Анализи

Мониторинг на обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“, годишен доклад 2021

Екип КСБ

 

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ 

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2021 г. са обявени 3567 обществени поръчки в сектор „Строителство“ с обща прогнозна стойност 5305 млн. лв. Спрямо 2020 г. обявените поръчки в отрасъла се увеличават с 36%, a стойността им намалява със 7,3% на годишна база.  

 По вид строителство

„Инженерна инфраструктура“

Обявените поръчки за 2021 г. в инженерната инфраструктура са 1270 бр., или с дял от 35,6% от всички поръчки в строителството, с обща прогнозна стойност 2448 млн. лв., което е 46,1% от обявената стойност на поръчките в сектора.

„Сградно строителство“

Делът на поръчките при сградното строителство е 50,3% от общо обявените, или 1796 бр., с прогнозна стойност 960 млн. лв., представляваща 18,1% от общата стойност на обявените поръчки за строителство.

– „Енергийна инфраструктура“

В енергийната инфраструктура обявените обществени поръчки са 220 бр., или 6,2% от общо обявените в сектора, с прогнозна стойност 1038 млн. лв., или 19,6% от общо обявената стойност.

– „ВиК инфраструктура“

При ВиК инфраструктурата делът е 7,9% от обявените обществени поръчки в сектора, или 281 бр., с прогнозна стойност от 859 млн. лв., което е 16,2%  дял от общо обявената стойност на поръчките за строителство.

Тенденция при обществените поръчки спрямо 2020 г. по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – ръст от 33,4% на обявените поръчки и намаляване на стойността с 14,8%.

„Сградно строителство“ – повишаване от 50,4% на поръчките и намаляване на стойността с 2,2%.

„Енергийна инфраструктура“ - ръст от 15,2% на обявените поръчки и увеличаване на стойността със 102,7%.

„ВиК инфраструктура“ – спад от 1,4%  на обявените поръчки и намаляване на стойността с 36,6%.

 По тип възложители

През 2021 г. от „Общини“ като „тип възложител“ са обявени 2399 поръчки за строителство. Те са и водещи с най-голям процент (67,3%) от общо обявените поръчки за сектора. След тях се нареждат „Болници и учебни заведения“ с 518 обявления за изпълнение на обществени поръчки в отрсъла, или 14,5% от общо обявените за 2021 г. поръчки за строителство. „Министерства и агенции“ са с 483 обявления за изпълнение на строителство, или 13,5% дял от общо обявените в сектора поръчки. За „Комунален и обществен сектор“ поръчките са 149, или 4,2% от общите за строителния сектор обявления. От „други“ възложители са обявени 18 броя поръчки (0,5%).

Тенденция при обявените поръчки по тип възложители през 2021 г. – „Общините“ са водещи възложители не само с най-много обявления за изпълнение на строителство, но и с най-голяма стойност. Сравнителният анализ спрямо 2020 г. показва:

– „Общини“ – ръст от 40% на броя на обявленията и от 22,6% на стойността.

– „Министерства и агенции“ – спад от 3,4% на обявленията и при стойността от 26,5%.

– „Болници и учебни заведения“ –  ръст от 104,7% при обявленията и спад при стойността от 6,6%.

– „Комунален и обществен сектор“ – спад от 2,6% при обявленията и при стойността от 28,7%.

– „Други“ възложители –  ръст от 16 бр. при обявените обществени поръчки и при стойността от 31,5 млн. лв. 

По критерии за възлагане

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя по един от следните критерии за възлагане:

– Най-ниска цена;

– Ниво на разходите (разходната ефективност);

– Оптимално съотношение качество/цена.

Според тази норма посоченият критерий „икономически най-изгодна“ е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други. Залагайки този критерий, възложителят би си осигурил една по-широка стабилност в изпълнението на поръчката.

За 2021 г. данните показват, че от общо 3567 обявления за обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ в 2900 се поствят критерии за възлагане, което е 81,3% от общо обявените в сектора поръчки, а в 667 обявления, или 18,7%, липсват такива.

Обявени обществени поръчки – източници на финансиране

Тенденцията, която се надблюдава през 2021 г.: финансирането на обявените обществени поръчки със средства от оперативни програми е с дял 46,9%, а от държавния бюджет – 53,1%. През 2020 г. финансирането на обявените обществени поръчки от държавния бюджет е 45,7%, а по оперативни програми на Европейския съюз – 54,3%.

Приложимост на изисквания за системи за управление от европейските и международни стандарти:

БДС EN ISO 9001 – Системи за управление на качеството – 42,5%;

БДС EN ISO 14001 – Системи за управление на околната среда – 29,6%;

БДС EN OHSAS 18001 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – 1,2%;

БДС EN ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията – не се изисква;

БДС IEC 17020 – Изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол – 1,4%;

БДС EN ISO 17025 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране – не се изисква;

БДС EN ISO 9606-1 – Определя изискванията за квалификация изпитване на заварчици за заваряване чрез стопяване на стомани – 0,3%;

БДС EN ISO 13485 – Международни стандарти, съдържащи изисквания към медицински изделия от Системата за управление на качеството – не се изисква;

БДС EN ISO 17024 – Система за квалифицирани работници в областта на металите – 0,1%;

БДС ISO 39001 – Система за управление на пътната безопасност – 0,1%;

БДС ISO EN 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа – 1,7%.

 

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сектор „Строителство“

По вид строителство

– „Инженерна инфраструктура“

По данни на АОП за 2021 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв. – 58 поръчки на обща стойност 685 млн. лв., като от тях 15 поръчки на обща стойност 175 млн. лв. са прекратени;

– от 50 до 100 млн. лв. – 1 поръчка на стойност 67 млн. лв., която е прекратена;

– над 100 млн. лв. – 3 поръчки на обща стойност 1029 млн. лв.

„Сградно строителство“

По данни на АОП за 2021 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв. – 23 поръчки на обща стойност 217 млн. лв., като от тях 1 поръчка на стойност 19 млн. лв. е прекратена;

– от 50 до 100 млн. лв. – няма обявени поръчки;

– над 100 млн. лв. – няма обявени поръчки.

– „Енергийна инфраструктура“

По данни на АОП за 2021 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв.  – 16 поръчки на обща стойност 202 млн. лв., като от тях 2 поръчки на обща стойност 38 млн. лв. са прекратени;

– от 50 до 100 млн. лв. – няма обявени поръчки;

– над 100 млн. лв. – 3 поръчки на обща стойност 711 млн. лв.

– „ВиК инфраструктура“

По данни на АОП за 2021 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв. – 26 поръчки на обща стойност 443 млн. лв., като от тях 3 поръчки на обща стойност 35 млн. лв. са прекратени;

– от 50 до 100 млн. лв.  – 1 поръчка на стойност 52 млн. лв.;

– над 100 млн. лв. – 1 поръчка на стойност 118 млн. лв.

По тип възложители

„Инженерна инфраструктура“

Тенденцията, която се наблюдава през 2021 г. на обявени обществени поръчки (над 5 млн. лв.) в инженерната инфраструктура от „Общини“ като тип възложители, е намаляване на броя и увеличаване на стойността на поръчките на годишна база. При „Министерства и агенции“ броят на обявените поръчки (над 5 млн. лв.) се повишава, а стойността им намалява. При „Комунален и обществен сектор” се увеличава както броят, така и стойността им.

„Сградно строителство“

Тенденцията, която се наблюдава през 2021 г. на обявени обществени поръчки (над 5 млн. лв.) в сградното строителство, е намаляване на броя и стойността на поръчките на годишна база от „Общини“, увеличаване на броя и намаляване на стойността от „Министерства и агенции“ и спад както на броя, така и на стойността от „Болници и учебни заведения“.

„Енергийна инфраструктура“

Тенденцията, която се наблюдава през 2021 г. на обявени обществени поръчки (над 5 млн. лв.) в енергийната инфраструктура, е увеличаване както на броя, така и на стойността на годишна база от „Министерства и агенции“ като тип възложител. При  „Комунален и обществен сектор“ се наблюдава намаляване на броя и увеличаване на стойността на поръчките (над 5 млн. лв.) на годишна база.

„ВиК инфраструктура“

Тенденцията, която се наблюдава през 2021 г. на обявени обществени поръчки (над 5 млн. лв.) във ВиК инфраструктурата, е намаляване на броя и увеличаване на стойността на поръчките на годишна база от „Общини“ като тип възложители, докато при „Комунален  и обществен сектор“ се наблюдава намаляване както на броя, така и на стойността.

Методология и източници на информация

Анализът „Мониторинг на обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ за 2021 г. е изготвен на база данни на АОП, обработвани ежедневно от експерти към дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ към Камарата на строителите в България.

Методология на обработка на данните

Данните се обработват по:

тип строителство:

– „Сградно строителство“

– „Инженерна инфраструктура“

– „ВиК инфраструктура“

– „Енергийна инфраструктура“

по вид възложители

процедури на договаряне

критерии на възлагане

източници на финансиране

Източници на информация – Портал за обществени поръчки към АОП