. „Строител“ бе получен сигнал от Областното представителство на Камарата на строителите в Пловдив (ОП на КСБ – Пловдив) относно забавени плащания по проект „Заетост за теб“, който се реализира от Агенцията по заетостта в качеството й на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. В сигнала се посочва, че възможността за участие в програмата е разпространена сред членовете на браншовата организация в Пловдив с цел приобщаване на безработни специалисти в бранша. Също така с всеки одобрен работодател е сключен договор за осигуряване на заетост за срок до 6 месеца, съгласно който работодателят има право да получи признатите за допустими разходи в срок до 30 работни дни.

От ОП на КСБ – Пловдив, алармират, че към настоящия момент работодателите, изпълняващи договори по програмата, не получават договорените средства, като забавата е с повече от 3 месеца. От страна на Агенцията по заетостта липсва информация за причините, довели до забава в плащанията.

В тази връзка на 5 октомври 2021 г. вестник „Строител“ изпрати официално запитване до Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. В него изданието на КСБ зададе следните въпроси:

  1. На какво се дължи забавянето в изплащането на договорените средства с повече от 3 месеца?
  2. Кога участващите работодатели могат да очакват да им бъдат изплатени средствата по проекта?

На 8 октомври медията получи отговор от пресцентъра на Агенцията. Публикуваме го без редакторска намеса.


Отговор:

В най-кратки срокове дължимите средства ще бъдат изплатени на работодателите

 

Съгласно договорите за осигуряване на заетост по проект „Заетост за теб”, Агенцията по заетостта, в качеството си на Възложител, се задължава да превежда средства в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на депозирането им в деловодната система на Възложителя. Средства се изплащат само за допустимите разходи, а определянето на допустимостта им се извършва чрез извършване на служебни проверки, в т.ч. и в други информационни системи и източници на представените от работодателя отчетни документи. При констатирани пропуски и несъответствия в представените документи се уведомява работодателят и му се дава възможност в срок до 10 (десет) работни дни да представи липсващите и/или коригирани документи. В периода до представяне на коригираните документи срокът за обработването на искането за плащане спира, поради което работодателите би следвало да имат интерес от бързото им представяне.

Действително в някои икономически центрове в страната е налице известно забавяне на плащанията към работодателите, свързано както с посочените по-горе проблеми с представяната документация, така и с големия обем получавани и обработвани в местните бюра по труда документи по изпълняваните от Агенцията 4 нови мерки за запазване на заетостта в условията на пандемията. Освен проекта „Заетост за теб” Агенцията по заетостта успешно изпълнява и други 3 антикризисни мерки - „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, мярката 60/40 и „Запази ме”. През целия период от пандемията Агенцията не затвори офисите си, както и не спира да изпълнява и основните си отговорности като посредник на пазара на труда, реализиращ други над 40 програми и проекти. Съществен фактор за забавеното обработване на част от постъпилата документация е и тежката епидемиологична обстановка, която засегна и служителите от системата на Агенцията по заетостта и наложи работа на екипите в бюрата по труда в намален състав.

С цел нормативно обоснованото и целесъобразно изразходване на средства от националния бюджет и европейски фондове всяка документация, свързана с разход на средства, се обработва на няколко нива за проверка с оглед недопускане на неправомерни разходи на публични средства. В тази връзка Агенцията по заетостта полага извънредни усилия за своевременна обработка на подадените искания за плащане, но въпреки това в няколко района с концентрация на икономически субекти и голям обхват на желаещите да ползват мерките в подкрепа на заетостта се получи забавяне на обработката на представени искания за плащане по проекта „Заетост за теб”. Агенцията по заетостта предприе мерки за справяне с този проблем, като част от тях включват: преразпределяне и пренасочване на подадени документи от бюра по труда с висока натовареност към други с по-ниска такава, работа на екипите в бюрата по труда на гъвкаво и ненормирано работно време, командироване на служители от регионалните и централни звена на Агенцията към местните бюра по труда и др. Агенцията по заетостта се извинява на работодателите, чиито документи са били забавени, и ги уверява, че в резултат от предприетите действия в най-кратки срокове дължимите средства ще им бъдат изплатени. Разбира се, разчита се и на тяхната ангажираност и съдействие за представяне на коректни и предварително проверени от тях документи, за което на официалния сайт на Агенцията в съответната рубрика могат да намерят подробни информационни и помощни материали.

 

08.10.2021 г.

Пресцентър

Агенция по заетостта

Реклама